Головбух

Фінансова звітність підприємства: виправлення помилок

 • 28 лютого 2018
 • 9168
бухгалтер, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Фінансова звітність несе інформацію її користувачам про фінансовий стан і результати діяльності підприємства. Крім того, фінрезультат з неї є базою для нарахування податку на прибуток, а тому помилки не такі вже й безпечні, якщо викликають заниження податкового зобов’язання з відповідними наслідками.

Чому треба виправляти помилки у фінзвітності

Нижче перераховані основні причини виправити виявлену помилку. 

Виправлення помилок у фінзвітності

Виправлення помилок у фінзвітності

Нормативна база та види помилок

Щодо існуючої нормативної бази, то виправлення помилок регулюється:

Останній корисний тим, що наводить більш детальне визначення деяких помилок та їх види, ніж П(С)БО 6. МСБО 8 описує помилки попередніх періодів як пропуски або викривлення у фінзвітності суб’єкта господарювання за один чи кілька попередніх періодів, які виникають через невикористання або зловживання достовірною інформацією, яка:

 • була наявна, коли фінансова звітність за ті періоди затвердили до випуску;
 • за обґрунтованим очікуванням могла бути отриманою та врахованою під час складання та подання цієї фінзвітності.

► Фінансова звітність 2017

Однак, вищенаведені документи не регулюють питання виправлення помилок поточного періоду, тобто помилки, які виявлені ще до складання фінансової звітності за даний період. Їх виправлення здійснюється у загальному порядку на основі процедур описаних Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, яке затверджене наказом Мінфіну від 24.05.1995  № 88 (далі Положення № 88).

Фактична перевірка: як проводять та що перевіряють

Фінансова звітність підприємства: виправлення помилок
Олена Сердюкексперт МСFR Головбух, канд. екон. наук
Про фактичну перевірку податківці не попереджають. Розповімо, як зустріти неочікуваних візитерів, як діяти, коли вони проводять контрольну розрахункову операцію, фото- чи відеозйомку, та які порушення виявляють найчастіше. Фактичні перевірки податківці проводять на місці, де розташовані господарські або інші об’єкти права власності платників (пп. 75.1.3 Податкового кодексу України; ПК). Про них вас ніхто не попередить (п. 80.1 ПК), тому завжди будьте напоготові.

Як виправити помилку при складанні фінзвітності

З вищенаведеного випливає існування 2-х груп помилок з точки зору порядку їх виправлення: минулих звітних періодів та поточного звітного періоду (див. нижче).

Виправлення помилок у фінзвітності

Види та спосіб виправлення помилок у фінзвітності

Щодо помилок поточного звітного періоду, то згідно п. 4.2 та п. 4.3 Положення № 88:

 • червоне сторно – спосіб виправлення помилки, коли помилка (сума, кореспонденція рахунків) заноситься до облікового регістру червоним кольором або із знаком “мінус”, а правильний запис (сума, кореспонденція рахунків) заноситься темним кольором. Складається бухгалтерська довідка;
 • додатковий запис – це додаткове проведення, яке здійснюється для збільшення сум по рахункам. Також складається бухгалтерська довідка;
 • коректурний спосіб – неправильний запис закреслюється однією лінією (так, щоб можна було прочитати написане), а поруч здійснюється надпис “Виправленому вірити” та підкріплюється підписами осіб, які відповідальні за ведення регістру чи здійснення операції.

► Примітки до фінансової звітності: від А до Я

Строк давності помилок

Виправлення помилок не має строку давності. Тобто можна у фінзвітності виправляти помилку за будь-який період. Щодо податкових наслідків, то тут вплив помилок обмежений 1095 днями за днем граничного строку подання податкової декларації, для якої були використані дані щодо фінрезультату з фінзвітності (ст. 102 ПКУ). Але слід враховувати той факт, що помилки, які були допущені раніше даного терміну також можуть вплинути на податкові зобов’язання, наприклад, неправильне визначення балансової  вартості необоротних активів.

 Формуємо резерв сумнівних боргів

Що не є помилкою

Не розглядаються як помилки зміни облікових оцінок (п. 34 МСБО 8). Наприклад, зміна резерву сумнівних боргів, зміна забезпечення оплати відпусток чи гарантійних зобов’язань, зміна справедливої вартості активів, зміна ліквідаційної вартості основних засобів чи строків їх корисного використання.

ОСНОВНІ ЗАСОБИ: проблемні питання та їх розв’язок

Фінансова звітність підприємства: виправлення помилок
МОРОЗОВСЬКА Галина експерт з питань обліку та оподаткування
Роз’яснення контролерів і судова практика з таких питань: • до якої групи основних засобів у бухгалтерському і податковому обліку віднести холодильник, мікрохвильову піч, пилосос; • чи включають витрати на страхування об’єкта до його первісної вартості; • витрати на ремонт придбаного основного засобу до введення його в експлуатацію збільшують первісну вартість; • чи виникають у податковому обліку різниці за амортизацією МНМА; • як встановити вартість оприбуткування; • чи можна їх амортизувати; • ліквідаційна вартість: чи обов’язково її встановлювати; • чи призупиняють амортизацію на період ремонту; • чи обов’язково дооцінювати об’єкт основних засобів, якщо його залишкова вартість — 0 грн; • чи списувати з балансу повністю замортизовані основні засоби

Чи треба подавати виправлену фінзвітність до податкової

ДФС роз’яснює, що все залежить від часу та способу, яким виправляється помилка. Як відомо, можливі подача звітної (нової) декларації та уточнюючої. Звітна (нова) подається до закінчення терміну подання декларації за відповідний звітний період. Так як фінансова звітність є невід’ємною частиною декларації, то її подача у даному випадку є обов’язкова.

► Облікова політика: 7 небезпечних помилок

Якщо помилка виправляється шляхом подачі уточнюючої декларації, то платник податку може не подавати фінзвітність повторно, якщо показники фінзвітності, яка була подана з декларацією за звітні (податкові) періоди, які уточнюються, не підлягають виправленню (роз’яснення 102.23.02 ЗІР). Таким чином, якщо помилка у фінзвітності спричиняє податкові наслідки, то фінансова звітність подається обов’язково.

Чи може бути штраф за виправлення помилки у фінзвітності

За саме виправлення помилки у фінзвітності штрафу немає. Штраф можливий за неправильне визначення податкового зобов’язання, що сталося внаслідок помилки у фінрезультатах за даними фінзвітності, який був внесений до податкової декларації. Якщо відбулося заниження податкового зобов’язання, то доведеться заплатити штраф за невчасну сплату податку на прибуток 20% від суми недоплати податку при затримці 30 днів і більше (п. 126.1 ПКУ). Крім того, з 1-го дня після граничного строку сплати податку нараховується пеня на основі 120% річної ставки НБУ (пп. 129.1.1 ПКУ).

► Чи може управління статистики штрафувати за помилки у фінзвітності

У разі якщо помилка призвела до завищення податкового зобов’язання, то штраф за виправлення помилки відсутній. Буде існувати переплата з податку на прибуток.

Практичний приклад виправлення помилок у фінзвітності

Приклад 1. Помилки минулого звітного періоду, що завищили фінрезультат.

У жовтні 2016 р. підприємство отримало послуги з консалтингового обслуговування у сумі 80000 грн від неплатника ПДВ. Однак, в обліку було показано тільки 8000 грн як адміністративні витрати. У жовтні щодо згаданої операції з консалтингового обслуговування були здійснені наступні бухгалтерські проведення:

Господарська операція

Дт

Кт

Сума

Відображені послуги з консалтингового обслуговування

92

631

8000,00

Сплачено за послуги

631

311

80000,00

Також виявлено, що протягом року сталася помилка в нарахуванні амортизації основних засобів збутового призначення. Було нараховано 15000 грн амортизації замість 35000 грн.

 Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

Для виправлення помилок необхідно скласти наступну бухгалтерську довідку:

Виправлення помилок у фінзвітності

Бухгалтесрька довідка при виправленні помилок у фінзвітності

Дані помилки повинні бути відображені у таких фінансових звітах:

 • балансі  (у сумах на початок періоду) – рядки нерозподіленого прибутку (-92000), накопиченого зносу (+20000) та кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги (+72000) мають враховувати проведене коригування;
 • у звіті про фінансові результати – у даних за минулий рік необхідно збільшити збутові витрати на 20000 грн та адміністративні на 72000 грн та зменшити фінансовий результат на 92000 грн;
 • у звіті про власний капітал – відобразити коригування у рядку 4010 “Виправлення помилок” у сумі “-92000 грн”;
 • у примітках пояснити ситуацію (можна використати текст бухгалтерської довідки, але без проведень).

Щодо податкового обліку та описана ситуація може бути приводом для подачі уточнюючої декларації, так як було завищено податкове зобов’язання на 92000 грн у 2016 р.

 Виправлення помилок у деклараціях з податку на прибуток

Приклад 2. Помилки минулого звітного періоду, що не вплинули на фінрезультат.

У ході аудиторської перевірки було виявлено, що витрати на проведення маркетингового дослідження у сумі 75000 грн підприємство віднесло на адміністративні, а не збутові витрати.

У даній ситуації впливу на фінрезультат немає, тому розкриваємо ситуацію в примітках до фінзвітності. Вплив на баланс відсутній. У звіті про фінансові результати у даних за минулий рік коригуємо статті:

 • адміністративні витрати (-75000);
 • витрати на збут (+75000).

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл