Головбух

Звіт про власний капітал

 • 11 квітня 2018
 • 2842
бухгалтер, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Це четвертий фінансовий звіт, який присвячений змінам у власному капіталі підприємства. Після перших трьох він найлегший у заповненні, однак, це теж треба зробити правильно, чому й присвячена наша консультація.

Форма Звіту про власний капітал

Нюансом Звіту про власний капітал є те, що він складається, як правило, тільки за рік. В цьому можна переконатися проглянувши саму форму даного звіту: в НП(С)БО 1 вона містить показники залишку власного капіталу на початок та на кінець року. Хоча, як виняток, підприємство може складати квартальний звіт з поясненням причини в примітках до фінзвітності.

Абсолютно НОВИЙ бухгалтерський ЗВІТ

Зміни у неподатковій звітності підприємств у нашому бухобліку відбуваються нечасто. А щоб з’явився абсолютно новий звіт, то уже й не пам’ятаємо, коли це було. Але він з’явився, завітавши до нас з Європи. Він не входить до складу фінансової звітності, але містить фінансову інформацію. І може містити нефінансову. Мова йде про Звіт про управління, який уже вперше треба буде подати за 2018 рік. Хто має складати Звіт про управління? Кому його подавати? Що має містити Звіт про управління? Як скласти Звіт про управління? Чи є хоча б якісь методрекомендації з його складання?

Підприємства, які є платниками податку на прибуток, обов’язково повинні подати даний звіт з річною декларацією як додаток до декларації з податок на прибуток, хоча в усьому пакеті фінансових звітів для податку на прибуток ключову роль грає Звіт про фінансові результати. Однак, закон є закон і подавати треба абсолютно всі фінансові звіти.

Легше всього підприємствам, які складають спрощену фінансову звітність за П(С)БО 25 – для них Звіту про власний капітал не передбачено (як і Звіту про рух грошових коштів).

Отже, маємо одну єдину форму Звіту про власний капітал – форму № 4, яка міститься в НП(С)БО 1 (додаток 1) та призначена тільки для середніх та великих підприємств.

Загальні  правила складання Звіту про власний капітал за формою 4

Загальними правилами складання Звіту про власний капітал за формою 4 (з НП(С)БО 1) є наступні:

 • звіт складається  в тисячах гривень без десяткового знаку. Це значить, що якщо у вас 19657,89 грн складає резервний капітал, то у звіті буде цифра по ньому “20” (тис. грн);
 • не можна рахувати розрахункові показники звіту (усього, залишок на кінець року) як суми по округлених числах, так як буде похибка через округлення. Суми рахуються спочатку по неокруглених даних, а вже потім округлюються;
 • складається Звіт про власний капітал уже після складання Звіту про фінансовий стан (балансу) та Звіту про фінансові результати. Знадобляться також оборотні відомості по рахункам класу 4;
 • показники, що зменшують величину складових власного капіталу, слід наводити в дужках (п. 5 розд. ІІ НП(С)БО 1), а при підрахунку підсумків ці показники вираховуються.

Зазначимо, що показники Звіту про власний капітал повинні відповідати даним бухгалтерського обліку і співпадати з даними Звіту про фінансовий стан (балансу) і Звіту про фінансові результати. Перевірити зіставність показників форм фінзвітності можна на основі Методичних рекомендацій, затверджених наказом Мінфіну від 11.04.2013 р. № 476.

Призначення Звіту про власний капітал

Метою Звіту про власний капітал є надати користувачам фінансової звітності повну, достовірну та неупереджену інформацію про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду (року) (п. 5.1 Методичних рекомендацій, затверджених наказом Мінфіну від 28.03.2013 р. № 433).

Власний капітал – це також однойменний розділ балансу підприємства (І розділ пасиву). Звіт про власний капітал, по-суті, більш детально розкриває інформацію по причинам змін складових власного капіталу, чого не видно в балансі. Звіт про власний капітал показує зміни по всім операціям: і по операціям з власниками і по іншим операціям, які не пов’язані з власниками (вплив компонентів іншого сукупного доходу).

Також власний капітал – це активи за мінусом зобов’язань підприємства (чисті активи), що є втілення зростання (зменшення) капіталу власників.

Для зручності та економії часу скористайтеся алгоритмом заповнення Звіту про власний капітал

ДФС запитує, чому немає прибутку: як відповісти, щоб відчепилися

Звіт про власний капітал
Олег Січ керівник Об’єднаної редакції MCFR Головбух, ACCA DipIFR (rus)
Якщо ДФС вимагає пояснити причину збитків компанії — ви в зоні ризику. Не відповідайте, що у країні криза. Формальна відписка гарантує вам місце у плані перевірок. Поясніть податківцям, що сума прибутку (або збитку!) залежить від об’єктивних факторів. Стаття-тест допоможе позбутися зайвої інформації та сформувати правильну відповідь

Алгоритм заповнення Звіту про власний капітал

Заповнення звіту слід розпочинати з заповнення рядка “Залишок на початок року”. Дані беремо з І розділу пасиву балансу.

Далі поетапно показуємо по колонкам зміну кожної компоненти власного капіталу. На них мають вплив:

 • коригування внаслідок виправлення помилок (П(С)БО 6);
 • чистий прибуток (збиток) – з розділу І Звіту про фінансові результати;
 • інший сукупний дохід (за компонентами) – з розділу ІІ Звіту про фінансові результати;
 • розподілу прибутку (нарахування дивідендів) – з аналітики по 441, 443, 671 рахункам;
 • внески учасників – аналітика по 46, 40 рахункам;
 • вилучення капіталу – аналітика по 45, 40 рахункам.

Наступним етапом підраховуються загальні зміни в капіталі. Вони можуть бути як зі знаком “+”, так і в дужках (знак “–”). Потім визначається залишок власного капіталу на кінець. При підрахунку останньому має виконуватися рівність:

Залишок власного капіталу на кінець = Залишок на початок + Зміни в капіталі

Зрозуміло, що залишок власного капіталу на кінець та відповідні його складові мають збігатися з показниками І розділу Звіту про фінансовий стан (баланс) на кінець звітного року.

Корисно дізнатися:

Зазначимо, що для більшості підприємств значення іншого сукупного доходу, коригувань, внесків учасників і вилучення капіталу – нульові. Дивіденди теж частіше не нараховують. Тому здебільшого Звіт про власний капітал містить заповнені рядки щодо впливу чистого прибутку (збитку) та залишків власного капіталу на початок і кінець періоду.

Детальніше інформація по заповненню Звіту про власний капітал наведена в таблиці. 

Стаття

Код

рядка

Джерела інформації для формування показника (статті)

Залишок на початок року

4000

Сальдо рахунків 40-46 на початок звітного року

Коригування

(відображаємо суми коригувань, передбачені П(С)БО 6)

Зміна облікової політики

4005

Дт 40, 41, 42, 43, 44, 45 Кт 40, 41, 42, 43, 44, 45. Наводиться зокрема зміна облікових оцінок, яка вплинула на статті власного капіталу.

Виправлення

помилок

4010

Обороти за рахунком 44. Здійснюється коригування сальдо нерозподіленого прибутку (рах. 44) на початок звітного року у випадку, коли в попередніх роках під час складання фінзвітності допущені помилки.

Інші зміни

4090

Показують суми коригувань, які мали місце після звітної дати й упливають на розмір власного капіталу, та не відображаються у рядках 4005 та 4010.

Скоригований залишок на початок року

4095

Сума рядків 4000-4090 за кожною графою.

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

Сума чистого прибутку (збитку) з рядків 2350 (2355) зі Звіту про фінансові результати. Дт 79 Кт 441 (Дт 442 Кт 79)

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

Обороти за рахунком 42. Відображається суму іншого сукупного доходу за звітний період зі Звіту про фінансові результати (рядок 2460).

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

Обороти по субрахунках 411, 412.

Розподіл прибутку

(наводимо суму виплат власникам (дивіденди), дані про спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу та відрахування до резервного капіталу)

Виплати власникам (дивіденди)

4200

Дт 443 Кт 671

Дт 43 Кт 671

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

Наводимо суму зареєстрованих змін у статутному та пайовому капіталі за рахунок розподілу прибутку: Дт 443 Кт 40.

Відрахування до

резервного капіталу

4210

Дт 443 Кт 43

Внески учасників

(наводимо дані про внески до зареєстрованого капіталу підприємства та погашення заборгованості з капіталу)

Внески до капіталу

4240

Дт 46 Кт 40

Вилучення капіталу

(наводимо дані про зменшення власного капіталу підприємства внаслідок викупу акцій (часток) власної емісії, перепродажу чи анулювання викуплених акцій (часток))

Викуп акцій (часток)

4260

Дт 45 Кт 30, 31, 672

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

Дт 40 Кт 45

Інші зміни в капіталі:

4290

Наводимо дані про решту змін у власному капіталі підприємства, що не були включені до зазначених вище статей.

Разом змін у капіталі

4295

Сума рядків 4100-4291 за кожною графою.

Залишок на кінець року

4300

Сальдо на 31 грудня рахунків:

40, 41, 42, 43, 44, 46, 45

Особливості заповнення інших статей ЗВК, подано у цій таблиці. Зокрема —  типову кореспонденцію рахунків, на підставі яких заповнюють форму № 4.

Інвентаризація: обов’язок чи спосіб зберегти майно підприємства

Звіт про власний капітал
СЕРДЮК Оленаексперт МСFR Головбух, канд. екон. наук
Бухгалтер, як детектив, перед інвентаризацією шукає помилки в обліку основних засобів і виправляє їх. З нашим фахівцем зробите це швидко та безболісно для фінансів вашої компанії. Поспішіть отримати готові рішення 10-ти проблемних ситуацій щодо роботи з ОЗ: • що і коли інвентаризувати; • як бути, якщо провести інвентаризацію вимагають податківці; • якщо не провести інвентаризацію: які ризики для підприємства і для головбуха; • яка процедура інвентаризації; • як інвентаризувати активи і заборгованість; • як обліковувати лишки і нестачі; • як оцінювати розмір збитків і стягувати матеріальну шкоду; • чи коригувати фінрезультат через нестачі

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл