Головбух

Що змінилося в господарсько-фінансовій діяльності перетворених медзакладів — КНП

 • 14 грудня 2018
 • 2031

Більшість комунальних закладів первинної медичної допомоги (далі — заклади ПМД) дотримали вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я» від 06.04.2017 № 2002-VIII (далі — Закон про автономізацію). Тобто стали комунальними некомерційними підприємствами (далі — медзаклад-КНП). Перед їхніми бухгалтерами виникло головне запитання: як нині організовувати бухоблік на підприємстві?

До перетворення заклади ПМД мали статус бюджетних установ і вели облік за:

 • Планом рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженим наказом Мінфіну від 31.12.2013 № 1203 (далі — План рахунків № 1203);
 • Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі (далі — Нацстандарти).

До цього їх зобов’язувала частина 3 статті 58 Бюджетного кодексу України (БК).

Тож з’ясуємо, за якими правилами повинен вести бухгалтерський облік та звітувати про свою господарську діяльність медзаклад-КНП. А для цього проаналізуємо основні зміни у господарсько-фінансовій діяльності закладу після перетворення.

Зміни в господарсько-фінансовій діяльності

Медзаклад-КНП утворився у результаті перетворення бюджетної установи охорони здоров’я, яка була суб’єктом державного сектору і розпорядником коштів відповідного місцевого бюджету.

Статус

Наразі медзаклад-КНП набув статусу суб’єкта господарської діяльності з постачання медичних послуг населенню. Він може бути лише одержувачем бюджетних коштів за певними бюджетними програмами з охорони здоров’я, а не їх розпорядником.

Модель взаємовідносин з розпорядником бюджетних коштів

Таке перетворення виконує одне із основних стратегічних завдань медичної реформи, що його визначила Концепція реформи фінансування системи охорони здоров’я України, схвалена розпорядженням КМУ від 30.11.2016 № 1013-p, — перехід до оплати діяльності постачальників медичних послуг, зокрема медзакладів-КНП, на основі конкретних результатів їхньої діяльності. Змінився й характер відносин між цим медзакладом-КНП як суб’єктом господарської діяльності з постачання медичних послуг та їх замовником — розпорядником бюджетних коштів і суб’єктом державного сектору. Тож на зміну командно-адміністративній моделі взаємовідносин між цими суб’єктами прийшла контрактна модель, у якій взаємовідносини будуються на договорах. За зазначеними договорами розпорядник бюджетних коштів діє в інтересах пацієнтів як третя сторона-платник, а медзаклад-КНП виступає як постачальник послуг.

Запроваджена модель взаємовідносин надала медзакладу-КНП управлінську та фінансову автономію (абз. 1-3 вступу до Методичних рекомендацій з питань перетворення закладів охорони здоров’я з бюджетних установ на комунальні некомерційні підприємства; далі — Методрекомендації з перетворення ЗОЗ).

Управління майном

Медзаклад-КНП як правонаступник закладу ПМД отримує від нього майно за даними бухгалтерського обліку без обов’язкової оцінки цього майна незалежним експертом та за результатами його інвентаризації (пп. 2 п. 3 розд. ІІ «Прикінцеві положення» Закону про автономізацію). Засновником, власником та органом управління майном медзакладу-КНП є територіальні громади в особі відповідної ради (далі — Засновник).

Майно, отримане від закладу ПМД, Засновник своїм рішенням закріпив за медзакладом-КНП на праві оперативного управління. Тобто Засновник медзакладу-КНП наділив його статутним капіталом для ведення господарської діяльності з постачання медичних послуг населенню.

Статутний капітал

Медзаклад-КНП на підставі рішення та передавального акта отримав статутний капітал. Розмір статутного капіталу медзакладу-КНП дорівнює залишковій балансовій вартості майна, що передане йому за передавальним актом КНП, з урахуванням залишків коштів на спеціальних реєстраційних рахунках, як внесок до статутного капіталу (пп. 1.4.3, 1.4.12 Методрекомендацій з перетворення ЗОЗ). Звісно, рішення про передачу майна ухвалив орган, що управляв майном медзакладу — бюджетної установи. Тож і передавальний акт затвердив він. На це вказують Методрекомендації з перетворення ЗОЗ.

Ситуація: хто приймає майно та документи за передавальним актом у разі реорганізації медзакладу в КНП

В більшості прийнятих обласною радою рішень не визначено, хто буде керівником новостворених підприємств. Хто ж тоді підписує передавальний акт?

Передавальний акт є формальним етапом здійснення реорганізації та засвідчує яке майно передається до правонаступника.

Акт має скласти комісія з припинення, а затвердити власник. Новостворений суб’єкт акт не підписує (ч. 3 ст. 107 Цивільного кодексу України).

Повноваження керівника медзакладу-КНП

Управляє медзакладом-КНП рада територіальної громади села, селища, міста, району, області, яка є власником майна. Поточне керівництво ним, тобто оперативне управління, здійснює керівник підприємства. Повноваження керівника медзакладу-КНП визначає статут, складений на підставі Примірного статуту для комунального некомерційного підприємства, яке надає первинну медичну допомогу (п. 4.1 Методрекомендацій з перетворення ЗОЗ). Медзаклад-КНП в особі керівника:

 • провадить свою діяльність на засадах господарської самостійності та самофінансування за фінансовим планом і планом розвитку медзакладу-КНП;
 • має право укладати угоди, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки;
 • має розрахунковий та інші рахунки в установах банків та органах Держказначейства.

Майно медзакладу-КНП становлять його основні фонди та обігові кошти, а також інші матеріальні цінності, вартість яких відображають у самостійному балансі. Власник майна лише контролює, як використовують та зберігають належне медзакладу-КНП майно безпосередньо або через уповноважений ним орган, але не втручається у господарську діяльність підприємства.

Із дозволу власника або уповноваженого ним органу медзаклад-КНП має право здавати в оренду, надавати іншим підприємствам, організаціям та установам безоплатно в тимчасове користування майно, устаткування, інвентар, транспортні засоби, а також списувати їх з балансу.

Рішення про передачу в оренду нерухомого майна:

 • до 200 кв. м — може приймати керівник медзакладу-КНП. Керівник бюджетної установи таких рішень приймати не може без дозволу засновника;
 • більшої площі — орган місцевого самоврядування за конкурсною процедурою.

Вартість оренди медзаклад-КНП визначає за методикою розрахунку орендної плати територіальної громади. Адже відповідно до статті 19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 10.04.1992 № 2269-XII органи місцевого самоврядування (громади) самостійно встановлюють та затверджують методику розрахунку орендної плати комунального майна (п. 2.1 Методрекомендацій з перетворення ЗОЗ).

Як бачимо, повноваження керівника медзакладу-КНП набагато ширші, ніж вони були до цього у керівника бюджетної установи.

Іншими, ніж у бюджетної установи, є й джерела фінансування діяльності згідно з примірним статутом.

Джерела фінансування

До укладення договору з Національною службою здоров’я України фінансуванням медзакладу-КНП можуть бути:

1) бюджетні кошти, отримані:

 • за договорами про медичне обслуговування населення, укладеними з (п. 3.1, 3.2 Методрекомендацій з перетворення ЗОЗ):
  – відповідним розпорядником бюджетних коштів;
  – органами місцевого самоврядування, на території яких відсутні медзаклади-КНП;
 • за бюджетною програмою з відповідного бюджету, який застосовує передбачений БК програмно-цільовий метод бюджетування як їх одержувач;
 • як фінансова підтримка з місцевого бюджету одержувачу бюджетних коштів;

2) кошти юридичних та фізичних осіб, отримані від (п. 3.3 Методрекомендацій з перетворення ЗОЗ):

 • страхових компаній як плата за медичні послуги, надані застрахованим пацієнтам;
 • роботодавців як плата за медичні послуги, надані працівникам;
 • благодійних організацій як надходження у грошовій та натуральній формі;
 • орендарів як орендна плата за отримане в оренду майно, устаткування, інвентар, транспортні засоби (п. 2.1 Методрекомендацій з перетворення ЗОЗ). До того ж 100% від обсягу цієї плати, а не 50% як бюджетні установи (ст. 29 БК);
 • платних послуг тощо.

Приклад: 

Медзаклад-КНП може отримувати оплату від:

 • пацієнтів — за сервісні послуги, зокрема поселення у палати покращеного сервісу;
 • інших закладів охорони здоров’я і лікарів, що діють як фізичні особи — підприємці — за послуги з ведення бухгалтерського обліку, закупівлі ліків та витратних матеріалів, проведення тренінгів тощо.
Увага: надання сервісних послуг іншим закладам охорони здоров’я та лікарям, що діють як фізичні особи — підприємці, передбачте у статуті. В іншому випадку можете втратити статус неприбуткового підприємства.

Порядок використання коштів

У Методрекомендаціях з перетворення ЗОЗ взагалі не йдеться про те, що медзаклад-КНП є бюджетною установою, яка утримується коштом місцевого бюджету, чи розпорядником бюджетних коштів за кошторисом. Він є одержувачем бюджетних коштів. Їх медзаклад-КНП використовує, щоб:

 • забезпечити основну діяльність з надання послуг, виконання робіт, а не виконувати бюджетні програми;
 • оплачувати працю працівників, розв’язувати питання соціального розвитку, а також поліпшувати умови праці, життя, здоров’я працівників.
Медзаклад-КНП не керується частиною четвертою статті 13 Бюджетного кодексу, у якій ідеться про власні надходження бюджетних установ. Та й кошти, зараховані на рахунки медзакладу-КНП, відкриті в установі банку, не потрібно відображати на рахунках з обліку надходжень бюджетної установи за відповідними кодами класифікації доходів бюджету, що є характерним для останньої.

Вплив змін на бухоблік

Враховуючи те, що медзаклади-КНП не мають статусу бюджетної установи, а є лише одержувачами бюджетних коштів і провадять свою діяльність на засадах господарської самостійності та самофінансування за фінансовим планом і планом розвитку медзакладу-КНП, можна зробити висновок: вести бухгалтерський облік та звітувати про свою господарську діяльність їм слід за правилами, визначеними для госпрозрахункового сектору, а не для державного.

Отже, медзакладам-КНП слід вести бухгалтерський облік та звітувати про свою господарську діяльність за правилами, визначеними:

Далі розглянемо, як медзакладу-КНП та органу вищого рівня відображати в обліку передане майно.

Облік переданого майна у медзакладі-КНП

Дані передавального акта відобразіть в обліку за проведеннями для:

 • активів у кореспонденції з К-т відповідних субрахунків класу 4 «Власний капітал та забезпечення зобов’язань власного капіталу», визначених в Інструкції про застосування Плану рахунків № 291;
 • зобов’язань у кореспонденції з Д-т означених субрахунків.

Потім за даними бухобліку складіть вхідний Баланс. Форма вхідного Балансу для медзакладу-КНП інша, ніж у бюджетної установи. Оберіть ту, що є додатком 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Мінфіну від 07.02.2013 № 73 (далі — Стандарт 1). Адже ви не маєте жодних підстав складати його за формою Балансу ф. № 1-дс, що є додатком 1 до Нацстандарту 101 «Подання фінансової звітності», затвердженого наказом Мінфіну від 28.12.2009 № 1541, оскільки ви не є суб’єктом державного сектору. Подавати цей вхідний Баланс до органу Держказначейства не потрібно. Ви — одержувач бюджетних коштів, тому подаєте лише бюджетну звітність.

Як індексацію оптимізувати і штраф оминути

Що змінилося в господарсько-фінансовій діяльності перетворених медзакладів — КНП
Тарас Шарийкерівник експертної групи МСFR Головбух
Якщо ваше КНП невелике, а зарплату працівникам нараховуєте за посадовими окладами (тарифними ставками), можете застосовувати винятково Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою КМУ від 17.07.2003 № 1078. Якщо не потрапили під ці характеристики або хочете оптимізувати індексацію — скористайтеся одним з альтернативних варіантів. «Головбух: Медицина» підкаже, який краще обрати.

Облік переданого майна в органі вищого рівня

Для головних розпорядників бюджетних коштів, яким були підпорядковані заклади ПМД, дані передавального акта є підставою відобразити в обліку довгострокові фінансові інвестиції, що їх вклав як статутний капітал в медзаклад-КНП Засновник. Так вони повинні вчиняти відповідно до Нацстандарту 133 «Фінансові інвестиції», затвердженого наказом Мінфіну від 18.05.2012 № 568. Тож відобразіть ці фінансові інвестиції на субрахунках, визначених Планом рахунків № 1203.

Як відобразити в обліку оприбуткування довгострокових фінансових інвестицій, вкладених в медзаклад-КНП засновником, унаочнимо в Таблиці.

Бухгалтерські проведення з оприбуткування довгострокових фінансових інвестицій, вкладених в медзаклад-КНП Засновником

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Підстава

Д-т

К-т

Отримано до сфери управління головного розпорядника коштів як суб’єкта державного сектору підприємство комунального сектору економіки, тобто медзаклад-КНП

2513 «Довгострокові фінансові інвестиції у капітал підприємств»

5212 «Капітал у підприємствах в іншій формі участі у капіталі»

р. 4.3 Типової кореспонденції

Отже, якщо ви головний розпорядник коштів, передбачених у відповідному місцевому бюджеті для оплати медичних послуг, що надає населенню медзаклад-КНП, оприбуткуйте за передавальним актом довгострокові фінансові інвестиції, які вклав у нього його Засновник як статутний капітал. Для цього виконайте проведення, визначене у рядку 4.3 Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій із активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженої наказом Мінфіну від 29.12.2015 № 1219.

Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Навіть якщо вже знайшли відповідь на своє запитання...

...рекомендуємо дочитати статтю повністю, аби не впустити важливих нюансів саме для вас :)

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини