Головбух

Облік цінних паперів

24 жовтня 2019
3840
Середній бал: 5 із 5
Бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів

У цінних паперів декілька функцій: залучення додаткових фінансових ресурсів, інвестування й отримання прибутку, посвідчення боргових зобов’язань або права на частку у статутному капіталі. Якими вони бувають, їх форми, види, як вести бухгалтерський та податковий облік цінних паперів – у статті.

Що таке цінні папери та їх групи

Цінні папери – це документи, які:

 • посвідчують грошове або інше майнове право щодо іншої особи;
 • визначають взаємовідносини емітента та власника цінного паперу;
 • передбачають виконання зобов’язання емітентом за випущеним ним цінним папером;
 • можуть бути передані іншим особам.

Інвентаризація цінних паперів та фінансових інвестицій: крок за кроком

Ключовим законодавчим актом щодо цінних паперів є Закон “Про цінні папери та фондовий ринок” від 23.02.1996 р. № 3480 (далі – Закон про ЦП).

Найчастіше українські підприємства мають справу з акціями, облігаціями, векселями. Рідше – з ф’ючерсними та форвардними контрактами, опціонами (деривативами). Але це далеко не всі види цінних паперів, серед яких можна виділити 6 груп:

Види цінних паперівСКАЧАТИ ТАБЛИЦЮ

Види цінних паперів

пайові

боргові

іпотечні папери

посвідчують участь власника у статутному капіталі, управлінні емітентом, отримання частини прибутку або майна при ліквідації емітента.

посвідчують відносини позики та передбачають зобов’язання емітента сплатити у визначений час кошти.

посвідчують право власника на отримання належних йому коштів, випуск таких цінних паперів забезпечено іпотечним покриттям (іпотекою),

 • акції;
 • інвестиційні сертифікати;
 • сертифікати фонду операцій з нерухомістю (ФОН);
 • акції корпоративного інвестиційного фонду.
 • облігації підприємств;
 • державні облігації України;
 • облігації місцевих позик;
 • казначейські зобов’язання України;
 • ощадні (депозитні) сертифікати;
 • векселі;
 • облігації міжнародних фінансових організацій;
 • облігації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
 • іпотечні облігації;
 • іпотечні сертифікати;
 • заставні.

приватизаційні

похідні

товаророзпорядчі

посвідчують право власника на безоплатне одержання у процесі приватизації частки майна державних підприємств, державного житлового фонду, земельного фонду.

посвідчують право чи обов’язок з правом на придбання чи продаж протягом у майбутньому по певній ціні певних активів (товарів, цінних паперів, інших ресурсів).

надають їхньому держателю право розпоряджатися майном, вказаним у цих документах.

 • приватизаційний майновий сертифікат;
 • компенсаційний сертифікат;
 • житловий чек;
 • сертифікати на право володіння земельним паєм.

Деривативи:

 • опціони;
 • ф’ючерсні контракти;
 • форвардні  контракти;
 • контракти на свопи.
 • коносамент (посвідчує прийняття вантажу на морське перевезення);
 • просте складське свідоцтво;
 • подвійне складське свідоцтво.

Не слід розглядати як цінні папери грошові документи – поштові марки, проїзні квитки чи талони на бензин, так як вони не регулюються Законом про ЦП. 

Форми існування та випуску цінних паперів

Сучасні цінні папери здебільшого електронні. Виняток хіба що векселі та деривативи, які паперові. Відповідно Закон про ЦП виділяє 2 форми цінних паперів:

 • бездокументарні – існують тільки як електронні (облікові) записи на рахунку у системі депозитарного обліку цінних паперів (депозитарії). Приклади: акції, облігації;
 • документарні – паперовий або електронний документ, оформлений у визначеній законодавством формі, що містить найменування виду цінного папера, а також визначені законодавством реквізити. Приклад: вексель, деривативи.

Окрім носія цінні папери також розрізняються за формою випуску яких 3:

 • іменні – з фіксованим ім’ям держателя цінного паперу. Приклад: акції, можуть бути також облігації;
 • на пред’явника – ім’я держателя не фіксується. Приклад: облігації, казначейські зобов’язання, ощадні (депозитні) сертифікати;
 • ордерні – це цінні папери, власник яких є пред’явником цінного паперу або здійснюються передавальні записи (індосамент). Приклад: вексель, коносамент.

Найбільш поширені цінні папери в Україні

У таблиці нижче наведено визначення поширених цінних паперів, які даються Законом про ЦП.

Цінний папір

Що це

Акції

іменний цінний папір, який посвідчує майнові права його власника (акціонера), що стосуються акціонерного товариства. Існують виключно у бездокументарній формі.

 • прості акції

надають їх власникам право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів, на участь в управлінні акціонерним товариством, на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації.

 • привілейовані акції

надають їх власникам переважні, стосовно власників простих акцій, права на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації. Наприклад, дивіденди можуть виплачуватися щороку незалежно від наявності прибутку та рішення акціонерів тощо. Можливе існування зобов’язанні з їх зворотного викупу в певний строк.

Облігації

посвідчують внесення його першим власником грошей, визначають відносини позики між власником облігації та емітентом, підтверджують зобов’язання емітента повернути власникові облігації її номінальну вартість у передбачений проспектом емісії строк. Облігації можуть існувати виключно в бездокументарній формі.

Векселі

посвідчують безумовне грошове зобов’язання векселедавця або його наказ третій особі сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю). Можуть передаватися іншим особам.

 

Бухгалтерський облік цінних паперів

Основними нормативними документами, які регулюють облік цінних паперів, є:

Скорочена назва документа

Повна назва

Ким затверджено

П(С)БО 12

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 “Фінансові інвестиції”

Наказ Мінфіну від 27.04.2000 р. № 92

П(С)БО 13

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 “Фінансові інструменти”

Наказ Мінфіну від 31.01.2000 р. № 20

ПКУ

Податковий кодекс України

(пп. 14.1.45, 196.1.1, 141.2)

ВР, Закон

Для підприємств, які складають свою звітність за МСФЗ:

МСФЗ 7

МСФЗ 7 “Фінансові інструменти: розкриття інформації”

IASB*

(Лондон)

МСФЗ 9

МСФЗ 9 “Фінансові інструменти”

IASB*

(Лондон)

МСБО 32

МСБО 32 “Фінансові інструменти: подання”

IASB*

(Лондон)

МСБО 39

МСБО 39 “Фінансові інструменти: визнання та оцінка”

IASB*

(Лондон)

*офіційний переклад українською мовою на сайті ВР.

 

Цінні папери та фінансові інструменти в бухобліку: спільне та відмінне

Слід зазначити, що у бухобліку є термін, який покриває переважну більшість існуючих цінних паперів – фінансові інструменти. За визначенням що дають облікові стандарти:

 • фінансовий інструмент – контракт, який одночасно приводить до виникнення (збільшення) фінансового активу в одного підприємства і фінансового зобов'язання або інструмента власного капіталу в іншого (П(С)БО 13). За МСФЗ до фінансових інструментів ще й додаються похідні фінансові інструменти – ф’ючерсні і форвардні контракти, контракти на свопи та опціони.

Але цінні папери та фінансові інструменти – це не одне й те саме. До фінансових інструментів не належать товаророзпорядчі цінні папери, деякі з приватизаційних цінних паперів. В той же час фінансові інструменти включать ще й дебіторську та кредиторську заборгованість, зобов’язання з фінансової оренди, грошові кошти (див. нижче):

                                     Цінні папери

Фінансові інструменти

Приватизаційні цінні папери, що стосуються фізосіб, житлові чеки, товаророзпорядчі документи тощо, тобто ті цінні папери, які не призводять до збільшення фінансового активу в одного підприємства та фінансового зобов’язання чи інструмента власного капіталу в іншого.

Дебіторська та кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги, аванси видані та отримані. Суми, що підлягають отриманню з фінансової оренди та зобов’язання з фінансової оренди. Отримані та видані позики. Грошові кошти та їх еквіваленти. Депозити грошових коштів у банках.

Цінні папери, які викликають збільшення фінансового активу в одного підприємства та фінансового зобов’язання або інструменту власного капіталу в іншого + похідні цінні папери (можуть викликати збільшення умовних прав та зобов’язань на позабалансовому обліку (розкриваються в примітках до фінзвітності).

 

Класифікація цінних паперів у бухгалтерському обліку

Ключовими у класифікації цінних паперів у бухобліку та їх відображенні на бухгалтерських рахунках є очікуваний строк використання чи строк погашення боргу, який він посвідчує (до 1 року чи більше), а також належність до активних операцій (придбання активів для отримання в майбутньому економічних вигод) чи пасивних операцій (залучення фінансових ресурсів).

Група цінних паперів для цілей бухобліку та фінзвітності

Очікуваний строк

Приклади цінних паперів

цінні папери по активним операціям

цінні папери, які придбаває підприємство з метою отримання певних економічних вигод (зростання ціни, погашення боргу, зростання вартості, управління іншим підприємством)

фінансові активи

Довгострокові (необоротні активи)

(більше 1 року)

придбані акції, отримані векселі, придбані облігації тощо

Поточні (оборотні активи)

(до 1 року)

цінні папери по пасивним операціям

цінні папери,

які емітує підприємство з метою залучення фінансових ресурсів.

фінансові зобов’язання

Довгострокові зобов’язання

(більше 1 року)

облігації, векселі видані, привілейовані акції з установленим строком викупу тощо

Поточні зобов’язання

(до 1 року)

інструменти власного капіталу

більше 1 року

звичайні акції без права дострокового погашення, привілейовані акції без встановленого строку їх викупу

 

Рахунки бухобліку для цінних паперів

Облік на рахунках ведеться з огляду на наведену раніше класифікацію:

Назва

Види цінних паперів

Суб-рахунки

ЦІННІ ПАПЕРИ ПО АКТИВНИМ ОПЕРАЦІЯМ ПІДПРИЄМСТВА

Довгострокові фінансові активи (необоротні активи)

Інвестиції пов’язаним сторонам за методом участі в капіталі

Акції інших підприємств, які забезпечили суттєвий вплив на діяльність цих підприємств (як правило, більше 20% їх статутного капіталу).

141

Інші інвестиції пов’язаним сторонам

Акції, облігації, інвестиційній сертифікати, опціони (та інші похідні цінні папери) тощо від інших підприємств, які є пов’язаними особами (що таке пов’язана особа – див. П(С)БО 23). Також можуть бути векселі таких підприємств придбані з метою перепродажу через строк більше 1 року.

142

Інвестиції непов’язаним сторонам

Акції, облігації, інвестиційні сертифікати, опціони (та інші похідні цінні папери) тощо від інших підприємств, які не є пов’язаними особами. Також можуть бути векселі таких підприємств, що придбані з метою перепродажу через строк більше 1 року.

143

Довгострокові векселі одержані

Векселі одержані від інших підприємств замість погашення дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги, строк погашення яких більше, ніж 1 рік.

182

Поточні фінансові активи (оборотні активи)

Еквіваленти грошових коштів

Цінні папери з дуже короткостроковим терміном погашення (до 3 місяців). Це можуть бути придбані облігації з таким строком чи інші цінні папери. Можуть бути також і векселі придбані з терміном погашенням до 3 місяців.

351

Інші поточні фінансові інвестиції

Цінні папери, що мають строк погашення до 1 року, наприклад, облігації, інвестиційні сертифікати, опціони та інші похідні цінні папери (деривативи). Також векселі, які придбані з метою перепродажу протягом року. На даний рахунок також переводять ті цінні папери, які перебували на субрахунках 142-143 та будуть погашатися протягом року.

352

Короткострокові векселі одержані в національній валюті/або іноземній валюті

Векселі, які отримані за власну дебіторську заборгованість з товарів, робіт, послуг в гривні або іноземній валюті. Придбані ж короткострокові векселі третіх сторін  відображаються на субрахунках 351-352. На даний рахунок також можуть переводитися ті отримані векселі, які перебували на субрахунку 182 та будуть погашатися протягом року.

341,

342

ЦІННІ ПАПЕРИ ПО ПАСИВНИМ ОПЕРАЦІЯМ ПІДПРИЄМСТВА

Інструменти власного капіталу

Статутний капітал

Номінальна вартість емісії власних акцій.

401

Емісійний дохід

Ведеться облік різниць між номінальною вартістю власних випущених акцій та вартістю їх продажу.

421

Вилучені акції

Ведеться облік викуплених в акціонерів акцій, які підлягають подальшому перепродажу або ліквідації зі зменшенням статутного капіталу.

451

Фінансові зобов’язання

Довгострокові векселі видані в національній/або іноземній валюті

Видані векселі як погашення заборгованості за придбані підприємством товари, роботи, послуги в гривні або іноземній валюті зі строком погашення більше 1 року.

511, 512

Зобов’язання за облігаціями

Ведеться облік довгострокових зобов’язань за випущеними облігаціями за номінальною вартістю.

521

Премія за випущеними облігаціями

Відображається перевищення вартості продажу облігацій над їх номінальною.

522

Дисконт за випущеними облігаціями

Відображається перевищення номінальної вартості облігацій над вартістю їх продажу.

523

Короткострокові векселі видані в національній/або іноземній валюті

Видані векселі як погашення заборгованості за придбані підприємством товари, роботи, послуги в гривні або іноземній валюті зі строком погашення менше 1 року. Також на даний субрахунок можуть переводитися видані векселі, які перебували на субрахунках 511-512, якщо вони будуть погашатися протягом поточного року.

621,

622

Деривативи

Ведеться облік умовних зобов’язань (тобто таких, які можуть виникнути в майбутньому) по деривативах (форвардних і ф’ючерсних контрактах, опціонах) та інших контрактах.

03

 

Оцінка цінних паперів

Оцінка цінних паперів в обліку відбувається за наступними видами вартостей:

Вид цінного паперу

Вид вартості

Фінансові активи

Придбані акції, цінні папери, деривативи тощо

На дату придбання – за фактичною собівартістю, що включає справедливу вартість переданих/отриманих активів, зобов’язань, інструментів власного капіталу в обмін на цінні папери, що оцінюються та винагороду пов’язану з придбанням (комісійні платежі брокерам, обов’язкові збори тощо).

На дату балансу – переоцінка за справедливою вартістю. Це поточна їх вартість на фондовому ринку (за її відсутності – експертна оцінка). Уцінка/дооцінка проводиться за допомогою рахунків 740 “Дохід від зміни вартості фінансових інструментів” /940 “Втрати від зміни вартості фінансових інструментів” (детальніше у П(С)БО 12).

Для деривативів, що обліковуються за методом  хеджування справедливої вартості використовуються для обліку змін вартості рахунки власного капіталу (425 “Інший додатковий капітал”) (детальніше у П(С)БО 13).

Придбані акції підприємств, на які інвестор має суттєвий вплив

На дату придбання – за фактичною собівартістю.

На дату балансу – за методом участі в капіталі – балансова  вартість  інвестицій відповідно збільшується/зменшується на суму збільшення/зменшення  частки  інвестора  у власному  капіталі об'єкта інвестування. Тобто при збільшенні власного капіталу об’єкта інвестування збільшується й оціночна вартість фінансової інвестиції в балансі інвестора та навпаки.

Облігації

На дату придбання – за фактичною собівартістю з урахуванням премії та дисконту. Облігації за П(С)БО 12 вважаються фінансовими інвестиціями, що утримуються до погашення. 

На дату балансу – за амортизованою собівартістю. Це значить, що дисконт (премія), що виникає при їх придбанні поступово списується за допомогою амортизації за методом ефективної ставки відсотка (див. П(С)БО 12).

Векселі поточні

На дату придбання – за фактичною собівартістю.

На дату балансу – також фактична собівартість.

Векселі довгострокові

На дату придбання – за фактичною собівартістю.

На дату балансу – прямих вказівок немає, але виходячи з логіки додатку до П(С)БО 19 та загальних вимог МСФЗ для оцінки на дату балансу слід використовувати справедливу вартість, що для цього випадку визначається як теперішня дисконтована сума грошових потоків, які планується отримати від векселя. Особливо це стосується векселів на 3 чи більше років.

Інструменти власного капіталу

Власно емітовані акції

Вартість, по якій були реалізовані. Дана сума розбивається на 2 частини:

 • номінальна вартість відображається по рахунках статутного капіталу;
 • емісійний дохід або збиток (різниця між номінальною вартістю та вартістю продажу) – на рахунках емісійного доходу.

Подальша переоцінка проводиться тільки на дату продажу (вилучення), анулювання або збільшення (зменшення) номінальної вартості за рішенням зборів акціонерів у відповідності з ЗУ “Про акціонерні товариства” від 17 вересня 2008 р. № 514. 

Фінансові зобов’язання

Емітовані облігації

На дату випуску – за вартістю продажу з урахуванням премії або дисконту.

На дату балансу – за амортизованою собівартістю, що визначається амортизацією премії або дисконту за методом ефективної ставки відсотка.

Видані векселі

поточні

На дату передачі – за фактичною сумою погашення.

На дату балансу – також за фактичною сумою погашення.

Видані векселі довгострокові

На дату передачі – за фактичною сумою погашення.

На дату балансу – справедлива вартість (теперішня дисконтована сума грошових потоків, які планується отримати від векселя). Особливо це стосується векселів на 3 чи більше років.

 

Податковий облік цінних паперів

Податковий облік цінних паперів має свої особливості.

ПДВ. Відповідно до пп. 196.1.1 ПКУ під оподаткування ПДВ не потравляють операції з випуску (емісії), розміщення у будь-які форми управління та продажу (погашення, викупу) за кошти цінних паперів, обміну їх на корпоративні права. Таким чином, емісія акцій, облігацій, інвестиційних сертифікатів, їх придбання не оподатковується цим податком.

Операції з видачі векселів замість оплати товару теж потрапляють під пп. 196.1.1 ПКУ– вони також не є об’єктом оподаткування ПДВ. Це значить, що видача векселя не вважається засобом розрахунку та не впливає на податкове зобов’язання чи податковий кредит з ПДВ (пп. 189.8 ПКУ).

Податок на прибуток. Для малодоходників податок на прибуток визначається за правилами бухобліку і податковий облік цінних паперів співпадає з бухгалтерським. Але у великодоходників все інакше:

 • доходи та витрати пов’язані з продажем/придбанням у податковому обліку визнаються, але рахуються окремо від інших операцій у додатку ЦП декларації. Сума збитку при цьому не визнається, а переноситься на наступний рік (пп. 141.2.1 та 141.2.2 ПКУ);
 • переоцінка цінних паперів визнається тільки в бік збільшення вартості. Від’ємний результат переоцінки вилучається з фінрезультату (пп. 141.2.1 та 141.2.2 ПКУ);
 • доходи та витрати за методом участі в капіталі – ні, взагалі не визнаються та підлягають виключенню шляхом  коригування (див. також лист ДФС від 15.11.2016 № 24548/6/99-99-15-02-02-15):
 • фінрезультат збільшується на суму втрат, розрахованих за методом участі в капіталі (пп. 140.5.3 ПКУ);
 • фінрезультат зменшується  на суму нарахованих доходів від участі в капіталі (пп. 140.4.1 ПКУ);
 • доходи/витрати внаслідок амортизації премії/дисконту по облігаціям – визнаються та не підлягають спеціальним коригуванням, що передбачені для цінних паперів.

Увага: Великодоходники ведуть окремий облік фінрезультату від операцій з цінними паперами у додатку ЦП декларації

Єдиний податок. Для платника єдиного податку (3 група) доходи за методом участі в капіталі та від дооцінки цінних паперів – це негрошові доходи, тому вони не впливають на суму єдиного податку. Грошові ж доходи від продажу цінних паперів підлягають оподаткуванню у звичайному порядку.

Тепер розглянемо більш детально нюанси визнання доходів/витрат від продажу та переоцінки цінних паперів при оподаткуванні податком на прибуток. 

Окремий податковий облік цінних паперів у великодоходників

Підсумкові показники обліку цінних паперів з додатку ЦП декларації переносяться в додаток РІ. 

У цьому обліку продаж цінних паперів ПКУ трактується по-своєму:

До продажу (інше відчуження) цінних паперів

не відносяться (пп. 141.2.6 ПКУ):

Відносяться до продажу:

 • операції платників податку з розміщення, погашення, викупу та наступного продажу, конвертації цінних паперів власного випуску, а також векселедавців, заставодавців та інших осіб, що видали неемісійний* цінний папір, під час видачі та погашення таких цінних паперів;
 • операції РЕПО**, операції з врахування векселів***, інші операції з цінними паперами, які відповідно до положень (стандартів) бухобліку визнаються кредитними;
 • операції з деривативами;
 • операції з корпоративними правами в іншій, ніж цінні папери формі (лист ДФС від 14.04.2016 р. № 8393/6/99-99-19-02-02-15).
 • продаж акцій невласної емісії;
 • облігацій невласної емісії;
 • векселів, які були куплені з метою перепродажу;
 • перепродаж інвестиційних сертифікатів;
 • інші не заборонені пп. 141.2.6 ПКУ цінні папери.

* якраз вексель і є неемісійним цінним папером, тому операції з його видачі в додаток ЦП не потравляють;

**операції НБУ з випуску облігацій та подальшим зобов’язанням з їх викупу;

*** операції з придбання векселів винятково банком до їх погашення з дисконтом. Це різновид кредитної операції, де заставою є вексель.

 

Порядок коригування фінрезультату по операціях з цінними паперами у великодоходників можна представити у вигляді таких послідовних кроків:

КОРИГУВАННЯ У ДОДАТКАХ  ЦП ТА РІ ДЕКЛАРАЦІЇ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК

1. Розраховуємо за даними бухобліку:

Дохід від продажу та інших способів відчуження ЦП

(заносимо в ряд. 01 додатку ЦП) (це аналітичні дані по субрахунку 741 “Дохід від реалізації фінансових інвестицій”)

Витрати, пов’язані з придбанням ЦП

(заносимо в ряд. 02 додатку ЦП)

(це аналітичні дані по субрахунку 971 “Собівартість реалізованих фінансових інвестицій”)

Доходи від дооцінки ЦП (заносимо в ряд. 4.1.3.1 додатку ЦП) (це аналітичні дані по субрахунку 740 “Дохід від зміни вартості фінансових інструментів”)

Витрати з уцінки ЦП (заносимо в ряд. 4.1.3.2 додатку ЦП) (це аналітичні дані по субрахунку 940 “Втрати від зміни вартості фінансових інструментів”)

Визначаємо фінрезультат по операціях з продажу/придбання ЦП (= доходи – витрати)

Визначаємо загальний результат переоцінки ЦП (= доходи – витрати) = (ряд. 4.1.3.1 – ряд. 4.1.3.2 додатку ЦП) =  ряд. 4.1.3 додатку ЦП

2. Прибираємо з фінрезультату до оподаткування вплив операцій з цінними паперами:

фінрезультат по операціях з продажу/придбання ЦП:

ФР (+)

(ряд. 4.1.2 додатку РІ)

ФР (–)

(ряд. 4.2.2 додатку РІ)

на суму від’ємного фінрезультату від продажу або іншого відчуження цінних паперів, відображеного у складі фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно до правил бухобліку

на суму позитивного фінрезультату від продажу або іншого відчуження цінних паперів, відображеного у складі фінрезультату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно до правил бухобліку

Фінрезультат по переоцінці ЦП (ряд. 4.1.3 додатку ЦП)

Якщо ФР < 0

Якщо ФР > 0

ФР (+)

(у ряд. 4.1.3 додатку РІ з рядка 4.1.3 додатку ЦП)

Коригування не здійснюється

на суму від’ємного загального результату переоцінки ЦП (загальна сума уцінок цінних паперів перевищує загальну суму їх дооцінок за податковий (звітний) період) (крім державних цінних паперів або облігацій місцевих позик), відображеного у складі фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно до правил бухобліку

3. Визначаємо загальний фінрезультат по операціях в додатку ЦП (ЗФР):

 

ЗФР = Дохід від продажу та інших способів відчуження ЦП (ряд. 01)  – Витрати, пов’язані з придбанням ЦП (ряд. 02) – Від’ємне значення фінрезультату за операціями з ЦП попереднього звітного року (ряд. 03) – ряд. 04*

Якщо ЗФР  > 0

Якщо ЗФР < 0

ФР (+)

(ряд. 4.1.4 додатку РІ)

(пп. 141.2.5 ПКУ)

Переноситься до ряд. 03 (Від’ємне значення фінрезультату за операціями з ЦП попереднього звітного року) додатку ЦП наступних податкових періодів (пп. 141.2.4 ПКУ)**

* у разі, якщо був від’ємний загальний результат переоцінки ЦП, не врахований у попередніх податкових періодах;

** отже, враховується тільки додатний фінрезультат від операцій з ЦП з урахуванням збитків минулих періодів. І тільки цей результат збільшує фінрезультат до оподаткування в декларації.

logo
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Найцікавіше — далі!

Дочитайте до кінця, щоб не випустити нюансів, які важливі саме для Вас

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини