Головбух

Заповнення та подання звіту про прямі іноземні інвестиції (форма № 10-зез (квартальна))

 • 23 червня 2017
 • 3622

Іноземні інвестиції… Про покращення умов їх залучення говорять чиновники, про їх віддачу пишуть економісти, дані по ним збирають органи статистики. Але без звітів заповнених бухгалтерами ніхто нічого не порахує. Прямі, портфельні, капітальні, – знову ці економічні терміни, які уже призабулися. Сподіваємось, дана консультація просто все пояснить.

Хто подає звіт 10-зез та що таке прямі інвестиції?

Загальний табель (перелік) форм державних статистичних спостережень на 2017 рік (наказ Держстату від 29 грудня 2016 року № 259) вказує, що квартальний Звіт про прямі іноземні інвестиції (форма № 10-зез) подають юридичні особи (резиденти), які одержали прямі інвестиції від нерезидентів, філії та постійні представництва нерезидентів в Україні.

Звіт про прямі іноземні інвестиції (Форма № 10-зез )затверджено наказом Держстату від 13.10.2014 № 297

Тут одразу треба згадати, що таке прямі інвестиції. Взагалі пряма інвестиція як економічний термін – це внесок коштів до статутного (або пайового) капіталу підприємства, що дає можливість брати участь в управлінні. Протилежністю є портфельні інвестиції, які не дають такої можливості (навіть якщо вони теж дають частку в статутному капіталі, але вона досить мала, щоб забезпечити певний вплив на діяльність отримувача інвестицій), – найчастіше це придбання цінних паперів або акцій підприємств на фондових ринках).

У розумінні Держстату іноземні інвестиції є прямими, якщо виконується хоча б одна з умов:

 • частка нерезидента у загальній величині статутного капіталу становить 10% та більше;
 • нерезидент має 10% та більше голосів в управлінні;
 • інвестиція отримана від нерезидента внаслідок концесійного договору;
 • інвестиція отримана від нерезидента внаслідок договору про спільну інвестиційну діяльність (див. ЗУ “Про режим іноземного інвестування” від  19 березня 1996 р. № 93/96-ВР та ст. 1130 ЦКУ);
 • суб’єкт є філією (не плутайте з дочірнім підприємством!) чи представництвом нерезидента в Україні (тут незалежно від того, чи здійснює він господарську діяльність чи є неприбутковою установою). Філія чи представництво не має статутного капіталу, але має капітал, який на 100% належить нерезиденту.

Такі вимоги дещо відрізняються від зазначених у МСФЗ та П(С)БО 12 “Фінансові інвестиції” (там суттєвий вплив – частка в капіталі 20% та більше).

Заповнення та подання звіту про прямі іноземні інвестиції (форма № 10-зез (квартальна)) Для цілей Держстату істотний вплив (пряма інвестиція) на суб’єкт інвестування розпочинається з частки інвестора у статутному капіталі 10% (або 10% прав голосу)

Якщо виконується хоча б одна умова з наведених вище, то уже треба подавати форму № 10-зез (квартальна) територіальному органу Держстату.

Звіт подавати не треба, якщо ви маєте тільки кредити та позики отримані від нерезидентів, торгові кредити від нерезидентів, маєте боргові зобов’язання перед нерезидентом щодо цінних паперів (векселі, облігації, депозитні сертифікати тощо), але не маєте прямих інвестицій від них. І, звичайно, не треба подавати звіт за наявності інвестора-нерезидента, якщо його частка не дотягує до 10%.

Коли треба подати звіт 10-зез?

Звіт подається не пізніше 7 числа місяця, наступного за звітним періодом. Для подання звіту за ІІ квартал 2017 р. останнім днем є 7 липня 2017 р.

  

Як заповнити звіт 10-зез?

Звіт за формою 10-зез (квартальна) є досить великий та має два розділи. Сучасна його форма затверджена наказом Держстату від 13.10.2014 № 297. Його заповнення здійснюється на основі Роз’яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 10-зез “Звіт про прямі іноземні інвестиції”, затвердженого наказом Держстату від 03.10.2014 р. № 17.4-12/30 (далі – Роз’яснення).

Заповнення та подання звіту про прямі іноземні інвестиції (форма № 10-зез (квартальна))

СКАЧАТИ БЛАНК

Ключовим у заповненні даного звіту є:

 • розуміння поняття пряма інвестиція (див. вище);
 • частка інвестора-нерезидента у статутному капіталі (для філіалів та представництв рахувати не треба, вона 100%);
 • знання про складові частини власного капіталу підприємства;
 • якщо інвесторів декілька, то поділ їх та їхніх внесків по країнах походження та валютах.

Одразу зупинимося на розрахунку частки інвестора. Якщо у вас є іноземний інвестор, то беремо статут та уважно вивчаємо оцінену вартість вкладу в гривневому еквіваленті на дату його внесення та обчислюємо його частку в загальній величині статутного капіталу також в гривнях, якщо вона уже не обчислена в статуті. Також вивчаємо частку прав голосу. Якщо отримали цифру рівну чи більшу 10%, то заповнюємо звіт далі.

Заповнення розділу І звіту починаємо з зазначення країни походження інвестора та валюти (кодів країни та валют проставляти не треба!). Якщо з одної країни декілька інвесторів, то показуємо сумарні показники.  Розглянемо нижче як заповнювати звіт далі.

Рядок звіту

Як заповнювати

Розділ І. Прямі інвестиції

01-02 Капітал нерезидента

Рахуємо тільки сплачений нерезидентом капітал (статутний капітал, пайовий капітал, інший вкладений капітал). В гривню переводити не треба, все рахуємо в іноземній валюті, яку зазначаємо у відповідній колонці. Якщо звіт уже заповнювався в минулих кварталах, то беремо дані щодо залишку капіталу на кінець минулого кварталу.

03-15 Збільшення капіталу нерезидента

Якщо протягом кварталу від інвестора надходили нові внески, то вказуємо їх за їхніми видами.

Якщо раніше інвестор мав частку меншу 10%, а тепер за результатами кварталу його частка подолала 10%-й поріг, то суму попереднього внеску вказуємо в рядку 14 “інвестиції, які перейшли з категорії портфельних”. Також можлива дооцінка внесків засновника (рядок 12). Але тут не плутайте з переоцінкою внесків у зв’язку з курсовими різницями, так як звіт заповнюється в іноземній валюті і ніяких курсових різниць тут бути не може. Дооцінка в даному випадку, наприклад, перегляд вартості внеску основними засобами чи цінними паперами (рахується в іноземній валюті!).

16-27 Зменшення капіталу нерезидента

Якщо протягом кварталу інвестору поверталися його внески, то вказуємо їх за їхніми видами. Заповнюється аналогічно рядкам 03-15.

28-29 Капітал нерезидента на кінець звітного періоду

Капітал на кінець періоду визначається за класичною бухгалтерською формулою: капітал на початок + збільшення капіталу – зменшення капіталу.

30-32 Дохід інвестора-нерезидента

Вказуємо суму доходу, який отримав інвестор у вигляді дивідендів або процентів за наданими кредитами чи фінансовим лізингом.

33-40 Кредити та позики

Заповнюємо, якщо від прямого інвестора отримували кредити, позики чи, навпаки, надавали їх йому самі.

41-48 Торгові кредити

Торгові кредити – це обсяги кредиторської або дебіторської заборгованості між підприємством та прямим інвестором, що виникають за отриманими, але не сплаченими товарами, роботами, послугами, або за отриманими авансами в рахунок майбутніх поставок продукції, включаючи прострочені суми як за основною сумою кредит, так і за іншими платежами за торговими кредитами на початок та на кінець звітного періоду.

49-56 Інші зобов’язання та вимоги

Наводиться обсяг взаємних вимог по борговим цінним паперам (векселі, облігації, депозитні сертифікати тощо).

57 Частка участі прямого інвестора-нерезидента у статутному капіталі

Вказуємо частки участі по кожному з інвесторів, якщо їх декілька. Найменування інвесторів можна не наводити, вони у звіті йдуть анонімно (інвестор 1, інвестор 2 і т.д.).

58-61 Зворотний капітал

Вказуємо ваші внески до капіталу прямого інвестора, їх збільшення, зменшення протягом кварталу. Якщо вони є, – це ситуація взаємних інвестицій. Одиниця виміру – тис. грн з одним десятковим знаком.

62-63 Резервний капітал

На основі частки інвестора рахуємо скільки йому належить у тис. грн резервного капіталу підприємства (беремо залишок по 43 рахунку та множимо його на частку).

64-66 Довідка 2

Робимо позначки “˅” там, де треба в анкеті (п. 2.65-2.67 Роз’яснення).

Пов’язане підприємство – підприємство з яким існує спільний прямий інвестор, але його частка в вашому підприємстві (чи навпаки) менша 10%.

Контроль – ситуація, коли прямий інвестор має 50% та більше вартості статутного капіталу.

Підприємство спеціального призначення – входить до складу міжнародної групи та виконує функції розпорядника фінансових ресурсів.

Розділ ІІ. Внески Вашого підприємства у підприємства-резиденти на кінець звітного періоду

Ідентифікаційні коди; частки участі, %; розміри внеску

Заповнюємо, якщо самі є інвестором вітчизняних підприємств (у тис. грн).

Рядки щодо кредитів (33-40) та інших зобов’язань (49-56) не заповнюються підприємствами-резидентами, що є банками або фінансовими посередниками. Також у разі повного вилучення прямих інвестицій, рядки 33-56 в наступних кварталах не заповнюються.

Які можливі помилки при складанні звіту 10-зез?

При заповненні можливі такі помилки:

 • помилки в округленнях та виборі одиниць виміру (уважно читаємо вказівки у самій формі звіту, інвестиції нерезидентів рахуються у їхніх валютах, в тисячах одиниць валюти з одним десятковим знаком);
 • інвестиції наводяться окремо за кожною валютою та країною;
 • Держстат зазначає, що типовою помилкою є те, що при заповненні звіту не вказується назва країни та валюти здійснення інвестицій;
 • помилка у класифікації інвестицій як прямих (див. визначення).

Яка відповідальність по звіту 10-зез?

Відповідальність є такою ж, як і для інших форм статзвітності: за неподання, подання недостовірних даних або не в повному обсязі, не за формою, подання із запізненням накладається адміністративний штраф від 170 до 255 грн (ч. 1 ст. 1863 КпАП) або ж від 255 до 425 грн у разі повторного порушення протягом року (ч. 2 ст. 1863 КпАП). 

Читайте гарячу публікацію
EXPERTUS:ГОЛОВБУХ

➤ Як провести річну інвентаризацію швидко: поради колег

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл