Головбух

Запаси та їх класифікація

30 травня 2019
1419
Середній бал: 0 із 5
Бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Діяльність підприємства неможлива без ресурсів. Товарно-матеріальні цінності, запаси якраз і є частиною тих ресурсів, що мають забезпечити безперервність виробничого процесу. Запаси є у підприємств усіх галузей, у тому числі сфери послуг, хоча й у меншій кількості. Що таке запаси, яка класифікація запасів для цілей бухгалтерського обліку, як їх розподілити по рахункам – тема даного огляду.

Чим запаси відрізняються від інших активів?

Почнемо з головного – запаси належать до активів, але, що саме їх відрізняє від основних засобів, нематеріальних активів, інших активів?

Різниця полягає в трьох аспектах:

  • очікуваному строку використання. У запасів він не перевищує одного року або операційного циклу. Це випливає з визначення оборотних активів, до яких належать запаси, в НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”. Це відрізняє запаси від необоротних активів (основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів), де строк більше року;
  • матеріальність запасів. Запаси на відміну від інших оборотних активів (дебіторської заборгованості, векселів, цінних паперів, грошей тощо) є суто матеріальними об’єктами, які можна обміряти, переважити чи поштучно перерахувати;
  • вони є предметами, а не засобами праці (виняток – МШП). Це значить, що вони є тими активами, які обробляють, переробляють, спалюють, тобто вони в ході використання змінюють свою матеріальну форму, перетворюючись з одного виду активу на інший (сировина перетворюється на готову продукцію) або взагалі списуються з балансу (паливо після згорання). 

Строк використання – головний критерій для розрізнення оборотних активів, у тому числі запасів

Звертаємо увагу на те, що ключовим тут є саме строк використання і він розглядається саме як очікуваний, а не той який потенційно може бути. І замість року може вживатися поняття операційного циклу. Якщо матеріали зберігаються на складі 5 років, то це не значить, що вони перестають бути від цього оборотними активами та запасами. Початково дана сировина купувалася для використання в межах операційного циклу, тобто проміжку часу між придбанням, виробленням продукції та отримання грошей від реалізації продукції, товарів і послуг. Таким чином, вимога “менше одного року або операційного циклу” не порушується.

Також прикладом багаторічних запасів може бути виробництво вина, коньяку, твердих сирів типу пармезан, а також будівництво літаків і кораблів. Всі ці продукти залишаються запасами попри операційні цикли виготовлення по декілька років.

Нормативні документи

Правила обліку запасів та їх класифікацію описують:

Класифікація запасів

Класифікація має на меті згрупувати в обліку запаси таким чином, щоб їх зручно було обліковувати, правила їх відображення відповідали П(С)БО, МСФЗ. У таблиці нижче наведемо існуючі класифікації запасів, що використовуються для цілей бухгалтерського обліку.

КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАПАСІВ

З точки зору розділів балансу

З точки зору рядків балансу

За бухгалтерськими рахунками

Запаси – це оборотні активи.

  • рядок “Запаси” (1100). Він може бути поділений також на “Виробничі запаси” (1101), “Незавершене виробництво” (1102), “Готова продукція” (1103), “Товари” (1104) шляхом введення додатково вписуваних рядків.
  • рядок “Поточні біологічні активи” (1110);
  • рядок “Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття” (1200).

Виділено цілий клас рахунків – 2.

До запасів належать рахунки: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

Основною тут є класифікація за бухгалтерськими рахунками, так як саме на основі даних рахунків і формуються рядки Звіту про фінансовий стан (балансу) підприємства та розділ оборотних активів. Тому розглянем класифікацію запасів саме з огляду на бухгалтерські рахунки.

Класифікація запасів за рахунками обліку

У відведеному Інструкцією з плану рахунків класі 2 для запасів виділено наступні групи:

Рахунок

Назва

Призначення

Субрахунки рахунку 20 “Виробничі запаси”

201

Сировина і матеріали

Облік повністю відповідає назві, тобто в дану групу відносяться деревина, оргаліт, фарба, лак, вовна, нитки, цвяхи, ґудзики, борошно на хлібзаводі і т.д. Будівельники-підрядники тут можуть обліковувати  будівельні матеріали (цемент, пісок, клей, суміші і т.п.).

2011

Транспортно-заготівельні витрати на сировину і матеріали

Обліковуються витрати на доставку сировини і матеріалів згідно п. 9 П(С)БО 9. Даний рахунок відсутній в Плані рахунків та Інструкції. Однак, він пропонується Методрекомендаціями № 2 та може бути введений підприємством. Однак, тоді сировина і матеріали мають отримати номер 2010.

202

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби

Напівфабрикат – це запас, який проміжний між продукцією і сировиною, наприклад, це уже частково перероблена сировина. Якщо півфабрикати не виготовлені самим підприємством, а закуплені на стороні, то їх Мінфін в Інструкції пропонує відносити в дану групу. Певного строгого критерію розділу сировини і півфабрикатів немає. Наприклад, закуплена помита вовна – їх можна розглядати і як сировину (201) і як напівфабрикат (202), адже початкову сировину (вовну) уже почали обробляти.

Комплектуючий виріб – це певна сукупність деталей, що можуть виконувати самостійну функцію. Самостійно без поєднання з іншими свою функцію такий виріб виконувати не може. Як комплектуючі вироби може розглядатися певна складна фурнітура, наприклад, складні завіси, внутрішній двигун (маленький електро-мотор), датчики тощо.

203

Паливо

Всі види пального (тверде паливо, бензин, інші нафтопродукти, а також технічне масло, інші мастильні матеріали). Крім того, тут же обліковуються сплачені талони на бензин.

204

Тара і тарні матеріали

Тара, яка використовується для виробничих запасів. Її слід відрізняти від тари під товарами та інвентарної тари, для якої є окремі рахунки. Сюди ж належать деталі для ремонту такої тари (деталі для збирання ящиків тощо). Прикладом є ящики (картонні, дерев’яні тощо). Така тара може бути як одноразова, так і багаторазова, але значної цінності не має і, як правило, швидко зношується.

Багаторазові посудини, цистерни тощо слід віднести до складу необоротних активів на рахунок інвентарної тари, так як вони очевидно мають корисний строк використання більше 1 року. Особливо, якщо вони слугують для виробничих, побутових потреб.

205

Будівельні матеріали

По-суті, це та ж сировина і матеріали, але для будівельних підприємств, які є забудовниками. Однак, тут ще можуть бути, окрім будматеріалів, конструкції, деталі, які підлягають монтажу.

206

Матеріали, передані в переробку

Не тільки матеріали, але й сировина, яку віддали на переробку на інше підприємство. Як правило, це операції з давальницькою сировиною.

207

Запасні частини

Деталі, які використовуються для проведення ремонтів, заміни певних елементів продукції, яка виготовляється. У чистому вигляді даний рахунок може бути використаний тільки ремонтними підприємствами, так як є ще рахунок 202, на якому теж можуть бути ті ж самі деталі у вигляді комплектуючих виробів.

208

Матеріали сільськогосподарського призначення

Мінеральні добрива, пестициди, біопрепарати, які використовуються для вирощування сільськогосподарських культур. Також медикаменти для сількогосподарських тварин. 

Крім того, сюди ж належить насіння, саджанці, корми, за умови що вони використовуються для власних цілей (відгодівля власних тварин, насадження власних площ), а не для продажу.

209

Інші матеріали

Сюди потрапляє все, що не може потрапити до вищенаведених рахунків, але за своєю природою є запасом виробничого призначення. Це можуть бути відходи виробництва у вигляді стружки, невиправний брак, певні матеріальні цінності, що отримані після ліквідації основних засобів, але не можуть бути визначені як запасні частини, металобрухт, зношені шини. Однак, якщо такі об’єкти не відповідають критеріям визнання активу, тобто не можуть приносити економічні вигоди, то їх варто після інвентаризації списати взагалі з балансу.

200

Транспортно-заготівельні витрати на запаси

Обліковуються витрати на доставку виробничих запасів згідно п. 9 П(С)БО 9, де ТЗВ є частиною вартості запасів. Даний рахунок відсутній в Плані рахунків та Інструкції. Однак, він пропонується Методрекомендаціями № 2 та може бути введений підприємством.

Субрахунки рахунку 21 “Поточні біологічні активи”

211

Поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю

Посіви зернових, технічні посіви, посаджені овочі тощо. Відрізняти слід від багаторічних насаджень, які відносять до необоротних активів.

212

Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю

Молодняк тварин на вирощуванні та відгодівлі, птиця, звірі, кролі, сім’ї бджіл, інші тварини, які не переведені до основного стада. Наприклад, тварини, які призначені до забою.

213

Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю

Ті ж тварини, що й на рахунку 212, якщо неможливо визначити справедливу вартість.

Рахунок 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети” (МШП)

22

МШП

Це ті засоби праці, які потрапляють під поняття “запаси” через обмеженість їх служби одним роком і тому не можуть розглядатися як основні засоби чи МНМА. Прикладом є інструменти, канцелярське приладдя, спецодяг.

Рахунок 23 “Виробництво”

23

Виробництво

Даний рахунок формує залишок по незавершеному виробництву. Сюди належать запаси, які передані у виробництво та обробка яких почалася. На цей рахунок відносять також усі витрати пов’язані з собівартістю (зарплата, ЄСВ та ін. складові). Якщо продукція не пройшла технічного контролю, то вона також відображається на даному рахунку.

Рахунок 24 “Брак у виробництві”

24

Брак у виробництві

Продукція, півфабрикати, комплектуючі вироби, які за своїми властивостями не відповідають стандартам та не можуть використовуватися прямо за  призначенням. Однак, є одна умова – такий брак виправний. Якщо це невиправний брак, то такі запаси треба або списати взагалі, або віднести на рахунок 209, якщо їх ще можна переробити чи продати.

Рахунок 25 “Напівфабрикати”

25

Напівфабрикати

Це півфабрикати, але власного виробництва. Такі запаси можуть як використовуватися у власному виробництві, так і продаватися на стороні. Куплені півфабрикати – це інший рахунок, 202. Дані об’єкти можна класифікувати і як готову продукцію, якщо вони призначені тільки для продажу. Також це може бути продукція, що не пройшла всі стадії обробки, якщо її пропонується відправити на продаж.

Рахунок 26 “Готова продукція”

26

Готова продукція

Це запаси, які виготовлені підприємством самостійно та призначені на продаж. Головна умова: вони мають пройти випробування, приймання, техконтроль. Якщо це не сталося, то це або незавершене виробництво (23) або напівфабрикати (25) в залежності від подальших планів на них підприємства.

Рахунок 27 “Продукція сільськогосподарського виробництва”

27

Продукція с/г виробництва

За змістом практично те ж саме, що й рахунок 26, але с/г призначення. Зібране зерно, отримане м’ясо, надоєне молоко і т.п.

Рахунок 28 “Товари”

(тільки ті запаси, які придбані на стороні, а не вироблені самостійно й призначені для продажу)*

281

Товари на складі

Товари в оптовій торгівлі (склади, морозильники, овочесховища тощо).

282

Товари в торгівлі

Товари в роздрібній торгівлі (магазини, кіоски, буфети тощо).

283

Товари на комісії

Товари, які передані на продаж за договорами комісії. Їх може й не бути уже фізично на підприємстві.

284

Тара під товарами

Тара, яка призначена виключно для товарів, разова і багаторазова та яка не відноситься до інвентарної тари.

285

Торгова націнка

Нарахована торговельна націнка на товари на рахунку 282 за П(С)БО 9. Але в балансі товари показуються без торговельної націнки.

286

Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу

Основні засоби та інші необоротні активи, які планується продати протягом року.

289

Транспортно-заготівельні витрати

Витравки на доставку та пов’язані з ними, які стосуються виключно товарів рахунку 28. У Плані рахунків відсутній, але є в додатку до П(С)БО 9. ТЗВ є частиною вартості товарів. Для ТЗВ по сировині і матеріалах, запасів є рахунки 2011 та 200, які наводилися вище.

* готова продукція, що вироблена самостійно, ніколи не стає в обліку товаром. Це рахунок 26 або 27.

Обов’язковість дотримання правил класифікації з плану рахунків

Зазначимо, що дана класифікація чи детальна, але в окремих рахунках досить умовна. І якщо підприємство бажає всі будівельні матеріали обліковувати на рахунку 201 або 205, то можна не зважати на те, чи воно будівельник-підрядник чи будівельник-забудовник, так як одне й те саме підприємство по різних контрактах може мати й різні обов’язки. Це ж саме про питання, що таке меблева фурнітура – комплектуючий виріб чи матеріали? Ніяких штрафів за “неправильну” класифікацію запасів не передбачено. Тут має відігравати професійна думка бухгалтера, яка враховує особливості конкретного підприємства та технологічного процесу. На фінансову звітність це теж не може вплинути, так як усі перестановки відбувається в межах одної групи (рядка) балансу й загальна сума не змінюється. Особливо це стосується тих, хто використовує МСФЗ (міжнародні стандарти взагалі не зважають на таку річ, як план рахунків).

Підприємство може зробити певні перестановки для забезпечення більш зручного (можливо, й більш достовірного) обліку. Інструмент для цього – наказ про облікову політику

Для більшої впевненості можна навіть внести відповідні положення до наказу про облікову політику. Головне, щоб дотримувалися загальні норми стандартів обліку й запаси не ставали основним засобами чи навпаки. Це уже будуть серйозні перекручення.

logo
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Найцікавіше — далі!

Дочитайте до кінця, щоб не випустити нюансів, які важливі саме для Вас

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини