Головбух

Як обліковувати витрати на ремонт та поліпшення основних засобів

28 серпня 2018
3900
Середній бал: 0 із 5
Експерт МСFR Головбух

Під час експлуатації основних засобів (ОЗ) підприємство витрачається на їх ремонт, технічне обслуговування, модернізацію, реконструкцію, відновлення і підтримання у робочому стані. Як відображати такі витрати у бухобліку, залежить від виду ремонту.

Ремонт основних засобів: види 

Облік ремонту основних засобів регламентують П(С)БО 7 «Основні засоби» і Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджені наказом Мінфіну від 30.09.2003 № 561 (далі — Методрекомендації № 561).

Ремонти ОЗ розподіляють на дві основні категорії:

Для підтримання об’єкта в робочому стані проводять технічний огляд, нагляд, обслуговування, ремонт тощо. Ремонтують ОЗ, щоб одержувати від його використання первісно визначену суму майбутніх економічних вигід. Витрати на ремонт включайте до складу витрат. Поліпшення ОЗ збільшують економічні вигоди від їх використання. Тому визнавайте їх капітальними інвестиціями (п. 15 П(С)БО 7) і включайте до первісної вартості ОЗ (п. 14 П(С)БО 7).

На Схемі далі ми бачимо різну мету цих операцій. А саме, підтримують об’єкт у робочому стані, щоб одержувати первісно визначену суму майбутніх економічних вигід від його використання. А поліпшують ОЗ, щоб збільшити такі майбутні економічні вигоди.

Схема

Як обліковувати витрати на ремонт та поліпшення основних засобів

Хто визначає, чи буде майбутня економічна вигода

Перш ніж проводити будь-які операції над ОЗ, визначте їх мету. А саме:

  • чи збільшать вони у майбутньому економічні вигоди,
  • чи призначені для підтримання об’єкта в придатному для використання стані, щоб одержати первісно визначену суми майбутніх економічних вигід.

Рішення про характер та ознаки таких робіт приймає керівник підприємства з огляду на результати аналізу ситуації, що існує, і рівень таких витрат (п. 29 Методрекомендацій № 561).

Основні засоби вартість 2018

На яких підставах визнають поліпшення

Щоб визнати поліпшення, проаналізуйте характер ремонтних робіт і визначте, наскільки суттєві витрати. При цьому дотримайте певних рекомендацій.

Наприклад, заміну окремих важливих компонентів (частин) ОЗ (двигунів тощо) можна відобразити як заміну об’єкта ОЗ, якщо строк корисного використання такої частини інший, ніж строк корисного використання ОЗ, до якого належить цей компонент. Тоді заміну такого компонента відобразіть як капітальні інвестиції у придбання нового об’єкта ОЗ і спишіть замінений об’єкт.

Витрати на поліпшення ОЗ для відновлення майбутніх економічних вигід, очікуваних від їх використання, визнавайте капітальними інвестиціями за умови, що балансова вартість активу не перевищує суми його очікуваного відшкодування (п. 29 Методрекомендацій № 561).

Увага: сумою очікуваного відшкодування вважають більшу з двох оцінок:

Витрати на капітальний ремонт об’єктів ОЗ є витратами звітного періоду. Такі витрати визнають капітальними інвестиціями, якщо витрати на значний огляд і капітальний ремонт можна ідентифікувати з окремою замортизованою частиною (компонентом) ОЗ.

Витрати на ремонт визнають капітальними інвестиціями, якщо ціна придбання активу уже свідчить про те, що згодом підприємству доведеться понести витрати, щоб привести актив до стану, в якому його можна використовувати. Наприклад, коли придбавають будівлю, яка потребує ремонту, витрати на ремонт приймають на збільшення первісної вартості цієї будівлі до суми, яку можна буде отримати від використання будівлі в майбутньому (п. 30 Методрекомендацій № 561).

Вартість робіт, що збільшують очікувані майбутні вигоди від об’єкта ОЗ, включайте до капітальних інвестицій і надалі збільшуйте первісну вартість ОЗ. Витрати, пов’язані з поліпшенням ОЗ, визнавайте капітальними інвестиціями на тій підставі, що в результаті цих витрат зростають очікуваний строк корисного використання об’єкта, кількість та/або якість продукції (робіт, послуг), яку виробляє (надає) цей об’єкт.

Увага: визнавайте поліпшення, коли після ремонту зростає очікуваний строк корисного використання об’єкта, кількість та/або якість виробленої продукції.

Первісну (переоцінену) вартість ОЗ можна збільшити на суму витрат, пов’язаних із поліпшенням і ремонтом об’єкта, яку визначають у порядку, встановленому податковим законодавством.

Приклади поліпшення:

  • модифікація, модернізація об’єкта ОЗ — щоб подовжити строк його корисної експлуатації або збільшити виробничу потужність;
  • заміна окремих частин устаткування — щоб підвищити якість продукції (робіт, послуг);
  • впровадження більш ефективного технологічного процесу — щоб зменшити первісно оцінені виробничі витрати;
  • добудова (надбудова) будівлі — щоб збільшити кількість місць (площу), обсяги та/або якість виконуваних робіт (послуг) чи умови їх виконання (п. 31 Методрекомендацій № 561).

Які первинні документи скласти

Типові форми з обліку та списання ОЗ для суб’єктів державного сектору Мінфін затвердив ще 2016 року. Ці форми можуть застосовувати будь-які юридичні особи, створені відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а також представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності (п. 6 Розділу I Порядку складання типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору, затвердженого наказом Мінфіну «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання» від 13.09.2016 № 818).

Утім, суб’єкти господарювання можуть і надалі використовувати типові форми, затверджені наказом Мінфіну «Про затвердження типових форм первинного обліку» від 29.12.1995 № 352 (далі — Наказ № 352). До того ж Мінфін дозволяє користуватися і власноруч розробленими формами. Головне, щоб такі документи відображали суть операції і містили обов’язкові реквізити, передбачені Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV та Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Мінфіну від 24.05.1995 № 88.

Отже, витрати на ремонт ОЗ відображайте в бухобліку на підставі таких первинних документів (див. Таблицю).

Первинні документи для оформлення ремонту ОЗ

Типові форми, затверджені Наказом № 818

Аналог із Наказу № 352

Акт передачі на ремонт, реконструкцію та модернізацію основних засобів:

для оформлення передачі ОЗ на ремонт, реконструкцію чи модернізацію. Якщо одночасно передають кілька об’єктів ОЗ, в акті зазначають їх кількість

Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів
(форма № ОЗ-2)

Акт приймання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих основних засобів:

для оформлення приймання ОЗ після ремонту, реконструкції та модернізації. В окремому розділі акта записують інформацію про отримані матеріальні цінності

Інвентарна картка обліку об’єкта основних засобів:

містить коротку характеристику об’єкта ОЗ, якісні показники, не наведені у технічній документації, дані про пристосування і приладдя, що належать до об’єкта ОЗ, а також дані щодо дорогоцінних металів

Інвентарна картка обліку основних засобів
(форма № ОЗ-6)

Форми для обліку ОЗ, затверджені наказом Мінфіну від 13.09.2016 № 818, відповідають сучасним вимогам, тож рекомендуємо користуватися саме ними.

Облік витрат на ремонт основних засобів: бухоблік

Як відобразити в бухобліку облік витрат на ремонт основних засобів. Суми витрат, що призначені підтримувати ОЗ в робочому стані, відображайте за дебетом рахунку 23 «Виробництво» або 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності» (залежно від призначення ОЗ) із кредитом рахунків 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядчиками», 65 «Розрахунки за страхуванням», 66 «Розрахунки з оплати праці», 20 «Виробничі запаси».

Як відобразити в бухобліку облік витрат на поліпшення основних засобів. Витрати на поліпшення ОЗ накопичуйте за дебетом субрахунку 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів». При цьому кредитуйте рахунки 23, 20, 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 63, 65, 66. А після завершення ремонту капітальні інвестиції включайте до первісної вартості ОЗ: дебет відповідних субрахунків рахунку 10 «Основні засоби» із кредитом субрахунку 152.

З прикладом обліку витрат на ремонт ОЗ можете ознайомитися тут.

Приклад заповнення Акта приймання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих основних засобів дивіться у Додатку.

Додаток

Приклад заповнення Акта приймання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих основних засобів
Як обліковувати витрати на ремонт та поліпшення основних засобів

Дані про техніко-економічні характеристики (вартість, потужність, площа тощо), що змінилися в результаті їх поліпшення, занесіть до технічних паспортів, інвентарних карток, інших регістрів аналітичного обліку відповідних об’єктів ОЗ (п. 33 Методрекомендацій № 561).

Резюме

Поліпшення збільшують майбутні економічні вигоди через зростання очікуваного строку корисного використання об’єкта, кількості та/або якості виробленої продукції (робіт, послуг). Чи будуть економічні вигоди від ремонту ОЗ у майбутньому, вирішує керівник з огляду на результати аналізу ситуації і суттєвість витрат.)

logo
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Найцікавіше — далі!

Дочитайте до кінця, щоб не випустити нюансів, які важливі саме для Вас

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини