Головбух

Дочірнє підприємство: документальне оформлення безоплатної передачі майна

  • 29 листопада 2018
  • 383
  • Середній бал: 0 із 5

Товариство з обмеженою відповідальністю безоплатно передає бібліотечні фонди (книги технічної документації) своєму дочірньому підприємству. Як документально оформити таку передачу?

На жаль, сьогодні в законодавстві немає чіткого визначення дочірнього підприємства, що надто ускладнює взаємовідносини між ним та його материнською компанією.

Зокрема, відповідно до частини 8 статті 63 Господарського кодексу України (ГК) у випадках існування залежності від іншого підприємства, передбачених статтею 126 ГК , підприємство визнається дочірнім. Йдеться про економічну та/або організаційну залежність у формі участі в статутному капіталі та/або управлінні. І розрізняють два види такої залежності підприємств: просту та вирішальну.

Облік токенів: скачати проведення

Проста залежність між підприємствами виникає у разі, якщо одне з них має можливість блокувати прийняття рішень іншим (залежним) підприємством, які повинні прийматися відповідно до закону та/або установчих документів цього підприємства кваліфікованою більшістю голосів.

Вирішальна залежність між підприємствами виникає у разі, якщо між підприємствами встановлюються відносини контролю-підпорядкування за рахунок переважної участі контролюючого підприємства в статутному капіталі та/або загальних зборах чи інших органах управління іншого (дочірнього) підприємства, зокрема володіння контрольним пакетом акцій.

Про наявність простої та вирішальної залежності має бути зазначено у відомостях державної реєстрації залежного (дочірнього) підприємства та опубліковано відповідно до закону (ч. 4 ст. 126 ГК).

Згідно з Класифікацією організаційно-правових форм господарювання, затвердженою наказом Держспоживстандарту від 28.05.2004 № 97 , дочірнє підприємство — підприємство, єдиним засновником якого є інше підприємство (підприємство, залежне від іншого).

Отже, будь-якому дочірньому підприємству властиві загальні ознаки юридичної особи, яка має, зокрема, відокремлене майно, самостійний баланс та рахунки в банках. Відповідно до частини 2 статті 203 Цивільного кодексу України (ЦК) особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності. А цивільна дієздатність юридичної особи визначається статтею 92 ЦК, відповідно до якої юридична особа набуває цивільних прав та обов’язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону.

Тож, виходячи з норм чинного законодавства, господарсько-правові відносини між материнським та дочірнім підприємствами, насамперед, мають визначатися в їх установчих документах. Тобто можливість безоплатної передачі майна товариством-засновником своєму дочірньому підприємству має бути обов’язково зафіксована в установчих документах.

Ні дня без ТМЦ: як оприбутковувати

Дочірнє підприємство: документальне оформлення безоплатної передачі майна
Віктор Онищенкоексперт з обліку та оподаткування, м. Чернігів
Оприбуткування товарно-матеріальних цінностей — справа буденна для бухгалтера. Але й під час цієї звичайної господарської операції можуть виникати нестандартні ситуації, що потребують відповідей на різні облікові запитання. Як розподілити транспортно-заготівельні витрати? Чи включати ту чи ту витрату до первісної вартості запасів? Чи відносити нестачу до первісної вартості ТМЦ? У статті "Оприбуткування ТМЦ на підприємстві." Ми розглянули надходження ТМЦ з усіх, навіть не надто зручних облікових ракурсів. І тоді усі ТМЦ-спірності не створюватимуть «дірок» у бухгалтерії, а вам дискомфорту.

Для цілей бухгалтерського обліку бібліотечні фонди віднесено до основних засобів, а саме: інших необоротних активів (пп. 5.2.1 П(С)БО 7 «Основні засоби», затвердженого наказом МФУ від 27.04.2000 № 92 ).

Безоплатна передача необоротних активів по своїй суті є даруванням, а тому має оформлятися договором дарування чи іншим договором, який не передбачає грошову або іншу компенсацію вартості таких активів або їх повернення. Приміром різновидом безоплатної передачі-дарування є пожертва, коли майно передається безоплатно для його використання обдаровуваним для досягнення певної, наперед обумовленої мети (суспільних потреб тощо). Проте, зазвичай, майно жертвують неприбутковим організаціям.

Увага: договір, що встановлює обов’язок обдаровуваного вчинити на користь дарувальника будь-яку дію майнового або немайнового характеру, не є договором дарування (ч. 2 ст. 717 ЦК).

Так, за договором дарування одна сторона (дарувальник) передає або зобов’язується передати в майбутньому другій стороні (обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність (ч. 1 ст. 717 ЦК).

Договір дарування набирає чинності з моменту отримання майна у подарунок.

При цьому договір дарування рухомих речей, які мають особливу цінність, вимагається укладати у письмовій формі. Передання ж відповідної речі за усним договором є правомірним, якщо суд не встановить, що обдаровуваний заволодів нею незаконно. Згідно з частиною 1 статті 208 ЦК правочини між юридичними особами належить вчиняти у письмовій формі. Разом з тим відповідно до статті 207 ЦК правочин (договір) уважається вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах (у т. ч. електронних), у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони. Це підтверджується і Господарським кодексом України (ГК). Згідно зі статтею 181 ГК допускається укладення господарських договорів у спрощений спосіб, тобто шляхом обміну листами, факсограмами, телеграмами, телефонограмами тощо, а також шляхом підтвердження прийняття до виконання замовлень. У будь-якому разі недотримання письмової форми договору дарування не спричиняє його недійсності. І обов’язково мають складатися письмові документи, якими оформляється виконання досягнутих між сторонами домовленостей (навіть усних) — довіреності на отримання ТМЦ, акти приймання-передачі тощо.

Увага: підприємницькі товариства можуть укладати договір дарування між собою, якщо право здійснювати дарування прямо встановлено установчим документом дарувальника. Це положення не поширюється на право юридичної особи укладати договір пожертви (ч. 3 ст. 720 ЦК ). Тобто безоплатно передати майно ТОВ, наприклад, лише за рішенням директора, не має права. Хоча й відповідальність за це порушення на сьогодні не встановлена.

Відповідно до пункту 10 Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом МФУ від 30.09.2003 № 561 , підставою для зарахування на баланс основних засобів є акт приймання-передачі (введення в експлуатацію) основних засобів. Він складається у 2-х примірниках (для підприємства, яке передає, і для підприємства, яке приймає основні засоби) та є підставою для визначення первісної (балансової) вартості основних засобів, складання акта введення їх в експлуатацію.

При цьому можна скористатися типовою формою Акту приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (ф. № ОЗ-1), затвердженою наказом Мінстату від 29.12.1995 № 352 .

Водночас допустимим є складання акту приймання-передачі у довільній формі. Але за умови дотримання вимог статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV щодо обов’язкових реквізитів первинного документа.

Увага: при безоплатній передачі основних засобів сторони, крім Акту за формою № ОЗ-1, можуть складати й накладну.

При оформленні приймання основних засобів акт складається в одному примірнику на кожний окремий об’єкт приймальною комісією, призначеною розпорядженням (наказом) керівника підприємства. Складання загального акта, що оформляє приймання декількох об’єктів основних засобів, допускається лише при обліку господарського інвентаря, інструмента, обладнання тощо, якщо ці об’єкти однотипні, мають однакову вартість та прийняті в одному календарному місяці.

Увага: для убезпечення себе від «сумнівів» контролюючих органів у реальності операцій щодо руху ТМЦ та для підтвердження повноважень осіб, які отримують цінності, їх передачу від однієї юридичної особи до іншої бажано здійснювати на підставі довіреності одержувача. При цьому можна використовувати довіреність довільної форми з урахуванням норм статей 245–250 ЦК . Але не виключена можливість оформлення довіреності за формою, затвердженою наказом МФУ «Про затвердження Інструкції про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей» від 16.05.1996 № 99 . І хоча бланк цієї довіреності скасовано з 01.01.2015, вона цілком правомірно може застосовуватися, але тільки вже без складання на відповідному бланку. Повноваження одержувачів матеріальних цінностей можуть бути підтверджені також письмовим договором (договором доручення) та відповідним актом органу юридичної особи.

Як облікувати е-Головбух

Дочірнє підприємство: документальне оформлення безоплатної передачі майна
Олег Січкерівник Об’єднаної редакції MCFR Головбух, ACCA DipIFR (rus)
Як професійне видавництво, ми уникаємо двозначностей у Договорі, тому деталізуємо умови угоди: доступ до системи не передбачає надання у володіння або розпоряджання чи власність об’єкт інтелектуальної власності і не передбачає права продати або відчужити в інший спосіб електронний продукт. Тобто це 100%-ве роялті!

Оформлений акт передається до бухгалтерії дочірнього підприємства, підписується головним бухгалтером та затверджується керівником підприємства чи уповноваженими на те особами.

Дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування (позовна давність — один рік), якщо на момент пред’явлення вимоги дарунок є збереженим. Зокрема, якщо безоплатно отримані основні засоби, наприклад, використовуються не за цільовим призначенням (не на цілі, обумовлені дарувальником тощо). У такому разі обдаровуваний зобов’язаний повернути дарунок у натурі. При цьому дарувальник не має права відмовитися від прийняття такої речі з мотивів втрати нею цільового призначення або істотного погіршення її стану. Крім того, дарувальник не вправі вимагати відшкодування завданих збитків або моральної шкоди. Законом також не передбачено можливості відшкодування витрат обдаровуваному на утримання дарунка, на його поліпшення, у зв’язку із розірванням договору дарування із зазначених вище підстав.

І наостанок зазначимо, що наведене стосується безоплатної передачі матеріальних цінностей між юридичними особами приватного права. Механізм та документальне оформлення безоплатної передачі майна державної та комунальної власності мають свої особливості та окремо врегульовані Законом України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» від 03.03.1998 № 147/98-ВР і прийнятою згідно з ним постановою КМУ «Про передачу об’єктів державної та комунальної власності» від 21.09.1998 № 1482.

Підготовлено членами Експертної ради системи «Expertus: Головбух»

Інвентаризація: обов’язок чи спосіб зберегти майно підприємства

Дочірнє підприємство: документальне оформлення безоплатної передачі майна
СЕРДЮК Оленаексперт МСFR Головбух, канд. екон. наук
Бухгалтер, як детектив, перед інвентаризацією шукає помилки в обліку основних засобів і виправляє їх. З нашим фахівцем зробите це швидко та безболісно для фінансів вашої компанії. Поспішіть отримати готові рішення 10-ти проблемних ситуацій щодо роботи з ОЗ: • що і коли інвентаризувати; • як бути, якщо провести інвентаризацію вимагають податківці; • якщо не провести інвентаризацію: які ризики для підприємства і для головбуха; • яка процедура інвентаризації; • як інвентаризувати активи і заборгованість; • як обліковувати лишки і нестачі; • як оцінювати розмір збитків і стягувати матеріальну шкоду; • чи коригувати фінрезультат через нестачі

logo
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Найцікавіше — далі!

Дочитайте до кінця, щоб не випустити нюансів, які важливі саме для Вас

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини