Головбух

Основні засоби

4 червня 2019
8956
Середній бал: 5 із 5
Бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Таке майно є у будь-якого підприємства. Такі активи використовуються декілька років, навіть з днів заснування підприємства, на них заводять інвентарні номери, вони можуть надходити як новими, так і уже уживаними. Без них підприємство практично не може функціонувати. Саме через цю важливість їх і назвали основними. Отже, сьогодні мова знову про основні фонди (засоби). Згадаємо загальну інформацію про них.

Що таке основні засоби?

Основні фонди — це уже застаріла назва сучасних основних засобів. Проте такий термін вживається часто в економічній науці, а також у минулому був популярний в податковому законодавстві, особливо, щодо податку на прибуток підприємств. Однак, на сьогодні в Податковому кодексі України теж стало використовуватися словосполучення “основні засоби”, яке відповідає Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби” (далі – П(С)БО 7). Але від цього наповнення цього терміну не змінюється:

основні засоби – матеріальні активи, які утримуються підприємством з метою використання у процесі виробництва (діяльності) або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік) (абз 8 п.4 П(С)БО 7).

СКАЧАТИ БЛАНК ДЕКЛАРАЦІЇ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК 2019

Це, можна сказати, класичне (економічне) розуміння основних засобів для цілей бухгалтерського обліку.

Зверніть увагу! Для того, щоб у бухобліку актив віднести до основних засобів треба виконання тільки 2-х критеріїв: (1) він існує у матеріальній формі; (2) планується до довгострокового використання. Ніяких вартісних критеріїв тут нема – основні засоби можуть бути будь-якої вартості!

Основні фонди підприємства: будівлі, верстати та інше виробниче обладнання, автотранспорт, комп’ютерне обладнання, телефонне обладнання, відеокамери, меблі тощо.

До речі, щодо термінів, – англійською мовою термін “основні засоби” звучить більш наочно: “Property, Plant and Equipment”(абревіатура – PP&E), що дослівно перекладається як “земельна власність (будинки), машини та обладнання”. Саме даний термін використовується в англомовних балансах, особливо за міжнародними стандартами.

Багатокомпонентні основні засоби. В бухгалтерському обліку існує можливість розглядати складні основні засоби у двох варіантах (затверджених п. 8 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, наказом Мінфіну від 30.09.2003 р. № 561):

 • як один основний засіб, тобто закінчений багатокомпонентний пристрій (комплекс), що складається з конструктивно з’єднаних предметів. Це все відповідно має один інвентарний номер;
 • як декілька основних засобів, тобто конструктивно відокремлених предметів, призначених для виконання певних самостійних функцій. Кожний предмет має відповідно свій інвентарний номер.

Наочним прикладом можливості різних підходів є комп’ютер, який можна обліковувати як один єдиний пристрій у складі системного блоку, монітору, клавіатури, комп’ютерної миші, але й можна кожний з цих пристроїв обліковувати окремо. Який з підходів у даному випадку більш правильний? Це все одно, що сперечатися, що було першим курка чи яйце. Обидва підходи є правильними, вони мають свої переваги та недоліки. Це справа смаку, звички, планів на оновлення комп’ютерної техніки, як це все придбавалося (разом чи окремо) тощо. Головне, щоб введення в експлуатацію такого засобу (засобів) було належним чином документально оформлене. Міжнародні стандарти взагалі не уточнюють, що є одиницею основних засобів, відносячи це на професійне судження бухгалтера.

Дізнайтеся оптимальні рішення проблемних ситуацій, пов’язаних з основними засобами на підприємстві.

Основні виробничі фонди: структура

Нижче наведена структура основних фондів на підприємстві за групами для цілей бухгалтерського обліку:

Основні засоби

Збільшити зображення

Щодо деяких видів основних засобів у цій класифікаціє дамо пояснення:

 • тварини, багаторічні насадження – до даної групи входять довгострокові біологічні активи, які не пов’язані із сільськогосподарською діяльністю;
 • інвентарна тара – ведеться облік інвентарної тари для зберігання товарно-матеріальних цінностей на складах чи для здійснення технологічних процесів, сховищ для зберігання рідких та сипучих речовин (баки, скрині, чани, засіки тощо); торговельних шаф та стелажів; іншої інвентарної тари;
 • тимчасові (нетитульні) споруди – дрібні об’єкти допоміжного характеру, які використовуються для потреб будівництва і не включені до титулу, а саме: паркани та огорожі, необхідні для виробництва робіт; огорожі майданчиків, ділянок тощо; складські приміщення (комори) і навіси при об’єктах будівництва; приміщення для обігріву робітників у холодну пору року; настили, драбини, сходи тощо.
 • природні ресурси – ведеться облік мінеральних копалин, нафтових свердловин, родовищ корисних копалин внутрішніх вод, смуг будівельного лісу тощо, які згідно із законодавством контролюються підприємством.

МНМА – це основний засіб чи ні? З визначенням основних засобів нібито все просто. Але певні проблеми є: поширеною помилкою є вважати, що малоцінні необоротні матеріальні активи (МНМА) не є основними засобами. МНМА – теж матеріальні, вони теж мають строк служби більше 1 року. Але вони мають вартісний критерій (найчастіше береться з податкового законодавства, насьогодні це довгострокові активи менше 6000 грн). Але вони є основними засобами! Це маловартісні основні засоби! Хто сумнівається, можна зазирнути до пп. 5.2 П(С)БО 7, де вони входять до переліку основних засобів. У звіті про фінансовий стан (балансі) їх вартість входить до рядка “основні засоби”. МСФЗ взагалі не мають такого поняття як МНМА.

В чому ж проблема? МНМА не вважаються основними засобами в ПК. Для цілей ПК тільки матеріальний актив вартістю більше 6000 грн може бути основним засобом (пп. 14.1.138 ПК). Читаючи податкове законодавство, це слід розуміти. Для платників податку на прибуток, що не коригують свій фінансовий результат до оподаткування на податкові різниці, це ніякого значення не має. Однак, для інших – це треба чітко розуміти при складання податкової декларації з податку на прибуток та додатків до неї.

Зверніть увагу!

МНМА – це основі засоби для цілей бухгалтерського обліку, фінансової звітності, загальних економічних міркувань. І це не основні засоби для цілей оподаткування!

Крім МНМА, для цілей податкового законодавства також не розглядаються як основні засоби: вартість землі, незавершені капітальні інвестиції, автомобільні дороги загального користування, бібліотечні і архівні фонди, невиробничі основні засоби. Останній термін означає основні засоби не призначені для використання в господарській діяльності (пп. 138.3.2 ПК).

Оцінка основних засобів

Відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку оцінка основних засобів при надходженні відбувається за первісною вартістю. У звіті про фінансовий стан (балансі) підприємствам основні засоби при цьому відображаються за залишковою вартістю. Також П(С)БО 7 допускає проведення переоцінки основних засобів до справедливої вартості у разі, якщо залишкова та справедлива вартості на дату балансу суттєво відрізняються.

Основні засоби

Збільшити зображення

Приклад 1. Визначення первісної вартості основного засобу.

Підприємство придбало верстат вартістю 240000 грн, у т.ч. ПДВ. Витрати на доставку склали 1000 грн (перевізник – неплатник ПДВ). На налагодження та запуск було витрачено 1800 грн з ПДВ.

Первісна вартість = 200000,00 + 1000,00+1500,00 = 202500,00 грн, де

 • 200000 — вартість верстату без ПДВ (=240000×5/6);
 • 1500 — вартість налагодження без ПДВ (=1800×5/6);
 •  1000 — вартість доставки.

Знос та амортизація основних фондів

В процесі свого використання основні засоби зазнають фізичного та морального зносу (застарівання). Однак, зрозуміло, що достовірно оцінити такий знос неможливо. Тому в бухгалтерському обліку за певними методами нараховують амортизацію:

 • амортизація – це систематичний розподіл вартості, яка амортизується, необоротних активів протягом строку їх корисного використання (експлуатації) (абз 2 п. 4 П(С)БО 7).

Нарахування амортизації тісно пов’язане з реалізацією принципу відповідності доходів та витрат. Так як основні засоби використовуються декілька періодів, то і їх вартість повинна списуватися на витрати декілька періодів, протягом яких вони приносять економічні вигоди підприємству. Даний розподіл вартості основних засобів на витрати по періодах можна здійснювати декількома методами:

Правила визначення амортизації для основних засобів

Збільшити зображення

* важливо тільки для підприємств, які розраховують податок на прибуток на основі податкових різниць (річний дохід більше 20 млн грн).

Як бачимо, найпростішим з цих методів є прямолінійний, а тому він найбільш популярний. Щодо інших необоротних матеріальних активів, то їх амортизація має свої нюанси:

Основні засоби

Збільшити зображення

Щодо методів амортизації МНМА, то найпопулярнішим є метод 100%, – він забезпечує фактично одразу списання вартості придбаного об’єкта на витрати. 

Обраний метод амортизації, строки корисного використання, ліквідаційну вартість підприємство вказує в наказі про облікову політику та/або в документах по введенню в експлуатацію. Нарахування амортизації  здійснюється щомісяця з місяця наступного за місяцем введення в експлуатацію. Щодо цих параметрів, то більшість підприємств:

 • ліквідаційну вартість встановлюють рівною нулю (П(С)БО та МСФЗ це не забороняють);
 • строки корисного використання беруть як мінімально допустимі з податкового обліку (пп. 138.3.3 ПК).

Розглянемо тепер нарахування амортизації на прикладах. Нехай основний засіб з прикладу 1 введено в експлуатацію 28 грудня 2017 р. Первісна вартість – 202500 грн, ліквідаційна вартість – 10000 грн. Строк корисного використання – 5 років.

Приклад 2. Прямолінійний метод.

Для першого року експлуатації:

Річна сума амортизації = (202500 – 10000)/5 = 38500,00 грн. Така ж сума буде й протягом наступних 4 років щорічно.

Місячна сума амортизації = 38500/12 = 3208,33 грн.

Приклад 3. Зменшення залишкової вартості.

Річна норма амортизації

Річна сума амортизації для першого року = 202500×0,4521 = 91546,75 грн

Місячна сума амортизації для першого року =91546,75/12 =  7628,90 грн

Залишкова вартість після першого року = 202500 – 91546,75 = 110953,25 грн

Річна сума амортизації для другого року = 110953,25×0,4521 = 50165,05 грн

Місячна сума амортизації для другого року = 50165,05/12 = 4180,42 грн

Залишкова вартість після другого року = 110953,25– 50165,05 = 60788,20 грн

і так далі…

Приклад 4. Прискорене зменшення залишкової вартості.

Річна норма амортизації = 2× 1/5 = 0,4

Річна сума амортизації для першого року = 202500×0,4 = 81000,00 грн

Місячна сума амортизації для першого року = 81000/12 = 6750 грн

Залишкова вартість після першого року = 202500 – 81000 = 121500 грн

Річна сума амортизації для другого року = 121500×0,4 = 48600 грн

Місячна сума амортизації для другого року = 4050,00 грн

Залишкова вартість після другого року = 121500 – 48600 = 72900 грн

і так далі…

Приклад 5. Кумулятивний метод.

Сума числа років корисного використання = 1 + 2 +3 +4 + 5 = 15.

Кумулятивний коефіцієнт для першого року = 5/15

Річна сума амортизації для першого року = (202500 – 10000)×5/15 = 64166,67 грн

Місячна сума амортизації для першого року = 64166,67/12 = 5347,22

Кумулятивний коефіцієнт для другого року = 4/15

Річна сума амортизації для другого року = (202500 – 10000)×4/15 = 51333,33 грн

Місячна сума амортизації для другого року = 51333,33/12 = 4277,78

і так далі…

Приклад 6. Виробничий метод.

Нехай планується виробити за 5 років 1200000 од. продукції загалом (для автотранспорту можна використовувати запланований пробіг в км). По роках фактичний виробіток був такий:

1 рік – 100000 од.;

2 рік – 300000 од.;

3 рік – 5000 од.;

4 рік – 100000 од.;

5 рік – 500000 од.

Загалом було вироблено 1005000 од. продукції, тобто плановий показник по виробітку не виконано.

Виробнича ставка амортизації = (202500–10000)/1200000 = 0,1604.

За 1 рік нараховано амортизації: 100000×0,1604 = 16041,67 грн

За 2 рік нараховано амортизації: 300000×0,1604 = 48125 грн

Місячна амортизація нараховується виходячи з місячного обсягу випуску продукції (=місячний випуск × 0,1604).

і так далі…

Результати розрахунків амортизації різними методами для 5 років зведемо в таблицю:

Основні засоби

Збільшити зображення

Як бачимо, після використання виробничого методу на 5 рік частина вартості верстату залишалися недоамортизованою, так як план по виробництву був невиконаний. Якщо верстат простоював протягом року (місяця), то може бути й нульова амортизація за відповідний період.

Щодо решти методів, крім прямолінійного, то при їх використанні більша частина вартості об’єкта списується у перші роки його використання, тому їх ще називають прискореними методами амортизації (найшвидше – при методі зменшення залишкової вартості).

На кінець останнього року амортизації залишкова вартість об’єкта має дорівнювати ліквідаційній (або нулю, якщо ліквідаційна вартість не визначалась). Стандарти бухобліку не вимагають списувати повністю амортизовані об’єкти. Їх і надалі можна обліковувати. Також можна провести їх дооцінку.

Показники ефективності використання основних засобів

Дані бухгалтерського обліку слугують основою для економічного аналізу результатів, які були отримані підприємством шляхом використання основних фондів (основних засобів). Виділяють наступні показники (коефіцієнти) ефективності їх використання:

Основні засоби

Збільшити зображення

При розрахунку вищенаведених показників завжди треба звертати увагу на вартісну оцінку основних засобів, так як проведення уцінок/дооцінок може суттєво спотворювати існуючу картину і робити коефіцієнти, розраховані по різних роках, непорівнянними. Це ж саме стосується виручки від реалізації, яка могла зрости внаслідок інфляційних процесів, тому бажано в аналізі використовувати порівнянні ціни, скориговані на індекс інфляції.

logo
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Найцікавіше — далі!

Дочитайте до кінця, щоб не випустити нюансів, які важливі саме для Вас

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини