Головбух

Як обліковувати штрафні санкції у ЗЕД

  • 21 червня 2018
  • 505

Коли підприємство погоджується з вимогами кредитора-нерезидента і погашає заборгованість за зобов’язаннями разом із погашенням штрафних санкцій. Визнані штрафи, пені, неустойки включають до інших операційних витрат.

Визнані штрафні санкції (неустойки, штрафи, пені), відшкодування збитків тощо підпадають під поняття витрати звітного періоду, якщо їх сума достовірно визначена (п. 5. П(С)БО 16 «Витрати»). Тут є декілька варіантів визнати такі виплати у складі витрат: на дату рішення суду або на дату визнання витрат за методом нарахування, якщо вона збігається із датою перерахування коштів.

Абсолютно НОВИЙ бухгалтерський ЗВІТ

Зміни у неподатковій звітності підприємств у нашому бухобліку відбуваються нечасто. А щоб з’явився абсолютно новий звіт, то уже й не пам’ятаємо, коли це було. Але він з’явився, завітавши до нас з Європи. Він не входить до складу фінансової звітності, але містить фінансову інформацію. І може містити нефінансову. Мова йде про Звіт про управління, який уже вперше треба буде подати за 2018 рік. Хто має складати Звіт про управління? Кому його подавати? Що має містити Звіт про управління? Як скласти Звіт про управління? Чи є хоча б якісь методрекомендації з його складання?

Увага: 

витрати щодо штрафних санкцій (неустойок, штрафів, пені, відшкодування збитків тощо) обліковують на субрахунку 948 «Визнані штрафи, пені, неустойки». За дебетом цього рахунку обліковують визнані економічні санкції за невиконання підприємством законодавства та умов договорів.

Проте на практиці відповідні суми виплат не завжди можна достовірно оцінити, або виплати зумовлені різними факторами, які не залежать від платника. Тоді для таких виплат створюють забезпечення для відшкодування майбутніх витрат (п. 13 П(С)БО 11 «Зобов’язання»). Під забезпеченням розуміють зобов’язання із невизначеними сумою або часом погашення на дату балансу (п. 4 П(С)БО 11). При цьому є ймовірність, що зобов’язання погасять у майбутньому, коли його оцінку визначать розрахунково (п. 14 П(С)БО 11).

Позаяк розмір штрафних санкцій встановлено у ЗЕД-договорі, можна обчислити суми витрат на виконання зобов’язань, що виникли в разі порушення умов договору.

Суму створеного забезпечення переглядають і коригують на кожну звітну дату. Таке забезпечення обліковуйте на субрахунку 474 «Забезпечення інших витрат і платежів». Вважаємо, що такий підхід є доцільним, якщо операції з виплати неустойки, штрафів, пені є суттєвими (розмір суттєвості підприємство визначає в обліковій політиці) для підприємства і їх погашатимуть не в одному звітному періоді. Крім цього, для відображення достовірних даних у фінансовій звітності такі операції підлягають розкриттю в статті балансу окремо від кредиторської заборгованості, позаяк для порушника зобов’язань вони не є торговельною кредиторською заборгованістю.

Увага: 

забезпечення для погашення штрафних санкцій відображайте на субрахунку 474.

Але такий підхід не є доцільним, коли немає впевненості, що зобов’язання доведеться виплачувати у майбутньому або його не можна оцінити розрахунково. Тоді в бухгалтерському обліку визнавайте непередбачене зобов’язання (п. 14 П(С)БО 11). Наприклад, якщо підприємство не погоджується з вимогами кредиторів, або кредитор звернувся до суду і немає повної впевненості щодо цього зобов’язання, відображайте потенційні збитки на позабалансовому субрахунку 042 «Непередбачені зобов’язання» в сумі очікуваного погашення Рахунок 04 «Непередбачені активи й зобов’язання» використовують для накопичення інформації про наявність непередбачених (потенційних) активів і непередбачених (потенційних) зобов’язань. Крім того, на звітну дату інформацію про наявність і природу потенційних зобов’язань розкрийте у Примітках до фінансової звітності.

Якщо підприємство веде облік і складає фінансову звітність за міжнародними стандартами, пам’ятайте, що операції з виплати штрафних санкцій за МСФЗ підпадають під визначення витрат аналогічно до вітчизняних П(С)БО. Згідно з Концептуальною основою фінансової звітності витрати — це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи амортизації активів або у вигляді виникнення зобов’язань, результатом чого є зменшення власного капіталу, за винятком зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам. Проте положення МСФЗ/МСБО не визначають, у складі яких витрат слід визнавати операції з виплати штрафних санкцій. Також міжнародні стандарти (як і П(С)БО) розрізняють наявне, умовне зобов’язання і забезпечення. А тому облік операцій з виплати штрафних санкцій, відшкодування шкоди тощо згідно з МСЗФ не суперечать правилам обліку за П(С)БО.

Скачайте зразки скарг на рішення фіскалів

Як обліковувати штрафні санкції у ЗЕД
Олена Сердюкексперт МСFR Головбух, канд. екон. наук
За останні дев’ять місяців ДФС скасувала більше 2 тис. податкових повідомлень-рішень на 15,6 млрд грн, а платники податків виграли у суді 18,5 тис. справ і заощадили 58,9 млрд грн. Тому не приймайте покірно усі рішення податківців. Скаржтеся, а ми допоможемо :)

Приклад: Облік забезпечення та пені

ТОВ «Урожай» уклало договір про надання послуг із резидентом Польщі ТОВ «ADV». А саме, нерезидент рекламує в Польщі продукти ТОВ «Урожай». Рахунки на оплату послуг виставляють щокварталу до 10-го числа місяця наступного за звітним, ТОВ «Урожай» має їх оплачувати протягом 30 днів із дати виставлення рахунку. Договір також передбачає, що у разі несвоєчасної оплати послуг ТОВ «Урожай» виплачує пеню за кожен день прострочення в сумі 0,1% суми, що підлягає сплаті. Крім цього, ЗЕД-договір містить умову, що винна сторона відшкодовує другій стороні заподіяні їй збитки.

ТОВ «Урожай» несвоєчасно оплатило надані рекламні послуги в розмірі 21 000 EUR, затримавши оплату на 20 днів. ТОВ «ADV» виставило ТОВ «Урожай» рахунок на сплату пені в розмірі 420 EUR відповідно до умов ЗЕД-договору і відшкодування заподіяної шкоди в розмірі 4000 EUR.

ТОВ «Урожай» не погодилося із розміром шкоди. ТОВ «ADV» звернулося до суду. ТОВ «Урожай» планує укласти Мирову угоду про відшкодування лише 3000 EUR.

Курси НБУ на дату:

  • визнання зобов’язання — 31,61905 UAH за 1 EUR;
  • акта надання-передання послуг — 27,00000 UAH за 1 EUR;
  • отримання повідомлення про порушення судового провадження — 31,61833 UAH за 1 EUR.


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Д-т

К-т

1

Визнали пеню, яку пред’явив іноземний постачальник (420 × 31,61905)

948

632

420 EUR
13 280 UAH

2

Погасили заборгованість перед ТОВ «ADV» за надані рекламні послуги (21 000 × 27,00000)

632

312

21 000 EUR
567 000 UAH

3

Сплатили постачальникові суму пені

632

312

420 EUR
13 280 UAH

4

Нарахували забезпечення з відшкодування заподіяної шкоди згідно із ЗЕД-контрактом (3000 × 31,61833)

948

474

3000 EUR
94 855 UAH

Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи (ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІV). Під час виплати штрафних санкцій (неустойок, штрафів, пені), відшкодування витрат, тощо у грошовій формі первинним документом є бухгалтерська довідка. Підтвердними документами для такої довідки є: рішення суду, вимога-пред’явлення або лист-звернення кредитора до боржника, Мирова угода, наказ керівника підприємства-порушника про визнання штрафних санкцій і заподіяної шкоди партнерові-нерезиденту тощо.

Інвалютні операції: імпорт, експорт товарів, курсові різниці, валютні обмеження

Як обліковувати штрафні санкції у ЗЕД
МОРОЗОВСЬКА Галинаексперт з питань обліку та оподаткування
Роз’яснення контролерів і судова практика з таких питань: • валютні обмеження: обов’язковий продаж валюти, зарахування зустрічних однорідних вимог, розрахунки за старими боргами, виплата дивідендів нерезидентам тощо; • облікова політика: які норми щодо інвалюти прописати; • як обраний варіант обліку валюти вплине на податок на прибуток; курсові різниці; • механізм розрахунку й обліку курсових різниць; • чи складати первинний документ на курсові різниці; • облік доходів і витрат від купівлі валюти; • облік послуг банку; • обов’язковий продаж інвалюти; • облікові наслідки продажу; • курсові різниці; • первісна вартість імпортних товарів; • облік витрат на страхування, транспортних витрат тощо; • як визначити базу з ПДВ у разі продажу імпортних товарів; • облік безоплатно отриманих від нерезидента товарів
Читайте гарячу публікацію
EXPERTUS: ГОЛОВБУХ

✍ Річний Звіт з ЄСВ: як підприємцю заповнити без помилок

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл