Головбух

Відомість нарахування заробітної плати

2 серпня 2019
58110
Середній бал: 0 із 5
Бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Якщо розрахунково-платіжна відомість працівника містить помилки, це може призвести до штрафів (насьогодні вони значні) або ж можливого емоційної стурбованості когось з працівників. Сьогодні в консультації, як все правильно оформити та які форми документів краще використати.

Документування нарахування та виплати заробітної плати

Виробничий календар — 2020 для п’ятиденки

Нарахування та виплата заробітної плати супроводжується використанням таких документів:

 • табель обліку використання робочого часу (типова форма П-5, затверджена наказом Держкомстату від 05.12.2008 р. № 489 (далі – Наказ № 489));
 • штатний розпис (форма довільна);
 • відомість про нарахування заробітної плати;
 • різноманітні спеціалізовані розрахунки пов’язані з заробітною платою;
 • розрахунково платіжна відомість працівника (наприклад, є типова форма П-7 з наказу № 489);
 • розрахунково-платіжна відомість працівника (або розрахунковий листок при виплаті зарплати, існує типова П-6 з наказу № 489).

Все це типовий набір первинної документації щодо оформлення господарських операцій, пов’язаних з заробітною платою.

Табель обліку робочого часу документує дні та години, які були відпрацьовані працівником, а також причини його неявок (відпустка, хвороба, відрядження, прогул тощо), також у ньому можна знайти  табельні номери щодо кожного співробітника. Ведення табелю є обов’язковим для всіх підприємств, у т.ч. малих (лист Мінпраці від 13.05.2010 р. № 140/13/116-10). Табель, як правило, ведеться в електронному та паперовому вигляді, але паперовий варіант має бути обов’язково. Підприємство може використати для обліку й іншу форму, ніж П-5, забезпечивши наявність первинного обліку показників щодо використання робочого часу, явок та неявок працівників (лист Держстатистики від 12.01.2012 р. № 9/4-10/9).

Штатний розпис підприємства містить усі передбачені на ньому посади по структурних підрозділах з указанням кількості ставок та затверджені за ними посадові оклади з постійними надбавками.

Саме ж нарахування та виплата зарплати має також супроводжуватися дотриманням нор колективного трудового договору, контракту, внутрішніх наказів підприємства про встановлення певних премій та доплат. На малих підприємствах та у підприємців весь цей обсяг документів може бути спрощений, колективного договору може не бути або він укладається в усній формі.

Форма відомості нарахування заробітної плати

Відомість нарахування заробітної плати – це ключовий документ у нарахуванні заробітної плати, нарахувань та утримань пов’язаних з нею, вона є зведенням сум нарахованих по окладу, премій, а також відпускних та лікарняних, інших виплат. Затвердженої офіційно форми відомості нарахування зарплати не існує, тому підприємство може розробляти її самостійно. Однак, обов’язково мають бути враховані вимоги п. 2 ст. 9 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996 (далі – Закон про бухоблік) щодо обов’язкових реквізитів, а саме на документі у нашому випадку мають бути:

 • назва (“Відомість по нарахуванню заробітної плати”);
 • назва підприємства, від імені якого складається відомість;
 • дата складання (у даному випадку не тільки дата, але й період (місяць) якого стосується відомість);
 • зміст господарських операцій (у даному випадку складові нарахованої зарплати, здійснені утримання з неї);
 • одиниця виміру господарських операцій (гривня з копійками);
 • посади осіб, що відповідальні за здійснення господарської операції і правильність її оформлення (як правило, це бухгалтер, головний бухгалтер, керівник; ФОП указує себе, а також може вказати особу, яка веде для нього облік);
 • особисті підписи та інші дані осіб, які брали участь у здійсненні господарської операції.

Що має містити бланк відомості нарахування зарплати

Складові (графи) бланку мають розкривати зміст господарських операцій, які відображаються відомістю. Традиційне розташування граф: справа мають бути нарахування, а зліва – утримання.

Крім прізвищ, імен, по-батькові працівників доцільно вказати графу з їх табельними  номерами, так як це, по-перше, дозволяє показати зв’язок даного документа з табелем обліку робочого часу, а по-друге, унеможливлю збіги через однакові ПІБ співробітників (у житті, як відомо, все буває).

До нарахувань мають входити:

 • оплата згідно окладу (це ключове нарахування, обчислюється на основі окладу пропорційно кількості відпрацьованих днів по табелю, для розрахунку можна оформити окрему відомість-розрахунок);
 • нараховані премії, надбавки тощо;
 • нараховані відпускні (їх розрахунок слід вести в окремій довідці-розрахунку) (Як нараховують відпускні);
 • виплати, що нараховуються на основі середньої зарплати у випадках їх збереження, наприклад, оплата днів відрядження (також оформляється окремою довідкою-розрахунком);
 • нараховані лікарняні та інші виплати за рахунок ФСС, наприклад, декретні (їх розрахунок слід вести в окремій довідці-розрахунку);
 • індексація заробітної плати (її проведення є обов’язковим та контролюється Держпраці, тому краще виділити дані нарахування окремо, також розрахунок слід вести в окремій довідці-розрахунку чи відомості-розрахунку);
 • також варто навести графу “Інше”, куди заносити все, що не потрапило до вищенаведеного, наприклад, певні виплати передбачені колективним договором.

Як бачимо, відомість по нарахуванню зарплати є зведеним первинним документом і до неї можуть додаватися як частина розрахунку різні відомості-розрахунки, довідки-розрахунки тощо, які оформлюють відповідні нарахування лікарняних, відпускних, індексації, розрахунків окладу по днях, оплати днів відрядження тощо. Єдина вимога – це дотримання обов’язкових реквізитів з Закону про бухоблік).

До утримань окремими графами мають входити:

 • податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);
 • військовий збір (ВЗ);
 • графа “Інше”, в якій можна відображати різні утримання, що здійснюються на основі рішень суду (аліменти), відшкодування матеріального збитку тощо.

Існує також поширена практика внесення до розділу утримань у відомості нарахування заробітної плати суми виплаченого авансу (оплати першої частини місяця). Інший варіант – наводити дану колонку окремо за межами утримань.

Обов’язково слід навести графу “До видачі”, де відображається різниця між нарахуваннями та утриманнями. Якщо у відомості включена графа “Аванс”, то тоді наводиться графа “До видачі за 2-гу половину місяця”.

Зразок відомості по нарахування заробітної плати

Розглянемо тепер відомість нарахування та виплати заробітної плати. Звичайно, це орієнтир і кожне підприємство може внести свої корективи, наприклад, “викинути” графу “Аванс” (по виплаті авансу можна завести окрему відомість-розрахунок) або скажімо виділити окремо нарахування по відрядженням, або нарахування за класність водіям, або утримання пов’язані з відшкодуванням збитків чи аліменти. Все залежить від господарської ситуації, обсягу операцій та їх частоти, кількості працівників.

Відомість нарахування заробітної плати

Розрахунковий листок по виплаті зарплати

Розрахунково-платіжна відомість - це відомість, призначена для ознайомлення працівника з нарахованими йому виплатами та здійсненими утриманнями. Ще одна назва даного документа розрахунковий листок по виплаті зарплати.  Зазначимо, що є офіційна форма з Наказу № 489. Однак, вона дещо громіздка й цілком може бути замінена підприємством на власну розробку. Прямих заборон таким діям немає: сама Держстатистика визнає, що дані форми були розроблені для забезпечення статистичних спостережень, а не для документального оформлення господарських операцій лист Держстатистики від 12.01.2012 р. № 9/4-10/9).

Нижче наводимо можливу форму розрахункового листка. Його функція суто інформаційна.

Розрахунковий листок по заробітній платі ЗРАЗОК

Платіжна відомість на видачу зарплати

Знову типова форма П-7 сама по собі не призначена для виплати зарплати (наказ № 489). Це зведений регістр для обробки даних при складання форм статистичної звітності по зарплаті.

Факт виплати коштів на зарплату працівникам підтверджують:

 • якщо виплата відбувається в готівковій формі – Відомість на виплату готівки (додаток 1 з Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, наказ НБУ від 29.12.2017 р. № 148);
 • якщо виплата відбувається у безготівковій формі через банк – Платіжна відомість, що надана банком відповідно до укладеного між банком та підприємством договором про обслужування.

Відомість на виплату готівки складається бухгалтером або іншим уповноваженим працівником. Серед основних правил:

 • якщо працівник отримав зарплату він має розписатися. Це є підтвердженням отриманням ним зарплати. Колонка “Примітки” призначена для занесення даних по пред’явлених документах (серія та номер паспорту). Однак, може не заповнюватися (крім випадків отримання коштів за довіреністю);
 • якщо зарплата не видана, то ставиться штамп “Депоновано” та складається реєстр депонованої зарплати;
 • на фактично видану сума за відомістю відбувається заповнення видаткового касового ордеру  здійснюється запис у касовій книзі.

Щодо платіжної відомості для безготівкової виплати, то така відомість формується за допомогою програмного забезпечення та за допомогою програми “Клієнт-Банк” передається банку для зарахування коштів на поточні рахунки працівників. Даний файл підписується шляхом накладання електронного цифрового підпису. На відомості банк має поставити штамп з підписом. Це й буде підтвердженням зарахування зарплати на рахунки працівників.

Відомість нарахування заробітної плати

logo
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Найцікавіше — далі!

Дочитайте до кінця, щоб не випустити нюансів, які важливі саме для Вас

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини