Головбух

Оцінка основних фондів

 • 24 січня 2018
 • 2220
бухгалтер, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Основні фонди (або основні засоби) завжди є найдорожчими активами на балансі підприємства, які використовуються тривалий час. Визначення їх вартості є суттєвим питанням для оцінки фінансового стану підприємства. Внаслідок постійних інфляційних процесів та зносу вони змінюють свою реальну вартість, яка стає невідповідною обліковій. Про те, як відбувається оцінка основних засобів для цілей бухобліку в сьогоднішній консультації.

Нормативні документи, що регулюють оцінку основних засобів

Одразу зазначимо, що основні засоби та основні фонди – це синоніми. Останній термін уже дещо застарілий, хоча зустрічається в нормативних документах з оцінки.

Абсолютно НОВИЙ бухгалтерський ЗВІТ

Зміни у неподатковій звітності підприємств у нашому бухобліку відбуваються нечасто. А щоб з’явився абсолютно новий звіт, то уже й не пам’ятаємо, коли це було. Але він з’явився, завітавши до нас з Європи. Він не входить до складу фінансової звітності, але містить фінансову інформацію. І може містити нефінансову. Мова йде про Звіт про управління, який уже вперше треба буде подати за 2018 рік. Хто має складати Звіт про управління? Кому його подавати? Що має містити Звіт про управління? Як скласти Звіт про управління? Чи є хоча б якісь методрекомендації з його складання?

До основних нормативних документів, які регулюють дане питання належать:

Для підприємств, які використовують МСФЗ, це також буде МСБО 16 “Основні засоби”.

Які види вартості основних засобів існують?

В залежності від ситуації положення (стандарти) бухгалтерського обліку вимагають застосування різних видів оцінок щодо основних засобів.

Натисніть, щоб переглянути таблицю в повному розмірі >

Оцінка основних фондів

► Облік невиробничих основних засобів

Визначення первісної вартості основних засобів

Первісна вартість – це синонім історичної (фактичної) собівартості основних засобів. Підприємство визначає її самостійно. До даного показника включають такі витрати, пов’язані з придбанням основного засобу:

 • суми, що сплачуються постачальникам основних засобів (без непрямих податків, тобто ПДВ);
 • реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються у зв’язку з придбанням (отриманням) прав на об’єкт основних засобів;
 • суми ввізного мита;
 • суми непрямих податків у зв’язку з придбанням основних засобів, якщо вони не відшкодовуються підприємству (тобто сума ПДВ, у разі якщо покупець – неплатник ПДВ);
 • витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів;
 • витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобів;
 • інші витрати безпосередньо пов’язані з доведенням основного засобу до стану, в якому він придатний для використання з запланованою метою (п. 8 П(С)БО 7).

П’ять причин провести інвентаризацію

Оцінка основних фондів
Олена Сердюкексперт МСFR Головбух, канд. екон. наук
З 01.01.2019 вже всі великі і середні підприємства оприлюднюватимуть річну фінзвітність разом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці. Висновки стосуватимуться фінзвітності за 2018 рік. Отже, багатьом підприємствам на вимогу аудиторів доведеться провести річну інвентаризацію. Є ще принаймні п’ять причин, щоб провести інвентаризацію до кінця року.

Приклад 1. Визначення первісної вартості основного засобу. Підприємство придбало верстат вартістю 360000 грн, у т.ч. ПДВ. Витрати на доставку склали 2000 грн (перевізник – неплатник ПДВ). На налагодження та запуск було витрачено 4800 грн з ПДВ.

Первісна вартість = 300000,00 + 2000,00+4000,00 = 306000,00 грн, де

 • 300000 – вартість верстату без ПДВ (=360000×5/6);
 • 4000 – вартість налагодження без ПДВ (=4800×5/6).

Визначення ліквідаційної вартості основних засобів

Ліквідаційна вартість основних засобів – це сума коштів, що її підприємство очікує отримати від реалізації активів після закінчення строку їх корисного використання, за мінусом витрат, пов’язаних з їх продажем. Іншими словами, це та сума якій буде дорівнювати залишкова вартість основних засобів після закінчення терміну їх амортизації (строку корисного використання). Підприємство визначає її самостійно.

► Як обрати метод амортизації основних засобів

Достовірно визначити ліквідаційну вартість часто буває просто неможливо, оскільки невідомо, на яку суму у майбутньому (років через 5-20) можна буде продати цей об’єкт. Тому можна вважати її такою, що дорівнює нулю. Це слід передбачити або в наказі про облікову політику або у наказі по підприємству при визнанні об’єкта активом під час зарахування на баланс.

Обов’язкове визначення ліквідаційної вартості відбувається тільки у разі, якщо залишкова вартість досягла нуля та проводиться його дооцінка (п. 17 П(С)БО7).

З податкових міркувань доцільно не визначати ліквідаційну вартість, так як це дозволяє збільшити амортизаційні відрахування та відповідно зменшити оподатковуваний прибуток. Також, якщо основний засіб, раптом доведеться ліквідовувати за самостійним рішенням платника податку, то його залишкова (балансова) вартість на дату ліквідації також буде меншою, що зменшить базу оподаткування ПДВ при застосуванні норми п. 189.1 ПКУ.

ОСНОВНІ ЗАСОБИ: проблемні питання та їх розв’язок

Оцінка основних фондів
МОРОЗОВСЬКА Галина експерт з питань обліку та оподаткування
Роз’яснення контролерів і судова практика з таких питань: • до якої групи основних засобів у бухгалтерському і податковому обліку віднести холодильник, мікрохвильову піч, пилосос; • чи включають витрати на страхування об’єкта до його первісної вартості; • витрати на ремонт придбаного основного засобу до введення його в експлуатацію збільшують первісну вартість; • чи виникають у податковому обліку різниці за амортизацією МНМА; • як встановити вартість оприбуткування; • чи можна їх амортизувати; • ліквідаційна вартість: чи обов’язково її встановлювати; • чи призупиняють амортизацію на період ремонту; • чи обов’язково дооцінювати об’єкт основних засобів, якщо його залишкова вартість — 0 грн; • чи списувати з балансу повністю замортизовані основні засоби

Приклад 2. При оприбуткуванні верстату з прикладу 1 підприємство визначило строк корисної експлуатації 5 років та метод нарахування амортизації прямолінійний. Ліквідаційна вартість визначена:

а) нульова. Сума амортизаційних відрахувань за 1 рік = 61200 грн (= 306000/5);

б) 50000 грн (вартість, за яку планується продати верстат через 5 років). Сума амортизаційних відрахувань за 1 рік = 51200 (=(306000–50000)/5).

Як бачимо, нульова ліквідаційна вартість дозволяє у даному випадку зменшити об’єкт оподаткування на 10000 грн за перший рік. Це дає економію на витратах з податку на прибуток 1800 грн щороку (=10000×0,18).

Визначення залишкової (балансової) вартості основних засобів

Залишкова та балансова вартість – це синоніми. Це вартість основного засобу, яка залишається після нарахування його амортизації (зносу):

Залишкова

(балансова) вартість

=

Первісна вартість

Накопичений знос (амортизація)

В кінці строку корисного використання дорівнює або нулю або ліквідаційні вартості.

Саме за цією вартістю інформація про основні засоби розкриваються у звіті про фінансовий стан (балансі) підприємства, як за НП(С)БО 1, так і за МСФЗ.

► Облік експлуатації та використання основних засобів

Приклад 3. Підприємство амортизує основний засіб за умовами прикладу 1 та 2 за нульової ліквідаційної вартості. Через рік залишкова вартість верстату буде дорівнювати: 306000 – 61200 = 244800 грн.

Коли необхідна переоцінка основних засобів?

Одразу заначимо, що домінуючим принципом оцінки активів в бухобліку є оцінка їх за історичною (фактичною) собівартістю. Це відповідає як національним стандартам, так і міжнародним. Це значить, що проведення переоцінки на дату складання балансу – це право, а не обов’язок підприємства. Це так навіть у ситуації нульової залишкової вартості основного засобу. Підприємство й далі може використовувати такі об’єкти не проводячи переоцінку. Про це свідчить норма п. 16 П(С)БО 7 про те, що підприємство може (а не зобов’язане!) проводити переоцінку, якщо залишкова вартість об’єкта суттєво відрізняється від його справедливої вартості.

► Перевірте, чи правильно обліковуєте спецодяг

Однак, є винятки, коли оцінка основних фондів є обов’язковою за ст. 7 Закону № 2658. До них належать (цей закон вживає термін саме “основні фонди”, а не засоби):

 • реорганізації, банкрутства, ліквідації державних, комунальних підприємств та підприємств (господарських товариств)  з  державною часткою майна (часткою комунального майна);
 • приватизація та інші випадки.

Різниця між залишковою вартістю та справедливою вартістю основних засобів є суттєвою, якщо вона становить (п. 34 Методрекомендацій № 561):

 • 1% чистого прибутку (збитку) підприємства;
 • 10% відхилення залишкової вартості основного засобу від його справедливої вартості.

► Реалізація ОЗ у разі ліквідації ТОВ

Переоцінка основних засобів на підприємстві має наступні нюанси:

 • обов'язковим є залучення професійного оцінювача (ст. 7 Закону № 2658). При її проведенні суб’єктом, який не є суб’єктом оціночної діяльності, її результати визнаються недійсними (ст. 8 Закону № 2658);
 • не можна переоцінити лише один об’єкт із групи. Треба переоцінювати всю групу основних засобів (п. 16 П(С)БО 7). Групою є сукупність основних засобів, однотипних за технічними характеристиками, призначенням та умовами використання (п. 34 Методрекомендацій № 561);
 • переоцінка основних засобів тієї групи, які були переоцінені, повинна проводитися після цього регулярно, щоб справедлива вартість на дату балансу суттєво не відрізнялася від її залишкової (п. 16 П(С)БО 7). Це може бути пов’язане з додатковими витратами.

Деякі основні засоби взагалі не підлягають переоцінці. До них належать малоцінні необоротні матеріальні активи та бібліотечні фонди, якщо їх амортизація нараховується за методами 50/50 або 100%.

Інвентаризація: обов’язок чи спосіб зберегти майно підприємства

Оцінка основних фондів
СЕРДЮК Оленаексперт МСFR Головбух, канд. екон. наук
Бухгалтер, як детектив, перед інвентаризацією шукає помилки в обліку основних засобів і виправляє їх. З нашим фахівцем зробите це швидко та безболісно для фінансів вашої компанії. Поспішіть отримати готові рішення 10-ти проблемних ситуацій щодо роботи з ОЗ: • що і коли інвентаризувати; • як бути, якщо провести інвентаризацію вимагають податківці; • якщо не провести інвентаризацію: які ризики для підприємства і для головбуха; • яка процедура інвентаризації; • як інвентаризувати активи і заборгованість; • як обліковувати лишки і нестачі; • як оцінювати розмір збитків і стягувати матеріальну шкоду; • чи коригувати фінрезультат через нестачі

Визначення справедливої вартості основних засобів

Справедлива вартість – це сума, за якою можна продати актив або оплатити зобов'язання за звичайних умов на певну дату (п. 4 П(С)БО 7). В усіх випадках, крім визначення справедливої вартості основних засобів з метою їх переоцінки на дату балансу, бухгалтер має право визначати її самостійно, наприклад, у ситуації безоплатного отримання основних  засобів, обмінних операцій подібними та неподібними активами.

► Поліпшили орендоване у фізособи авто: як облікувати

У разі визначення справедливої вартості для цілей переоцінки основних засобів необхідно мати  звіт про оцінку майна, який підготовлений професійним оцінювачем (ст. 3 Закону № 2658), який містить відомості про вартість майна та підтверджує проведені процедури з оцінки майна.

Справедлива вартість також це сукупне поняття, яке містить декілька різновидів вартості (їх опис здійснено в П(С)БО 19 “Об’єднання підприємств”):

Натисніть, щоб переглянути таблицю в повному розмірі >

Оцінка основних фондів

► Рекласифікація та розділення дооціненого основного засобу

Крім зазначених видів вартості у професійній оцінці можуть застосовуватися також інші підходи, зокрема дохідний (на основі дисконтування майбутніх грошових потоків) та порівняльний (на основі використання спеціальних мультиплікаторів для порівняння зі схожими об’єктами). Дані підходи зокрема визначені в Національному стандарті стандарт оцінки № 2 “Оцінка нерухомого майна”, затвердженого постановою КМУ від 28.10.2004 р. № 1442. Вибір даних підходів є сферою професійного судження суб’єкта оціночної діяльності. Для бухгалтера достатньо вимог П(С)БО.

Послідовність дій при переоцінці основних засобів

При здійснення переоцінки основних засобів підприємству необхідно здійснити наступні кроки:

Натисніть, щоб переглянути таблицю в повному розмірі >

Оцінка основних фондів

► Амортизація безоплатно отриманих основних засобів

Приклад 4. Підприємство проводить переоцінку вперше будівлі. Первісна вартість – 65000 грн, знос 48750 грн. Залишкова вартість – 16250 грн. За результатами оцінки експертом справедлива вартість складає 812500 грн. Строк корисного використання 20 років (сума місячної амортизації до дооцінки 270,83. Зі строку використання пройшло 15 років (180 місяців), залишилось 5 років (60 місяців).

Розраховуємо індекс переоцінки:

Оцінка основних фондів

Розраховуємо перецінену первісну вартість:  65000 ×50 = 3250000 грн. Сума дооцінки первісної вартості = 3250000 – 65000 = 3185000 грн.

Розраховуємо переоцінений накопичений знос: 48750 × 50 = 2437500 грн. Сума дооцінки накопиченого зносу = 2437500 – 48750 = 2388750 грн.

Різниця між переоціненими первісною вартістю та накопиченим зносом складає: 812500 грн ( = 3250000 – 2437500), що дорівнює справедливій вартості.

 Вибуття основних засобів

Залишок додаткового капіталу на дату переоцінки: 3185000 – 2388750 = 796250 грн. Дана сума має бути списана на нерозподілений прибуток протягом 5 років, що залишилися, щомісячно з нарахуванням амортизації (= 13270,83 грн щомісяця).

Сума нової амортизації щомісяця = 3250000/20=13541,67

Різниця між новою амортизацією та щомісячним списанням додаткового капіталу складає колишню суму амортизаційних відрахувань 270,83 грн = (13541,67 – 13270,83). Відхилення в межах округлень. Отже, визначення нових розрахункових параметрів для переоціненого об’єкта відбулося правильно.

Податковий облік переоцінки основних засобів

У підприємств з доходом більше 20 млн грн проведення переоцінок призводить до податкових різниць (пп. 138.1 та 138.2 ПКУ):

 • витрати пов’язані з уцінкою збільшують фінансовий результат;
 • доходи, що пов’язані з дооцінкою, – зменшують  у межах попередньо віднесених до витрат уцінки.

► Податкова амортизація та переоцінка основних засобів

Крім того, для цілей податкового обліку первісна вартість переоцінених об’єктів не змінюється. Це спричиняє різницю між бухгалтерською амортизацією та амортизацією для цілей оподаткування. 

У підприємств, дохід яких менше 20 млн грн,  які не визначають податкових різниць, проведення переоцінок на податковий облік не впливає.

Читайте гарячу публікацію
EXPERTUS:ГОЛОВБУХ

➤ Як провести річну інвентаризацію швидко: поради колег

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл