Головбух

Річний баланс 2019

2 грудня 2019
142
Середній бал: 5 із 5
Бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів

2019 рік добігає кінця й наближається дата річного балансу. Як скласти річний баланс, як закрити рахунки, які ще процедури виконати перед складанням річного балансу, які зміни до чинних стандартів обліку слід врахувати – у консультації.

 Як заповнити Баланс БЕЗ ПОМИЛОК ✔

Складаємо річний баланс 2019

Баланс, який має ще одну назву – Звіт про фінансовий стан – це лакмусовий папірець фінансового стану підприємства, що дозволяє виявити існуючі співвідношення між різними видами активів, зобов’язань й капіталом підприємства. Основна функція балансу – показати керівництву та власнику стан того, чим вони керують/володіють. Баланс – це контроль, аналітика та обов’язковий звіт, який подається власникам та Держстату. Також він подається до ДПС платниками податку на прибуток і неприбутківцями (НГО, КНП та ін.).

Попри те, що баланс подається платниками податку на прибуток у складі податкової декларації, він ніяк не впливає на суму податку на прибуток чи інших податків і зборів, які сплачує підприємство.

Баланс як звіт також потрібним стає при отриманні банківських кредитів, залученні інвестицій, фінансовому плануванні.

Форми балансу 2019

Баланс як звіт має декілька форм подачі (бланків), які визначаються відповідними стандартами бухгалтерського обліку:

 • форма 1 (додаток 1 з НП(С)БО 1) – це загальна форма балансу, за якою складають і подають звітність середні та великі підприємства та ті, хто не бажають використовувати спрощену фінансову звітність;
 • форма 1-м (за НП(С)БО 25) – це спрощена форма балансу малого підприємства;
 • форма 1-мс (теж за НП(С)БО 25) – це спрощена форма балансу мікропідприємства. Також її використовують непідприємницькі товариства та єдиноподатники 3 групи (п. 2 розділу І НП(С)БО 25).

Також ще є баланс за додатком 2 НП(С)БО 1– це форма консолідованого балансу, яка стосується лише материнських підприємств, які зобов’язані складати консолідовану фінансову звітність за НП(С)БО 2.

Ще є окремі форми балансу, які використовуються бюджетниками (за НП(С)БОДС 101) та комерційними банками.

Для управлінських цілей баланс, наприклад внутрішнього планування баланс може складатися у будь-якій формі.

Форма балансу МСФЗ 2019

Підприємства, які складають свою звітність за МСФЗ керуються у даному питання МСБО 1. У даному стандарті відсутня певна визначена форма балансу, тому МСФЗ-ники подають свою фінзвітність в електронній формі, використовуючи таксономію. Інформаційні матеріли можна знайти на веб-сторінці НКЦПФР тут. Така звітність подається у спеціальному електронному форматі даних iXBRL. Для підтримки даного нововведення Мінфін, НБУ, НКЦПФР, Нацкомфінпослуг створили спеціальний інформаційний ресурс “Система фінансової звітності”.

МСФЗ-зобов’язані підприємства наведені у ст. 121 Закону “Про бухгалтерський облік…” від 16.07.1999 р. № 996 (далі – Закон про бухоблік).

Баланс малих та середніх підприємств

При визначенні потрібної форми балансу використовується класифікація підприємств зі ст. 2 Закону про бухоблік. За ним встановлено наступні критерії (балансова вартість активів/чистий дохід/середня кількість працюючих):

 • мале підприємство – до 4 млн €/до 8 млн €/до 50 осіб;
 • мікропідприємство – до 350 тис. €/до 700 тис. €/до 10 осіб..

Достатньо, щоб дотримувалося хоча б 2 критерії.

Усі інші відповідно будуть великими та середніми підприємствами, яким потрібен баланс за НП(С)БО 1.

Чим керуватися при складання балансу

Якщо баланс складається за НП(С)БО 1, то є Методрекомендації з наказу Мінфіну від 28.03.2013 р. № 433 (далі – Методрекомендації № 433). Однак, в реальності при складанні балансу слід використовувати вимоги усіх стандартів, в першу чергу П(С)БО 7 “Основні засоби”, П(С)БО 8 “Нематеріальні активи”, П(С)БО 9 “Запаси”, П(С)БО 10 “Дебіторська заборгованість” та П(С)БО 11 “Зобов’язання”. Усі ці стандарти зачіпають ті чи інші об’єкти активу й пасиву бухгалтерського балансу.

Для спрощенців окремих методрекомендацій не створювали. Вони мають керуватися в першу чергу оновленим НП(С)БО 25 “Спрощена фінансова звітність”.

Річний баланс термін здачі

Строки подачі річного балансу у складі річної фінансової звітності визначені Порядком подання фінансової звітності, наказ Мінфіну від 28 лютого 2000 р. № 419 (далі – Порядок № 419). За 2019 рік фінзвітність треба подати не пізніше 28 лютого 2020 року (див. п. 5 Порядку № 418). На цю дату подається фінзвітність всіма підприємствами у Держстат і власникам.

Ті підприємства, які є платниками податку на прибуток подають баланс як додаток до Податкової декларації з податку на прибуток. Про це слід не забувати, так як без фінзвітності декларація є недіючою (звітність як додаток до неї є невід’ємною частиною). Отже, їм баланс треба подавати одночасно або ще до подачі Податкової декларації.

Подібна ситуація й неприбутківців. Вони також мають подавати баланс у складі фінзвітності як додаток до свого Звіту про використання доходів.

Більше повезло єдиноподатникам – їх форма декларації не має такого додатку як фінзвітність, а тому вони подають баланс тільки до Держстату та власникам.

Як підготуватися до складання балансу

Баланс – це фінал бухгалтерського обліку за рік. Отже, треба привести все у відповідність та завершити всі процедури кінця періоду, а саме:

 • нарахувати амортизацію (знос);
 • нарахувати забезпечення, наприклад забезпечення оплати відпусток;
 • якщо підприємство має невикористане забезпечення оплати відпусток, то на кінець року його треба списати;
 • нарахувати відсотки (по кредитах, депозитах тощо);
 • нарахувати резерв сумнівних боргів;
 • нарахування доходів (витрат) від курсових різниць;
 • списати доходи (витрати) майбутніх періодів у частині, що стосується звітного періоду;
 • перевести довгострокову заборгованість у тій частині, що буде погашатися протягом наступного 2020 року до складу поточної;
 • провести річну інвентаризацію активів і зобов’язань та відобразити в обліку її результати;
 • закрити рахунки доходів і витрат.

Після цього можна скласти оборотно-сальдовий баланс – це баланс залишків по всім відкритим рахункам у бухгалтерському обліку. На основі цих залишків можна уже складати баланс. Однак, слід проконтролювати, щоб залишки по рахункам 7 і 9 класу були нульовими. 

На яку дату складати баланс 2019

Складати річний баланс можна січень-лютий 2020 року. Однак, залишки по рахункам мають використовуватися на 31.12.2019 р. Вони ж стануть залишками на 01.01.2020 року наступного річного балансу.

Як скласти річний баланс

Залишки з оборотно-сальдової відомості слід перенести до обраної табличної форми балансу. При цьому слід врахувати наступне:

 • після складання балансу усі цифри треба поділити на 1000 та округлити до цілих, так як баланс складається у тис. грн без десяткового знаку (це зазначено на самій формі балансу за НП(С)БО 1;
 • перш ніж  щось округлювати чи ділити баланс треба скласти спочатку у гривнях і знайти суми. Не можна рахувати суми по уже округлених числах, так як через похибку в округленнях баланс не зійдеться. Звичайно, що це стосується “ручного” способу складання балансу. Комп’ютерні програми все порахують за вас;
 • деякі рядки балансу не додаються, а віднімаються. Це накопичений знос (амортизація), неоплачений капітал, вилучений капітал, непокриті збитки;
 • деякі рядки не враховуються у загальній сумі. Це ті рядки, які були використані для підрахунку інших. Наприклад, по основним засобам при підрахунку використовується лише ряд. 1010 (містить залишкову вартість). Ряд. 1011 (первісна вартість) і ряд 1012 (знос) уже не застосовуються, так як використовуються для знаходження залишкової вартості: ряд. 1010 = ряд.  1011 – ряд. 1012. Аналогічно щодо нематеріальних і довгострокових біологічних активів;
 • підприємство може не наводити порожні рядки (можна видалити);
 • підприємство може додати додаткові рядки зі збереженням їх послідовності (по номерам). Можливі додаткові рядки наведено у додатку 3 до НП(С)БО 1;
 • не можна згортати залишки дебіторської та кредиторської заборгованості навіть якщо вона по одному й тому ж суб’єкту. Наприклад, підприємство винне партнеру 150 тис. грн., а партнер підприємству 70 тис. грн. У балансі слід розкрити обидві суми, а не тільки 80 тис. грн зобов’язань ( = 150 – 70). Згорнути сальдо заборгованостей можна лише якщо буде складено Акт взаємозаліку заборгованості, який буде підписано двома сторонами;
 • є рядки, які наводяться у балансі за чистою вартістю. Наприклад, це дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (ряд. 1125). Даний рядок наводиться за мінусом резерву сумнівних боргів. Це ж саме стосується вартості товарів (наводиться в рядку “Запаси” або окремому). Вартість товарів наводиться без торговельної націнки.

Після складання самої таблиці-балансу бажано скласти примітки до балансу. З МСФЗ вони обов’язкові. Щодо звичайного балансу за НП(С)БО 1 така вимога є у п. 7  НП(С)БО 1. Зміст приміток щодо конкретних об’єктів балансу (основних засобів, запасів та ін.) наведено у спеціалізованих стандартах. Такі примітки складаються у текстовій формі.  Здебільшого даний крок здійснюють підприємства, що є емітентами цінних паперів, а інші ігнорують.

Які рядки можна додати до балансу

Додаткові рядки з додатку 3 НП(С)БО 1 допомагають показати особливості, специфіку підприємства, яке звітує. Це доцільно, наприклад, промисловим підприємствам для розкриття складу запасів. Вони можуть вводити додаткові рядки:

 • 1101 – виробничі запаси;
 • 1102 – незвершене виробництво;
 • 1103 – готова продукція;
 • 1104 – товари.

Також додаткові рядки можуть знадобитися при наявності у підприємства:

 • операцій векселями (виданого чи отриманого, ряд.1605 і  1120 відповідно);
 • заборгованості по авансам (виданим та отриманим, ряд. 1130 і ряд. 1635 відповідно). 

Особливості складання балансу спрощенцями

Спрощений баланс нагадує звичайний, але об’єкти в ньому подаються більш укрупнено. Також спрощенці, які складають звітність баланс за формою № 1-мс, мають такі особливості (п. 7 НП(С)БО 25):

 • можуть проводити переоцінку основних засобів;
 • не нараховувати забезпечення, наприклад забезпечення відпусток;
 • не нараховувати резерв сумнівних боргів, а тому включати до балансу поточну дебіторську заборгованість у повній сумі.

Щодо спрощенців з балансом форми 1-м, то вони насьогодні дотримуються загальних вимог.

Усі спрощенці (форми 1-м і 1-мс) використовують в балансі округлення до тис. грн, але з одним знаком після коми (у звичайному балансі за НП(С)БО 1 округлення до цілих). 

Якщо помилитися з формою балансу

Помилитися – це наприклад, подати замість звичайної форми спрощену чи навпаки.

Застосування до суб’єктів господарювання штрафів за помилково обрану форму балансу, наприклад 1-м замість форми 1 внаслідок помилки з визначенням свого типу підприємства, законодавством не визначено.

Щодо податківців, то податкова декларація при подачі проходить камеральну перевірку, яка включає зокрема й перевірку форми декларації. Якщо декларацію прийняли разом з усіма додатками, то потім ніяких претензій з боку ДПС бути не повинно.

Також усі спрощенці мають право замість спрощений форм звітувати за звичайною за НП(С)БО 1. Це не буде помилка (п. 2 розд. II НП(С)БО 1).

Зміни 2019/2020

Зміни протягом 2019 року були до п. 12 П(С)БО 10 “Дебіторська заборгованість” та п. 9 П(С)БО 11 “Зобов’язання”. Відтепер уся довгострокова заборгованість має наводитися у балансі за дисконтованою сумою (так званою теперішньою вартістю). Зміни діють з 29.10.2019 р. Це стосується всіх, у тому числі й малих і мікропідприємств та інших спрощенців. Це уже стосується й річного балансу на 31 грудня 2019 року.

logo
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Найцікавіше — далі!

Дочитайте до кінця, щоб не випустити нюансів, які важливі саме для Вас

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини