Головбух

Залишки рахунків при перетворенні КНП

22 жовтня 2019
131
Середній бал: 5 із 5
Бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Як змінити План рахунків медзакладам, які реорганізуються у КНП, чим вони відрізняються – у консультації.

  ДОБІРКА ВАЖЛИВИХ ЗРАЗКІВ СКАЧАТИ

Переїзд на новий План рахунків при реорганізації

Ключовими для бухгалтерії медзакладу-КНП в організації бухгалтерського обліку “по-новому” у реорганізованій на підприємство установі є:

 • використання для всіх господарських операцій медзакладу національних П(С)БО (ті, що для комерційних підприємств) замість НПСБОДС;
 • складання фінансової звітності (баланс, звіт про фінансові результати та інших) за НП(С)БО 1 замість  НПСБОДС 101;
 • створення нового наказу про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку (це можуть бути як один, так і два окремих документи);
 • застосування Плану рахунків “комерційного” замість Плану рахунків для державного сектору. Це є наслідком вищенаведених кроків. Усі “комерційні” П(С)БО та фінансова звітність адаптовані до Плану рахунків підприємств.

Увага: Переїзд на “комерційний” План рахунків – це лише один з цілої послідовності кроків при реорганізації бухгалтерського обліку медзакладу у ході перетворення на КНП.

Новий “старий” План рахунків для КНП

Завданням бухгалтерії КНП є перевести облік на План рахунків, який затверджений до використання підприємствами та організаціями наказом Мінфіну від 30.11.1999 № 291 (він же – “комерційний” План рахунків, або План рахунків підприємств).

Увага: Переїзд відбувається у напрямі: План рахунків держсектору → План рахунків підприємств

Для бухгалтера медзакладу зі стажем новий План рахунків і сама зміна Планів рахунків не буде чимось абсолютно новим. По-перше, “комерційний” План рахунків нагадує той “старий” План рахунків, який діяв у бюджетних установах до 2017 року: він теж має 3-значні рахунки, майже однакові класи, співпадають номери по багатьом об’єктам обліку. По-друге, уже є досвід переїзду між Планами рахунків: зі старого “бюджетного” 3-значного на новий 4-значний для державного сектору, який діє у бюджетних установах нині. 

Особливості “комерційного” Плану рахунків

Особливостями Плану рахунків у порівнянні з таким для державного сектору є:

 • розділів немає, є тільки класи, яких 10 (9 балансових + 1 (нульовий) позабалансовий);
 • облік витрат ведеться на 9-му, а не 8-му класі;
 • існуючий у комерційному Плані рахунків 8-й клас щодо витрат за елементами не обов’язковий і більшістю підприємств взагалі не використовується;
 • у номері рахунку 3 цифри замість 4-х. Перші 2 цифри – це рахунок, 3 цифри – субрахунок. Субрахунків не має рахунок 23 “Виробництво”, рахунки 17 і 54 (КНП вони не потрібні) та деякі позабалансові рахунки типу 01 “Орендовані необоротні активи”;
 • існує дещо інша класифікація виробничих запасів – у комерційному Плані немає окремого рахунку для обліку медикаментів та перев’язувальних матеріалів (1522) чи продуктів харчування (1521). Вони всі поєднуються в “комерційному” рахунку;
 • дебіторська заборгованість (рахунки 36-37) і кредиторська заборгованість (рахунки 63-68) не така подрібнена, як у Плані рахунків держсектору. По податкам є окремі рахунки для обліку ПДВ (643 і 644);
 • зовсім інша класифікація доходів (7 клас) і витрат (9 клас), яка відповідає особливостям Звіту про фінансові результати з НП(С)БО 1. Зрозуміти, які саме витрати й куди відносяться допоможе П(С)БО 16 “Витрати”. Наприклад, розрахунково-касове обслуговування – це рахунок 92 “Адміністративні витрати”;
 • замість рахунків обліку асигнувань з бюджету є універсальний рахунок 48 “Цільове фінансування”. По ньому можна провести й фінансування з місцевого бюджету й інші кошти, які отримані медзакладом під певні конкретні цілі;
 • замість рахунку 5521 “Фінансовий результат виконання бюджету (кошторису) звітного періоду” використовується рахунок 79 “Фінансові результати” з субрахунками для операційної, фінансової та іншої діяльності;
 • замість рахунку 5522 “Накопичені фінансові результати виконання бюджету (кошторису)” використовуються рахунки 441 “Прибуток нерозподілений” або 442 “Непокриті збитки”;
 • рахунки класів 7 і 9 на кінець періоду залишків мати не можуть – вони всі закриваються або списуються на інші рахунки (23, 441, 442).

Увага: Кількість рахунків, довжина коду (номер рахунку), деталізація у “комерційному” Плані рахунків – менші, класифікація запасів, доходів і витрат – інша.

Зрозуміти призначення рахунків – хай допоможе Інструкція

Краще зрозуміти призначення рахунків допоможе Інструкція до Плану рахунків підприємств, яка затверджена тим же наказом мінфіну – від 30.11.1999 № 291. Це досить корисний документ, так як деякі речі не такі очевидні, як вони здаються на перший погляд. Наприклад:

 • відсотки по депозитам – рахунок 733 “Інші доходи від операційної діяльності”, а не 732 “Відсотки одержані”;
 • відсотки по коштам з поточного рахунку – це 719 “Інші доходи від операційної діяльності”, а не 732;
 • рахунок 205 “Будівельні матеріали” – це для підприємств-забудовників. Медзаклад обліковує будівельні матеріали, якщо вони є, на рахунку 201 “Сировина і матеріали”;
 • рахунок 23 “Виробництво” – це не тільки для промислових підприємств, але й підходить медзакладу-КНП, так як він використовується для калькулювання собівартості також і послуг;
 • не всі рахунки 9-го класу закриваються на фінансовий результат. Є виняток – рахунок 91 “Загальновиробничі витрати”. Він може закриватися на рахунок 23 “Виробництво” (здебільшого) та рахунок 90 “Собівартість реалізації” (в деяких випадках).

Увага: Читаємо Інструкцію до План рахунків – у ній корисним є опис призначення рахунку, щодо витрат і дох одів вивчаємо також – П(С)БО 16 і П(С)БО 15

Типової кореспонденції рахунків, як до цього звикли бюджетники, у “комерційному” бухгалтерському обліку немає. Щодо окремих ділянок існують рекомендовані бухгалтерські проведення, які можна знайти у методичних рекомендаціях по застосуванню П(С)БО (такі є для основних засобів і запасів). В Інструкції є тільки переліки рахунків, з якими може й не може бути у бухгалтерському проведенні (кореспонденції) той чи інший рахунок. 

Класифікація діяльності медзакладу  у “комерційному” Плані рахунків

Також звертаємо увагу на деякі терміни. У “комерційному” Плані рахунків діяльність підприємства поділена на:

 • операційну – це основна діяльність за статутом. Для медзакладу – надання послуг з охорони здоров’я;
 • фінансову – це відсотки по банківським депозитам, фінансовий лізинг;
 • інша діяльність – усе що не можна віднести до операційної та фінансової, наприклад, доходи від безоплатно отриманих основних засобів.

Рахунки, які медзакладам-КНП не потрібні

Медзакладам не потрібні наступні рахунки:

 • 17 і 54 щодо обліку відстрочених податкових активів і зобов’язань. Такі об’єкти виникають при обліку податку на прибуток, але медзаклади у формі КНП – неплатники податку на прибуток, тому й не використовують ці рахунки;
 • 27  “Продукція сільськогосподарського виробництва”, рахунки для біологічних активів (16 і 21)  – це для сільськогосподарських підприємств;
 • 402 – у медзакладів не може бути пайового капіталу, цей рахунок для кооперативів;
 • 49 – це рахунки для страхових компаній;
 • весь 8-й клас – дані рахунки призначені для деталізації витрат за елементами. Їх використання призводить до збільшення кількості проведень. Наприклад, нарахування заробітної плати бухгалтеру буде проводка Дт 92 Кт 661 (без 8-го класу) і Дт 811 Кт 661 + Дт 92 Кт 811 (з 8-им класом). Призначення класу 8 – допомога у заповненні розділу 3 Звіту про фінансові результати. Однак, при використанні сучасних комп’ютерних програм, які можуть здійснювати будь-які вибірки, цей клас практично є зайвим і майже всі підприємства його не використовують.

Що таке рахунки 643 і 644 у “комерційному” Плані рахунків?

Таких рахунків немає у Плані рахунків держсектору. Зазначимо, що рахунки 643 і 644 використовуються при обліку податкового зобов’язання й податкового кредиту з ПДВ, який виникає при авансах (попередні оплати). Сам же залишок заборгованості по ПДВ, якщо медзаклад є платником ПДВ,  слід обліковувати на рахунку 641.

Також рахунки 643 і 644 використовуються при відсутності реєстрації податкової накладної. 

Як організувати переїзд на новий План рахунків?

Для переходу на “комерційний” План рахунків треба виконати наступні дії:

 • загальна інвентаризація – така ж сама, як при складанні річної фінансової звітності. Так чи інакше при реорганізації вона й так обов’язкова;
 • виконуємо усі дії, які здійснюються при закритті періоду: нараховуємо амортизацію, списуємо частину доходів і витрат майбутніх періодів (якщо вони існують), нараховуємо забезпечення (якщо вони є);
 • закриваємо усі рахунки по виконанню кошторису на 5521 та визначаємо фінансовий результат на рахунок 5522;
 • зробити робочу таблицю-шпаргалку для переносу залишків (у довільній формі, “для себе”). Вона має відображати, які рахунки має медзаклад за Планом рахунків держсектору та знайдені відповідники у Плані рахунків підприємств. Повної аналогії може не бути (наприклад, медикаменти – це сировина і матеріали);
 • за потреби можна на основі існуючих рахунків відкрити аналітичні рахунки, наприклад 201.0 “Транспортно-заготівельні витрати з доставки сировини і матеріалів”, 201.1 “Медикаменти і перев’язувальні матеріали”  та 201.2 “Продукти харчування”, 201.3 “Матеріали для ремонтних робіт”, 641.1 “Розрахунки з ПДВ”, 641.2 “Розрахунки з ПДФО”, 641.3 “Розрахунки з військового збору” тощо;
 • налаштовуємо встановлену бухгалтерську програму та за інструкцією до неї вводимо початкові залишки користуючись таблицею-шпаргалкою. Бухгалтерську програму доведеться змінити на нового виробника чи іншу конфігурацію тієї ж самої програми, але призначену для комерційних підприємств, а не бюджетників.

Увага: Закриття рахунків доходів і витрат – це обов’язкова й необхідна умова переїзду на новий План рахунків КНП, по ним залишки мають бути відсутні

Останні дії обов’язкові, так як не можна переносити залишки по рахункам доходів і витрат бюджетної установи на рахунки 7 і 9 “комерційного” Плану рахунків – вони просто не співставні.

logo
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Найцікавіше — далі!

Дочитайте до кінця, щоб не випустити нюансів, які важливі саме для Вас

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини