Головбух

Облік грошових коштів на рахунках в банку

 • 11 жовтня 2018
 • 2690
бухгалтер, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Грошові кошти важливі для будь-якого підприємства, належний їх облік та контроль за їх надходженням та витрачанням є частиною повсякденної роботи бухгалтерії. Сьогодні в консультації про банківські рахунки та облік операцій з ними.

Банківські рахунки – якими вони бувають

Підприємства мають право відкривати рахунки в будь-якому банку, крім ситуацій, коли банк не має змоги прийняти на банківське обслуговування або якщо така відмова допускається законом чи банківськими правилами (це може бути пов’язано, наприклад, з правилами щодо фінмоніторингу). Також відсутнє обмеження щодо кількості рахунків, які може відкрити підприємство чи ФОП. Винятком є тільки вимога відкривати лише один поточний рахунок для формування статутного або пайового капіталу суб’єкта господарювання-юрособи (п. 1.12 Інструкції № 496).

Основним нормативним документом щодо використання банківських рахунків є Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492 (далі – Інструкція № 492).

Основними видами рахунків, з якими мають справу підприємства та ФОП є (п. 1.8 Інструкції № 492):

 • поточні рахунки – відкриваються за договором банківського рахунку;
 • вкладні (депозитні) рахунки – відкриваються за договором банківського вкладу.

Поточний рахунок – це рахунок, який відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договору та вимог законодавства.

Вкладний (депозитний) рахунок – це рахунок, який відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей, що передаються клієнтом в управління на встановлений строк або без зазначення такого строку під визначений процент (дохід) та підлягають поверненню клієнту відповідно до законодавства та умов договору.

Порядок відкриття поточного рахунку

Відкриття банківських рахунків насьогодні спростилося після прийняття НБУ постанови 25.10.2017 № 106, яка скасувала обов’язок щодо використання суб’єктом господарювання печатки в документах (у тому числі розрахункових), дозволила укладати договори про відкриття банківського рахунку та банківського вкладу в електронній формі, наприклад, шляхом приєднання клієнта до публічної пропозиції (оферти) щодо укладання договору, яка розміщена у загальнодоступному для клієнта місці та на офіційному сайті банку в мережі Інтернет. Електронна форма договору має містити електронний цифровий підпис клієнта або його представника (п. 1.9 Інструкції № 496).

Якщо підприємство ще не має в обраному банку рахунку, то відкриття має такий порядок:

 • представник суб’єкта господарювання пред’являє паспорт та документ, який підтверджує його повноваження (наприклад, це може бути довіреність чи наказ);
 • представник подає заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 2 до Інструкції № 496). Заява має бути підписаною керівником юрособи або іншою уповноваженою особою;
 • треба надати копію належним чином зареєстрованого установчого документа. Наприклад, це може бути статут, засновницький договір. Якщо документи юрособи оприлюднені на порталі електронних сервісів, то цього можна не робити;
 • подати картки зі зразками підписів (додаток 3 до Інструкції № 496). В картці треба вказати особи, які мають право першого та другого підпису. Право першого підпису належить першому керівнику юрособи (або іншим уповноваженим на це особам). Право другого підпису належить головному бухгалтеру або особі, на яку покладено ведення бухобліку (п. 18.2 Інструкції № 496).

Днем відкриття поточного рахунку є дата, що зазначена в заяві про відкриття цього рахунку в розділі “Відмітки банку”.

Якщо клієнт уже має рахунок в банку, то для відкриття додаткових поточних рахунків надається тільки заява про відкриття поточного рахунку та засвідчена в установленому порядку картка із зразками підписів

Банк зобов’язаний надіслати повідомлення до органу ДФС про відкриття рахунку.

До відома!

На рахунок підприємства в банку накладено арешт: що робити

Облік грошових коштів на рахунках у банку: поточний рахунок

Облік коштів на поточному рахунку в національній валюті здійснюється на рахунку 311 “Поточні рахунки в національні валюті”. Плата за розрахунково-касове обслуговування відноситься на адміністративні витрати (п. 18 П(С)БО 16 “Витрати”). Типові бухгалтерські проведення з поточним рахунком наведено у таблиці нижче.

Господарська операція

Дт

Кт

1

Внесено готівку на поточний рахунок

311

301

2

Видана готівка з поточного рахунку

301

311

3

Сплачено податок

641

311

4

Оплата постачальнику товарів, робіт, послуг

631

311

5

Отримано оплату від покупця за товари, роботи, послуги

311

361

6

Нарахована плата за розрахунково-касове обслуговування банку

92

685

7

Сплачено банку за розрахунково-касове обслуговування

685

311

8

Перераховано кошти на електронний спецрахунок у СЕА ПДВ

315

311

9

Перераховано кошти на розподільчий рахунок (наприклад, при виплаті зарплати)

313

311

10

Здійснена попередня оплата за товари, роботи, послуги

371

311

11

Отримана попередня оплата за товари, роботи, послуги

311

681

Проведення платежів по поточному рахунку банк здійснює на основі платіжного доручення, яке подано від клієнта. Підставою для здійснення бухгалтерських проведень по рахунку 311 є банківська виписка по поточному рахунку.

Корисно дізнатися:

Що є безготівковою операцією

Важливою при здійсненні розрахунків за реалізовані товари (наданні послуг) є класифікація операції як безготівкової (особливо, коли треба уникнути застосування РРО). Відповідь треба шукати в Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті, затвердженій постановою НБУ від 21.01.2004  № 637 (далі – Інструкція № 637). Безготівковими є такі розрахунки (п. 1.4 Інструкції № 637):

 • перерахування грошових коштів з поточного рахунку на інший поточний рахунок;
 • внесення коштів до банку для подальшого їх перерахування на поточний рахунок.

Остання операція є безготівковою тільки для особи, яка отримує кошти. Для особи, яка вносить кошти – це готівкова операція (п. 2.5 Інструкції № 637). Обмеження щодо суми готівкових операцій за один день між підприємством та банком відсутні (лист ДФС від 01.03.2016  № 4882/10/28-10-06-11).

До відома!

Банк збанкрутів, а в ньому — кошти підприємства: як діяти

Закриття поточного рахунку

Закриття банківських рахунків може здійснюватися на підставі (п. 20.1 Інструкції № 496):

 • заяви клієнта;
 • рішення відповідного органу, на якого покладено функцію припинення юрособи, наприклад за заявою ліквідатора чи члена ліквідаційної комісії;
 • у разі смерті ФОП – на підставі свідоцтва про смерть.

Заява клієнта складається у довільній формі з зазначенням таких обов’язкових реквізитів (п. 20.5 Інструкції № 496):

 • найменування банку;
 • найменування (ПІБ), коду за ЄДРПОУ, реєстраційного номера облікової картки платника податків власника рахунку;
 • номер рахунку, який закривається;
 • реквізити рахунку, на який перераховується  залишок коштів на поточному рахунку клієнта, або вимога фізособи про видачу залишку коштів готівкою;
 • дата складання заяви.

Датою закриття поточного рахунку вважається наступний після проведення останньої операції за цим рахунком робочий день. У день закриття поточного рахунку банк зобов’язаний видати клієнту довідку про закриття рахунку (п. 20.6 Інструкції № 496).

Депозитні рахунки

Депозитний рахунок відрізняється від звичайного поточного рахункам тим, що з нього не можна проводити розрахункові операції (п. 9.5 Інструкції № 492). Якщо підприємство отримало кредит під заставу депозиту, то банк має право списати з нього кошти у разі порушення підприємством умов кредитування.

По закінченню дії договору банк зобов’язаний повернути грошові кошти вкладнику та відсотки по ним у порядку, який був передбачений договором. Проценти нараховуються з дня, що настає за днем  розміщення вкладу, і до дня, що передує дню його повернення (ч. 5 ст. 1061 ЦКУ). Після повернення коштів з депозиту рахунок закривається.

Кошти при цьому можуть бути розміщені:

Перерахування грошових коштів з поточного на депозитні рахунки не спричиняє появу доходів чи витрат підприємства, так як це не відповідає критеріям визнання витрат чи доходів. Проценти, що нараховуються на тіло кредиту, відображаються в обліку як доходи у місяці їх нарахування (п. 20 П(С)БО 15 “Дохід”).

Враховуючи вимоги Інструкції до Плану рахунків, затвердженої наказом Мінфіну від 30.11.1999 № 291 (далі – Інструкція № 291),  розглянемо яким чином грошові кошти на депозитних рахунках класифікуються в обліку:

Тип депозиту

Строк

Рахунок обліку грошових коштів на депозиті

Рахунок обліку доходів від розміщення коштів на депозит

Короткостроковий

< 3 місяці*

351 “Еквіваленти грошових коштів”

733 “Інші доходи від фінансових операцій”

від 3 до 12 місяців включно

352 “Інші поточні фінансові інвестиції”

Довгостроковий

>12 місяців

143 “Інвестиції непов’язаним сторонам”**

До запитання

313 “Інші рахунки в банку в національній валюті”

314 “Інші рахунки в банку в іноземній валюті”

719 “Інші доходи від операційної діяльності”**

* національні стандарти та Інструкція № 291 вимог щодо 3-х місяців не містять. Однак, в п. 7 МСБО 7 “Звіт про рух грошових коштів” зазначено, що інвестиція звичайно розглядається як еквівалент грошових коштів тільки в разі короткого строгу погашення, наприклад, протягом не більше 3-х місяців з дати придбання. Еквіваленти грошових коштів – це високоліквідні короткострокові фінансові інвестиції, що вільно конвертуються в грошові кошти та мають незначний ризик зміни вартості (п. 6 МСБО 7 );

** існує також практика відображення довгострокових депозитів на рахунку 184 “Інші необоротні активи”. Однак, за своєю суттю депозит є фінансовою інвестицією, так як призводить до збільшення власного капіталу за рахунок відсотків;

*** в Інструкції № 291  цей рахунок призначений для обліку процентів нарахованих на залишки коштів по поточним рахункам, які за своєю суттю близькі до депозитів до запитання.

Новий закон про валюту: до чого готуватися бухгалтеру

Облік грошових коштів на рахунках в банку
ГАВРИЛОВА Олена адвокат, партнер Адвокатського об’єднання «Едвайзер», Київ
Покроково і з прикладами про те: • Закон України «Про валюту і валютні операції»: головні положення (що залишилось, що скасовано, а що нового); • коли зміни починають діяти; • нормативно-правові акти, які втрачають силу; • валютні операції: інвестування без обмежень, кредити без реєстрації — заміна слів чи процедури; • ЗЕД: чи стане простіше працювати; • розрахунки в інвалюті в Україні та переказ коштів за кордон, купівля/продаж валюти: чи спростять відносини між українськими та іноземними підприємствами; • валютний контроль: які операції звільнені від контролю, а які підпадають під нього; • який порядок, хто і як здійснюватиме контроль; • відповідальність і санкції: які штрафи скасують, посилять чи доповнять

Якщо настав той час, коли  довгостроковий депозит має бути повернутим протягом 12 місяців, то він відображається уже як короткостроковий, тобто на рахунку 352.

Облік грошових коштів на рахунках у банку: депозитний рахунок

Типові бухгалтерські проведення з депозитними рахунками наведено у таблиці нижче.

Господарська операція

Дт

Кт

1

Зараховано кошти на депозитний рахунок на строк до 3 місяців

351

311

2

Зараховано кошти на депозитний рахунок на строк від 3 до 12 місяців

352

311

3

Зараховано кошти на депозитний рахунок на строк більше 1 року

143

311

4

Нарахування відсотків по строковому депозиту

373

733

5

Нарахування відсотків по депозиту до запитання (або поточному рахунку)

373

719

6

Зарахування відсотків по депозиту на поточний рахунок

311

373

7

Повернення коштів з короткострокового депозиту

311

352

8

Переведення довгострокового депозиту в короткостроковий за 12 місяців перед його погашенням

352

143

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл