Головбух

Порядок заповнення балансу 2018

  • 4 квітня 2018
  • 27728
бухгалтер, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Настав час складати фінансову звітність. Головним фінансовим звітом, як відомо, є баланс. Сьогодні в консультації про те, як його скласти.

Форма балансу та строки подачі 

Порядок заповнення балансу підприємства та його форма залежать від типу підприємства (велике, середнє, мале чи мікропідприємство). Нагадуємо, що на сьогодні відповідно до оновленого минулої осені Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.06.1999  № 996 застосовуються нові критерії щодо визначення типу підприємства (а не з ГКУ, як це було до 2018 року).

Розкажіть директорові, звідки у річному балансі взялися такі цифри

Відповідає Олена СКАКОВСЬКА експерт з питань бухгалтерського обліку та оподаткування, Дніпро
Керівник завжди просить бухгалтера показати у річному балансі прибуток, збитки та пояснити, що означає та чи та сума. Розкажіть директорові, звідки у річному балансі взялися такі цифри

Терміни подачі балансу в органи Держстату визначаються Порядком подання фінансової звітності, затвердженим Постановою КМУ  від 28.02.2000  № 419  (далі – Порядок № 419).

Назва форми балансу

Нормативний документ

Тип підприємства

Періодизація

звітності

Куди

подається

Строки подачі 

Баланс

(Звіт про фінансовий стан) (форма № 1)

НП(С)БО 1

(додаток 1)

Середні та великі підприємства

Річна, квартальна

Держстат

не пізніше 25.07.2018 

ДФС

не пізніше 09.08.2018*

Баланс

(форма № 1-м)

П(С)БО 25

(додаток 1)

Малі підприємства

Річна, квартальна

Держстат

не пізніше 25.07.2018 

ДФС

не пізніше 09.08.2018*

Баланс

(форма № 1-мс)

П(С)БО 25

(додаток 2)

Мікропідприємства та юрособи, що ведуть спрощений бухоблік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства.

Річна, квартальна (для ДФС)**

ДФС

не пізніше 09.08.2018**

*до ДФС звітність надається платниками податку на прибуток, які складають та подають податкову декларацію з податку на прибуток. Платники єдиного податку фінзвітність до ДФС не подають;

** мікропідприємства все одно складають фінзвітність для ДФС, якщо подають декларацію з податку на прибуток, так як фінзвітність є обов’язковим додатком, незважаючи на норми п. 2 Порядку № 419 (лист ДФС № 314/2/99-99-15-02-01-10 від 22.02.2017).

Заповнення Балансу

Заповнення Балансу
Відповідає Олег Січ, керівник Об’єднаної редакції MCFR: Головбух
Баланс є джерелом повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату. У разі формування квартальної звітності — це 31 березня, 30 червня та 30 вересня, а для річної — 31 грудня. Важливо знати, як відображаються в Балансі негативні курсові різниці та чи можливо в Балансі статтю «Додатковий капітал» наводити з від’ємним значенням.

Порядок складання бухгалтерського балансу з НП(С)БО 1

Найбільш загальними правилами складання балансу за формою 1 (з НП(С)БО 1) є наступні:

  • складається баланс в тисячах гривень без десяткового знаку.Це значить, що якщо у вас 16556,75 грн по рядку грошових коштів та їх еквівалентів, то в балансі буде цифра“17”(тис. грн);
  • не можна рахувати суми в балансі по округлених числах, так як баланс не зійдеться через похибку в округленнях. Суми рахуються по неокруглених даних, а вже потім округлюються;
  • баланс підприємства складається на кінець останнього дня звітного періоду;
  • можна використовувати при складанні балансу додатково вписувані рядки (статті), якщо інформація за ними є суттєвою (їх перелік  наведений в додатку 3 до НП(С)БО 1). Так, до балансу можна додати інформацію по виробничим запасам, незавершеному виробництву, готовій продукції, товарам, векселям виданим тощо;
  • можна не наводити статті, інформація по яким відсутня (крім ситуацій, коли інформація за даною статтей була відображена в попередньому звітному періоді);
  • забороняється проводити взаємне згортання статей активів і зобов’язань. Наприклад, не можна згортати суму взаємної дебіторської та кредиторської заборгованості.

Алгоритм заповнення балансу за формою № 1

Нижче наведено порядок заповнення рядків балансу (найбільш поширені додатково вписувані рядки виділені курсивом).

Стаття

Код рядка

Вихідні дані

(формула або сальдо рахунків)

АКТИВ

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

Залишкова вартість нематеріальних активів:

ряд. 1001 – ряд. 1002

первісна вартість

1001

Дт 12

накопичена амортизація

1002

Кт 133

Незавершені капітальні інвестиції

1005

Дт 15 (придбані будівельні матеріали, конструкції, обладнання та комплектуючі, що підлягають монтажу)

Основні засоби:

1010

Залишкова вартість основних засобів:

ряд. 1011 – ряд. 1012

первісна вартість

1011

Дт 10 (крім Дт 100), Дт 11

знос

1012

Кт 131, 132

Інвестиційна нерухомість

1015

Дт 100 (якщо інвестиційна нерухомість обліковується за справедливою вартістю) або ряд. 1016 – ряд. 1017 (якщо облік ведеться за первісною вартістю)

Довгострокові біологічні активи

1020

Справедлива вартість або залишкова вартість довгострокових біологічних активів:

Дт 161, 163, 165, якщо обліковуються за справедливою вартістю;

Дт 162, 164, 166 мінус Кт 134, якщо обліковуються за первісною вартістю

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

Фінансові інвестиції, оцінені за методом участі в капіталі: Дт 141

інші фінансові інвестиції

1035

Частки в статутному капіталі, акції, облігації, довгострокові депозити тощо

Дт142, 143

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

Дт 181, 182, 183

Відстрочені податкові активи

1045

Сума податку на прибуток, що підлягає вирахуванню в наступних періодах

Дт 17

Інші необоротні активи

1090

Наводять необоротні активи, які не потрапили до решти рядків цього розділу за ознакою суттєвості

Усього за розділом І

1095

Сума рядків по розділу І. Щодо нематеріальних активів і основних засобів, то до суми включаються тільки ряд. 1000 та ряд.  1005.

II. Оборотні активи

Запаси

1100

Дт 20, 22, 23, 25, 26, 27, 281-284 – Кт 285

Виробничі запаси

1101

Дт 20, 22

Незавершене виробництво

1102

Дт 23, 25

Готова продукція

1103

Дт 26, 27

Товари

1104

Дт 281-284 Кт 285

Поточні біологічні активи

1110

Вартість поточних біологічних активів у тваринництві, що оцінена за справедливою вартістю або первісною вартістю, а також у рослинництві в оцінці за справедливою вартістю

Дт 21

Векселі одержані

1120

Дт 34

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

Дт 36 мінус  Кт 38 + Дт 34 (якщо інформацію про отримані векселі не наводять в ряд. 1120)

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами

1130

Дт 371 або Дт 63 (якщо підприємство не веде для передоплати рахунок 371)

з бюджетом

1135

Дт 641, 642

за розрахунками з нарахованих доходів

1140

Заборгованість за нарахованими до надходження дивідендами, процентами, роялті: Дт 373

за розрахунками з внутрішніх розрахунків

1145

Дебіторська заборгованість пов’язаних сторін і заборгованість за внутрішніми розрахунками

Дт 682, 683

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

Дт 372, 374-379, 65, 66, 684, 685 тощо (тут зазначають інші оборотні активи, які не було відображено в окремих рядках розділу II)

Поточні фінансові інвестиції

1160

Дт 352

Гроші та їх еквіваленти

1165

Дт 30, 31, 333-335, 351

у т.ч. готівка

1166

Наводиться у т.ч. із рядка 1165 у разі суттєвості суми:

Дт 30

рахунки в банках

1167

Наводиться у т.ч. із ряд. 1165 у разі суттєвості суми:

Дт 31

Витрати майбутніх періодів

1170

Дт 39

Інші оборотні активи

1190

Дт 331, 332, 643, 644

Усього за розділом II

1195

Сума рядків 1100, 1110, 1115, 1120, 1125, 1130, 1135, 1140, 1145, 1155, 1160, 1165, 1170, 1180, 1190

ІІІ. Необоротні активи, що утримуються для продажу, та групи вибуття

1200

Вартість необоротних активів і груп вибуття, що утримуються для продажу:Дт 286

Баланс

300

Сума рядків 1095, 1195, 1200

ПАСИВ

1. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

Зареєстрована в установчих документах сума статутного та іншого зареєстрованого капіталу, пайовий капітал: Кт 40 мінус Кт 404

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

Внески до оголошеного, але ще не зареєстрованого капіталу: Кт 404

Капітал у дооцінках

1405

Сума дооцінки необоротних активів і фінансових інструментів: Кт 41

Додатковий капітал

1410

Емісійний дохід (перевищення вартості продажу акцій над їх номіналом), вартість безоплатно отриманих необоротних активів, інший вкладений капітал, накопичені курсові різниці, що відображаються у складі власного капіталу):

Кт 42

Резервний капітал

1415

Сума резервів створена з нерозподіленого прибутку:  Кт 43

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

Кт 441 або (Дт 442)*

Неоплачений капітал

1425

Сума заборгованості за внесками до статутного капіталу, знак “мінус” (Дт 46)

Вилучений капітал

1430

Сума акцій власної емісії, які були викуплені в акціонерів, знак “мінус” (Дт 45)

Усього за розділом І

1495

Сума рядків 1400, 1405, 1410, 1415, 1435 ± 1420 – рядки 1425, 1430

II. Довгострокові зобов’язання та забезпечення

Відстрочені податкові зобов'язання

1500

Сума податку на прибуток, що підлягає оплаті у майбутніх періодах: Кт 54

Довгострокові кредити банків

1510

Кт 501-504

Інші довгострокові зобов'язання

1515

Кт 505, 506, 51-53, 55

Довгострокові забезпечення

1520

Забезпечення майбутніх витрат і платежів (витрати на оплату майбутніх відпусток, гарантійних  зобов’язань тощо): Кт 471, 473, 474, 477, 478 (у частині довгострокових забезпечень на строк більше 1 року)

Цільове фінансування

1525

Кт 48

III. Поточні зобов’язання та забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

Кт 31 (овердрафт), 60

Векселі видані (додаткова вписуваний рядок)

1605

Кт 62

Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

1610

Сума довгострокових зобов’язань, що підлягає погашенню протягом 12 місяців з дати балансу: Кт 611

Кредиторська заборгованість за:

товари, роботи, послуги

1615

Кт 63 + Кт 62 (якщо інформацію про видані векселі не наводять в ряд. 1605)

розрахунками з бюджетом

1620

Кт 641, 642

у тому числі з податку на прибуток

1621

Кт 641/податок на прибуток

розрахунками зі страхування

1625

Кт 65

розрахунками з оплати праці

1630

Кт 66

за одержаними авансами

1635

Кт 681 або 36 (якщо підприємство не веде рахунки 371 і 681 для обліку передоплати)

за розрахунками з учасниками

1640

Заборгованість підприємства перед його учасниками (засновниками), наприклад, по дивідендам:

Кт 67

із внутрішніх розрахунків

1645

Заборгованість по розрахунках пов’язаним сторонам і за внутрішніми розрахунками

Кт 682, 683

Поточні забезпечення

1660

Забезпечення майбутніх витрат і платежів (витрати на оплату майбутніх відпусток, гарантійних  зобов’язань тощо): Кт 471, 473, 474, 477, 478 (у частині поточних забезпечень на строк більше 1 року)

Доходи майбутніх періодів

1665

Кт 69

IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, що утримуються для продажу та групами вибуття

1700

Визнані зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, що утримуються для продажу:

Кт 680

Баланс

1900

Ряд. 1495 + ряд. 1595 + ряд. 1695 + ряд. 1700 = Ряд. 1300

* від’ємні значення у балансі наводяться в дужках. Дужки = знак “мінус”. 

Інвентаризація: обов’язок чи спосіб зберегти майно підприємства

Порядок заповнення балансу 2018
СЕРДЮК Оленаексперт МСFR Головбух, канд. екон. наук
Бухгалтер, як детектив, перед інвентаризацією шукає помилки в обліку основних засобів і виправляє їх. З нашим фахівцем зробите це швидко та безболісно для фінансів вашої компанії. Поспішіть отримати готові рішення 10-ти проблемних ситуацій щодо роботи з ОЗ: • що і коли інвентаризувати; • як бути, якщо провести інвентаризацію вимагають податківці; • якщо не провести інвентаризацію: які ризики для підприємства і для головбуха; • яка процедура інвентаризації; • як інвентаризувати активи і заборгованість; • як обліковувати лишки і нестачі; • як оцінювати розмір збитків і стягувати матеріальну шкоду; • чи коригувати фінрезультат через нестачі
Читайте гарячу публікацію
EXPERTUS: ГОЛОВБУХ

✍ Річний Звіт з ЄСВ: як підприємцю заповнити без помилок

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл