Головбух

Облік нематеріальних активів

 • 27 липня 2018
 • 2928

НМА — це немонетарний актив, який не має матеріальної форми. Його можна ідентифікувати (абз. 8 п. 4 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи»). Нематеріальні активи надходять на підприємство в результаті їх придбання, створення власними силами, безоплатного отримання або шляхом обміну на інші активи. Імовірність отримати економічні вигоди від використання нематеріальних активів (НМА) є необхідною умовою їх визнання — це встановлюють вітчизняні та міжнародні стандарти обліку. У статті розглянемо, як відображати надходження та вибуття нематеріальних активів в обліку підприємства.

Облік надходження нематеріальних активів

Порядок облікових записів щодо надходження нематеріальних активів визначається виходячи з джерела такого надходження. Підприємства можуть створювати нематеріальні активи власними силами, купувати за грошові кошти, одержувати безкоштовно, в обмін на інші об’єкти або в якості внеску до статутного капіталу.

Придбання нематеріального активу за кошти в національній валюті на умовах післяплати

Підприємство — платник ПДВ придбало у вітчизняного постачальника на умовах післяплати нематеріальний актив (право власності на базу даних). Договірна вартість бази — 15 000 грн, у т. ч. ПДВ — 2500 грн.

Податковий кредит із ПДВ відображають на першу подію — дату оприбуткування нематеріального активу (за умови зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної).

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Д-т

К-т

1

Оприбутковано об’єкт нематеріальних активів

154

631

12 500

2

Відображено право на податковий кредит із ПДВ

6442

631

2500

3

Нараховано суму податкового кредиту з ПДВ згідно із зареєстрованою в ЄРПН податковою накладною

641/пдв

6442

2500

4

Сплачено вартість отриманого об’єкта нематеріальних активів

631

311

15 000

5

Введено в експлуатацію об’єкт нематеріальних активів

125

154

12 500

Придбання нематеріального активу за кошти в іноземній валюті на умовах попередньої оплати

Підприємство — платник ПДВ придбало в іноземного постачальника право власності на комп’ютерну програму на умовах попередньої оплати. Договірна вартість програми — 12 000 доларів США.

Курс НБУ долара США до гривні становив:

 • на дату попередньої оплати — 26,00 грн за 1 USD;
 • на дату балансу (після дати попередньої оплати, але до дати оприбуткування) — 26,50 грн за 1 USD;
 • на дату оприбуткування програми — 25,50 грн за 1 USD.

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Д-т

К-т

1

Здійснено попередню оплату нерезиденту за об’єкт нематеріальних активів (26,00 × 12 000)

3712

312

12 000 USD 312 000,00 UAH

2

Оприбутковано об’єкт нематеріальних активів (26,00 × 12 000)

154

632

12 000 USD 312 000,00 UAH

3

Відображено залік заборгованостей

632

3712

12 000 USD 312 000,00 UAH

4

Введено в експлуатацію об’єкт нематеріальних активів

125

154

312 000,00

У журналі «Головбух» ви дізнаєтеся:

Отримання об’єкта нематеріальних активів в обмін на подібний. Справедлива вартість переданого об’єкта нематеріальних активів менша за його залишкову вартість

Підприємство передає права на торговельну марку «Пінта» й отримує натомість права на торговельну марку «Кванта». Справедлива вартість марки «Пінта» становить 150 000 грн, залишкова вартість — 165 000 грн, нарахована сума зносу — 56 000 грн.

Якщо справедлива вартість переданого нематеріального активу менша за його залишкову, отриманий подібний актив оприбутковують за справедливою вартістю переданого активу.

Суму перевищення залишкової вартості переданого об’єкта нематеріальних активів над його справедливою вартістю відносять до складу інших витрат діяльності.

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Д-т

К-т

1

Оприбутковано торговельну марку «Кванта»

154

631

150 000

2

Відображено право на податковий кредит із ПДВ

6442

631

30 000

3

Нараховано суму податкового кредиту з ПДВ згідно із зареєстрованою в ЄРПН податковою накладною

641/пдв

6442

30 000

4

Передано торговельну марку «Пінта», списано її залишкову вартість

377

123

150 000

5

Списано суму зносу, нарахованого на вартість торговельної марки «Пінта»

133

123

56 000

6

Включено до складу витрат звітного періоду суму перевищення залишкової вартості торговельної марки «Пінта» над її справедливою вартістю (165 000 – 150 000)

977

123

15 000

7

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ на справедливу вартість торговельної марки «Пінта» (150 000 × 20%)

377

641/пдв

30 000

8

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ на різницю між залишковою та справедливою вартістю торговельної марки «Пінта» (15 000 × 20%)

977

641/пдв

3000

9

Відображено залік заборгованостей

631

377

180 000

10

Введено в експлуатацію торговельну марку «Кванта»

123

154

150 000

Як облікувати е-Головбух

Як облікувати е-Головбух

Облік нематеріальних активів
Олег Січкерівник Об’єднаної редакції MCFR Головбух, ACCA DipIFR (rus)
Як професійне видавництво, ми уникаємо двозначностей у Договорі, тому деталізуємо умови угоди: доступ до системи не передбачає надання у володіння або розпоряджання чи власність об’єкт інтелектуальної власності і не передбачає права продати або відчужити в інший спосіб електронний продукт. Тобто це 100%-ве роялті!

Створення об’єкта нематеріальних активів із залученням підрядної організації

Підприємство створює об’єкт нематеріальних активів — комп’ютерну програму для автоматизації свого виробничого процесу. Для цього воно залучило підрядника — спеціалізоване підприємство.

Вартість робіт підрядника становить 18 000 грн, у т. ч. ПДВ — 3000 грн.

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Д-т

К-т

1

Перераховано підряднику аванс за виконання робіт зі створення об’єкта нематеріальних активів

371

311

18 000

2

Відображено право на податковий кредит із ПДВ

6442

6441

3000

3

Нараховано суму податкового кредиту з ПДВ згідно із зареєстрованою в ЄРПН податковою накладною

641/пдв

6442

3000

4

Оприбутковано роботи зі створення об’єкта нематеріальних активів

154

631

15 000

5

Списано податковий кредит із ПДВ

6441

631

3000

6

Відображено залік заборгованостей

631

371

18 000

7

Введено в експлуатацію об’єкт нематеріальних активів 

125

154

15 000

Облік вибуття нематеріальних

Активи, що втратили функціональність і, як наслідок, не відповідають критеріям визнання НМА, слід вилучити зі складу активів підприємства (ліквідувати).

У разі вибуття нематеріальних активів:

 • його балансова вартість виключається з активу балансу;
 • фінансовий результат визначається як різниця між сумою чистих надходжень від продажу (чи іншого вибуття) нематеріаль­ного активу, та його балансовою вартістю і відображається у звіті про фінансові результати.

Вибуття нематеріальних активів на підприємстві може виникати внаслідок їх:

 • реалізації;
 • ліквідації;
 • безоплатної передачі;
 • внеску до статутного капіталу інших підприємств;
 • обміну на інші активи.

Продаж об’єкта нематеріальних активів за кошти в національній валюті на умовах післяплати

Підприємство — платник ПДВ продає нематеріальний актив — комп’ютерну програму. Залишкова вартість програми — 25 600 грн, накопичена сума амортизації — 15 400 грн. Договірна ціна продажу становить 36 600 грн, у т. ч. ПДВ — 6100 грн.

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Д-т

К-т

1

Переведено комп’ютерну програму до складу необоротних активів, утримуваних для продажу

286

125

25 600

2

Списано суму зносу комп’ютерної програми

133

125

15 400

3

Відображено дохід від реалізації комп’ютерної програми

3771

712

36 600

4

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

712

641/пдв

6100

5

Списано балансову вартість комп’ютерної програми

943

286

25 600

6

Отримано плату від покупця

311

3771

36 600

Продаж об’єкта нематеріальних активів за кошти у національній валюті на умовах попередньої оплати

Підприємство продає об’єкт нематеріальних активів — комп’ютерну програму. Залишкова вартість програми — 25 600 грн, накопичена сума амортизації — 15 400 грн. Договірна ціна продажу становить 36 600 грн, у т. ч. ПДВ — 6100 грн.

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Д-т

К-т

1

Отримано попередню оплату від покупця

311

6811

36 600

2

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

643

641/пдв

6100

3

Переведено комп’ютерну програму до складу необоротних активів, утримуваних для продажу

286

125

25 600

4

Списано суму зносу комп’ютерної програми

133

125

15 400

5

Відображено дохід від реалізації комп’ютерної програми

3771

712

36 600

6

Списано суму раніше нарахованих податкових зобов’язань з ПДВ

712

643

6100

7

Списано балансову вартість комп’ютерної програми

943

286

25 600

8

Відображено залік заборгованостей

6811

3771

36 600

Ліквідація об’єкта нематеріальних активів за власним рішенням підприємства

Підприємство — платник ПДВ за власним рішенням ліквідує об’єкт нематеріальних активів — торговельну марку. Залишкова вартість марки — 25 600 грн, накопичена сума амортизації — 15 400 грн.

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Д-т

К-т

1

Списано залишкову вартість торговельної марки

976

123

25 600

2

Списано суму зносу торговельної марки

133

123

15 400

3

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ (25 600 × 0,20)

976

641/пдв

5120

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл