Головбух

Отримання основних засобів

 • 12 січня 2018
 • 3273
бухгалтер, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Основні засоби – це матеріальні активи зі строком використання більше 1 року. Найчастіше саме вони займають найбільшу питому вагу в балансі підприємства та мають найбільшу вартість.

Отримання основних засобів

Основні засоби на підприємство можна отримати такими шляхами:

 • придбання;
 • безоплатне отримання (наприклад, дарування);
 • виготовлення власними силами там введення в експлуатацію;
 • бартер (обмін подібними та неподібними активами);
 • оренда: операційна або фінансова.

 Облік основних засобів

Кожний з цих способів має свої нюанси обліку.

Облік придбання основних засобів

Розглянемо процес придбання основних засобів на такому прикладі.

 Облік експлуатації та використання основних засобів

Приклад. Підприємство придбало обладнання за 120000 грн, у т.ч. ПДВ. Витрати на транспортування склали 1800 грн, у т.ч. ПДВ. Послуги з монтажу 9000 грн, у т.ч. ПДВ.

НАТИСНІТЬ, щоб переглянути таблицю в повному розмірі ► ► ►  

Отримання основних засобів

► Вибуття основних засобів

ОСНОВНІ ЗАСОБИ: проблемні питання та їх розв’язок

Отримання основних засобів
МОРОЗОВСЬКА Галина експерт з питань обліку та оподаткування
Роз’яснення контролерів і судова практика з таких питань: • до якої групи основних засобів у бухгалтерському і податковому обліку віднести холодильник, мікрохвильову піч, пилосос; • чи включають витрати на страхування об’єкта до його первісної вартості; • витрати на ремонт придбаного основного засобу до введення його в експлуатацію збільшують первісну вартість; • чи виникають у податковому обліку різниці за амортизацією МНМА; • як встановити вартість оприбуткування; • чи можна їх амортизувати; • ліквідаційна вартість: чи обов’язково її встановлювати; • чи призупиняють амортизацію на період ремонту; • чи обов’язково дооцінювати об’єкт основних засобів, якщо його залишкова вартість — 0 грн; • чи списувати з балансу повністю замортизовані основні засоби

Безоплатно отримані основні засоби

При безоплатному отриманні первісна вартість об’єкта ОЗ дорівнює його справедливій вартості на дату отримання з урахуванням інших витрат, пов’язаних з його придбанням відповідно до п. 8 П(С)БО 7.

Справедлива вартість – це сума, за якою можна продати актив або сплатити зобов’язання за звичайних умов на певну дату (п. 4 П(С)БО 7). Зазвичай це:

 • ринкова вартість;
 • або відновлювальна вартість (сучасна собівартість придбання за вирахуванням зносу на дату оцінки).

Оцінка вартості незалежним експертом при безоплатній передачі не обов’язкова. Однак, договір дарування має бути посвідчений нотаріально.

► Як обрати метод амортизації основних засобів

Вартість безоплатно одержаного основного засобу за Методрекомендаціями № 561 відображається за Кт субрахунку 424 “Безоплатно отримані необоротні активи” у частині справедливої вартості.

Амортизація безоплатно отриманих ОЗ. Нарахування амортизації безоплатно одержаних ОЗ супроводжується визнанням доходу від використання додаткового капіталу Дт 424 Кт 745 (додаток до Методрекомендацій № 561). Таким чином, загальний фінансовий результат від нарахування амортизації безоплатно одержаних ОЗ нульовий, якщо відсутні витрати на доставку та введення в експлуатацію.

Приклад. Підприємство безплатно отримало обладнання, справедлива вартість якого 120000 грн. Витрати на транспортування та монтаж склали 9000 грн, у т.ч. ПДВ. Строк корисної експлуатації – 5 років. Метод амортизації прямолінійний. Ліквідаційна вартість нульова.

НАТИСНІТЬ, щоб переглянути таблицю в повному розмірі ► ► ► 

Отримання основних засобів

Створення основних засобів власними силами

Виготовити основний засіб самостійно можна або власними силами (господарським способом), або із залученням підрядної організації (підрядним способом). Зарахування таких основних засобів на баланс проводиться за первісною вартістю, яка визначається у такому разі з деякими нюансами:

 • для господарського способу – включаються прямі матеріальні витрати (сировина, матеріали, напівфабрикати, запчастини тощо), прямі витрати на оплату праці працівників та ЄСВ, загальногосподарські витрати, витрати на оплату праці сторонніх організацій, амортизація обладнання, яке було задіяне у процесі виготовлення основного засобу;
 • для підрядного способу – до первісної вартості включаються витрати на оплату робіт і послуг, що виконані підрядною організацією.

В обох випадках можуть також додаватися здійснені витрати на транспортування, монтаж, налагодження тощо. Можливий також змішаний спосіб.

► Поліпшили орендоване у фізособи авто: як облікувати

При цьому існують декілька варіантів обліку:

 • якщо підприємство зарані вирішило, що створює основний засіб для власних потреб, то облік даних витрат ведеться на рахунку 151 “Капітальне будівництво”;
 • якщо підприємство спочатку виготовило готову продукцію, а потім вирішило її використати для власних потреб, то відбувається переведення активів з готової продукції (рахунок 26) на рахунки 10, 11 обліку основних засобів.

Розглянемо дані варіанти на прикладах.

Ні дня без ТМЦ: як оприбутковувати

Отримання основних засобів
Віктор Онищенкоексперт з обліку та оподаткування, м. Чернігів
Оприбуткування товарно-матеріальних цінностей — справа буденна для бухгалтера. Але й під час цієї звичайної господарської операції можуть виникати нестандартні ситуації, що потребують відповідей на різні облікові запитання. Як розподілити транспортно-заготівельні витрати? Чи включати ту чи ту витрату до первісної вартості запасів? Чи відносити нестачу до первісної вартості ТМЦ? У статті "Оприбуткування ТМЦ на підприємстві." Ми розглянули надходження ТМЦ з усіх, навіть не надто зручних облікових ракурсів. І тоді усі ТМЦ-спірності не створюватимуть «дірок» у бухгалтерії, а вам дискомфорту.

Приклад. Створення основних засобів власними силами.

НАТИСНІТЬ, щоб переглянути таблицю в повному розмірі ► ► ►    

Отримання основних засобів

Знесення незавершеного будівництва та будівництво на його місці нового об’єкта

При списанні об’єкта незавершеного будівництва необхідно зібрати відповідну комісію, оцінити стан об’єкта та видати наказ на його ліквідацію. Комісія повинна оцінити об’єкт, вказати причини списання даного об’єкта, скласти акт на списання. Акт складається у довільній формі. В основу можна взяти акти на списання основних засобів з наказу № 352 та або з Положення № 818.

Податок на прибуток. Об’єкт незавершеного будівництва не є основним засобом, тому на нього не поширюється коригування різниць за пп. 138.1 ПКУ. Отже, нічого коригувати не треба.

► Амортизація безоплатно отриманих основних засобів

ПДВ. З цим податком доведеться прибрати податковий кредит, який виникав під час будівництва. Оскільки платником ПДВ здійснюється операція зі списання капінвестицій, то вони припиняють використовуватись в операціях, що є господарською діяльністю такого платника податку. На підставі цього платник податку повинен не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду, в якому відбувається їх списання, здійснити нарахування податкових зобов’язань з ПДВ, виходячи з вартості придбаних для такого будівництва товарів та послуг (індивідуальна податкова консультація від 26.10.2017 р. № 2389/ІПК/28-10-01-03-11). У разі, якщо об’єкт будувався тривалий час і уже документи не збереглися, то нарахування доведеться проводити на всю вартість об’єкта незавершеного будівництва, щоб не було претензій ДФС.

Приклад. Підприємство ліквідовує об’єкт незавершеного будівництва. Балансова вартість 100000 грн. Під час будівництва об’єкта податковий кредит був у сумі 5600 грн. Оплата послуг сторонньої організації за демонтаж 18000 грн, у т.ч. ПДВ. У ході ліквідації отримані ТМЦ 12000 грн.

НАТИСНІТЬ, щоб переглянути таблицю в повному розмірі ► ► ►  

Отримання основних засобів

Оренда

Оренда буває 2-х типів: операційна або фінансова.

Операційна оренда передбачає тимчасове користування основними засобами. Майно обліковується на балансі орендодавця.

 Нестача об’єктів основних засобів

Фінансова оренда повинна відповідати вимогам п. 4 П(С)БО 14, серед головних можна назвати:

 • перехід права власності на об’єкт оренди до орендаря;
 • строк оренди становить більшу частину строку корисного використання.

Основною відмінністю в обліку є облік орендованого майна на балансі орендаря. Зобов’язання з фінансової оренди належать до довгострокових. Платіж розподіляється на 2 частини: вартість послуги оренди та відшкодування вартості об’єкта основних засобів (тіла кредиту).

Бухгалтерський облік операційної оренди

Облік в орендаря. За договором оренди орендар отримує право користуватися об’єктом основних засобів за визначену плату протягом строку узгодженого з орендодавцем.

Отриманий в оренду основний засіб відображається на позабалансовому рахунку 01 “Орендовані необоротні активи” за балансовою вартістю, що зазначається в акті приймання-передачі майна та договорі оренди. Нараховані витрати на оренду відображаються на відповідних рахунках.

► Виготовлення об’єкта основних засобів господарським способом

Приклад. Підприємство орендує автомобіль вартістю 580000 грн, сплачуючи 10000 грн орендної плати щомісяця, у т.ч. ПДВ.

НАТИСНІТЬ, щоб переглянути таблицю в повному розмірі ► ► ►  

Отримання основних засобів

Облік в орендодавця. Переданий об’єкт в оренду продовжує обліковуватися на балансі орендодавця, він же і нараховує амортизацію. Передача об’єкта в оренду може відображатися на аналітичних рахунках.

 Простій і консервація основних засобів

Приклад. Підприємство здає в оренду автомобіль вартістю 580000 грн, отримуючи 10000 грн орендної плати щомісяця, у т.ч. ПДВ, та нараховуючи амортизацію (строк 5 років, прямолінійний метод, ліквідаційна вартість нульова).

НАТИСНІТЬ, щоб переглянути таблицю в повному розмірі ► ► ►  

Отримання основних засобів

 Виготовлення об’єкта основних засобів підрядним способом

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл