Головбух

Набрав чинності Порядок проведення перевірок з дотримання трудового законодавства

22 травня 2017
4827
Середній бал: 0 із 5

Постанова КМУ від 26 квітня 2017 року № 295, якою затверджено порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю

Порядок здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю набрала чинності 16 травня 2017 року. Відносини держави та бізнесу набули нових підходів, запроваджених цим документом. Профілактична робота та консультування роботодавців  стали головними  пріорітетами інспекторів згідно прийнятого документу.

Відповідальність роботодавця за ненадання відпустки за роботу на комп’ютері

Процедуру застосування державного контролю за дотриманням законодавства про працю юридичними особами (включно з їх структурними та відокремленими підрозділами, які не є юридичними особами) та фізичними особами, які використовують найману працю (далі - об'єкт відвідування) визначає Порядок державного контролю.

Інспекторами праці:

 • Держпраці та її територіальних органів;
 • виконавчих органів міських рад, міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад, об'єднаних територіальних громад ( з питань своєчасної та у повному обсязі оплати праці, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці, оформлення трудових відносин ( далі -  виконавчі органи рад) здійснюється контроль від імені держави за дотриманням законодавства про працю у формі проведення інспекційних відвідувань та невиїзних інспектувань.

Посадові особи Держпраці та її територіальних органів виконавчих органів рад (далі-органи контролю) є інспекторами праці. Посадовими обов'язками інспекторів праці передбачено повноваження здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про працю (далі - контрольні повноваження).Службове посвідчення  підтверджує контрольні повноваження інспектора праці. Форма посвідчення встановлена Мінсоцполітики, видається Держпраці.

Проведення інспекційних відвідувань та організація невиїзних інспектувань

Інспекційні відвідування здійснюються у випадках:

 • при порушенні стосовно працівника законодавства про працю за його зверненням;
 • при порушенні правила оформлення трудових відносин фізичної особи за її зверненням;
 • коли приймається рішення керівником органу контролю, яке грунтується на результатах аналізу інформації, отриманої із засобів масової інформації, інших джерел, доступ до яких не обмежений законодавством, та джерел, зазначених у підпунктах 1, 2, 4-7 цього пункту про проведення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин;
 • повідомленням правоохоронних органів про порушення законодавства про працю, за рішенням суду;
 • за повідомленням посадових осіб органів державного нагляду (контролю), про виявлені ними ознаки порушення законодавства про працю в ході виконання контрольних повноважень даних осіб;

За інформацією: Держстату та її територіальних органів, про виявлення заборгованості  по виплаті заробітної плати; ДФС та її територіальних органів про:

 • невідповідність обсягів виробництва (виконаних робіт, наданих послуг) кількості працівників роботодавця до середніх показників за відповідним видом економічної діяльності;
 • виявлені у ході здійснення контрольних повноважень факти порушення законодавства  про працю;
 • факти здійснення господарської діяльності без державної реєстрації у  встановленому законом порядку;
 • роботодавців, які мають заборгованість по сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне страхування розмір якоих, перевищує мінімальний страховий внесок за кожного працівника;

Пенсійного фонду України та його територіальних органів про:

 • роботодавців, які нараховують заробітну плату менше мінімальної;
 • роботодавців, у яких відсутнє повідомлення про прийняття на роботу працівників;
 • роботодавців, у яких кількість працівників, що працюють на умовах неповного робочого часу збільшилась на 20 і більше відсотків протягом місяця;
 • працівників, які за цивільно - правовими договорами виконують роботи (надають послуги) в одного роботодавця більше року;
 • роботодавців, у яких стосовно працівників відсутні нарахування заробітної плати у звітному місяці (відпустка без збереження заробітної плати без дотримання вимог Кодексу Законів про працю України  та Закону України “Про відпустки”;
 • роботодавців, у яких індексація заробітної плати не проводилась протягом року або сума підвищення заробітної плати є меншою від суми нарахованої індексації;
 • роботодавців, у яких на умовах цивільно - правових договорів працюють 30 і більше відсотків працівників;
 • роботодавців, у яких протягом місяця відбулося скорочення працівників на 10 і більше відсотків, а чисельність працівників становить 20 і більше;
 • за інформацією профспілкових органів при здійсненні громадського контролю за додержанням законодавства про працю про виявлені порушення  прав працівників, які є членами профспілки.

Про проведення інспекційного відвідування інспектор праці повідомляє об'єкту відвідування або уповноваженій ним  посадовій особі. Інспектор праці, при проведенні інспекційного відвідування з питань неоформлених трудовиих відносин, повідомляє об'єкту відвідування або уповноваженій ним посадовій особі, коли він впевнений, що таке повідомленя не може завдати шкоди інспекційному відвідуванню. Інспектор праці  повинен пред'явить своє службове посвідчення об'єкту відвідування або уповноваженій ним посадовій особі під час інспекційного відвідування. Інспекційне відвідування невиїзного інспектування по тривалості не може перевищувати 10 робочих днів, а для суб'єктів мікропідприємництва та малого підприємництва - двох робочих днів.

Інспектори праці, без попереднього повідомлення, безперешкодно, при наявності службового посвідчення мають право:

 • за наявності підстав, визначених пунктом 5 цього Порядку під час проведення інспекційних відвідувань з питань виявленнея неоформлених трудових відносин, враховуючи вимоги законодавства про охорону праці, в будь-яку годину доби, самостійно  проходити до будь-яких службових, виробничих, адміністративних приміщень об'єкта відвідування  в яких використовується наймана праця;
 • ознайомлюватися з будь-якими, передбаченими законодавством реєстрами, книгами, документами, що містять відомості/інформацію з будь - яких питань , що стосуються предмету інспекційного відвідування, невиїзного інспектування, метою яких є перевірка їх відповідності нормам законодавства, отримувати їх копії або витяги, завірені особою відвідування;
 • ставити керівнику та/або працівникам об'єкта відвідування , наодинці або в присутності свідків, запитання, стосовно законодавства про працю, та отримувати усні та /або письмові пояснення щодо зазначених питань;
 • залучати працівників правоохоронних органів при створенні загрози безеці інспектора праці та/або наявності ознак кримінального правопорушення;
 • на надання робочого місця для можливості ведення з працівником конфіденційної розмови, щодо предмета інспекційного відвідування;
 • технічними засобами (аудіо-, фото та відеотехніки) фіксувати прведення інспекційного відвідування з питань виявлення неоформлених трудових відносин;
 • отримувати інформацію від державних органів, яка необхідна для інспекційного відвідування та невиїзного інспектування.

Обов'язковою для виконання є вимога інспектора праці про надання для ознайомлення об'єктом відвідування документів та/або їх копій чи витягів з документів, поясннь, доступу до організації робочого місця, приміщення  в межах повноважень.

Інспекторам праці заборонено:

 • під час колективних або індивідуальних трудових спорів виступати експертами, арбітрами чи посередниками;
 • під час відвідування підміняти працівників об'єкта відвідування при проведенні розрахунків або перерахунків розмірів, належних працівникам коштів, готувати висновки нормативних актів об'єкта відвідування відповідності або невідповідності вимогам нормативно-правових актів, з метою їх подальшого передання працівникам (у тому числі звільненим), іншим органам чи особам;
 • проводити інспекційні відвідування, з метою отримання  будь - яких документів або їх копій від обэ'кта відвідування для подальшої передачі іншим особам;
 • перевіряти та розглядати питання, яке є предметом розгляду у суді або вже набрало законної сили рішення суду, перевіряти правильність, повноту та своєчасність виконань рішень суду:
 • розголошувати, доведеного до їх відома , джерело будь - якої скарги на порушення або недоліки та повідомляти об'єкту відвідування або його представнику, що у зв'язку з отриманням скарги буде проведене відвідування;
 • розголошувати виробничі процеси та комерційні таємниці з якими інспектори праці могли ознвйомитися при виконанні своїх обов'язків, крім передбачених законом випадків, також протягом трьох років після звільнення з посади;
 • в об'єктів відвідування вилучати оригінали їх бухгалтерських, фінансово - господарських та інших документів, комп'ютерів та їх частин.

Об'єкт відвідування  під час проведення інспекції має право:

 • перевіряти  службове посвідчення у інспектора праці;
 • при відсутності службового посвідчення не допускати до проведення інспекційного відвідування;
 • якщо відсутні рішення Мінсоцполітики на офіційному веб-сайті Держпраці про форми службового посвідчення інспектора праці, акта, довідки, припису, вимоги, переліку питань, що підлягають інспектуванню;
 • при перевищенні строку проведення інспекційного відвідування, визначеного пунктом 10 цього Порядку;
 • до відповідного журналу перевірок  об'єкта відвідування (при його наявності) вимагати від інспектора праці внесення запису про проведення інспекційного відвідування перед тим, як надати акт для підпису керівником об'єкту відвідування або його уповноваженим представником;
 • свої зауваження та пояснення про усунення порушень до акта або припису подавати в письмовій формі;
 • бути проінформованим про свої права та обов'язки перед пвдписанням акта;
 • вимагати додержання вимог чинного законодавства від інспектора праці;
 • вимагати нерозголошення конфіденційної інформації об'єкта відвідування та інформації, що становить комерційну таємницю;
 • неправомірні дії інспектора праці оскаржувати в установленому законом порядку;
 • з метою запобігання порушенням, під час проведення інспекційних відвідувань, невиїзних інспектувань отримувати від інспектора праці консультативну допомогу.

Невиїзні інспектування можуть проводити на підставі документів та пояснень, наданих об'єктом відвідування у приміщенні відповідного органу контролю. За наявності підстав, які визначені підпунктами 1, 4-7 пункту 5 Порядку інспектори праці можуть проводити такі невиїзні інспектування за рішенням керівника органу контролю чи його заступника, яке узгоджене з об'єктом відвідування.

При створенні об'єктом відвідування перешкод у діяльності інспектора праці складається акт про неможливість проведення інспекційного відвідування або невиїзного інспектування із зазначенням відповідних причин, який при можливості підписується керівником об'єкта відвідування або іншою уповноваженою особою.

Перешкоди, які може створювати об'єкт відвідування:

 • ненадання необхідної інформації  для проведення інспекційного відвідування або невиїзного інспектування;
 • перешкода, передбачена пунктом 1 Порядку в реалізації інших прав;
 • відсутність об'єкта відвідування або уповноваженої ним особи за місцезнаходженням (адресою, зазначеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інших документах, які послужили підставою для проведення відвідування);
 • відсутність документів ведення, які передбачено законодавством про працю.

Органам, яким підпорядкований об'єкт відвідування (за наявності), надсилається копія акта, зазначеного у пункті 16 цього Порядку для забезпечення присутності об'єкта відвідування за своїм місцезнаходженням та для вжиття заходів з усунення перешкод.

За відсутності документів, ведення яких передбачено законодавством про працю, надсилається копія акта про неможливість проведення інспекційного відвідування чи невиїзного інспектування об'єкту відвідування та письмова вимога із визначенням строку поновлення документів.Строк проведення інспекційного відвідування або невиїзного інспектування на час виконання такої вимоги зупиняється.

Складання акта, припису та прийняття рішень за результатами інспекційного відвідування, невиїзного інспектування

Акт складається за результатами інспекційного відвідування чи невиїзного інспектування. При виявленні порушень законодавства про працю складається припис про їх усунення. Коли об'єкт відвідування  не згоден з інформацією, яка викладена у акті, у такому випадку акт підписується із зауваженнями, які слугують його невід'ємною частиною.

Зауваження подаються об'єктом відвідування не пізніше трьох робочих днів з дати підписання акта. Інспектором праці надається письмова вмотивована відповідь на зауваження не пізніше трьох робочих днів з дати їх надходження. Аудіо-, фото- та відеоматеріали зафіксовані в ході інспекційних відвідувань,  долучаються до акта у паперовому чи електронному вигляді на дисках для лазерних систем зчитування, де проставляється номер акта.

В акті робиться відмітка про долучення таких матеріалів.  Обов'язковою, у визначені строки, для виконання письмовою вимогою  інспектора праці про усунення порушень законодавства про працю, об'єктом відвідування,  виявлених під час інспекційного відвідування чи невиїзного інспектування - є припис.

Набрав чинності Порядок проведення перевірок з дотримання трудового законодавства Об'єкту відвідування припис вноситься не пізніше наступного робочого дня після підписання акта (відмови від підписання), а при наявності зауважень - наступного дня після їх розгляду.

У приписі зазначено строк для усунення виявлених порушень. Коли строк виконання припису більше ніж три місяці у приписі визначається графік та заплановані заходи усунення виявлених порушень з інформуванням інспектора првці з періодичністю, визначеною у приписі. 

Набрав чинності Порядок проведення перевірок з дотримання трудового законодавства Коли об'єкт відвідування не надав відповідь чи надав її  в недостатньому обсязі для підтвердження факту усунення виявлених порушень, перевіряється стан виконання припису після закінчення зазначеного в ньому строку.

При неможливості особистого вручення  акта і припису та у разі відмови керівника або уповноваженого представника об'єкта відвідування від підписання, акт і припис складаються у трьох примірниках. Не пізніше ніж протягом наступного робочого дня два примірники акта і припису надсилаються рекомендованим листом з описом документів у ньому та з повідомленням про вручення об'єкту відвідування.

Реквізити поштового повідомлення залишаються на примірнику акта та припису, що залишаються в інспектора праці та долучається до матеріалів. Не пізніше ніж через три робочих дні з дати отримання акта та припису об'єкт відвідування зобов'язаний повернути підписаний примірник акта та припису інспектору праці.

Коли підписаний примірник акта та припису не надійшов в установлений строк, складається акт про відмову від підпису у двох примірниках, один із них надсилається об'єкту відвідування рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Застосування заходів впливу у зв'язку з порушенням законодавства про працю, оскарження припису або вимоги

Коли існують заіфксовані актом інспекціонного відвідування або актом невиїзного інспектування порушення вимог законодавства про працю інспектор праці, розглянувши зауваження об'єкта відвідування (коли вони надійшли), проводить аналіз  матеріалів інспекційного відвідування чи невиїзного інспектування, в результаті якого вносить припис та/або вживає заходів до притягнення винної посадової особи, яка допустила порушення, до відповідальності встановленої законом.

Заходи притягнення до відповідальності об'єкта відвідування та його посадових осіб не вживаються при виконанні припису в установлений у ньому строк.

 За використання праці неоформлених працівників, не у повному обсязі та несвоєчасну виплату заробітної плати, недодержання мінімальних гарантій  в оплаті праці заходи до притягнення об'єкта відвідування та його посадових осіб до відповідальності вживаються одночасно із внесенням припису. незалежно від факту усунення виявлених порушень у ході інспекційного відвідування або невиїзного інспектування.

Набрав чинності Порядок проведення перевірок з дотримання трудового законодавства У10-ти денний строк з дати отримання припис або вимога інспектора праці можуть бути оскаржені до керівника або заступника керівника відповідного територіального органу Держпраці.

Подання в установлений строк скарги тимчасово припиняє виконання припису або вимоги.

Скарга розглядається у 30- ти денний строк. Приписи можуть бути скасовані повністю або в окремій частині за результатами розгляду скарг вимоги.

Забезпечення об'єкта відвідування та його працівників інформацією та консультаціями щодо найбільш ефективних способів дотримання законодавств про працю

За наявності письмової заяви роботодавця інспектори праці можуть проводити аналіз стану дотримання законодавства про працю, надавати рекомендації з його застосування. Результати проведеного аналізу є підставою для складання довідки. Роботодавці можуть виступати ініціаторами проведення інспекторами праці регулярних інформаційно - роз'яснювальних кампаній з найбільш ефективних способів дотримання норм законодавства про працю, захисту і поновлення трудових прав працівників. Такі ініціативи мають на меті запобігання порушенням законодавства про працю. Рішення про необхідність відвідування роботодавця з метою інформування його працівників про ефективні способи дотримання законодавства про працю, моніторингу стану його дотримання, оформлення трудових відносин - інспектор праці приймає самостійно.

Порядок здійснення державного нагляду за дотриманням законодавства про працю регламентує порядок виявлення порушень та недоліків під час здійснення виконавчими органами міських рад міст обласноо значення, селищних, сільських, міських рад об'єднаних територіальних громад та центральними органами виконавчої влади (далі - об'єкт нагляду) повноваженнь, визначених відповідно частині 3 статті 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та частині 2 статті 259 Кодексу законів про працю України (далі - КЗПП).

Основні завдання державного нагляду:

 • напрацювання пропозицій до шляхів підвищення ефективності здійснення контрольних повноважень;
 • внесення вимоги щодо забезпечення здійснення контрольних повноважень (далі-вимога);
 • сприяти ініціюванню заходів з притягнення до відповідальності посадових осіб за порушення  законодавства при здійсненні контрольних повноважень.

Державний нагляд здійснюють посадовці з Держнагляду з обов'язками нагляду за дотриманням законодавства про працю, при наявності службового посвідчення.

Державний  нагляд здійснюється шляхом збирання та аналізу інформації, яка необхідна для підготовки висновків про додержання об'єктом нагляду законодавства про працю, або проведенням перевірки об'єкту нагляду з виїздом за його місцезнаходженням. Уповноваженими посадовими особами проводяться виїзні перевірки згідно індивідуального графіка, затверджені керівником або заступником керівника Держпраці за планом роботи Держпраці. Посадова особа повідомляє об'єкту нагляду про проведення виїзної перевірки не пізніше ніж за 5 робочих днів до її початку.

Права уповноважених посадових осіб:

 • Без перешкод отримувати від об'єктів нагляду документи, інформацію та будь-які дані, які пов'язані із здійсненням контрольних повноважень.
 • Ставити запитання та отримувати пояснення, звіти, матеріали про стан профілактичної роботи, причини порушень законодавства про працю та вжиті заходи до їх усунення, посадовим особам об'єкта нагляду.
 • Аналізувати документи та матеріали, які складені під час перевірки за результатами інспекційних відвідувань, невиїзних інспектувань; показники статистичної звітності, дані опитування громадян і збирання інформації від юридичних осіб.
 • Отримувати від державних органів фізичних та юридичних осіб матеріали і документи щодо предмету державного нагляду, отримувати інформацію з довідкових систем, реєстрів та баз даних, створених державними органами.
 • Вимагати припинення дій, що перешкоджають здійсненню державного нагляду.
 • Робити висновки про дотримання об'єктом нагляду законодавства про працю під час здійснення контрольних повноважень.
 • Ініціювати проведення об'єктом нагляду інформаційно - роз'яснювальних компаній по дотриманню норм законодавства про працю, захисту і поновлення трудових прав  працівників.

Уповноважені посадові особи  у разі виявлення порушень мають право:

 • вносити обов'язкову для виконання вимогу керівнику об'єкта нагляду;
 • за порушення законодавства під час здійснення контрольних повноважень ініціювати притягнення посадових осіб об'єкта нагляду до відповідальності;
 • ініціювати зупинення чи скасування дії рішень прийнятих посадовими особами об'єкта нагляду,  якщо вони суперечать законодавству про працю.
logo
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Найцікавіше — далі!

Дочитайте до кінця, щоб не випустити нюансів, які важливі саме для Вас

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини