Головбух

Звіт про фінансові результати 2019

19 листопада 2019
26784
Середній бал: 5 із 5
Бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів

У комплекті фінансової звітності цей звіт можна назвати найважливішим. Він відображає результати діяльності підприємства протягом звітного періоду у вигляді прибутку чи збитку, а один з його показників – фінансовий результат до оподаткування – насьогодні є базою для нарахування податку на прибуток. Так, – це Звіт про фінансові результати. Отже, ще раз згадаємо нюанси його складання.

Що являє собою звіт про фінансові результати?

Повна назва звіту  – звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід). Він містить інформацію про доходи, витрати, фінансові результати та сукупний дохід. У звітності за МСФЗ у “чистому вигляді” носить назву звіт про сукупні доходи (або складаються 2 окремих звіти: звіт про прибутки та збитки (1) та звіт про сукупний дохід).

Звіт про фінансові результати містить наступне:

Елементи звіту про фінансові результати

Деякі нюанси розкриття

Розділ

Доходи та витрати підприємства від операційної діяльності, фінансовий результат операційної діяльності (прибуток/збиток).

Операційна діяльність – це основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю. Ключовими показниками є:

 • чистий дохід = виручка – ПДВ, акцизний збір, знижки, вартість повернутих товарів, доходи, що належать комітентам;
 • валовий прибуток = чистий дохід – собівартість.

До складу чистого доходу включаються також доходи від здавання в оренду інвестиційної нерухомості. У разі здавання основних засобів, які не обліковуються як інвестиційна нерухомість, такі доходи входять до складу інших операційних доходів. Також до цього блоку потрапляють доходи (витрати) від курсових різниць, зокрема по поточним рахункам та пов’язані з операційною діяльністю.

Також тут відображається продаж основних засобів, які були попередньо переведені до груп вибуття інші операційні доходи, інші операційні витрати).

І

Інші доходи та витрати, у т.ч. фінансові, фінансовий результат до оподаткування (прибуток/збиток).

Сюди відноситься інвестиційна та фінансова діяльність підприємства: 

 • дивіденди, відсотки по кредитах та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій;
 • доходи (витрати) за методом участі в капіталі;
 • доходи (витрати) від реалізації фінансових інвестицій;
 • доходи (витрати) від неопераційних курсових різниць.

Витрати (доходи) з податку на прибуток.

Витрати з податку на прибуток наводять з податкової декларації з урахуванням П(С)БО 17, тобто обліку відстрочених податкових активів і зобов’язань. Малі та мікропідприємства на застосовують цей стандарт, том можуть одразу наводити суму податку з декларації.

Дохід з податку на прибуток можливий при списанні відстрочених податкових зобов’язань за П(С)БО 17.

Щодо платників єдиного податку, то вони залишають даний рядок порожнім. Вони повинні відображати єдиний податок у складі адміністративних витрат у блоці операційної діяльності загального звіту про фінансові результати (п. 18 П(С)БО 16 “Витрати”) або у складі рядка “Інші витрати”, якщо користуються звітом згідно НП(С)БО 25.

Чистий прибуток (збиток).

Це арифметична різниця між усіма доходами та витратами підприємства по всім видам діяльності.

Сукупний дохід.

Наводиться інформація про інший сукупний дохід та розраховується сукупний дохід підприємства, отриманий у звітному періоді.

ІІ

Елементи операційних витрат.

Тут наводиться класифікація затрат підприємства за економічними елементами за вирахуванням внутрішнього обороту – це продукція, яку підприємство спожило саме у себе.

Собівартість реалізованих товарів, продукції, інших запасів у цьому розділі не наводиться.

Сума по даному розділу не обов’язково має співпадати з чимось з розділом І. Наприклад, списання сировини у виробництво є матеріальними затратами у розділі ІІ, однак, ніяк не відображається у розділі І, так як не є витратами з точки зору П(С)БО 16.

Також інші операційні витрати з розділу І та інші операційні витрати з розділу ІІ – це різні за своєю суттю показники. У розділі ІІ зокрема не відображаються втрати від курсових різниць, знецінення запасів, псування цінностей, списання та уцінки активів, суми фінансових санкцій тощо. До інших операційних витрат розділу ІІ включається вартість робіт, послуг сторонніх підприємств.

Ведення 8-го класу рахунків, який необов’язковий, може полегшити заповнення даного розділу.

ІІІ

Показники прибутковості акцій.

Заповнюють акціонерні товариства, прості акції або потенційні прості акції яких відкрито продаються та купуються на фондових біржах, включаючи товариства, які перебувають у процесі випуску таких акцій.

ІV

Що таке сукупний дохід?

Цей термін – “сукупний дохід” – покладено в назву даного фінансового звіту. Він порівняно новий (з 2013 р.), тому розглянемо, що ж це таке і для чого він потрібний у даному звіті.

Сукупний дохід – зміни у власному капіталі протягом звітного періоду внаслідок господарських операцій та інших подій (за винятком змін капіталу за рахунок операцій з власниками).

Таким чином, фінансовий результат підприємства та сукупний дохід – це не одне й те саме. По-суті, маємо наступне співвідношення:

Сукупний дохід

(форма № 2)

=

Чистий прибуток

(збиток)

(розділ І форми № 2)

+

Інший сукупний дохід (розділ ІІ форми № 2)

Інший сукупний дохід – доходи і витрати, які не включені до фінансових результатів підприємства, а саме:

 • дооцінка (уцінка) необоротних активів, у т.ч. основних засобів;
 • дооцінка (уцінка) фінансових інструментів;
 • накопичені курсові різниці, що відображаються у складі власного капіталу;
 • частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств.

Для чого це потрібно? Введення показника сукупного доходу у звіт про фінансові результати – це адаптація національної звітності до вимог МСБО 1 та Концептуальної основи фінансової звітності, де “дохід” трактується досить широко як збільшення власного капіталу (за виключенням операцій з засновниками (власниками)):

Зміна власного капіталу

(форма № 1)

=

Чистий прибуток (збиток)

+

Інший сукупний дохід

+

Зміни внаслідок операцій з власниками та виправленням помилок

(форма № 3)

Сукупний дохід

(форма № 2)

Таким чином, сукупний дохід є показником, який логічно пов’язую баланс (звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (про сукупний дохід) та звіт про власний капітал. 

Форма звіту про фінансові результати 2019

В Україні застосовуються такі форми (формати) звіту про фінансові результати:

Назва та призначення форми звіту

Нормативний документ, яким затверджена форма балансу

Хто застосовує

Звіт про фінансові результати (про сукупний дохід) (форма № 2). 

 

НП(С)БО 1

(додаток 1)

Середні та великі підприємства*.

Застосовується підприємствами різних галузей, у т.ч. страховими компаніями.

Також складається підприємствами, які застосовують МСФЗ та подають звітність до держорганів, у т.ч. малими та мікропідприємствами.

Консолідований звіт про фінансові результати (про сукупний дохід) (форма № 2-К).

НП(С)БО 1

(додаток 2)

Материнське підприємство, що має контрольовані підприємства, тобто підприємства, які зобов’язані складати консолідовану фінансову звітність за НП(С)БО 2 “Консолідована фінансова звітність”.

У складі фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва:

 • Звіт про фінансові результати (форма № 2-м).

НП(С)БО 25

(додаток 1)

Малі підприємства*, що не ведуть спрощений бухоблік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства

У складі спрощеного фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва:

 • Звіт про фінансові результати (форма № 2-мс).

НП(С)БО 25

(додаток 2)

 • підприємства, що ведуть спрощений бухоблік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства.
 • мікропідприємства (2)*
 • непідприємницькі товариства.

Звіт про фінансові результати (форма № 2-дс).

НП(С)БОДС 101

Застосовується суб’єктами державного сектору, що використовують Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку для державного сектору.

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати).  Або 2 окремих звіти.

Постанова НБУ від 24.10.2011  № 373

Комерційні банки.

Звіт про сукупний дохід у форматі МСФЗ. Або 2 окремих звіти.

МСБО 1

Підприємства, які подать фінансову звітність інвесторам за МСФЗ або виходять на міжнародні ринки капіталу.

*у класифікації за Законом про бухоблік має виконуватися принаймні 2 з таких критеріїв (сукупна балансова вартість активів/чистий дохід/середня чисельність працівників):

 • велике підприємство – понад 20 млн євро/ більше 40 млн євро/ понад 250 осіб;
 • середнє підприємство – до 20 млн євро/до 40 млн. євро /до 250 осіб;
 • мале підприємство – до 4 млн євро / до 8 млн євро /до 50 осіб; 
 • мікропідприємство – до 350 тис. євро/до 700 тис. євро/до 10 осіб.

Як скласти звіт про фінансові результати?

Складається звіт про фінансові результати уже після складання балансу теж на основі попередньо складеного оборотно-сальдового балансу підприємства (для звіту про фінансові результати можна достатньо й просто оборотної відомості), але з увагою на обороти по рахунках 7 і 9 класу (також 8 класу, якщо він застосовується).

Показники про витрати й збитки, вирахування з доходу у розділах І, ІІІ, IV слід наводити в дужках (п. 5 р. ІІ НП(С)БО 1, п. 4 р. ІІ НП(С)БО 25). Запис у дужках означає знак “–”.

Взаємозв’язок рахунків бухгалтерського обліку та звіту про фінансові результати наведено нижче.

Стаття звіту про фінансові результати

Код

рядка

Джерела інформації

Розділ І

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

Обороти за Дт субрахунків 701, 702, 703 із Кт 791 за мінусом оборотів за Дт субрахунку 704.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

Обороти за Дт 901, 902, 903.

Валовий:

прибуток:

2090

Позитивне значення: ряд. 2000 + ряд. 2010 – ряд. 2050 – ряд. 2070.

збиток

2095

Від’ємне значення (див. ряд. 2090).

Інші операційні доходи

2120

Обороти за Дт рахунка 71 із Кт 791.

Адміністративні витрати

2130

Обороти за Кт рахунка 92 із Дт 791.

Витрати на збут

2150

Обороти за Кт рахунка 93 із Дт 791.

Інші операційні витрати

2180

Обороти за Кт рахунка 94 з Дт 791.

Фінрезультати від операційної діяльності:

– прибуток

2190

Позитивне значення: ряд. 2090 (ряд. 2095) + (–) 2105 +/– 2110 + ряд. 2120 – ряд. 2130 – ряд. 2150 – ряд. 2180.

– збиток

2195

Від’ємне значення (див. ряд. 2190).

Інші фінансові доходи

2220

Обороти за Дт рахунка 73 із Кт субрахунку 792.

Інші доходи

2240

Обороти за Дт рахунка 74 Кт субрахунку 793.

Фінансові витрати

2250

Обороти за Дт субрахунку 792 з Кт рахунка 95.

Інші витрати

2270

Обороти за Дт субрахунку 793 з Кт рахунка 97.

Фінрезультати від звичайної діяльності до оподаткування:

– прибуток

2290

Позитивне значення: ряд. 2190 (ряд. 2195) + ряд. 2200 + ряд. 2220 + ряд. 2240 – ряд. 2250 – ряд. 2255 – ряд. 2270 +/– ряд. 2275.

– збиток

2295

Від’ємне значення (див. ряд. 2290) .

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

Обороти Дт 791 із Кт 98 (витрати) / Дт 98 із Кт 791 (доходи)

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності до оподаткування

2305

Вибірка із кредитових або дебетових оборотів рахунка 79, яка відображає фінансовий результат від припиненої діяльності.

Чистий фінрезультат:

– прибуток

2350

Позитивне значення: ряд. 2290 (ряд. 2295) +/– ряд. 2300 + /– ряд. 2305.

– збиток

2355

Від’ємне значення (див. ряд. 2350).

Розділ ІІ

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

Оборот Кт 411, 412, 414 мінус обороти Дт 411, 412, 414.

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2410

Оборот за Кт 413 або оборот за Дт 413.

Накопичені курсові різниці

2410

Обороти за Кт 423 мінус оборот за Дт 423

Частка іншого сукупного доходу асоційований та спільних підприємств

2415

Обороти за Кт 42 мінус обороти за Дт 42 (у частині частки іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств).

Інший сукупний дохід

2445

Обороти за Кт 424, 425 мінус оборот за Дт 424, 425

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

Ряд. 2400 + ряд. 2405 + ряд. 2410 + ряд. 2415 + ряд. 2445.

Податок на прибуток пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

Відображається сума податку на прибуток, яка пов’язана з іншим сукупним доходом, яку слід визначити розрахунковим шляхом.

Інший сукупний дохід

2460

Ряд. 2450 +/– ряд. 2455.

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355, 2460)

2465

Ряд 2350 (ряд. 2355) + ряд. 2460.

Розділ ІІІ

Матеріальні затрати

2500

Відображаються усі затрати матеріалів, сировини, палива, інших виробничих запасів на виробництво, загальновиробничі, адміністративні, збутові та інші потреби підприємства (крім витрат на виробництво продукції власного виробництва і вартості поворотних відходів власного виробництва). Дт 23, 91-94 Кт 20 (крім 205), Кт 20,21, 22, 27.

Витрати на оплату праці

2505

Нарахована заробітна плата по всім працівникам за період, а також нарахування забезпечення (резерву) оплати відпусток. Також нарахування лікарняних. Дт 23, 91-94 Кт 661, 663, 471.

Відрахування на соціальні заходи

2510

Відображаються суми нарахованого ЄСВ за період, у т.ч. створення забезпечення (резерву) відпусток у частині покриття ЄСВ. Також сюди входить нарахування ЄСВ по  лікарняним.  Обороти Дт 23, 91-94 Кт 651, 471.

Амортизація

2515

Відображаються суми нарахованої амортизації (зносу за період) по всім основним засобам, малоцінним необоротним матеріальним активам, нематеріальним активам. Дт 23, 91-94 Кт 13.

Інші операційні витрати

2520

Сума інших витрат, зокрема послуги сторонніх організацій. Дт 23, 91-94 Кт 30, 31, 33-39, 47, 63, 68.

Разом

2550

Сума рядків 2500­-2520.

Розділ IV

Середньорічна кількість простих акцій

2600

Здійснюється згідно з п. 5 П(С)БО 24 “Прибуток на акцію”: 

(кількість акцій в обігу × кількість днів, протягом яких акція знаходилася в обігу) / кількість днів у звітному періоді 

Приклад є в додатку 1 до П(С)БО 24

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

середньорічна кількість простих акцій (ряд. 2600) + середньорічна кількість акцій, які  надійдуть в обігу у разі конвертації розбавляючих простих акцій.

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

(сума чистого прибутку (збитку) (ряд. 2350 або 2355) – сума дивідендів на привілейовані акції)) /середньорічна кількість простих акцій в обігу.

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

сума відкоригованого чистого прибутку (збитку) / відкоригована середньорічна кількість простих акцій в обігу (ряд. 2605)

Сума відкоригованого чистого прибутку (збитку) знаходиться:

Чистий прибуток (збиток) (ряд. 2350 або 2355) – Дивіденди на привілейовані акції + Дивіденди (після сплати процентів і податків), визнані у звітному періоді щодо розбавляючих потенційних простих акцій +/–Інші доходи (витрати), що виникають у разі конвертації простих акцій

 

Дивіденди на одну просту акцію

2650

сума оголошених дивідендів / кількість простих акцій, за якими виплачуються дивіденди

 

logo
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Найцікавіше — далі!

Дочитайте до кінця, щоб не випустити нюансів, які важливі саме для Вас

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини