Головбух

Бухгалтерский баланс

 • 26 грудня 2017
 • 8615

За плечами бухгалтера старий рік і знову настає останній день річного звітного періоду– 31 грудня 2017 року, на яку бухгалтер складає найвідоміший бухгалтерський звіт, про який чули навіть люди далекі від бухгалтерії – баланс підприємства. Сьогодні ще раз згадаємо нюанси його складання.

Що відображає бухгалтерський баланс підприємства

Бухгалтерський баланс – в цілому це таблиця, яка представляє стан активів і пасивів підприємства на певну дату:

Абсолютно НОВИЙ бухгалтерський ЗВІТ

Зміни у неподатковій звітності підприємств у нашому бухобліку відбуваються нечасто. А щоб з’явився абсолютно новий звіт, то уже й не пам’ятаємо, коли це було. Але він з’явився, завітавши до нас з Європи. Він не входить до складу фінансової звітності, але містить фінансову інформацію. І може містити нефінансову. Мова йде про Звіт про управління, який уже вперше треба буде подати за 2018 рік. Хто має складати Звіт про управління? Кому його подавати? Що має містити Звіт про управління? Як скласти Звіт про управління? Чи є хоча б якісь методрекомендації з його складання?
 • активи – це ресурси (все майно), контрольоване підприємством.
 • пасиви – це джерела цих ресурсів.

Всім бухгалтерам відома рівність:

АКТИВ = ПАСИВ

АКТИВИ = ЗОБОВ’ЯЗАННЯ + ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Послідовність пасивів саме така: зобов’язання, а потім власний капітал, так як при ліквідації підприємства спочатку погашаються зовнішні зобов’язання, а уже потім відбуваються розрахунки з засновниками. Це відповідає міжнародній практиці, хоча у вітчизняній практиці спочатку в балансі йде розділ власного капіталу. Отже, при складанні балансу треба враховувати його форму подачі.

    

Форма балансу

Форма балансу – це формат таблиці, в якій наводяться активи, зобов’язання та власний капітал підприємства (назви розділів, назви рядків, коди рядків, інша допоміжна та уточнююча інформації). Форма балансу за НПСБО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” в цілому має вигляд:

Бухгалтерский баланс

Збільшити зображення

Коли та як складати бухгалтерську довідку

Бухгалтерский баланс
Тетяна Нижникексперт МСFR Головбух
Бухгалтерська довідка допоможе виправити помилки, нарахувати амортизацію чи середню зарплату, замінить документ від контрагента, стане підставою для податкового кредиту з ПДВ. Складете її запросто з нашими підказками. Для дуже зайнятих — приклади оформлення бухдовідки по найчастішим операціям: Приклад 1. Виправляємо помилку минулого періоду звітного року Для дуже зайнятих — приклади оформлення бухдовідки по найчастішим операціям: Приклад 1. Виправляємо помилку минулого періоду звітного року. Приклад 2. Виправляємо минулорічні помилки Приклад 3. Виправляємо помилки поточного періоду звітного року коректурним способом. Приклад 4. Виправляємо помилки поточного періоду звітного року методом сторно.

В Україні застосовуються також й інші форми (формати) балансу:

Бухгалтерский баланс

Збільшити зображення

* критерії поділу підприємств на мікропідприємства, малі, середні та великі підприємства міститься в ст. 55 Господарського кодексу, а також ст. 2 оновленого у 2017 р. ЗУ “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 р. № 996 (далі – Закон про бухоблік). Саме останній слід використовувати з метою складання фінзвітності у 2018 р:

 • мале підприємство: балансова вартість активів до 4 млн євро; чистий дохід до 8 млн євро; середня кількість працюючих до 50 осіб.;  
 • мікропідприємство: балансова вартість активів до 350 тис. євро; чистий дохід до 700 тис. євро; середня кількість працюючих до 10 осіб.

► Зміни до Закону про бухоблік: первинка з помилками, звіт про управління та інша екзотика

Дана консультація присвячена складанню балансу за формою № 1 з НП(С)БО 1.

Загальні вимоги до складання балансу

Повна назва нашого фінансового звіту – Звіт про фінансовий стан. Дана назва відповідає сучасній назві цього звіту в МСФЗ. Нормативними документами, на які слід зважати, у разі виникнення питань щодо балансу є:

Заповнюється форма балансу в тисячах гривень без десяткового знаку. Це значить, що якщо у вас 15556,35 грн на поточному  рахунку, то в балансі буде цифра 16 (тис. грн). Звідси випливає ще один нюанс: не можна рахувати суми в балансі по округлених числах, так як баланс не зійдеться через похибку в округленнях. Якщо бух баланс складається вручну, то рекомендуємо спочатку скласти бух баланс в гривнях, підбити суми, а потім округлити всі результати. Для Excel це ролі не грає, якщо звичайно ви не використали спеціальні функції для штучного округлення (в 1С те ж саме).

► Заповнюємо фінзвіт суб’єкта малого підприємництва

Щодо форми балансу також є нюанси. Її виявляється можна дещо видозмінити:

 • при складанні балансу існують додаткові статті. Якщо інформація за ними є суттєвою та їх оцінка може бути достовірно визначена, то підприємство може їх включити  до існуючої форми балансу (п. 1.4 Методрекомендацій № 433). Дані статті знаходяться у додатку 3 до НП(С)БО 1. Суттєвою вважається інформація, яка може вплинути на рішення користувачів фінзвітності. Загалом суттєвість/несуттєвість – це суб’єктивна якість та визначається професійним судженням бухгалтера, який складає звітність (або аудитором, що підтверджує її достовірність);
 • також можна не наводити статті, інформація по яким відсутня (крім ситуацій, коли інформація за даною статтей була відображена в попередньому звітному періоді) (п. 4 розділу ІІ НП(С)БО 1).

Як правило, дані можливості ігноруються та застосовується звичайний бланк форми. Хоча промислові підприємства часто додають такі рядки, як виробничі запаси, незавершене виробництво, готова продукція, товари. Здійснюється це більше через старі звички до форми балансу, яка існувала до 2013 р.

Баланс бухгалтерського обліку підприємства складається на кінець останнього дня звітного періоду (ч. 1 ст. 13 Закону про бухоблік).

Скорочувати статті активів і зобов’язань забороняється (п. 3 розділу IV НП(С)БО 1). Що це значить? Приміром ситуація, коли підприємство має покупця який винен йому 10000 грн (дебіторська заборгованість), а також має зобов’язання перед цим же покупцем у сумі 10000 грн (кредиторська заборгованість). Дані рядки не можна просто скороти при складанні балансу на 10000 грн, так як це взаємний борг одних і тих же контрагентів. Це можна зробити тільки у разі, якщо між підприємствами було підписано акт взаємозаліку заборгованостей, тобто відбулася відповідна господарська операція. Це ж саме стосується авансів виданих/отриманих.

ДФС запитує, чому немає прибутку: як відповісти, щоб відчепилися

Бухгалтерский баланс
Олег Січ керівник Об’єднаної редакції MCFR Головбух, ACCA DipIFR (rus)
Якщо ДФС вимагає пояснити причину збитків компанії — ви в зоні ризику. Не відповідайте, що у країні криза. Формальна відписка гарантує вам місце у плані перевірок. Поясніть податківцям, що сума прибутку (або збитку!) залежить від об’єктивних факторів. Стаття-тест допоможе позбутися зайвої інформації та сформувати правильну відповідь

Довгостроковий чи короткостроковий (поточний)?

Ще одне питання, яке може постати при складанні балансу – це класифікація активів і зобов’язань на довгострокові (необоротні) та поточні (короткострокові, оборотні). Критерій тут тільки один – строк використання чи погашення (ні в якому разі не вартість!). Це треба враховувати, незважаючи на те, як це у вас віднесено на рахунках бухобліку (можливо, треба переглянути, перевірити, чи все правильно було при віднесенні).

Активи

Зобов’язання та забезпечення

Строк очікуваного використання

(строк погашення)

Необоротні

Довгострокові

> 1 року

Оборотні

Поточні

< 1 року

► Право неприбуткової організації формувати скорочену фінзвітність

Найчастіші помилки:

 • класифікація кредитів (звертаємо увагу на строк погашення). Також та частина довгострокового кредиту, яка має бути погашена протягом року відображається як поточні зобов’язання (рахунок 611);
 • класифікація депозитів (депозит в банку строком на більше, ніж 1 рік неправильно відображати як грошові кошти у складі оборотних активів. Це необоротний актив, а саме – довгострокові фінансові інвестиції);
 • розрізнення малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП) та малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА) – відрізняються лише очікуваним строком корисного використання та відображаються відповідно в різних розділах активу балансу (МШП – це частина запасів, тобто оборотні активи). Є активи, які вважаються МШП незалежно від планового строку використання, наприклад, спецодяг, інструмент (дрібний, який не потребує обліку за інвентарними номерами). МНМА завжди входять до складу основних засобів;
 • невідображення основних засобів, які планується реалізувати протягом року – це необоротні активи у групах вибуття, тобто розділ ІІІ активу (за своєю суттю – це  оборотний актив);
 • невиділення інвестиційної нерухомості – основні засоби, які підприємство не використовує, а тільки здає в орендую. Щоправда в обох випадках це необоротні активи.

Як скласти бухгалтерський баланс?

Алгоритм складання бухгалтерського балансу можна представити таким чином:

 1. Відображаємо в обліку усі господарські операції, які закривають період:
 • нарахування амортизації (зносу);
 • нарахування відсотків (по кредитах, депозитах тощо);
 • нарахування резервів сумнівних боргів, забезпечень;
 • нарахування доходів (витрат) від курсових різниць;
 • списання доходів (витрат) майбутніх періодів у частині, що стосується звітного періоду тощо.
 1. Списуємо всі доходи та витрати на рахунки фінансового результату (791, 792, 793).
 2. Визнаємо фінансовий результат періоду та складаємо відповідні бухгалтерські проведення з рахунками 441 (у разі прибутку) та 442 (у разі збитку).
 3. Складаємо оборотно-сальдовий баланс. Оборотно-сальдовий баланс, як правило, містить назву і номер (шифр) кожного рахунка, сальдо (залишок) за рахунками на початок періоду (сальдо вхідне), дебетові та кредитові обороти за звітний період, сальдо (залишок) на кінець періоду (сальдо вихідне).
 4. Контролюємо правильність складання оборотно-сальдового балансу. Підсумки (загальні суми по колонкам) оборотно-сальдового балансу мають дорівнювати:
 • сальдо вхідне за дебетом = сальдо вхідне за кредитом;
 • обороти за період за дебетом = обороти за період за кредитом;
 • сальдо вихідне за дебетом = сальдо вихідне за кредитом.

Також перевіряємо наступне:

 • всі рахунки 7 і 9 класу мають бути закритими (8 класу також, якщо використовується). Це значить відсутність залишків на початок і на кінець по цим рахункам, рівність по кожному з них оборотів за дебетом і за кредитом;
 • не повинно бути від’ємних значень (сальдо) по рахункам. Виняток – активно-пасивні рахунки типу 372 “Розрахунки з підзвітними особами” тощо.
 1. Усуваємо виявлені помилки.
 2. Складаємо баланс в гривнях за необхідною формою (форма № 1, № 1-м, № 1-мс тощо) та підбиваємо підсумки (суми). Загальна сума такого балансу та сума оборотно-сальдового балансу не співпадає через віднімання рядків зносу (амортизації), резервів сумнівних боргів, неоплаченого капіталу, вилученого капіталу та непокритих збитків. Перевіряємо дотримання рівності активу і пасиву. Усі рахунки мають чітку прив’язку до розділів балансу:
 • 1 клас – 1 розділ активу;
 • 2 і 3 клас – 2 розділ активу;
 • 4 клас – 1 пасиву, 2 і 3 розділ (у частині забезпечень);
 • 5 клас – 2 розділ пасиву;
 • 6 клас  – 3 розділ пасиву.
 1. Округлюємо показники за встановленими вимогами, тобто ділимо на 1000, округлення до цілих.
 2. Заповнюємо і перевіряємо решту реквізитів (підписи, загальна інформація про підприємство, кількість працюючих).
 3. Складаємо примітки (у разі потреби). Детально зміст приміток щодо кожного об’єкту описаний у спеціалізованих стандартах. Здебільшого даний крок здійснюють підприємства, що є емітентами цінних паперів.

При заповненні балансу корисною може бути наступна таблиця з рознесенням рахунків по рядках балансу.

Порядок заповнення балансу за формою № 1

Бухгалтерский баланс

Збільшити зображення

Нова податкова накладна: що чекає на бухгалтера з 1 грудня

Бухгалтерский баланс
Нижник Тетяна експерт MCFR Головбух
Не встигли бухгалтери познайомитись із податковою накладною, як Кабмін змінив ознаки, за якими ДФС моніторить і блокує податкові накладні та розрахунки коригування до них. Покроково і з прикладами про те: • які нові реквізити у податковій накладній; • як змінилася таблична частина податкової накладної; • яких новацій зазнав розрахунок коригування; • як тепер оформити зведену податкову накладну або за щоденними підсумками; • як філії складають чи отримують податкові накладні; • які особливості складання податкових накладних неплатнику ПДВ; • як виправляти помилки у податкових накладних

Приклад складання балансу

У даному прикладі показано складання форми № 1 на основі оборотно-сальдового балансу підприємства.

Бухгалтерский баланс

Збільшити зображення

Бухгалтерский баланс

Збільшити зображення

Складання та термін надання до ДФС ліквідаційного балансу

Згідно із ст. 104 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 № 435-IV із змінами та доповненнями (далі – ЦКУ) юридична особа припиняє своє існування шляхом ліквідації чи реорганізації. 

Відповідно до частини першої ст. 8 розд. ІІІ Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» із змінами і доповненнями (далі – Закон № 996) бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно з дня реєстрації підприємства до його ліквідації.

Звітним періодом підприємства, що ліквідується, є період з початку звітного року до дати прийняття рішення про його ліквідацію (частина третя ст. 13 розд. IV Закону № 996). 

Частиною п’ятою ст. 14 розд. IV Закону № 996 визначено, що у разі ліквідації підприємства ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та у випадках, передбачених законами, публікує його протягом 45 днів.

Відповідно до частини восьмої ст. 111 ЦКУ встановлено, що ліквідаційна комісія (ліквідатор) після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, що включає відомості про склад майна юридичної особи, що ліквідується, перелік пред’явлених кредиторами вимог та результат їх розгляду.

Проміжний ліквідаційний баланс затверджується учасниками юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи. 

Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає ліквідаційний баланс, забезпечує його затвердження учасниками юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, та забезпечує подання органам доходів і зборів (частина одинадцята ст. 111 ЦКУ).

Фінансова звітність підприємства (крім бюджетних установ, представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності та суб’єктів малого підприємництва, визнаних такими відповідно до чинного законодавства) включає: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до звітів (частина друга ст. 11 розд. IV Закону № 996).

Майно юридичної особи, що залишилося після задоволення вимог кредиторів (у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування), передається учасникам юридичної особи, якщо інше не встановлено установчими документами юридичної особи або законом (частина дванадцята ст. 111 ЦКУ).

Отже, до моменту зняття з обліку юридичної особи як платника податків, зборів, обов’язкових платежів ліквідаційна комісія (ліквідатор) зобов’язана здійснювати розрахунок зобов’язань щодо таких податків, зборів, обов’язкових платежів, сплачувати їх і подавати відповідну звітність.

Комісією з припинення (ліквідаційною комісією, ліквідатором) платника податків складається ліквідаційний баланс, передавальний акт або розподільчий баланс.

У ліквідаційному балансі, який затверджується учасниками юридичної особи або органом, що прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи, відображаються результати прийнятих рішень про стягнення боргів, розподілення активів, власного капіталу та погашення (списання) зобов’язань, що повинно привести до відсутності активів, власного капіталу і зобов’язань ліквідованого підприємства на заключну дату складання ліквідаційного балансу.

До органу ДФС подається тільки один ліквідаційний баланс – на дату прийняття рішення про ліквідацію у вигляді комплекту річної фінансової звітності, та за наявності копії передавального акта або розподільчого балансу. (ЗІР, категорія 135.06).

Читайте гарячу публікацію
EXPERTUS:ГОЛОВБУХ

➤ Як провести річну інвентаризацію швидко: поради колег

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл