Головбух

Оподаткування роялті: важливі аспекти

 • 5 жовтня 2017
 • 1059

Роялті - це винагорода, що отримує автор за використання його творів. На практиці у фахівців з податків виникає чимало проблемних ситуацій, що пов'язані з оподаткуванням роялті

Роялті - це винагорода, що отримує автор за використання його творів. На практиці у фахівців з податків виникає чимало проблемних ситуацій, що пов'язані з оподаткуванням роялті. З деякима нюансами цього питання спробуємо розібратися.

Абсолютно НОВИЙ бухгалтерський ЗВІТ

Зміни у неподатковій звітності підприємств у нашому бухобліку відбуваються нечасто. А щоб з’явився абсолютно новий звіт, то уже й не пам’ятаємо, коли це було. Але він з’явився, завітавши до нас з Європи. Він не входить до складу фінансової звітності, але містить фінансову інформацію. І може містити нефінансову. Мова йде про Звіт про управління, який уже вперше треба буде подати за 2018 рік. Хто має складати Звіт про управління? Кому його подавати? Що має містити Звіт про управління? Як скласти Звіт про управління? Чи є хоча б якісь методрекомендації з його складання?

ПДВ

Операції з виплат роялті у грошовій формі не є об'єктом оподаткування на додану вартість  (далі - ПДВ), відповідно до підпункту 196.1.6 пункту 196.1 статті 196 Податкового кодексу України (далі — ПК). У разі коли платежі за договором потрібно кваліфікувати як роялті, то  операції зі здійснення таких платежів не будуть об'єктом оподаткування ПДВ. Проте, коли платежі не можуть бути кваліфіковані як роялті, то такі операції будуть підлягати оподаткуванню на загальних підставах за 20 - відсотковою ставкою.

Відповідно до пункту 26.1 підрозділу 2 розділу XX ПК у разі, коли платежі не є роялті, проте операції будуть визнані як операції з постачання програмної продукції, то в період з 01.01 2013 року до 01.01. 2023 року вони звільняються від оподаткування ПДВ.

Як облікувати е-Головбух

Як облікувати е-Головбух

Оподаткування роялті: важливі аспекти
Олег Січкерівник Об’єднаної редакції MCFR Головбух, ACCA DipIFR (rus)
Як професійне видавництво, ми уникаємо двозначностей у Договорі, тому деталізуємо умови угоди: доступ до системи не передбачає надання у володіння або розпоряджання чи власність об’єкт інтелектуальної власності і не передбачає права продати або відчужити в інший спосіб електронний продукт. Тобто це 100%-ве роялті!

Податок на прибуток

Об'єкт оподаткування податком на прибуток, відповідно до пункту 134.1 статті 134 ПК визначається коригуванням фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до П(С)БО або МСФЗ, на різниці, що виникають відповідно до положень цього розділу.

Відповідно до П(С)БО визначення фінансового результату означає застосування всіх необхідних положень, також і тих, що стосуються витрат.

Своє визначення роялті містять національні П(С)(БО. Для цілей визначення фінансового результату необхідно керуватися визначенням поняття “роялті”, яке наведено у пункті 4 П(С)БО 15 “Дохід”, а не в ПК. За змістом пункт 4 П(С)БО 15 “Дохід” практично є апалогічним з частиною 1 підпункту 14.1.225 ПК - “використання”. Виняток становить те, що у пункті 4 П(С)БО 15 “Дохід” застосовано слово ”користування”, а у частині 2 підпункту 14.1.225 ПК - “використання”. Проте пункт 4 П(С)БО 15 не містить обмежень, що мають місце у частині 2 підпункту 14.1.225 ПК.

Тому для цілей бухгалтерського обліку та відповідно до норм П(С)БО значно більша кількість платежів розцінюватиметься як роялті у порівнянні з положеннями ПК.

Три методи виправити помилки з податку на прибуток

Оподаткування роялті: важливі аспекти
Олег СічACCA DipIFR(rus), керівник Об’єднаної редакції MCFR: Головбух
Є три методи виправити помилки з податку на прибуток. Найпростіший — скласти нову звітну декларацію за податковий період, у якому припустилися помилки.Цим методом можна скористатися, якщо помилку виявили до спливу граничного строку подання декларації. Якщо пізніше — доведеться обрати один із двох таких методів: подати уточнюючий розрахунок; заповнити коригувальний додаток до поточної декларації (п. 50.1 Податкового кодексу України; ПК). Принципова відмінність уточнюючого розрахунку — його можна подати у будь-який момент. Натомість додаток ВП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, форму якої затверджено наказом Мінфіну від 20.10.2015 № 897 , подають лише у складі поточної декларації.

Коригування на різниці

 Відповідно до правил бухгалтерського обліку та визначення фінансового результату до оподаткування після обліку витрат на сплату роялті, платнику податку потрібно буде здійснити коригування такого фінансового результату на різниці, визначені нормами ПК. Коригування здійснюється, коли умови відповідного договору та господарських операцій за таким логовором  будуть підпадати під правила про “різниці”. Потрібно враховувати.

1. Коли платник податку на прибуток здійснює платежі, які визнаються роялті, згідно з правилами бухгалтерського обліку та включаються до складу витрат, а для цілей оподаткування податком на прибуток такі платежі не вважаються роялті, то підприємство не повинно формувати різниці для коригування фінансового результату до оподаткування податком на прибуток згідно з підпунктами 140.5.5 - 140.5.7 пункту 140.5 статті 140 ПК.

2. Відповідно до підпункту 14.1. 225 ПК коли платежі визначаються роялті, то потрібно визначити, чи підпадають господарські операції платника стосовно виплати роялті під випадки, що передбачені в підпунктах 140.5.5 - 140.5.7 пункту 140.5 статті 140 ПК. У разі якщо підпадають то фінансовий результат до оподаткування, що визначений згідно з П(С)БО, необхідно збільшити на відповідні суми витрат з нарахування роялті, а саме:

а. відповідно до підпункту 140.5.6 ПК- на суму витрат з нарахування роялті на користь нерезидента, що перевищує суму доходів від роялті, збільшену на 4% чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за даними фінансової звітності за рік, що передує звітному;

b. відповідно до підпункту 140.5.6 ПК - на суму витрат з нарахування роялті на користь нерезидента, що перевищує суму доходів від роялті, збільшену на 4% чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за даними фінансової звітності за рік, що передує звітному (крім суб'єктів господарюваня, які провадять діяльність у сфері телебачення і радіомовлення відповідно до Закону України “Про телебачення і радіомовлення”);

c. відповідно до підпункту 140.5.7 ПК - на суму витрат з нарахування роялті в повному обсязі, коли роялті нараховано на користь:

 • нерезидентів, що зареєстровані в державах (на територіях), включених до переліку держав (територій), затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України (далі - КМУ) від 16.09.2015 року № 977-р;
 • нерезидента, який не є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) роялті, за винятком випадків, коли бенефіціар (фактичний власник) надав право отримувати роялті іншим особам;
 • нерезидента стосовно об'єктів, права інтелектуальної власності щодо яких вперше виникли в резидента України;
 • нерезидента, який не підлягає оподаткуванню стосовно роялті в державі, резидентом якої він є;
 • особи, яка сплачує податок на прибуток у складі інших податків;
 • юридичної особи, яка відповідно до ПКзвільнена від сплати податку на прибуток чи сплачує цей податок за ставкою, іншою ніж встановлена в пункті 136.1 статті 136 ПК.

Фінансовий результат до оподаткування необхідно збільшити на всю суму витрат зі сплати роялті, якщо роялті здійснюється на користь, наприклад:

 • резидента Болгарії (Кіпру, Ліхтенштейну, Молдови, Чорногорії та інших з переліку КМУ);
 • фізичної особи - СПД чи юридичної особи, що сплачує єдиний податок.

В той же час не обов'язково формувати різниці та збільшувати фінансовий результат, коли:

 • річний дохід від будь - якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), що визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує 20 млн грн (ч. 3 пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 ПК);
 • операція є контрольованою та сума роялті відповідає рівню звичайних цін, що обгрунтовано у звіті про контрольовані операції та відповідній документації;
 • операція не є контрольованою та сума роялті підтверджується платником податків за правилами звичайних цін відповідно до процедури, що встановлена статтею 39 ПК, але без подання звіту.

Податок на репатріацію

Потрібно враховувати вимоги підпункту “в” пункту 141.4 статті 141 ПК, коли роялті виплачується не на користь нерезидента. Роялті,відповідно до цього пункту відносяться до доходів, що отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України.

Із підпункту 141.4.2 ПК витікає, що у випадку виплати роялті нерезиденту резидент зобов'язаний утримати податок з доходу (тобто з роялті) за ставкою 15% від від суми доходу та за рахунок доходу. Під час такої виплати сплатити цей податок до бюджету.

У разі, коли правила оподаткування під час виплати роялті нерезидентам будуть передбачені положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, то оподаткування відбуватиметься відповідно до вимог таких міжнародних договорів.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл