Головбух

Звіт про рух грошових коштів (Форма 3 БЛАНК)

  • 23 листопада 2018
  • 10802

Фінансова звітність – це цілий комплект звітів. Найвідоміший – баланс, найважливіший – звіт про фінансові результати. Кому вручити номінацію найскладніший? Думаємо, що це повинен бути звіт про рух грошових коштів. Тут аж 2 методи складання, один з яких на базі інших звітів та безліч нюансів. Сьогодні розглянемо їх у консультації.

Що являє собою звіт про рух грошових коштів?

Звіт про рух грошових коштів (відома міжнародна назва, англ.Cash Flow Statement) надає інформацію про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах за звітний період. Нагадаємо, що:

еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Приклади: короткострокові депозити в банках з можливістю щоденного внесення та зняття коштів, високоліквідні короткотермінові цінні папери. Що таке “короткостроковий” у даному випадку роз’яснює п. 7 МСБО 7 “Звіт про рух грошових коштів”: “протягом не більше 3-х місяців з дати придбання”.

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом, форма № 3)затверджено Наказом Мінфіну «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» від 07.02.2013 № 73

Скачати Посадову інструкцію головного бухгалтера

Крім грошових коштів на рахунках в банках (субрахунки 311, 312, 313, 314) та готівки в касі (рахунки 301, 302), еквівалентів грошових коштів (субрахунок 351) при складанні звіту пам’ятаємо про:

  • грошові кошти в дорозі в національній валюті (субрахунок 333);
  • грошові кошти в дорозі в іноземній валюті (субрахунок 334).

Кошти в дорозі часто виникають при банківських операціях (купівля-продаж іноземної валюти тощо). Вони теж є складова частина звіту про рух грошових коштів.

Ключовим показником звіту про рух грошових коштів (ГК) є розрахунок чистого грошового потоку, як загального, по всій діяльності підприємства за звітний період, так і окремих чистих грошових потоків по 3-х видах діяльності: операційній, інвестиційній, фінансовій (див. нижче).

Звіт про рух грошових коштів

Збільшити зображення

Чому методів складання звіту про рух грошових коштів два?

Існують два методи складання звіту про рух грошових коштів: прямий і непрямий. Правда, непрямий метод може бути застосований тільки до розділу щодо операційної діяльності. Рух грошових коштів від фінансової та інвестиційної діяльності складається прямим методом. Прямий метод легший як для складання, так і для розуміння. Однак, непрямий вважається краще підходить для фінансових аналітиків при прогнозуванні, більшість провідних компаній у світі його використовують, особливо при складанні фінзвітності за МСФЗ. В чому ж їх суть?

Прямий метод. Чистий рух грошових коштів за даним методом представлений у вигляді зрозумілому навіть для користувачів далеких від бухгалтерії:

Чистий рух

ГК

=

Надходження ГК

(на базі оборотів по Дт 30, 31, 33, 351)

Витрачання ГК

(на базі оборотів по Кт 30, 31, 33, 351)

Кожний з цих потоків розкладається на складові в межах кожного з 3-х видів діяльності.

ДФС вимагає пояснити причину збитків компанії: як відповісти

Звіт про рух грошових коштів (Форма 3 БЛАНК)
Олег СічACCA DipIFR(rus), керівник Об’єднаної редакції MCFR: Головбух
Якщо ДФС вимагає пояснити причину збитків компанії — ви в зоні ризику. Не відповідайте, що в країні криза. Формальна відписка гарантує вам місце у плані перевірок. Поясніть податківцям, що сума прибутку (або збитку!) залежить від об’єктивних факторів. Стаття-тест допоможе позбутися зайвої інформації та сформувати правильну відповідь. Якби ви зараз отримали лист від ДФС з проханням пояснити, чому у підприємства збиток, то що відповіли б? 1. Аргументовано відповім, але не «прогнуся» 2. Який лист? :) 3. Відкину частину витрат (може, потім їх покажу?) 4. Зроблю все, щоб догодити фіскалам Ми оцінили чотири варіанти відповіді на «лист щастя» від ДФС. Оберіть свій і дізнайтеся, що буде.

Непрямий метод. Тут складніше. Чистий рух грошових коштів отримують шляхом коригування чистого прибутку: 

Чистий рух ГК

= Чистий прибуток +/- Зміни залишків дебіторської заборгованості, кредиторської заборгованості, запасів, інших статей балансу

При чому тут чистий прибуток? Згадаємо, що:

Залишок коштів на кінець періоду = Залишок коштів на початок періоду +

Чистий рух ГК

Отже, чистий рух грошових коштів можна отримати ще й через зміну залишків грошових коштів у балансі:

Чистий рух ГК

= Залишок коштів на кінець періоду - Залишок коштів на початок періоду

Дану зміну залишків справа можна розкласти на компоненти, використовуючи всім відоме рівняння балансу:

АКТИВИ = ЗОБОВ’ЯЗАННЯ + ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Спрощено це буде:

Необоротні активи + Запаси + Дебіторська заборгованість + ГК = Кредиторська заборгованість + Нерозподілений прибуток + Статутний капітал

​Виходячи з балансової рівності, якщо у підприємства зросла дебіторська заборгованість, то для збереження балансової рівності ГК мають зменшитися.  Якщо у підприємства зросла кредиторська заборгованість, то ГК для збереження рівності мають збільшитися. Тобто маємо низку закономірностей:

Дебіторська заборгованість↑  => ГК↓

Кредиторська  заборгованість↑  => ГК↑

Запаси ↑ => ГК↓

Нерозподілений прибуток ↑=>Чистий прибуток ↑ => ГК ↑

Амортизація ↑ => Необоротні активи ↓ => ГК ↑

і так далі…

Зміна нерозподіленого прибутку – це і є чистий прибуток (складних ситуацій тут не розглядаємо). Тобто на зміну залишків ГК у балансі можна вийти через інші компоненти балансу. Це й покладено в основу непрямого методу визначення чистого грошового потоку:

Звіт про рух грошових коштів

Збільшити зображення

Форма звіту про фінансові результати

В Україні застосовуються такі форми (формати) звіту про фінансові результати:

Звіт про рух грошових коштів

Збільшити зображення:

Загальні правила складання

Серед загальних правил складання звіту про рух грошових коштів можна назвати:

1. Показники про вибуття (витрачання) грошових коштів слід наводити в дужках (п. 5 р. ІІ НП(С)БО 1). Від’ємне значення показника “Чистий рух грошових коштів…” (різниця між притоком та відтоком грошових коштів) також наводиться в дужках. Запис у дужках означає знак “–”, тобто сам знак “–” ставити уже не потрібно.

2. До форми звіту можна вписувати додаткові рядки за переліком з додатку 3 до НП(С)БО 1, враховуючи встановлену назву та код рядка. При цьому повинні виконуватися такі критерії: інформація є суттєвою та оцінка статті може бути достовірно визначена.

3. Звіт за формою НП(С)БО 1 заповнюється в тисячах гривень без десяткового знаку.

4. Суми коштів, що надійшли та витрачені, відображаються з урахуванням ПДВ, акцизу та інших непрямих податків, які входять до ціни.

5. Курсові різниці за залишками іноземної валюти на рахунках слід відображати окремо (вони не входять до базових 3-х видів діяльності).

6. Грошові кошти отримані від реалізації основних засобів відображаються в інвестиційній діяльності. Сюди ж потрапляє і їх витрачання на придбання основних засобів.  Нагадаємо, що у звіті про фінансові результати виручка по таких операціях потрапляє до статті “Інший операційний дохід” через те, що такі активи класифікуються перед продажем як оборотні (рахунок 286 “Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продаж”). З економічної точки зору придбання основних засобів – це капітальні інвестиції, тому це інвестиційна діяльність.

7. Одержання дивідендів у звіті про рух грошових коштів потрапляє  до інвестиційної діяльності, а виплата – до фінансової. Також звертаємо увагу, що у звіті про фінансові результати дохід від отриманих дивідендів відображається у статті “Інші фінансові доходи”, а облік ведеться на рахунку 73 “Інші фінансові доходи” (субрахунок 731). Суперечності тут немає. Пояснимо чому. Одержання дивідендів є результатом придбання фінансової інвестиції, тобто по визначенню це інвестиційна діяльність. Виплата дивідендів це результат розподілу прибутку, тобто зменшення власного капіталу, також це є результат залучення фінансових ресурсів від учасників (акціонерів), тому така операція відповідає визначенню фінансової діяльності. Щодо відображення надходження дивідендів у звіті про фінансові результати, то він містить тільки чітко виділену операційну діяльність. Інвестиційна та фінансова діяльність як окремі 2 блоки в ньому не виділені, тому й суперечностей насправді немає.

8. Сплата податку на прибуток відображається як рух грошових коштів від операційної діяльності. Виняток, тільки якщо можна достовірно виокремити з податку на прибуток частини, що стосуються фінансової та інвестиційної діяльностей.

9. Негрошові операції не включаються до звіту про рух грошових коштів. Наприклад, отримання активів шляхом фінансової оренди, бартерні операції, придбання активів шляхом емісії акцій тощо.

10. Перехід грошових коштів з однієї категорії в іншу в звіті не відображається. Наприклад, зняття коштів з рахунку в банку в касу підприємства, тобто будь-які їх переведення між рахунками 30, 31, 33, субрахунком 351.

Як скласти звіт про рух грошових коштів по рядках (прямий метод) 

При складанні звіту використовується аналітика по уже згаданим рахункам рахунками 30, 31, 33, субрахунку 351.

Більш детально описи деяких рядків звіту можна знайти в Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності від 28 березня 2013 року № 433 (далі – Методрекомендації № 433).

Звіт про рух грошових коштів

Звіт про рух грошових коштів

Збільшити зображення

Підготовка до складання звітності

Форма 3 БЛАНК:

Форма 3 бланк

СКАЧАТИ БЛАНК

Як скласти звіт про рух грошових коштів по рядках (непрямий метод)

При складанні звіту за непрямим методом використовується аналітика як по рядках балансу, так і по деяких рядка звіту про фінансові результати та відповідних рахунках. Нагадуємо, що цей метод застосовується тільки для операційної діяльності.

Звіт про рух грошових коштів

Звіт про рух грошових коштів

Збільшити зображення

Приклад складання звіту про рух грошових коштів (прямий метод)

Розглянемо складання звіту про рух грошових коштів на простому прикладі. Вибірка операцій з грошовими коштами підприємства наведена нижче:

Звіт про рух грошових коштів

Збільшити зображення

Звіт про рух грошових коштів

Збільшити зображення

Приклад складання звіту про рух грошових коштів (непрямий метод)

Для використання непрямого методу необхідний баланс та звіт про фінансові  результати. Наведемо їх форми по цьому підприємству у спрощеному вигляді:

Звіт про рух грошових коштів

Збільшити зображення

Звіт про рух грошових коштів

Збільшити зображення

Тоді звіт про рух грошових коштів за непрямим методом для операційної діяльності матиме вигляд:

Звіт про рух грошових коштів

Збільшити зображення

Як бачимо, дані обох звітів про рух грошових коштів за по операційній діяльності за прямим і непрямим методом співали: чистий грошовий потік = –70000 грн.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл