Головбух

Примітки до фінансової звітності: хто складає та як заповнити

 • 10 грудня 2018
 • 1731
експерт з питань бухгалтерського обліку та оподаткування, Київ

Примітки до фінансової звітності (далі — Примітки) — це сукупність показників і пояснень, які забезпечують деталізацію та обґрунтованість статей фінансової звітності, а також іншої інформації, розкриття якої вимагають П(С)БО або МСФЗ (п. 3 розд. І НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»). Тобто саме Примітки надають повну інформацію для прийняття управлінських рішень.

Хто складає

Примітки подають усі юрособи, що складають фінзвітність, крім:

Для таких підприємств встановлена скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати (ч. 3 ст. 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV; далі — Закон про бухоблік).

Із 01.01.2018 змінилися критерії, за якими визначають суб’єктів малого підприємництва (згідно із Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 05.10.2017 № 2164-VIII). Такі суб’єкти за новими критеріями (табл. 1) не складатимуть Примітки за 2018 рік. А за 2017 рік складати фінзвітність доведеться ще за старими нормами.

Таблиця 1

Нові критерії для суб’єктів малого підприємництва

Назва

Вид суб’єкта господарювання*

мікропідприємство

мале підприємство

Балансова вартість активів

до 350 тис. євро

від 350 тис. євро до 4 млн євро

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

до 700 тис. євро

від 700 тис. євро до 8 млн євро

Середня кількість працівників

до 10 осіб

від 10 до 50 осіб

* Достатньо двох із трьох умов.

Щоб визначити відповідність критеріям, встановленим у євро, застосовують офіційний курс гривні щодо іноземних валют (середній за період). Його розраховують на підставі курсів НБУ, що встановлювали для євро протягом відповідного року (ч. 2 ст. 2 Закону про бухоблік).

   

За який період

Примітки — річна форма фінзвітності (ст. 13 Закону про бухоблік). Тож її складають лише за річний звітний період. До фінзвітності за квартал (чи місяць) Примітки не входять.

Хто підписує

Як і решту форм фінзвітності, Примітки підписує:

 • керівник (власник) підприємства або уповноважена ним особа;
 • бухгалтер чи особа, яка веде бухгалтерський облік підприємства.

Якщо бухоблік веде стороннє підприємство, що провадить діяльність у сфері бухобліку та/або аудиторської діяльності, фінансову звітність підписує керівник підприємства або уповноважена особа, а також керівник спеціалізованого підприємства, що веде бухоблік, або уповноважена ним особа.

За якою формою

Типову форму фінансової звітності № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» (далі форма № 5) затверджено наказом Мінфіну від 29.11.2000 № 302 (далі — Наказ № 302).

Форму № 5 не застосовують:

 • банки;
 • бюджетні установи;
 • представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності;
 • суб’єкти малого підприємництва;
 • підприємствами, які складають фінансову звітність за МСФЗ (п. 7 Наказу №302).

Ті, хто застосовує МСФЗ, використовують самостійно розроблену форму з огляду на вимоги МСБО 1 «Подання фінансової звітності».

Примітки містять інформацію, яка доповнює подану у звітах про: фінансовий стан; прибутки та збитки та інший сукупний дохід; зміни у власному капіталі; рух грошових коштів. У Примітках надають описові пояснення або детальніший аналіз статей, поданих у перелічених фінансових звітах, а також інформацію про статті, які не відповідають вимогам визнання у цих звітах (п. 7 МСБО 1).

НКЦПФР свого часу надала Довідку щодо підготовки приміток до фінансової звітності, складеної за МСФЗ. Нею можуть користуватися учасники ринку цінних паперів.

   

Яка одиниця виміру

Показники у Примітках наводять у тисячах гривень без десяткових знаків (листи Мінфіну від 14.04.2006. № 31-34000-20-25/7725, від 21.01.2009 № 31-34020-01-16/1329).

Яку інформацію розкривати

Форма № 5 має 15 розділів. І це той мінімум інформації, яку слід навести, адже чи не в кожному П(С)БО є вимоги до розкриття даних у Примітках для окремих суб’єктів.

Інформація, яку треба наводити у Примітках, залежить від того, чи зобов’язані суб’єкти оприлюднювати фінзвітність.

За оновленою статтею 14 Закону про бухоблік з 01.01.2018 оприлюднювати фінзвітність мають:

 • підприємства, що становлять суспільний інтерес (крім великих підприємств, які не є емітентами цінних паперів);
 • публічні акціонерні товариства;
 • суб’єкти природних монополій на загальнодержавному ринку та підприємства, які провадять діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення;
 • великі підприємства, що не є емітентами цінних паперів;
 • середні підприємства;
 • інші фінансові установи, що належать до мікропідприємств та малих підприємств;
 • головні розпорядники бюджетних коштів.

Інформація Підприємства, що становлять суспільний інтерес, — великі підприємства, емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до біржових торгів, банки, страховики, недержавні пенсійні фонди, інші фінансові установи (крім інших фінансових установ та недержавних пенсійних фондів, що належать до мікропідприємств та малих підприємств) (ст. 1 Закону про бухоблік).

Суб’єкти, що не зобов’язані оприлюднювати інформацію, можуть обмежитися тими даними, що містить форма № 5, і навести додаткові дані (табл. 2).

Примітки до фінансової звітності: хто складає та як заповнити

Збільшити зображення

Окрім того, отримувачі та набувачі гуманітарної допомоги навоять у Примітках інформацію про види і вартість одержаної гуманітарної допомоги та її використання за цільовими напрямами (п. 1.7 наказу Мінфіну «Про порядок бухгалтерського обліку гуманітарної допомоги» від 14.12.1999 № 298).

Підприємства, зобов’язані оприлюднювати фінзвітність, крім інформації за статтями форми № 5, наводять й іншу інформацію, яку вимагають розкрити П(С)БО (п. 3 Наказу № 302).

Можна подати у Примітках й іншу інформацію, яку підприємство вважатиме суттєвою і такою, що більш повно й об'єктивно відображає його фінансове становище і результати діяльності.

Усю додаткову інформацію подайте у довільному вигляді (пояснення, таблиці, графіки тощо) (п. 4 Наказу №302).

Як заповнити

Затверджених правил заповнення типової форми Приміток немає. Є лише перелік інформації, яка має бути у Примітках, і тієї, яку можна наводити у довільній формі.

Деякі підказки знаходимо у Методичних рекомендаціґх з перевірки порівнянності показників фінансової звітності, затверджених наказом Мінфіну від 11.04.2013 № 476.

А тепер пройдемось за основними показниками форми № 5 (табл. 3).

Таблиця 3

Заповнення Приміток (форма № 5)

Що включити

Які особливості

І. «Нематеріальні активи»

Деталізуйте інформацію про нематактиви з рядків 1000, 1001, 1002, 1050 форми № 1 (Баланс)

Подайте за групами нематактивів (п. 5 П(С)БО 8). Розкрийте стан і рух нематактивів — інформацію візьміть із сальдо й оборотів за відповідними субрахунками обліку нематактивів рахунку 12. Покажіть також суму гудвілу з рядка 1050 форми № 1, хоч гудвіл і не є нематактивом

ІІ. «Основні засоби»

Розшифруйте показники з рядків 1010, 1011, 1012, 1015, 1016, 1017 форми № 1

Подайте інформацію за групами основних засобів (п. 5 П(С)БО 7). Відобразіть стан і рух основних засобів (як обороти, так і сальдо за відповідними субрахунками рахунків 10, 11)

III. «Капітальні інвестиції»

Деталізуйте інформацію про капітальні інвестиції в необоротні активи з рядка 1005 форми № 1

Відобразіть стан і рух за капінвестиціями 3 сальдо й обороти відповідних субрахунків рахунку 15

IV. «Фінансові інвестиції»

Розгорніть інформацію про фінансові інвестиції (окрім інвестицій, що є еквівалентами грошових коштів) із рядків 1030, 1035, 1160 форми № 1

Наведіть інформацію за:

 • фінінвестиціями за методом участі в капіталі в асоційовані підприємства, дочірні підприємства, спільну діяльність;
 • іншими фінінвестиціями.

При цьому розмежуйте короткострокові і довгострокові фінінвестиції. Для заповнення скористайтеся відомостями за рахунками 14 та 35.

V. «Доходи і витрати»

Деталізуйте дані з рядків 2120, 2180, 2200, 2220, 2240, 2250, 2255, 2270 форми № 2 (Звіт про фінансові результати)

До фінансових витрат не включайте витрати, віднесені до кваліфікаційного активу (капіталізовані), для них є довідкові рядки

VI. «Грошові кошти»

Розшифруйте рядки 1165, 1166, 1167, 1090 форми № 1

Розкрийте дані за субрахунками до рахунків 30, 31, 33

VII. «Забезпечення і резерви»

Подайте розширену інформацію до рядків 1520, 1521, 1660 форми № 1

Наведіть залишки резервів кожного виду, їх поповнення, використання і сторнування

VIII. «Запаси»

Деталізуйте інформацію, наведену у рядках 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1110 форми № 1

Подайте дані за групами запасів — фактично за рахунками 20, 21, 22, 23, 26, 28

IX. «Дебіторська заборгованість»

Розкрийте інформацію з рядків 1125, 1130 та 1155 форми № 1

Надайте інформацію щодо дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги та іншої заборгованості за строками непогашення. Якщо прострочених боргів немає, заповніть лише графу 3

X. «Нестачі і втрати від псування цінностей»

Наведіть суми:

 • списаних активів через нестачі і втрати;
 • відшкодування збитків;
 • шкоди, винуватців якої не знайшли (на кінець року не прийнято рішення щодо них)

 

Наведіть суми обороту за кореспонденцією Д-т субрахунку 947 із К-т списаних активів (рахунки 20, 26, 28, 30, 33 тощо) та суми у кореспонденції Д-т субрахунку 375 із К-т субрахунку 716 та Д-т субрахунку 072

XI. « Будівельні контракти»

Деталізуйте інформацію за будівельними контрактами

Заповнюють підрядні організації

XII. «Податок на прибуток»

Розшифруйте дані з рядків 1045, 1500, 1621 форми № 1

Для заповнення скористайтеся сумами із рахунків 17 та 54, 98

XIII. «Використання амортизаційних відрахувань»

Розкрийте інформацію про суму нарахованої амортизації та використання амортизаційних відрахувань за напрямами

Немає окремих субрахунків, з яких можна взяти суми для заповнення цих показників. Візьміть інформацію з рахунків 13 та 09.

Показник використання амортизаційних відрахувань визначте на основі вартості капітальних інвестицій, які в бухобліку відображені у звітному році на рахунку 15, з урахуванням залишку на субрахунку 205 на кінець звітного року вартості не переданого у монтаж придбаного устаткування і будівельних матеріалів і конструкцій, що забудовник призначає для будівництва об’єктів основних засобів» (лист Мінфіну від 17.11.2003 № 31-04200-04-5/5570)

XI. «Біологічні активи»

Деталізуйте інформацію з рядків 1020, 1021, 1022, 1110 форми № 1

Заповнюють юрособи, які провадять сільгоспдіяльність (на основі П(С)БО 30 «Біологічні активи»). Інформацію наведіть за довгостроковими та поточними біологічними активами

XV. «Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів»

Розкрийте інформацію про доходи/витрати від первісного визнання, виручку від реалізації, собівартість реалізації

Заповнюють юрособи, які провадять сільгоспдіяльність (на основі П(С)БО 30). Інформацію подайте за видами сільгосппродукції

Яку порівнювати інформацію

У Примітках наведіть порівняльну інформацію за попередній рік (п. 4 розд. III НП(С)БО 1). Навіть форма № 5 містить такі дані не за всіма показниками. У ній порівняльна інформація хіба що для основних засобів, нематеріальних активів, забезпечень, резервів та біологічних активів — у Примітках для цього передбачено показники на початок звітного року. А щоб забезпечити порівнянність, фактично потрібно подати два комплекти Приміток — за минулий рік і поточний. На практиці зазвичай цього не роблять. Адже у користувачів (органів контролю) така інформація є. Повний комплект може зацікавити інвесторів, власників тощо.

       

Що буде в рядках без назви

Форма № 5 також передбачає розкриття інформації, характерної для окремого підприємства. Її наводять у вписуваних рядках (без назви). Наприклад, у рядках 760, 770 розділу VII «Забезпечення і резерви» можна навести інформацію за резервами, яких немає в типовому наборі цієї форми, але підприємство їх створює.

РЕЗЮМЕ:

Примітки не складають мікропідприємства, малі підприємства, непідприємницькі товариства і нерезиденти (крім тих, що зобов’язані складати фінансову звітність за МСФЗ). Одиниця виміру для Приміток — тисяча гривень.

Перелік інформації, яку наводять у Примітках, залежить від того, чи зобов’язані суб’єкти оприлюднювати фінзвітність. 

Читайте гарячу публікацію
EXPERTUS: ГОЛОВБУХ

✍ Річний Звіт з ЄСВ: як підприємцю заповнити без помилок

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл