Головбух

Резерв відпусток 2018

 • 10 травня 2018
 • 8642
бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Усе про нарахування резерву відпусток, про те, як відобразити резерв відпусток в бухгалтерському обліку, як його коригувати та оподатковувати.

Резерв відпусток в бухгалтерському обліку

Забезпечення оплати відпусток – це зобов’язання з оплати відпусток, яке невизначене в часі та сумі. Таке визначення йому можна дати на основі п. 4 П(С)БО 11 “Зобов’язання”. Невизначеність полягає у тому, що працівник може скористатися своїм правом на відпустку практично у будь-який період року й точна сума відпускних наперед невідома, так як визначається його минулим заробітком.

Скачати Посадову інструкцію головного бухгалтера

Резерв відпусток в бухгалтерському обліку має наступний вигляд:

 • щомісяця нараховуються витрати на створення забезпечення як певний відсоток від загальних витрат на оплату праці підприємства у даному місяці;
 • нарахування відпускних перед виходом працівника у відпустку здійснюється уже за рахунок забезпечення, таким чином, витрат по даній операції підприємство уже не несе.

Звичайно, певний порядок вносить складений графік виходу у відпустку, але цього недостатньо й у ньому можуть бути зміни.

Для чого потрібне забезпечення на оплату відпусток

Забезпечення на виплату відпусток працівникам виконує наступні функції:

 • розподіляє витрати підприємства рівномірно протягом року. Це є проявом принципу відповідності доходів та витрат зі ст. 4 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. (далі Закон про бухоблік) Як відомо, пік відпусток припадає на літо, а отже, у разі відсутності забезпечення, відбувається і зростання витрат у місяці нарахування відпускних. Особливо це важливо при перехідних відпустках, наприклад, коли працівник йде у відпустку у кінці травня, а виходить у середині червня чи навіть липня. Нарахування й виплата відпускних тоді відбувається у травні (а отже й зростання витрат, якщо немає забезпечення). У червні ж, навпаки, за дні відпустки працівник не отримує зарплату та витрат за цей проміжок часу немає. Це і є невідповідність витрат по періодах, яку усуває забезпечення (Як нараховують відпускні »);
 • резервує прибуток для оплати відпускних. У загальному випадку право на відпустку виникає після 6 місяців безперервної роботи і працівник або скористається таким правом, або отримає компенсацію оплати відпустки при звільненні. Таким чином, дані витрати є невідворотними й у разі відсутності забезпечення завищується реальний нерозподілений прибуток підприємства, що може спричинити виведення надмірних коштів, наприклад, при виплаті дивіденди. Саме тому дане забезпечення інколи називають резервом оплати відпусток. Створення забезпечення є проявом принципу обачності зі ст. 4 Закону про бухоблік.

Якщо ж говорити про витрати за рік в цілому, то як при створенні забезпечення відпускних, так і при його відсутності вони мають бути практично однаковими.

До відома!

Інвентаризація резерву відпусток

Законодавство передбачає періодичний перегляд резерву відпусток, тобто фактично — його інвентаризацію. Робити це потрібно щоквартально та наприкінці року. Тож саме час нагадати про деякі важливі моменти інвентаризації резерву відпусток

Обов’язковість забезпечення відпусток

Нарахування забезпечення у загальному випадку є обов’язковим. Його вимагають одразу 2 стандарти: п. 13 П(С)БО 11  та п. 7 П(С)БО 26 “Виплати працівникам”. Останній зазначає, що “виплати за невідпрацьований час, що підлягають накопиченню, визнаються зобов’язанням через створення забезпечення у звітному періоді.” До таких витрат належать витрати право на отримання яких працівником може бути використано в майбутніх періодах, чим і є відпускні. Про обов’язковість створення забезпечення неодноразово нагадували також у Мінфіні:

І все ж таки є винятки.

До відома!

Як оновити резерв відпусток посеред року

Не існує жодних методичних рекомендацій до П(С)БО 11, які передбачали б можливість обирати інший метод розрахунку забезпечень на оплату відпусток, аніж визначено у цьому стандарті. Проте вважаємо, що коли з певних причин вас не влаштовує такий метод обліку, можете застосувати інший

Хто може не нараховувати забезпечення оплати відпусток

П(С)БО 25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва” дає можливість не нараховувати забезпечення оплати відпустки таким підприємствам (п. 8 розділу І):

 • суб’єктам малого підприємництва (тобто малим та мікропідприємствам), яким дозволено вести спрощений бухоблік доходів і витрат відповідно до податкового законодавства. Ними насьогодні є тільки юрособи платники єдиного податку 3 групи (ч. 3 п. 44.2 ПКУ). Нагадуємо, що мале підприємство – це відповідність щонайменше 2-м критеріям: балансова вартість активів – до 4 млн євро; чистий   дохід  від  реалізації  продукції  (товарів,  робіт, послуг) – до 8 млн євро; середня кількість працівників – до 50 осіб (ч. 2 статті 2 Закону про бухоблік);
 • усім мікропідприємствам (незалежно від системи оподаткування). До них, нагадаємо, належать підприємства,  показники яких відповідають щонайменше 2-м із таких критеріїв: балансова вартість активів – до 350 тис. євро; чистий   дохід  від  реалізації  продукції  (товарів,  робіт, послуг) – до 700 тис. євро; середня кількість працівників – до 10 осіб (ч. 2 статті 2 Закону про бухоблік).

Це є саме право не нараховувати, а не заборона. Дані підприємства можуть створювати забезпечення, якщо вважають це за необхідне. Обов’язково треба тільки вказати про це в наказі про облікову політику.

Під які відпустки створюється забезпечення

В загальному випадку забезпечення створюється під:

 • основну щорічну відпустку;
 • додаткову відпустку за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці;
 • додаткову відпустку за особливий характер праці;
 • інші щорічні додаткові відпустки, які передбачені законодавством;
 • відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину – інваліда з дитинства підгрупи А І групи.

Усі дані відпустки є виплатами за невідпрацьований час, право по яким накопичується.

Забезпечення не створюється під такі відпустки:

Дані відпустки підпадають під такі, право на яких не накопичується, право на них не поширюється на майбутні періоди (п. 3 П(С)БО 26). Важко передбачити необхідність надання таких відпусток, наприклад, у зв’язку з вагітністю та пологами чи усиновленням. Право на них не накопичується, так як після проходження змагань, здавання сесії чи захисту дипломної роботи воно втрачається. Відповідно до п. 7 П(С)БО 26 такі виплати визнаються зобов’язанням у тому періоді, у якому час відсутності працівника на роботі підлягає оплаті. Одночасно визнаються й витрати.

Резерв відпусток - розрахунок

Розрахунок резерва відпусток можна здійснювати за таким алгоритмом:

1. На початок року визначаємо плановий фонд оплати праці (ФОП) та планові відпускні на рік.

Плановий ФОП визначаємо на основі виплат, які належать до фонду оплати праці, інших заохочувальних та компенсаційних виплат. Також вважаєм, що його треба розраховувати без урахування відпускних, так як при визначенні місячного забезпечення ми використовуємо витрати на оплату праці без суми відпускних. Плановий ФОП визначається на основі кількості працівників підприємства, їх посадових окладів, даних щодо збільшення виробництва тощо. Також можна взяти минулорічний з коригуванням на зростання окладів, мінімальної зарплати  тощо. Все залежить від конкретного підприємства та специфіки його діяльності.

Планові відпускні розрахувати можна на основі формули:

Планові відпускні

=

Планова середня зарплата за 1 кал. день

×

Планова середня кількість кал. днів ,

відпустки

Планова середня зарплата за 1 кал. день  визначається на основі планового ФОП та кількості календарних днів у році (365) та кількості святкових і неробочих днів згідно КЗпП (11):

Планова середня зарплата за 1 кал. день

=

Плановий ФОП

(365 – 11)

Щодо планової середньої кількості кал. днів відпустки, то пам’ятаємо, що щорічна основна відпустка має тривалість не більше 24 кал. днів (ст. 6 Закону України “Про відпустки” від 15.11.1996 р. № 504). Окремі групи працівників певних галузей мають відпустку більшої тривалості. Працівники, що мають дітей отримують додаткову відпустку тривалістю 10 кал. днів. Наприклад, якщо підприємство має 15 працівників з загальною тривалістю відпустки 24 кал. днів та 9 працівників з тривалістю 34 кал. дні, то середня буде: (24×15+34×9)/(15+9) = 27,75 кал. днів.

2. На початку року визначаємо коефіцієнт резервування. Він розраховується один раз та використовується весь рік. Ним має бути відношення річної планової суми оплати відпусток до загального запланованого фонду оплати праці ФОП:

Коефіцієнт резервування

=

Планові відпускні

Плановий ФОП

3. В кінці місяця після нарахування заробітної плати визначаємо суму забезпечення відпускних за формулою:

Забезпечення відпусток за місяць

=

Заробітна плата за місяць

×

Коефіцієнт резервування

×

Коефіцієнт ЄСВ

Заробітна плата за місяць беремо тільки суми заробітної плати. Щодо коефіцієнту ЄСВ, то він дорівнює:

 • 1.22 – у загальному випадку;
 • 1.0841 – по фонду оплати праці інвалідів.

Якщо на підприємстві працюють інваліди рекомендуємо забезпечення та сам коефіцієнт резервування рахувати по ним окремо.

Підкріпимо тепер наведені формули прикладом.

Приклад розрахунку резерву відпусток 1. Підприємство має 24 працівники, для яких середня тривалість відпустки 27,75 кал. днів (див. розрахунок вище). Плановий ФОП у 2018 р. складає 2880000 грн. Витрати на оплату праці у травні 2018 р. склали:

 • адміністративний персонал – 70000 грн;
 • збутовий персонал – 160000 грн.

Тоді, планова середня зарплата у 2018 році складає: 2880000/(365–11) = 8135,59 грн.

Планові відпускні: 8135,59×27,75 = 225763 грн.

Коефіцієнт резервування = 225763/2880000 = 0,0784.

Забезпечення відпусток у травні:

 • адміністративний персонал: 70000 × 0,0784 ×1,22 = 6695,36 грн;
 • збутовий персонал: 160000 × 0,0784 ×1,22 = 15303,68.

У вигляді бухгалтерських проведень ситуація у травні має наступний вигляд:

Зміст операції

Дт

Кт

Сума

1

Нарахована зарплата адміністративному персоналу

92

661

70000,00

2

Нарахована зарплата збутовому персоналу

93

661

160000,00

3

Нарахований ЄСВ по адміністративному персоналу (=70000×0,22)

92

651

15400,00

4

Нарахований ЄСВ по збутовому персоналу (=160000×0,22)

93

651

35200,00

5

Нараховане забезпечення оплати відпусток адміністративного персоналу

92

471

6695,36

6

Нараховане забезпечення оплати відпусток збутового персоналу

93

471

15303,68

Якщо у червні директор піде у відпустку і йому розраховано буде 20000 грн відпускних, то проведення матимуть вигляд:

Зміст операції

Дт

Кт

Сума

1

Нараховані відпускні директору за рахунок забезпечення

471*

661

20000,00

2

Нарахований ЄСВ на відпускні директора (=20000×0,22)

471*

651

4400,00

3

Утриманий ПДФО з відпускних  (20000×0,18)

661

641

3600,00

4

Утриманий ВЗ з відпускних  (20000×0,015)

661

642

300,00

5

Виплата відпускних директору (=20000 – 3600 – 300)

661

311

16100,00

* якби забезпечення не було, був би 92 рахунок. Також 92 рахунок використовується у разі, якщо суми забезпечення не вистачає.

Резерв відпусток у балансі

Підприємства також мають вчасно коригувати забезпечення виплат відпусток у балансі, зокрема :

 • в кінці кварталу при складанні квартально балансу. Перегадаються тільки умови розрахунку коефіцієнта резервування. Наприклад,  могла змінитися позапланова мінімальна зарплата та перераховані оклади працівників. Залишок забезпечення в такому разі не змінюється;
 • в кінці року, коли проведена інвентаризація резерву відпусток, як того вимагає пп. 8.2 розділу ІІІ Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань (наказ Мінфіну від 02.09.2014 р. № 879). За результатами можливий перегляд залишку забезпечення та його коригування.

Згідно уже згаданого Положення про інвентаризацію залишок забезпечення на виплату відпусток станом на кінець звітного року має визначатися за розрахунком, який базується на кількості днів невикористаної щорічної відпустки та середньоденній оплаті праці працівників. Проводиться інвентаризація резерву відпусток  в період до 2-х місяців до дати складання річного балансу (п. 10 розділу І Положення про інвентаризацію).

Розрахунок необхідного залишку забезпечення в такому разі можна здійснити за формулою:

Залишок забезпечення відпусток

=

Зарплата за 12 місяців

×

Невикористані дні відпустки

×

Коефіцієнт ЄСВ

365 – 11 – Кн

У формулі Кн – це кількість невідпрацьованих працівниками протягом 12 місяців днів з поважних причин, протягом яких за ними не зберігався заробіток, наприклад, дні відпустки за власний рахунок.

Приклад розрахунку резерву відпусток 2. Підприємство проводить інвентаризацію забезпечення у жовтні 2018 р. 2 працівники з адмінперсоналу не повністю використали щорічну відпустку – всього по ним  20 днів. Зарплата працівників за період листопад 2017 р. – жовтень 2018 р. становить 240000 грн. Жовтень 2018 р. включено в розрахунок, так як дане забезпечення має діяти для періоду листопад-грудень 2018 р.  Один з працівників за даний період був у відпустці за власний рахунок 15 кал. днів.

Розрахунок залишку забезпечення має вигляд: 240000/(365 – 11 – 15) × 20 × 1,22 = 17274,34. Однак, залишок забезпечення становить 18500 грн. Необхідно зменшити забезпечення на суму: 1225,66 грн (= 18500 – 17274,34).

Зміст операції

Дт

Кт

Сума

1

Зменшення забезпечення методом “червоне сторно”

[92]

[471]

-1225,66

Альтернативний варіант:

2

Зменшення забезпечення через збільшення іншого операційного доходу*

471

719

1225,66

* субрахунок 719 також використовується при коригування резерву сумнівних боргів.

Якщо ж треба було б навпаки, донарахувати забезпечення, то це здійснюється стандартними бухгалтерськими проведеннями з нарахування резерва відпусток 2018 типу Дт 92 Кт 471.

Оподаткування забезпечення оплати відпусток

Щодо оподаткування нарахування забезпечення виплат відпусток, то тут всім платникам податків повезло – він визнається в податковому обліку:

 • у платників податку на прибуток, що є “малодоходниками” – фінрезультат формується за даними бухобліку;
 • у платників податку на прибуток, що враховують податкові різниці – згідно з п. 139.1 ПКУ коригування щодо забезпечень (резервів) витрат на виплату відпусткових та інших виплат, пов’язаних з оплатою праці, і сплату ЄСВ, що нараховується на такі виплати, не використовується;
 • у платників єдиного податку – взагалі не впливає на об’єкт оподаткування.

Відповідальність за нестворення забезпечення

З вищенаведеного можна дійти висновки, що не створюючи забезпечення оплати відпусток підприємство порушує правила бухобліку. Але відповідальність тут тільки адміністративна (ст. 1642 КУпАП):

 • виявлення порушення вперше – штраф від 136 до 255 грн;
 • повторне виявлення протягом року – штраф від 170 до 340 грн.

Як бачимо, суми незначні. Крім того, накласти даний штраф може тільки Державна аудиторська служба, яка перевіряє тільки бюджетні організації та комерційні підприємства, які отримують кошти з бюджету чи співпрацюють з бюджетними установами.

Щодо представників ДФС, то існує певний ризик, що вони можуть вказати на те, що нарахування відпускних без забезпечення збільшує у даному місяці витрати. Однак, даний факт ще треба довести, так як сума відпускних, які були віднесені на витрати напряму, може виявитися не більше суми, яка туди б потрапила через нарахування забезпечення, якби воно було створене, як цього вимагають П(С)БО. Тому штраф тут вряд чи загрожує.

Забезпечення оплати відпусток у фінансовій та податковій звітності

У податковій звітності нарахування забезпечення не відображається ніяк, так як воно “розчиняється” у загальному фінрезультаті до оподаткування.

Щодо фінансової звітності, то його залишок слід наводити в ряд. 1660 “Поточні забезпечення” Звіту про фінансовий стан за НП(С)БО 1 та ряд. 1595 “Розділ ІІ” у спрощеному балансі за П(С)БО 25 (форми 1-м, 1-мс).

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл
Можливо ви вже отримали відповідь на своє запитання...

...але ми рекомендуємо дочитати статтю повністю, аби не впустити важливих нюансів саме для вас :)

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Зареєструватися
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіщі новини бухгалтерії у випусках відеоновин. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини