Головбух

Звіт про фінансові результати

 • 29 березня 2018
 • 14740

У комплекті фінансової звітності цей звіт можна назвати найважливішим. Він відображає результати діяльності підприємства протягом звітного періоду у вигляді прибутку чи збитку, а один з його показників – фінансовий результат до оподаткування – насьогодні є базою для нарахування податку на прибуток. Так, – це Звіт про фінансові результати. Отже, ще раз згадаємо нюанси його складання.

Що являє собою звіт про фінансові результати?

Повна назва звіту  – звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід). Він містить інформацію про доходи, витрати, фінансові результати та сукупний дохід. У звітності за МСФЗ у “чистому вигляді” носить назву звіт про сукупні доходи (або складаються 2 окремих звіти: звіт про прибутки та збитки (1) та звіт про сукупний дохід).

Абсолютно НОВИЙ бухгалтерський ЗВІТ

Зміни у неподатковій звітності підприємств у нашому бухобліку відбуваються нечасто. А щоб з’явився абсолютно новий звіт, то уже й не пам’ятаємо, коли це було. Але він з’явився, завітавши до нас з Європи. Він не входить до складу фінансової звітності, але містить фінансову інформацію. І може містити нефінансову. Мова йде про Звіт про управління, який уже вперше треба буде подати за 2018 рік. Хто має складати Звіт про управління? Кому його подавати? Що має містити Звіт про управління? Як скласти Звіт про управління? Чи є хоча б якісь методрекомендації з його складання?

Звіт про фінансові результати містить наступне:

Елементи звіту про фінансові результати

Деякі нюанси розкриття

Розділ

Доходи та витрати підприємства від операційної діяльності, фінансовий результат операційної діяльності (прибуток/збиток).

Операційна діяльність – це основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю. Ключовими показниками є:

 • чистий дохід = виручка – ПДВ, акцизний збір, знижки, вартість повернутих товарів, доходи, що належать комітентам;
 • валовий прибуток = чистий дохід – собівартість.

До складу чистого доходу включаються доходи від здавання в оренду інвестиційної нерухомості. У разі здавання основних засобів, які не класифікувалися інвестиційною нерухомістю, такі доходи входять до складу інших операційних доходів. Також до цього блоку потрапляють доходи (витрати) від курсових різниць, зокрема по поточним рахункам та пов’язані з операційною діяльністю.

І

Інші доходи та витрати, у т.ч. фінансові, фінансовий результат до оподаткування (прибуток/збиток).

Сюди відноситься інвестиційна та фінансова діяльність підприємства. Однак, реалізація основних засобів (за визначенням це інвестиційна діяльність) відображається у складі операційної діяльності (інші операційні доходи, інші операційні витрати). Отже, сюди потрапляють:

 • дивіденди, відсотки по кредитах та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій;
 • доходи (витрати) за методом участі в капіталі;
 • доходи (витрати) від реалізації фінансових інвестицій;
 • доходи (витрати) від неопераційних курсових різниць.

Витрати (доходи) з податку на прибуток.

Найчастіше тут показують витрати, а не доходи з податку на прибуток. Здійснювати це потрібно з урахуванням П(С)БО 17 “Податок на прибуток”, що визначає появу та списання відстрочених податкових активів та зобов’язань. Саме через нюанси їх обліку й може виникнути так званий “дохід з податку на прибуток”.

Підприємства, які не визначають відстрочені податкові активи (зобов’язання) відображають в даному рядку просто суму податку, що нарахована за декларацією. Особливо це стосується малих та мікропідприємств, які не застосовують П(С)БО 17.

Щодо платників єдиного податку, то вони залишають даний рядок порожнім. Вони повинні відображати єдиний податок у складі адміністративних витрат у блоці операційної діяльності загального звіту про фінансові результати (п. 18 П(С)БО 16 “Витрати”) або у складі рядка “Інші витрати”, якщо користуються звітом згідно П(С)БО 25.

Чистий прибуток (збиток).

Це арифметична різниця між усіма доходами та витратами підприємства по всім видам діяльності.

Сукупний дохід.

Наводиться інформація про інший сукупний дохід та розраховується сукупний дохід підприємства, отриманий у звітному періоді.

ІІ

Елементи операційних витрат.

Наводяться відповідні елементи операційних витрат (на виробництво і збут, управління та інші операційні витрати), яких зазнало підприємство в процесі своєї діяльності протягом звітного періоду, за вирахуванням внутрішнього обороту, тобто за вирахуванням тих витрат, які становлять собівартість продукції (робіт, послуг), що вироблена і спожита самим підприємством.

Собівартість реалізованих товарів, запасів у цьому розділі не наводиться.

8 клас рахунків, який якраз і призначений для обліку елементів операційних витрат, полегшує заповнення даного розділу. Підприємства можуть добровільно застосовувати або не застосовувати даний клас рахунків.

Сума по даному розділу не повинна ні з чим співпадати у звіті про фінансові результати по розділу І. Наприклад, списання сировини у виробництво є матеріальними затратами у розділі ІІ, однак, ніяк не відображається у розділі І, так як не є витратами з точки зору П(С)БО 16.

Також інші операційні витрати з розділу І та інші операційні витрати з розділу ІІ – це різні за своєю суттю показники. У розділі ІІ зокрема не відображаються втрати від курсових різниць, знецінення запасів, псування цінностей, списання та уцінки активів, суми фінансових санкцій тощо. До інших операційних витрат розділу ІІ включається вартість робіт, послуг сторонніх підприємств.

ІІІ

Показники прибутковості акцій.

Заповнюють акціонерні товариства, прості акції або потенційні прості акції яких відкрито продаються та купуються на фондових біржах, включаючи товариства, які перебувають у процесі випуску таких акцій.

ІV

ДФС вимагає пояснити причину збитків компанії: як відповісти

Звіт про фінансові результати
Олег СічACCA DipIFR(rus), керівник Об’єднаної редакції MCFR: Головбух
Якщо ДФС вимагає пояснити причину збитків компанії — ви в зоні ризику. Не відповідайте, що в країні криза. Формальна відписка гарантує вам місце у плані перевірок. Поясніть податківцям, що сума прибутку (або збитку!) залежить від об’єктивних факторів. Стаття-тест допоможе позбутися зайвої інформації та сформувати правильну відповідь. Якби ви зараз отримали лист від ДФС з проханням пояснити, чому у підприємства збиток, то що відповіли б? 1. Аргументовано відповім, але не «прогнуся» 2. Який лист? :) 3. Відкину частину витрат (може, потім їх покажу?) 4. Зроблю все, щоб догодити фіскалам Ми оцінили чотири варіанти відповіді на «лист щастя» від ДФС. Оберіть свій і дізнайтеся, що буде.

Що таке сукупний дохід?

Цей термін – “сукупний дохід” – покладено в назву даного фінансового звіту. Він порівняно новий (з 2013 р.), тому розглянемо, що ж це таке і для чого він потрібний у даному звіті.

Сукупний дохід – зміни у власному капіталі протягом звітного періоду внаслідок господарських операцій та інших подій (за винятком змін капіталу за рахунок операцій з власниками).

Таким чином, фінансовий результат підприємства та сукупний дохід – це не одне й те саме. 

Інший сукупний дохід – доходи і витрати, які не включені до фінансових результатів підприємства, а саме:

 • дооцінка (уцінка) необоротних активів;
 • дооцінка (уцінка) фінансових інструментів;
 • накопичені курсові різниці, що відображаються у складі власного капіталу;
 • частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств.

Для чого це потрібно? Зміни 2013 р., коли з’явився цей показник в НП(С)БО 1, були пов’язані з прив’язкою національних стандартів до МСФЗ та зі змінами, що сталися в Концептуальній основі фінансової звітності та МСБО 1, а саме з трактуванням терміну “дохід”, який пов’язали зі збільшенням власного капіталу (за виключенням операцій з засновниками (власниками)).

Таким чином, сукупний дохід є показником, який логічно пов’язую баланс (звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (про сукупний дохід) та звіт про власний капітал.

Форма звіту про фінансові результати

В Україні застосовуються такі форми (формати) звіту про фінансові результати, серед яких звіт про фінансові результати форма 2:

Назва та призначення форми звіту

Нормативний документ, яким затверджена форма балансу

Хто застосовує

Звіт про фінансові результати (про сукупний дохід) (форма № 2). 

НП(С)БО 1

(додаток 1)

Середні* та великі підприємства**.

Застосовується підприємствами різних галузей, у т.ч. страховими компаніями.

Також складається підприємствами, які застосовують МСФЗ та подають звітність до держорганів, у т.ч. малими та мікропідприємствами.

Консолідований звіт про фінансові результати (про сукупний дохід) (форма № 2-К).

НП(С)БО 1

(додаток 2)

Материнське підприємство, що має контрольовані підприємства, тобто підприємства, які зобов’язані складати консолідовану фінансову звітність за НП(С)БО 2 “Консолідована фінансова звітність”.

У складі фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва:

 • Звіт про фінансові результати (форма № 2-м).

П(С)БО 25

(додаток 1)

Малі підприємства*, що не ведуть спрощений бухоблік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства

У складі спрощеного фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва:

 • Звіт про фінансові результати (форма № 2-мс).

П(С)БО 25

(додаток 2)

Малі підприємства (1), що ведуть спрощений бухоблік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства.

Мікропідприємства (2).****

Звіт про фінансові результати (форма № 2-дс).

НП(С)БОДС 101

Застосовується суб’єктами державного сектору, що використовують Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку для державного сектору.

Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати).  Або 2 окремих звіти.

Постанова НБУ від 24.10.2011  № 373

Комерційні банки.

Звіт про сукупний дохід у форматі МСФЗ. Або 2 окремих звіти.

МСБО 1

Підприємства, які подать фінансову звітність інвесторам за МСФЗ або виходять на міжнародні ринки капіталу.

*велике підприємство – виконуються  принаймні 2 з таких критеріїв: сукупна вартість активів – понад 20 млн євро, чистий дохід  – більше 40 млн євро, а середня чисельність працівників – понад 250 осіб;

** середнє підприємство – виконуються  принаймні 2 з таких критеріїв: вартість активів – до 20 млн євро, чистий дохід – до 40 млн. євро, штат працюючих – до 250 осіб;

***мале підприємство – виконуються принаймні 2 з таких критеріїв: балансова вартість активів до 4 млн євро; чистий дохід до 8 млн євро; середня кількість працюючих до 50 осіб; 

****мікропідприємство – виконуються принаймні 2 з таких критеріїв: балансова вартість активів до 350 тис. євро; чистий дохід до 700 тис. євро; середня кількість працюючих до 10 осіб (оновлений Закон про бухоблік).

Інвентаризація: обов’язок чи спосіб зберегти майно підприємства

Звіт про фінансові результати
СЕРДЮК Оленаексперт МСFR Головбух, канд. екон. наук
Бухгалтер, як детектив, перед інвентаризацією шукає помилки в обліку основних засобів і виправляє їх. З нашим фахівцем зробите це швидко та безболісно для фінансів вашої компанії. Поспішіть отримати готові рішення 10-ти проблемних ситуацій щодо роботи з ОЗ: • що і коли інвентаризувати; • як бути, якщо провести інвентаризацію вимагають податківці; • якщо не провести інвентаризацію: які ризики для підприємства і для головбуха; • яка процедура інвентаризації; • як інвентаризувати активи і заборгованість; • як обліковувати лишки і нестачі; • як оцінювати розмір збитків і стягувати матеріальну шкоду; • чи коригувати фінрезультат через нестачі

Як скласти звіт про фінансові результати?

Складається звіт про фінансові результати уже після складання балансу теж на основі попередньо складеного оборотно-сальдового балансу підприємства (для звіту про фінансові результати можна достатньо й просто оборотної відомості), але з увагою на обороти по рахунках 7 і 9 класу (також 8 класу, якщо він застосовується).

Показники про витрати й збитки, вирахування з доходу у розділах І, ІІІ, IV слід наводити в дужках (п. 5 р. ІІ НП(С)БО 1, п. 4 р. ІІ П(С)БО 25). Запис у дужках означає знак “–”.

Взаємозв’язок рахунків бухгалтерського обліку та звіту про фінансові результати наведено нижче.

Стаття звіту про фінансові результати

Код

рядка

Джерела інформації

Розділ І

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

Обороти за Дт субрахунків 701, 702, 703 із Кт 791 за мінусом оборотів за Дт субрахунку 704.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

Обороти за Дт 901, 902, 903.

Валовий:

прибуток:

2090

Позитивне значення: ряд. 2000 + ряд. 2010 – ряд. 2050 – ряд. 2070.

збиток

2095

Від’ємне значення (див. ряд. 2090).

Інші операційні доходи

2120

Обороти за Дт рахунка 71 із Кт 791.

Адміністративні витрати

2130

Обороти за Кт рахунка 92 із Дт 791.

Витрати на збут

2150

Обороти за Кт рахунка 93 із Дт 791.

Інші операційні витрати

2180

Обороти за Кт рахунка 94 з Дт 791.

Фінрезультати від операційної діяльності:

– прибуток

2190

Позитивне значення: ряд. 2090 (ряд. 2095) + (–) 2105 +/– 2110 + ряд. 2120 – ряд. 2130 – ряд. 2150 – ряд. 2180.

– збиток

2195

Від’ємне значення (див. ряд. 2190).

Інші фінансові доходи

2220

Обороти за Дт рахунка 73 із Кт субрахунку 792.

Інші доходи

2240

Обороти за Дт рахунка 74 Кт субрахунку 793.

Фінансові витрати

2250

Обороти за Дт субрахунку 792 з Кт рахунка 95.

Інші витрати

2270

Обороти за Дт субрахунку 793 з Кт рахунка 97.

Фінрезультати від звичайної діяльності до оподаткування:

– прибуток

2290

Позитивне значення: ряд. 2190 (ряд. 2195) + ряд. 2200 + ряд. 2220 + ряд. 2240 – ряд. 2250 – ряд. 2255 – ряд. 2270 +/– ряд. 2275.

– збиток

2295

Від’ємне значення (див. ряд. 2290) .

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

Обороти Дт 791 із Кт 98 (витрати) / Дт 98 із Кт 791 (доходи)

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності до оподаткування

2305

Вибірка із кредитових або дебетових оборотів рахунка 79, яка відображає фінансовий результат від припиненої діяльності.

Чистий фінрезультат:

– прибуток

2350

Позитивне значення: ряд. 2290 (ряд. 2295) +/– ряд. 2300 + /– ряд. 2305.

– збиток

2355

Від’ємне значення (див. ряд. 2350).

Розділ ІІ

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

Оборот Кт 411, 412, 414 мінус обороти Дт 411, 412, 414.

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2410

Оборот за Кт 413 або оборот за Дт 413.

Накопичені курсові різниці

2410

Обороти за Кт 423 мінус оборот за Дт 423

Частка іншого сукупного доходу асоційований та спільних підприємств

2415

Обороти за Кт 42 мінус обороти за Дт 42 (у частині частки іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств).

Інший сукупний дохід

2445

Обороти за Кт 424, 425 мінус оборот за Дт 424, 425

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

Ряд. 2400 + ряд. 2405 + ряд. 2410 + ряд. 2415 + ряд. 2445.

Податок на прибуток пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

Відображається сума податку на прибуток, яка пов’язана з іншим сукупним доходом, яку слід визначити розрахунковим шляхом.

Інший сукупний дохід

2460

Ряд. 2450 +/– ряд. 2455.

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355, 2460)

2465

Ряд 2350 (ряд. 2355) + ряд. 2460.

Розділ ІІІ

Матеріальні затрати

2500

Відображаються усі затрати матеріалів, сировини, палива, інших виробничих запасів на виробництво, загальновиробничі, адміністративні, збутові та інші потреби підприємства (крім витрат на виробництво продукції власного виробництва і вартості поворотних відходів власного виробництва). Дт 23, 91-94 Кт 20 (крім 205), Кт 20,21, 22, 27.

Витрати на оплату праці

2505

Нарахована заробітна плата по всім працівникам за період, а також нарахування забезпечення (резерву) оплати відпусток. Також нарахування лікарняних. Дт 23, 91-94 Кт 661, 663, 471.

Відрахування на соціальні заходи

2510

Відображаються суми нарахованого ЄСВ за період, у т.ч. створення забезпечення (резерву) відпусток у частині покриття ЄСВ. Також сюди входить нарахування ЄСВ по  лікарняним.  Обороти Дт 23, 91-94 Кт 651, 471.

Амортизація

2515

Відображаються суми нарахованої амортизації (зносу за період) по всім основним засобам, малоцінним необоротним матеріальним активам, нематеріальним активам. Дт 23, 91-94 Кт 13.

Інші операційні витрати

2520

Сума інших витрат, зокрема послуги сторонніх організацій. Дт 23, 91-94 Кт 30, 31, 33-39, 47, 63, 68.

Разом

2550

Сума рядків 2500­-2520.

Розділ IV

Середньорічна кількість простих акцій

2600

Здійснюється згідно з п. 5 П(С)БО 24 “Прибуток на акцію”:

(кількість акцій в обігу × кількість днів, протягом яких акція знаходилася в обігу) / кількість днів у звітному періоді

Приклад є в додатку 1 до П(С)БО 24

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

середньорічна кількість простих акцій (ряд. 2600) + середньорічна кількість акцій, які  надійдуть в обігу у разі конвертації розбавляючих простих акцій.

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

(сума чистого прибутку (збитку) (ряд. 2350 або 2355) – сума дивідендів на привілейовані акції)) /середньорічна кількість простих акцій в обігу.

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

сума відкоригованого чистого прибутку (збитку) / відкоригована середньорічна кількість простих акцій в обігу (ряд. 2605)

Сума відкоригованого чистого прибутку (збитку) знаходиться:

Чистий прибуток (збиток) (ряд. 2350 або 2355) – Дивіденди на привілейовані акції + Дивіденди (після сплати процентів і податків), визнані у звітному періоді щодо розбавляючих потенційних простих акцій +/–Інші доходи (витрати), що виникають у разі конвертації простих акцій

Дивіденди на одну просту акцію

2650

сума оголошених дивідендів / кількість простих акцій, за якими виплачуються дивіденди

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл