Головбух

Як заповнити додаток РІ до деки з податку на прибуток

  • 26 липня 2017
  • 6170

У загальному випадку об’єкт оподаткування податком на прибуток розраховуємо від фінансового результату до оподаткування (бухфінрезультат) плюс/мінус різниці з Податкового кодексу України

У загальному випадку об’єкт оподаткування податком на прибуток розраховуємо від фінансового результату до оподаткування (бухфінрезультат) плюс/мінус різниці з Податкового кодексу України (ПК).

Об’єкт оподаткування = бухфінрезультат + збільшувальні різниці – зменшувальні різниці

Ті платники, що мають бухдохід від будь-якої діяльності не більше 20 млн грн, мають право відмовитися від різниць із розділу ІІІ ПК (крім збитку попередніх періодів). Рішення про відмову вони приймають у першому році безперервної сукупності років, в яких дохід не перевищує 20 млн грн. Реквізити цього рішення зазначають у декларації за такий перший «до 20-мільйонний» рік. Підкреслимо, можна відмовитися лише від різниць із розділу ІІІ ПК, а ось різниці з інших розділів застосовують усі (зокрема, і з підрозд. 4 розд. ХХ ПК).

Тож якщо підприємство має різниці, що коригують бухфінрезультат, воно відображає їх у додатку РІ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Мінфіну від 20.10.2015 № 897 (далі — додаток РІ).

Квартальні платники податку на прибуток заповнюють відповідно і додаток РІ щокварталу наростаючим підсумком. Платники, що звітують за рік за наявності різниць складають додаток РІ за підсумками року. Якщо для відображення різниць немає, тоді й додатка РІ не заповнюють.

Форма декларації

Звітуючи за півріччя 2017 року, підприємству доречно використовувати форму декларації, затверджену наказом Мінфіну від 20.10.2015 № 897уже з урахуванням змін, внесених наказом від 28.04.2017 № 467. Рекомендують звітувати за оновленою формою декларації і контролери у листі ДФС 30.06.2017 № 16989/7/99-99-15-02-01-17.

Заради справедливості зазначимо, що якщо читати пункт 46.6 ПК, то оновлену форму мали б використовувати з наступного періоду після оприлюднення. Набрала чинності така форма 09.06.2017, тож мала б діяти зі звітного періоду три квартали 2017 року, а для річників узагалі з 2018 року.

Різниці у додатку РІ

В оновленій формі декларації уже враховано нові різниці, тому зручніше використовувати саме її.

Додаток РІ поділений за групами різниць — за місцем їх «прописки» в ПК (у якому розділі) і за підгрупами (амортизаційні, за резервами, за фінансовими операціями тощо).

Розглянемо найпоширеніші та найцікавіші різниці з додатка РІ.

Різниці за основними засобами і нематактивами

Амортизація

Фінансовий результат до оподаткування (далі — ФР) збільшують на суму (п. 138.1 ПК)

ФР зменшують на суму (п. 138.2 ПК)

Рядок 1.1.1: нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до П(С)БО чи МСФЗ.

Зауважимо: схоже, контролери схильні бачити тут лише бухамортизацію податкових основних засобів. Адже в ЗІР (категорія 102.13), відповідаючи на запитання про різницю за малоцінними необоротними матеріальними активами (МНМА), які не є податковими основними засобами, говорять, що ні збільшувальна, ні зменшувальна різниці за МНМА не діють.

До речі, для різниці не важливо, чи потрапила така амортизація до витрат періоду, чи зависла на собівартості (рахунок 23 «Виробництво»). Важливо, що амортизація нарахована (лист ДФС від 18.07.2016 № 15393/6/99-99-15-02-02-15)

Рядок 1.2.1 АМ: розрахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до пункту 138.3 ПК.

Зауважимо: контролери проти податкової амортизації МНМА (листи ДФС від 05.02.2016 № 2457/6/99-99-19-02-02-15від 18.07.2016 № 15389/6/99-99-15-02-02-15). Однак свого часу податківці не забороняли податкової амортизації МНМА (листи ГУ ДФС у Запорізькій області від 14.01.2016 № 108/10/08-01-15-02-11м. Києві від 29.02.2016 № 4657/10/26-15-11-02-11).

У розрахунку податкової амортизації не враховують переоцінки, проведеної відповідно до П(С)БО (пп. 138.3.1 ПК).

Переоцінка

ФР збільшують на суму (п. 138.1 ПК)

ФР зменшують на суму (п. 138.2 ПК)

Рядок 1.1.1.1: уцінки та втрат від зменшення корисності основних засобів або нематеріальних активів, включених до витратзвітного періоду відповідно до П(С)БО чи МСФЗ (дебет субрахунків 975 «Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій», 972 «Втрати від зменшення корисності активів».

Зауважимо: до різниць не потрапить сума уцінки залишкової вартості (в межах суми попередніх дооцінок), яка відображена проведенням: дебет субрахунку 411 «Дооцінка (уцінка) основних засобів» із кредитом рахунку 10 «Основні засоби»

Рядок 1.2.1.1: дооцінки основних засобів або нематеріальних активів у межах попередньо віднесених до витрат уцінки відповідно до П(С)БО чи МСФЗ.

Зауважимо: йдеться про суму дооцінки, яка проходить за кореспонденцією: дебет рахунку 10 із кредитом субрахунку 746 «Інші доходи»

Рядок 1.2.1.2: вигід від відновлення корисності основних засобів або нематеріальних активів у межах попередньо віднесених до витрат втрат від зменшення корисності за бухправилами.

Зауважимо: йдеться про суми, відображені за кредитом субрахунку 742 «Дохід від відновлення корисності активів» (лист МГУ ДФС — ЦО з ОВП від 04.12.2015 № 26508/10/28-10-06-11)

Вибуття основних засобів і нематактивів

ФР збільшують на суму (п. 138.1 ПК)

ФР зменшують на суму (п. 138.2 ПК)

Рядок 1.1.2: залишкової вартості окремого об’єкта основних засобів або нематеріальних активів, визначеної відповідно до П(С)БО, у разі ліквідації або продажу такого об’єкта.

Зауважимо: у разі продажу основних засобів різниця діє саме на дату продажу, а не на дату, коли об’єкт переводять до утримуваних для продажу на субрахунок 286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу».

Збільшують бухфінрезультат до оподаткування саме на бухгалтерську залишкову вартість. Залишкова вартість у бухобліку — це різниця між первісною (переоціненою) вартістю необоротного активу і сумою його накопиченої амортизації (зносу) (п. 4 П(С)БО 7)

Рядок 1.2.2: залишкової вартості окремого об’єкта основних засобів або нематеріальних активів, визначеної з урахуванням статті 138 ПК, у разі ліквідації або продажу такого об’єкта.

Зауважимо: різниця діє як за продажу, ліквідації об’єктів основних засобів або нематактивів, так і за безоплатної передачі таких активів. Бо безоплатна передача у розумінні ПК — це продаж (пп. 14.1.202 ПК).

Збільшують бухфінрезультат до оподаткування саме на податкову залишкову вартість.

Залишкова вартість за ПК — це різниця між первісною вартістю і сумою розрахованої амортизації відповідно до положень розділу III ПК (пп. 14.1.9 ПК)

NEW «Невиробничі» основні засоби та нематактиви

ФР збільшують на суму (п. 138.1 ПК)

ФР зменшують на суму (п. 138.2 ПК)

Рядок 1.1.3: залишкової вартості окремого об’єкта невиробничих основних засобів або невиробничих нематеріальних активів, визначеної відповідно до П(С)БО чи МСФЗ у разі ліквідації або продажу такого об’єкта

Зауважимо: у разі ліквідації, продажу чи безоплатної передачі (пп. 14.1.202 ПК) негоспдіяльного об’єкта основних засобів чи нематактивів бухфінрезульат збільшують на його бухгалтерську залишкову вартість

Рядок 1.2.3: на суму первісної вартості придбання або виготовлення окремого об’єкта невиробничих основних засобів або невиробничих нематеріальних активів та витрат на їх ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення, у т. ч. віднесених до витрат відповідно до П(С)БО або МСФЗ, у разі продажу такого об’єкта невиробничих основних засобів або нематеріальних активів, але не більше суми доходу (виручки), отриманої від такого продажу.

Зауважимо: зменшувальна різниця діє лише за продажу негоспдіяльних основних засобів чи нематактивів. Зменшують бухфінрезультат саме на первісну вартість та витрати на їх ремонт і поліпшення, але не більше доходу від продажу. За ліквідації чи безоплатної передачі негоспдіяльних об’єктів не можна зменшити бухфінрезультат до оподаткування

Рядок 1.1.4: витрат на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних засобів чи невиробничих нематеріальних активів, віднесених до витрат відповідно до П(С)БО або МСФЗ.

Витрати на ремонт і поліпшення невиробничих основних засобів збільшують бухфінрезультат у періоді проведення таких ремонтів (а не тоді, коли об’єкт продають, ліквідовують)

Різниці за резервами та забезпеченнями

Резерви на забезпечення наступних витрат і платежів

ФР збільшують на суму (пп. 139.1.1 ПК)

ФР зменшують на суму (пп. 139.1.2 ПК)

Рядок 2.1.1: витрат на створення забезпечень (резервів) для відшкодування наступних (майбутніх) витрат (крім забезпечення витрат на оплату відпусток працівникам, інших виплат, пов’язаних із оплатою праці, та пов’язаних витрат на сплату ЄСВ) відповідно до П(С)БО або МСФЗ.

Зауважимо: бухфінрезультат збільшують на суму створеного резерву, тобто нарахованого. При цьому незалежно від того, у складі яких витрат вони відображені: у поточних витратах звітного періоду, незавершеному виробництві, залишках готової продукції тощо (лист ДФС від 15.07.2016 № 15291/6/99-99-15-02-02-15).

Виняток — резерви відпусток та інших виплат, пов’язаних із оплатою праці. Сюди відносять:

  • виплати винагороди/премії за підсумками року (лист ДФС від 25.01.2016 № 1256/6/99-99-19-02-02-15);
  • сформовані забезпечення на виплати пенсійних зобов’язань на пільгових умовах працюючих і не працюючих співробітників, які заробили пільговий стаж на підприємстві до досягнення ними віку 60 років, та фактичні виплати за рахунок раніше створених забезпечень під такі виплати (лист ДФС від 29.08.2016 № 18673/6/99-99-15-02-02-15)

 

Рядок 2.2.1: використання створених забезпечень (резервів) витрат (крім забезпечення (резерву) витрат на оплату відпусток працівникам, інших виплат, пов’язаних із оплатою праці, та пов’язаних витрат на сплату ЄСВ), сформованого відповідно до П(С)БО або МСФЗ.

Зауважимо: у разі нарахування витрат за рахунок резерву зменшують бухфінрезультат. І навіть якщо резерв було створено до 01.01.2015 для покриття наступних витрат і платежів, то за умови понесення витрат після цієї дати за рахунок таких резервів зменшувати бухфінрезультат можна, бо такі витрати ще не впливали на об’єкт оподаткування податком на прибуток до 01.01.2015 (листи МГУ ДФС — ЦО з ОВП від 22.10.2015 № 23415/10/28-10-06-11, ДФС від 18.02.2016 № 3616/6/99-99-19-02-02-15)

Рядок 2.2.1.1: коригування (зменшення) забезпечень (резервів) для відшкодування наступних (майбутніх) витрат (крім забезпечення (резерву) на відпустки працівникам, інших виплат, пов’язаних із оплатою праці, та витрат на сплату ЄСВ, що нараховується на такі виплати), на яку збільшився ФР згідно із П(С)БО або МСФЗ

NEW Резерв сумнівних боргів і списання безнадійної дебіторки

ФР збільшують на суму (пп. 139.1.1 ПК)

ФР збільшують на суму (пп. 139.1.1 ПК)

Рядок 2.1.2: витрат на формування резерву сумнівних боргів відповідно до П(С)БО або МСФЗ

Рядок 2.2.2: коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів, на яку збільшився ФР відповідно до П(С)БО або МСФЗ

Рядок 2.1.3: витрат від списання дебіторської заборгованості понад суму резерву сумнівних боргів.

Зауважимо: збільшують бухфінрезультат на суми, що пройшли у звітному періоді за проведеннями:

  • дебет субрахунку 944 «Сумнівні та безнадійні борги» з кредитом рахунку 38 «Резерв сумнівних боргів» (рядок 2.1.2);
  • дебет субрахунку 944 з кредитом рахунків 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 37 «Розрахунки з різними дебіторами» (рядок 2.1.3).

Зазначимо, що з 01.01.2017 у збільшення бухфінрезультату йде вся сума, списана понад резерв. А до 2017 року збільшували лише на суму, що не відповідала визначенню з підпункту 14.1.14 ПК.

Нагадаємо, що резерв сумнівних боргів можна сформувати тільки для грошової заборгованості. Для товарної заборгованості резерву сумнівних боргів не створюють. За визнання такої заборгованості безнадійною її списують із балансу на інші операційні витрати (п. 11 П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість»).

Резерву сумнівних боргів можуть не створювати мікропідприємства (п. 8 П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»), для решти — це обов’язок

Рядок 2.2.3: списаної дебіторської заборгованості (у т. ч. за рахунок створеного резерву сумнівних боргів), яка відповідає ознакам податкової безнадійної (пп. 14.1.11 ПК).

Зауважимо: зменшують бухфінрезультат:

  • на коригування резерву — це сума за проведенням: дебет субрахунку 944 з кредитом рахунку 38 (методом «сторно»), або дебет рахунку 38 з кредитом субрахунку 719 «Інші доходи від операційної діяльності» (рядок 2.2.2);
  • на суму списаної безнадійної заборгованості як за рахунок резерву, так і понад резерв — це сума за проведеннями: дебет рахунку 38 з кредитом рахунків 36, 37; дебет субрахунку 944 з кредитом рахунків 36, 37 — за умови, що така безнадійна заборгованість відповідає визначенню із підпункту 14.1.11 ПК (рядок 2.2.3).

Нагадаємо, що до 2017 року у зменшення бухфінрезультату не потрапляли суми безнадійної дебіторки у межах резерву (листи ДФС від 05.05.2016 № 10101/6/99-99-15-03-02-15, від 29.10.2015 № 22910/6/99-99-19-02-02-15).

Нині у зменшення йде списання безнадійки як у межах резерву, так і понад його суму. Лише за умови, що така заборгованість відповідає визначенню податкової безнадійної (пп. 14.1.11 ПК)

Читайте гарячу публікацію
EXPERTUS: ГОЛОВБУХ

✍ Річний Звіт з ЄСВ: як підприємцю заповнити без помилок

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл