Головбух

Облік зерна на елеваторі

6 серпня 2019
814
Середній бал: 0 із 5
консультант з питань бухгалтерського обліку та оподаткування, Полтава

До збору врожаю тракторист готує техніку, а бухгалтер — первинні документи на його оприбуткування та обробку. Експерт пояснить, якими документами оформити операції та як їх провести в обліку.

Елеватор це зерновий склад — власник зерносховища. Він надає фізичним та юридичним особам послуги із зберігання зерна, видає складські документи на зерно (п. 15 ст. 1, ст. 7 Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні» від 04.07.2002 № 37-IV, далі — Закон про зерно). Такі самі послуги надають елеватори зернопереробних підприємств: борошномельні, круп’яні, комбікормові тощо.

Як скласти договір та складські документи

Свої послуги елеватор надає відповідно до договору укладеного з замовниками (ст. 26 Закону про зерно). Договір укладають за типовою формою, затвердженою Порядком випуску бланків складських документів на зерно, їх передачі та продажу зерновим складам та типового договору складського зберігання зерна» затверджений Постановою КМУ від 11.04.2003 № 510, далі — Постанова № 510. Додатками до нього йдуть затверджені бланки складських документів на зерно:

 • просте складське свідоцтво;
 • подвійне складське свідоцтво;
 • складська квитанція.

Коли оформлюєте складські документи дотримуйтеся норм Положення про обіг складських документів на зерно, затвердженого наказом Мінагрополітики від 27.06.2003 № 198.

Реєстри складських документів, зернові склади ведуть згідно Порядку ведення реєстру складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання, затвердженого постановою КМУ від 17.11.2004 № 1569.

Зерновий склад страхує зерно, що прийняв на зберігання, від ризиків випадкової загибелі, пошкодження або втрати за рахунок коштів поклажодавця: за простим або подвійним складським свідоцтвом (ст. 37 Закону про зерно).

Процедура надання послуг зернового складу має відповідати Регламенту зберігання, який має затвердити Мінагрополітики (ст. 24 Закону про зерно). Раніше користувалися Технічним регламентом зернового складу, затвердженим наказом Мінагрополітики від 15.06.2004 № 228, але він втратив чинність 10.10.2014. Вважаємо, що допоки не буде Регламенту, затвердженого Мінагрополітики елеватор може затвердити свій власний локальний Регламент, взявши за основу скасований..

Регламент вирішує такі питання:

 1. яким вимогам має відповідати елеватор, які документи, обладнання, приміщення повинен мати;
 2. які вимоги до території, приміщень елеватора;
 3. які вимоги до обладнання;
 4. які вимоги до процесу приймання, зберігання, доробки, відвантаження зерна;
 5. які вимоги до оформлення зберігання зерна та ведення документації тощо.

Як відобразити надходження зерна на зберігання

Наразі є тільки проект https://minagro.gov.ua/ua/npa/proekt-nakazu-ministerstva-agrarnoi-politiki-ta-prodovolstva-ukraini-pro-zatverdzhennya-instruktsii-vedennya-kilkisno-yakisnogo-obliku-zerna-ta-produktiv-yogo-pererobki-na-z-5c66c01d5f396  Інструкції ведення кількісно-якісного обліку зерна та продуктів його переробки на зернових складах та зернопереробних підприємствах. Донедавна діяла Інструкція про ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки на хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах, затверджена Наказом Мінагрополітики від 13.10.2008. № 661, яка скасована з 21.05.2017.

Тож по аналогії, на період відсутності затвердженої інструкції, кожному елеватору доречно розробити і затвердити власну, взявши за зразок проект та/чи скасовану Інструкцію.

Довідково

Елеватор — це споруда для зберігання зерна. Так називають також суб’єкта господарювання, якому належить елеватор і який надає послуги зберігання, доробки і переробки зерна.

Перед прийманням зерна кожен поклажодавець має укласти з елеватором договір зберігання. Зерно доставляють на елеватор автомобільним, залізничним чи водним транспортом. А тому на кожну операцію приймання поклажодавець має надати ТТН, залізничну накладну або коносамент. Якщо ТТН не надали, складають акт, в якому зазначають: найменування поклажодавця, номера автомашини, виду зерна, установленої маси вантажу і виду надходження.

Якість зерна обов’язково перевіряють виробничою технологічною лабораторією елеватора. Зерно оприбутковується за фактичною кількістю, встановленою зважуванням і за якістю. Розбіжності між кількістю, зазначеною в товаросупровідних документах і визначеною зважуванням, можуть бути такі:

 • похибка при зважуванні, за рахунок зважування на різних типах ваг відправником та одержувачем;
 • норми природної втрати при перевезенні;
 • понаднормові нестачі.

Маса автомобіля до розвантаження (брутто), після (тара) і фактична фізична маса прийнятого зерна (нетто) записується комірником елеватора, а якість лаборантом безспосередньо в товаросупровідні документи, надані перевізником поклажодавця, ТТН тощо. Один примірник такого документа залишається на елеваторі, інші з підписом комірника, вагаря повертають перевізникові.

Всі дані комірник заносить у журнал зважування вантажів (форма № ЗХС-28). Коли приймають зерно, що надійшло залізничним або водним транспортом, результати зважування реєструють у відповідних вагових журналах форми № 29, форми № 141, оформлюють приймальні акти форми № 14 або форми № 15.

Якість визначає лабораторія елеватора і оформлює картку аналізу зерна (форма № 47). Також у лабораторії заповнюють журнали форми № ЗХС-49, форми № 59, форми № 51.

В кінці оперативної доби всі документи передають у бухгалтерію, де на їх підставі оформляють у двох примірниках реєстри форми № ЗХС-4 чи ЗХС-5. Для визначення якості прийнятого зерна за середньодобовим зразком застосовують форму реєстру ЗХС-3. Якщо визначають якість кожної окремої партії — ЗХС-4.

На підставі складених реєстрів елеватор в двох примірниках оформляє і складські документи на зерно: складські свідоцтва чи квитанцію. Перші примірники реєстрів і другі примірники складських документів залишають в бухгалтерії елеватора, а другі примірники реєстрів і перші примірники складських документів видають поклажодавцям.

Як в реєстрах, так і в складських документах окрім фактичної маси наводять так звану залікову масу зерна. Її застосовують для розрахунків за зерно, в тому числі для заставних закупівель.

Довідково

Залікова маса зерна — це фізична маса зернової культури, крім кукурудзи в качанах, зменшена на розрахункову величину маси відхилень до кондицій вмісту вологи та смітної домішки у зерні, що зазначені у договорі складського зберігання зерна.

Якщо зерно надійшло з кращими якісними показниками, ніж встановлено договором зберігання і які відповідають стандарту зерна, залікову масу зерна не розраховують. У цьому разі показником залікової маси буде фізична маса зерна. Фактично залікова маса — це маса, до якої буде доведено зерно внаслідок доробки, внаслідок чого зерно відповідатиме встановленому стандарту якості.

Доробка

Доробка зерна включає очищення, сушіння, вентилювання, знезараження. Проводять її, якщо це передбачено договором зберігання. Оформляють доробку, не рідше одного разу на місяць Актом доробки на очищення і сушку зерна за формою № 34.

Очищення

Очищення в Акті доробки зазначають: маса та якість зерна до і після доробки, фактична маса та якість одержаних побічних продуктів і відходів. До Акту додають картки аналізу зерна форми № 47 та відомості зважування (форма № 171а, № 171б) відходів і побічних продуктів. Побічні продукти і відходи I та II категорій передають в цех відходів за фактичною масою та якістю, визначеними окремо для кожної доробленої партії зерна. Списуються з рахунку основної культури і оприбутковують за місцем зберігання. Відходи III категорії (некормові) у міру накопичення зважують і вивозять з території елеватора та знищують в присутності комісії, призначеної керівником підприємства.

Результати зважування відходів усіх категорій, а також побічного продукту реєструють у ваговому журналі форми № ЗХС-28, де реєструєть і відпуск зерна.

До акта форми № 34 додають акт розподілу відходів, у якому вказують перелік власників зерна, що підлягає доробці, з показниками якості і кількості до доробки.

Довідково

Лабораторія елеватора здійснює контроль технологічного процесу очищення, веде журнал реєстрації лабораторних аналізів при очищенні зерна на зерноочисних машинах (форма № 81), визначає фактичну якість партій зерна до і після очищення та продуктів, отриманих в процесі очищення.

Картки аналізу зерна та відомості зважувань побічних продуктів і відходів, додають до акта доробки форми № 34.

Сушіння

Оперативний контроль ведуть у журналі обліку роботи зерносушарки за формою № 122. Якість сушіння контролює лабораторія елеватора. Відображають в журналі реєстрації лабораторних аналізів при сушінні зерна на зерносушарках (форма № 71). Якість зерна до та після сушіння заносять у картки аналізу зерна форми № 47, журнал форми № ЗХС-49. Картки аналізу зерна додають до акту доробки форми № 34. Довідково убуток маси зерна від зменшення вологості при сушінні відображають у книгах кількісно-якісного обліку форми № 36 та в особових рахунках поклажодавців за формою № 36. А фактичне списання такого убутку проводять у книгах кількісно-якісного обліку тільки після використання або інвентаризації залишків зерна за актами зачистки.

Відпуск зерна

Процедура відпуску така. Власник зерна подає на елеватор заяву щодо витребування зерна та пред'являє складські документи на зерно, яке він бажає забрати зі складу. Далі лабораторія елеватора передає в бухгалтерію показники якості партії зерна (форма № 47).

Бухгалтерія елеватора:

 • готує попередній акт-розрахунок, форма № 2;
 • оформлює наказ про відпуск зерна за формою № 16.

Поряд з цим відповідальна особа елеватора оформляє пропуск та транспортні документи, ТТН, коносамент, залізничні накладні.

Транспортний засіб власника зерна подають під завантаження. Визначають вагу нетто, тару і брутто, з відображенням у вагових журналах (форми № ЗХС-28, № ЗХС-29 чи форми № 141) і в транспортних документах.

Далі лабораторія елеватора визначає фактичні показники якості завантаженого в транспортний засіб зерна. Заносить результати аналізу в картку аналізу зерна і журнал форми № ЗХС-49, оформлює посвідчення про якість (форми № 42, № 40, № 41, № 43) та передає результати в бухгалтерію для проведення кінцевих розрахунків.

Нарешті, бухгалтерія оформляє акт-розрахунок за фактичними показниками якості і перевіряє правильність проведених розрахунків за надані зерновим складом послуги та їх сплату. Після видачі зерна зерновий склад погашає одержані оригінали складських документів на зерно та виключає їх з реєстру складських документів. Окрім того, повернену партію зерна виключають з реєстру зерна зернового складу.

Як відобразити в обліку

Процедура документування елеватором зерна на зберігання — громіздка і клопітка. А от в бухгалтерському обліку елеватора таке зерно не відображають. Оскільки воно не власність елеватора. Тож зерно варто відобразити на позабалансовому субрахунку 023 «Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні».

Елеватор надає послуги і отримує доходи від операцій з зерном:

 1. зберігання;
 2. доробки;
 3. переробки.

Надані послуги, виконані роботи передають замовникові за актом. Затвердженої нормативними документами форми акту теж немає. Тому елеватор розробляє форму акту самостійно. Акт приймання-передачі послуг складають на підставі договору зберігання зерна та акту-розрахунку (форми № 2). Останній містить всі види робіт і послуг, які проводилися з зерном. Таким чином, обидва акти складають в двох примірниках, один з яких передається замовнику.

Надані послуги відображають бухгалтерським записом:

 • Д-т 361 К-т 703 — на загальну суму, з урахуванням ПДВ;
 • Д-т 703 К-т 641 — ПДВ;
 • Д-т 703 К-т 791 — дохід від послуг відносять на фінансові результати.

На субрахунку 703 окремо обліковуйте доходи за різними видами послуг. Наприклад, на кожен вид послуг відкривайте окремий аналітичний рахунок (субконто). Або окремий субрахунок четвертого порядку: 7031 (зберігання), 7032 (доробка) тощо. Те саме стосується витрат.

Виробничу собівартість наданих елеватором послуг визначають у загальному порядку відповідно до П(С)БО 16 «Витрати» і обліковують на рахунку 23. Таку собівартість визначають в розрізі наданих послуг. Тобто, на кожен вид послуг на рахунку 23 відкривають окремий аналітичний рахунок (субконто) чи субрахунок третього порядку (231, 232 і т. д.). Це означає, що під кожну з наданих послуг елеватор має формувати витрати (собівартість послуг).

При калькулюванні собівартості елеватор може орієнтуватися на Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затверджені наказом Мінпрому від 09.07.2007 № 373.

На дату наданих послуг (складання акту) накопичені на рахунку 23 витрати списують на собівартість реалізації: Д-т 903 К-т 23. Після чого собівартість реалізації списують на фінансові результати: Д-т 791 К-т 903.

Специфічних елеваторних особливостей в податковому обліку елеватора немає. Всі податки, платником яких є елеватор, сплачуються у загальному порядку.

logo
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Найцікавіше — далі!

Дочитайте до кінця, щоб не випустити нюансів, які важливі саме для Вас

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини