Головбух

Робоча ситуація дня: Поточний ремонт основних засобів у обліку підприємства

  • 27 серпня 2014
  • 276

Комунальне підприємство проводить часткову заміну труби на теплотрасі біля житлового будинку. Чи вважається це поточним ремонтом та як правильно відобразити такий ремонт в обліку підприємства?

Комунальне підприємство проводить часткову заміну труби на теплотрасі біля житлового будинку. Чи вважається це поточним ремонтом та як правильно відобразити такий ремонт в обліку підприємства?

Під час експлуатації основних засобів підприємство здійснює витрати на їх ремонт, технічне обслуговування, модернізацію, реконструкцію, або на відновлення і підтримку основних засобів у робочому стані. Порядок відображення таких витрат у бухгалтерському та податковому обліку підприємства залежить, перш за все, від виду ремонту.

Відмінності обліку поточного та капітального ремонту

Абсолютно НОВИЙ бухгалтерський ЗВІТ

Зміни у неподатковій звітності підприємств у нашому бухобліку відбуваються нечасто. А щоб з’явився абсолютно новий звіт, то уже й не пам’ятаємо, коли це було. Але він з’явився, завітавши до нас з Європи. Він не входить до складу фінансової звітності, але містить фінансову інформацію. І може містити нефінансову. Мова йде про Звіт про управління, який уже вперше треба буде подати за 2018 рік. Хто має складати Звіт про управління? Кому його подавати? Що має містити Звіт про управління? Як скласти Звіт про управління? Чи є хоча б якісь методрекомендації з його складання?

Для відображення в обліку підприємства витрат, пов’язаних з ремонтом та поліпшенням (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо) об’єктів основних засобів слід застосовувати П(С)БО 7 «Основні засоби» та Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджені наказом МФУ від 30.09.2003 № 561 (далі — Методрекомендації № 561).

Так, згідно з пунктами 14, 15 П(С)БО 7, розподіляють ремонти основних засобів на їх поліпшення (капітальний ремонт) та підтримання в робочому стані (поточний ремонт).

При цьому витрати на ремонт, пов’язані з поліпшенням основних засобів (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводять до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від їх використання, вважаються капітальними і збільшують первісну вартість основних засобів.

Витрати, що здійснюються для підтримання основних засобів у робочому стані (проведення технічного огляду, нагляду, обслуговування, ремонту тощо) та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання, вважаються поточним ремонтом і включаються до складу витрат звітного періоду.

Як бачимо, різниця полягає в тому, що метою капітального ремонту є збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання основних засобів, а поточного — одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від їх використання.

Способи визначення майбутньої економічної вигоди

Однак, П(С)БО 7 не передбачає, яким чином підприємство має визначати майбутні економічні вигоди. Пунктом 29 Методрекомендацій № 561 визначено, що рішення про характер і ознаки здійснюваних підприємством робіт, тобто чи призведуть вони у майбутньому до збільшення економічних вигод, чи здійснюються вони для підтримання об’єкта в придатному для використання стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання, приймається керівником підприємства.

Звертаємо увагу! Рішення про характер і ознаки ремонтних робіт приймається керівником підприємства

Одним із способів визначення майбутньої економічної вигоди може бути акт (висновок) комісії по прийому основних засобів в експлуатацію після ремонту чи іншого поліпшення, в якому зазначаються характер проведених поліпшень чи ремонту та їх вплив на показники подальшої експлуатації основних засобів.

Підстави для відображення ремонтів в обліку

Підставою для відображення ремонтів у бухгалтерському обліку є:

  • Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів (ф. ОЗ-2);
  • Інвентарна картка обліку основних засобів (ф. ОЗ-6).

Типові форми ОЗ-2 та ОЗ-6 затверджено наказом Мінстату від 29.12.1995 № 352.

При цьому підставою для визнання капітальними інвестиціями витрат, пов’язаних з поліпшенням основних засобів, є зростання внаслідок цих витрат очікуваного терміну корисного використання об’єкта, кількості та/або якості продукції (робіт, послуг), яка виробляється (надається) цим об’єктом (п. 31 Методрекомендацій № 561).

Прикладами такого поліпшення основних засобів є:

  • модифікація, модернізація з метою подовження терміну корисної експлуатації об’єкта або збільшення його виробничої потужності;
  • заміна окремих частин устаткування для підвищення якості продукції (робіт, послуг);
  • впровадження ефективнішого технологічного процесу, що дозволить зменшити первісно оцінені виробничі витрати;
  • добудова (надбудова) будівлі, що збільшить кількість місць (площу) будівлі, обсяги та/або якість виконуваних робіт (послуг) чи умови їх виконання.

У ситуації, що розглядається, комунальне підприємство здійснює часткову заміну зруйнованої труби на теплотрасі біля житловому будинку з метою надання послуг з опалення.

Ремонт у цьому випадку не відноситься до поліпшень основних засобів, оскільки він дозволяє лише підтримувати теплотрасу в робочому стані. Тобто після ремонту лише відновлюється первісний ресурс теплотраси.

Тому комісія у даному випадку має прийняти рішення про проведення поточного ремонту теплотраси з відповідним його відображенням у бухгалтерському обліку.

Відображення поточного ремонту у бухгалтерському обліку

Для комунальних підприємств порядок відображення витрат, пов’язаних з експлуатацією основних засобів та їх амортизацією, передбачено у розділі 3.1.3 Посібника з бухгалтерського обліку для підприємств комунальної галузі, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України від 02.02.2004 № 20.

Суми витрат, що здійснюються для підтримання основних засобів в робочому стані (ремонт і технічне обслуговування), включаються до складу витрат періоду, в якому було виконано ремонтні роботи. В обліку такі витрати відображаються за дебетом рахунку 23 «Виробництво» або витратних рахунків 91–94 (в залежності від призначення основних засобів) з кредитом рахунків 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядчиками», 65 «Розрахунки за страхуванням», 66 «Розрахунки з оплати праці», 20 «Виробничі запаси».

Витрати на поліпшення основних засобів (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо) накопичуються на відповідному субрахунку рахунку 15 «Капітальні інвестиції» і після завершення ремонтів включаються до первісної вартості основних засобів.

В обліку капітальні витрати відображаються за дебетом субрахунку 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів» з кредитом рахунків 23, 20, 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 63, 65, 66. А після завершення ремонту — за дебетом відповідних субрахунків рахунку 10 «Основні засоби» з кредитом субрахунку 152.

Відображення поточного ремонту в податковому обліку

У податковому законодавстві всі види ремонтів у тому числі й модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо вважаються поліпшенням.

Звертаємо увагу! У податковому обліку всі види ремонтів основних засобів вважаються поліпшенням

Пунктами 146.11 та 146.12 Податкового кодексу України (ПК) визначено, що сума витрат на ремонт та поліпшення основних засобів, що не перевищує 10% сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів на початок звітного року, відноситься платником податку до складу податкових витрат.

Ремонтні витрати у сумі, що перевищує 10% сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів, що підлягають амортизації, на початок звітного податкового року, — збільшують первісну вартість основних засобів, щодо яких здійснюється ремонт.

ПРИКЛАД. Відображення в обліку витрат на поточний ремонт основних засобів

Комунальне підприємство замінило пошкоджену частину труби на теплотрасі.

Загальна вартість ремонту становить 16 517,70 грн. (без урахування ПДВ), у т. ч.:

вартість труби (100 м. п.) — 12 000,00 грн., у т. ч. ПДВ — 2000,00 грн.;

заробітна плата працівників — 4500,00 грн.;

нарахування ЄСВ на заробітну плату (умовно 37,06%) — 1667,70 грн. (4500,00 грн. × 37,06%);

вартість послуг сторонньої організації — 420,00 грн., у т. ч. ПДВ — 70,00 грн.

Сума 10–відсоткового ремонтного ліміту становить 20 000,00 грн.

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,

грн.

Податковий облік

Д-т

К-т

Доходи

Витрати

1

Придбано частину труби для ремонту теплотраси

207

641/пдв

631

631

10 000,00

2000,00

2

Сплачено постачальнику

631

311

12 000,00

3

Списано трубу, використану на ремонт теплотраси

23

207

10 000,00

10 000,00

4

Нараховано заробітну плату працівникам

23

661

4500,00

4500,00

5

Нараховано ЄСВ (37,06%)

23

651

1667,70

1667,70

6

Утримано ЄСВ (3,6%)

661

651

162,00

7

Утримано ПДФО (15%)

661

641/пдфо

650,70

8

Оплачено послуги сторонньої організації

631

641/пдв

311

644

420,00

70,00

9

Списано вартість послуг сторонньої організації

23

644

631

631

350,00

70,00

350,00

У розглянутому прикладі вартість ремонтних робіт не перевищує 10%-ліміт. Тому вся сума включається до податкових витрат підприємства у тому звітному періоді, в якому понесено такі витрати.

Звертаємо увагу, якби вартість такого ремонту перевищила зазначений ліміт, до складу податкових витрат можна було б віднести лише суму в межах 10%-ліміту. А на суму перевищення — збільшено первісну вартість основних засобів, щодо яких здійснено ремонт.

Підписка на новини

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої новини. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл