Головбух

Інвентаризуємо основні засоби та МНМА

  • 9 листопада 2015
  • 63

Облікова інформація про наявність основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів та їх технічний стан потребує фактичної перевірки.Для цього підприємство має здійснити їх інвентаризацію.Як організувати проведення такої інвентаризації

Знову добігає кінця черговий рік, і чинне законодавство вимагає від бухгалтерів провести інвентаризацію.

Основні засоби (ОЗ) та малоцінні необоротні матеріальні активи (МНМА) становлять левову частку майна майже кожного підприємства. Пункт 10 розділу І Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Мінфіну від 02.09.2014 № 879 (далі ― Положення № 879), вказує на можливість проведення інвентаризації земельних ділянок, будівель, споруд та інших нерухомих об’єктів один раз на три роки. Щодо решти об’єктів — не рідше одного разу на рік перед складанням річної фінансової звітності та в інших обов’язкових випадках, визначених пунктом 7 розділу І Положення № 879.

Пунктом 4 П(С)БО 7 «Основні засоби» визначено сутність основних засобів, а МНМА відрізняються від цих активів лише вартісним критерієм, який підприємство вправі встановити самостійно і закріпити в наказі про облікову політику. Нагадаємо, що часто такий критерій встановлюють за правилами податкового законодавства ― у розмірі 6000 грн. для об’єктів ОЗ (пп. 14.1.138 Податкового кодексу України; ПК).

 Цікаве за темою:

Уточнюємо декларацію з податку на прибуток

14 березня 2017 Надмірна кількість змін у податковому законодавстві спричиняє виникнення помилок у податковій звітності. Не є винятком і декларування податку на прибуток. З’ясуємо, як виправити звітні похибки за допомогою уточнюючого розрахунку


Податковий кредит та списання кредиторської заборгованості

13 березня 2017 Чи мають платники податків проводити коригування податкового кредиту ПДВ, при списанні кредиторської заборгованості? Давайте розглянемо нюанси такої операції


Податок на прибуток підприємств: відповіді на актуальні запитання

20 лютого 2017 Податкові нововведення 2017 року породили чимало запитань у платників податків, зокрема. Щодо оподаткування прибутків підприємств

Правила інвентаризації основних засобів і МНМА

При проведенні інвентаризації ОЗ і МНМА слід зважати на такі правила:

  • інвентаризація проводиться у таких розрізах: власні ОЗ (МНМА), ОЗ (МНМА) на відповідальному зберіганні, ОЗ (МНМА) в ремонті, ОЗ, передані або прийняті в оренду (лізинг). Причому комісії слід сформувати окремі інвентаризаційні документи на такі групи об’єктів. Інвентаризаційні документи на орендовані ОЗ або ті, що перебувають на відповідальному зберіганні, складають у двох примірниках;
  • перед початком інвентаризації треба чітко визначитися, що є інвентарним об’єктом ОЗ (МНМА), з метою правильного внесення інвентарних номерів до описів. Причому інвентарні номери не мають змінюватися протягом строку корисного використання об’єкта;
  • до початку інвентаризації слід перевірити наявність та стан інвентарних карток обліку ОЗ, технічних паспортів, документів, що засвідчують право власності на об’єкт ОЗ та МНМА, і за потреби внести зміни до них;
  • однотипні об’єкти ОЗ (МНМА), які мають однакову вартість та одночасно введені в експлуатацію, закріплені за однією матеріально відповідальною особою та обліковуються в інвентарних картках групового обліку, вносяться комісією до інвентаризаційного документа із зазначенням кількості таких предметів та загальної вартості;
  • у випадку встановлення комісією факту непридатності використання об’єкта ОЗ (МНМА) та недоцільності його відновлення, комісія має скласти окремий інвентаризаційний документ та оформити акт ліквідації ОЗ типової форми.

Часто-густо інвентаризаційна комісія виявляє ОЗ, залишкова вартість яких дорівнює нулю, але об’єкти продовжують функціонувати. Що робити за таких обставин? Якщо зазначений ОЗ продовжує відповідати критеріям визнання активу згідно з пунктом 6 П(С)БО 7 (наявність достовірно визначеної вартості та можливість отримання в майбутньому економічних вигід), то комісія має передати відповідні матеріали керівнику підприємства (пп. 1.4 розд. ІІІ Положення № 879). До речі, справедлива вартість такого об’єкта може бути визначена на підставі акта незалежної оцінки суб’єкта оціночної діяльності. Детальніше про це читайте у статті О. Січа «Дооцінка повністю замортизованого основного засобу» у тижневику «Головбух» № 27/2015 на с. 34.

Вріз 1

Після вивчення облікової інформації інвентаризаційна комісія проводить фактичну перевірку наявності об’єктів ОЗ та МНМА в місцях експлуатації і заносить дані до Інвентаризаційного опису основних засобів (ф. № инв-1). Приклад заповнення Інвентаризаційного опису за формою № инв-1 див. на с. __. Якщо у випадку порівняння даних обліку та фактичних даних виявлено розбіжності, їх відображають у Звіряльній відомості результатів інвентаризації основних засобів (ф. № инв-18) на підставі письмових пояснень матеріально відповідальної особи (Приклад заповнення див. на с. __). Регулювання інвентаризаційних різниць — недостач та надлишків — проводиться згідно з вимогами пункту 1 розділу ІІІ та розділу IV Положення № 879 на засіданні членів інвентаризаційної комісії. Рішення комісії оформлюють протоколом, і у п’ятиденний строк його підписує керівник підприємства. Лише наявність такого рішення слугує підставою для того, щоб бухгалтерія відобразила результати інвентаризації на рахунках бухгалтерського обліку та фінансовій звітності того звітного періоду, у якому закінчена інвентаризація.

Додамо, що пункт 14 розділу ІІ Положення № 879 дає змогу підприємствам і самостійно розробляти інвентаризаційні документи, орієнтуючись на вимоги Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Мінфіну від 24.05.1995 № 88.

Облік результатів інвентаризації

У разі виявлення нестачі ОЗ або МНМА потрібно списати накопичену амортизацію за таким об’єктом проведенням: дебет субрахунку 131 «Знос основних засобів» або субрахунку 132 «Знос інших необоротних матеріальних активів» з кредитом рахунку 10 «Основні засоби» або субрахунку 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи». Суми нестачі ОЗ або МНМА включають до складу витрат звітного періоду (субрахунок 976 «Списання необоротних активів»), вони підлягають компенсації винною особою в сумі відшкодування завданих збитків. Цю суму відображають на субрахунку 375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків», а визначають на підставі акта незалежної оцінки, який видає суб’єкт оціночної діяльності згідно з вимогами Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 № 116.

ВРІЗ 2

Якщо ж винну особу не встановлено, то суму нестачі відображають на позабалансовому субрахунку 072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей» до її визначення. Зменшення суми невідшкодованих нестач і втрат від псування цінностей відбувається після вирішення питання про винуватців з одночасним відображенням проведення: дебет субрахунку 375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків» з кредитом субрахунку 716 «Відшкодування раніше списаних активів» у сумі, що належить до відшкодування винуватцями.

У разі виявлення надлишку ОЗ або МНМА у підприємства виникають інші доходи, які відображають на субрахунку 746 «Інші доходи».

Додамо, що суми витрат та доходів, визнаних внаслідок виявлення нестач та надлишків ОЗ або МНМА, впливають на об’єкт оподаткування податком на прибуток через «бухгалтерський» фінансовий результат. Про ПДВ-наслідки оприбуткування надлишків та нестач читайте на с. __ поточного номера.

ПІДВЕРСТКА

Приклад

заповнення інвентаризаційного опису основних
засобів за формою № инв-1

Форма № инв-1

Утверждена
постановлением Госкомстата СССР
от 28.12.1989 № 241

                   ТОВ «МАШБУД»                              

(предприятие, организация)

Код по ОКУД

Номер
документа

Дата
составления

Цех (склад)

1

10.11.2015

15

Инвентаризационная опись основных средств

Основные средства обладнання                  

Местонахождение цех № 15                                                       

РАСПИСКА

К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на ценности сданы в бухгалтерию и все ценности, поступившие на мою (нашу) ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход.

Лицо(а), ответственное(ые) за сохранность основных средств:

головний механік Коваленко

(должность, подпись)

               І. І. Коваленко             

(и., о., фамилия)

                                         
(должность, подпись)
                                         
(и., о., фамилия)

                                          
(должность, подпись)
                                         
(и., о., фамилия)

                                                           

(должность, подпись)

                                                           

(и., о., фамилия)

                                         
(должность, подпись)
                                         
(и., о., фамилия)

                                         
(должность, подпись)
                                         
(и., о., фамилия)

На основании приказа (распоряжения)

от «09» листопада 2015 г. № 5

от «    »         20        г. №      

от «    »             20    г. №    

произведено снятие фактических остатков обладнання,
числящихся на балансовом счете № 104 по состоянию:

на «10» листопада 2015 г.

на «        »                20     г.

на «        »                20     г.

Инвентаризация начата:

«10» листопада 2015 г.

      «        »                20     г.

      «        »                20     г.

Инвентаризация окончена:

«10» листопада 2015 г.

      «        »                20     г.

      «        »                20     г.

При инвентаризации установлено следующее:

2-я страница формы № инв-1

Номер по порядку

Наименование и краткая характеристика

Год
выпуска (постройки)

Номер

Числится на «10» листопада 2015 г.

Отметка о выбытии

фактическое
наличие

по данным
бухгалтерского учета

инвентарный

заводской

паспорта

количество

стоимость

количество

стоимость

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Станок свердлильний

05.02.2000

016

05789

05789

1

94 568

1

94 568

2

Станок фрезерний

15.07.2001

017

07896

07896

1

105 680

1

105 680

3

Станок точильний

22.07.2002

018

56780

56780

-

-

1

6500

Итого

67

1 168 740

68

1 175 240

×

Итого по описи:

а) порядковых номеров

   двадцять п’ять  
(прописью)

б) общее количество

единиц, фактически

   шістдесят сім   
(прописью)

в) на сумму,
грн. фактически

   один мільйон сто шістдесят
вісім тисяч сімсот сорок  
   
(прописью)

Председатель

комиссии

               директор                  

(должность)

   Савченко    

(подпись)

    О. М. Савченко     
(и., о., фамилия)

Члены комиссии:

              бухгалтер                

(должность)

  Калинкина    

(подпись)

    І. В. Калинкина     
(и., о., фамилия)

                 менеджер                

      виробничо-    

  технічного відділу 

(должность)

         Білий     

(подпись)

     О. О. Білий     

(и., о., фамилия)

                                                  

(должность)

                             

(подпись)

                                         

(и., о., фамилия)

Все ценности, поименованные в настоящей Инвентаризационной описи с № 1 по № 25, комиссией проверены в натуре в моем (нашем) присутствии и внесены в опись, в связи с чем претензий к инвентаризационной комиссии не имею (не имеем). Ценности, перечисленные в описи, находятся на моем (нашем) ответственном хранении.

Лицо(а), ответственное(ые) за сохранность основных средств:

      головний механік     
            (должность)

            Коваленко           
              (подпись)

«10» листапада 2015 г.

Указанные в настоящей описи данные проверил

   бухгалтер  
(должность)

   Калинкина  
(подпись)

«10» листопада 2015 г.

Приклад

заповнення звіряльної відомості результатів
інвентаризації основних засобів за формою № инв-18

Форма № инв-18
 

Утверждена
постановлением Госкомстата СССР
от 28.12.1989 № 241

                       ТОВ «МАШБУД»                               

(предприятие, организация)

Код по ОКУД

Сличительная ведомость результатов инвентаризации основных средств

Дата составления

Цех (склад)

11.11.2015

15

На основании приказа (распоряжения) от «09» листопада 2015 г. № 5 проведена инвентаризация фактического наличия основных средств, находящихся на ответственном хранении                

     головний механік    
(должность)

     І. І. Коваленко    
(и., о., фамилия)

Инвентаризация:

начата «10» листопада 2015 г.

окончена «10» листопада 2015 г.

При инвентаризации установлено следующее:

№ п/п

Наименование
и краткая
характеристика
объекта

Год
выпуска
(постройки)

Номер

Результаты
инвентаризации

инвентарный

заводской

паспорта

излишек

недостача

количество

стоимость

количество

стоимость

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Станок точильний

22.07.2002

018

56 780

56 780

-

-

1

6500

Бухгалтер           І. В. Калинкина

С результатами сличения согласен

                          Коваленко                      

(подпись материально ответственного лица)

ВРІЗ 1

Важливо

При встановленні комісією факту непридатності

використання об’єкта ОЗ (МНМА) та недоцільності його відновлення комісія має скласти окремий інвентаризаційний документ та оформити акт ліквідації

ВРІЗ 2

Важливо

Суми нестачі ОЗ

включають до складу інших витрат та підлягають компенсації винною особою в сумі відшкодування завданих збитків

ПІДВЕРСТКА

ВИ МАЄТЕ ЦЕ ЗНАТИ

Що робити за виявлення розбіжностей між фактичними
залишками ОЗ і МНМА з даними бухобліку

Виявлені під час інвентаризації розбіжності між фактичними залишками ОЗ і МНМА з даними бухобліку врегульовують на підприємстві у такому порядку:

- ОЗ і МНМА, виявлені в надлишку, підлягають оприбуткуванню та зарахуванню відповідно на збільшення доходів підприємства з подальшим з’ясуванням причин виникнення надлишків і винних у цьому осіб;

- недостачу ОЗ і МНМА, а також втрати від псування цінностей відносять на рахунок матеріально відповідальних осіб у сумах, за якими обчислюється розмір шкоди від крадіжок, недостач, знищення і псування матеріальних цінностей;

- недостачі ОЗ і МНМА у випадках, коли винні не встановлені або у стягненні з винних осіб відмовлено судом, відносять на збільшення витрат, які пов’язані із списанням необоротних активів.

 Цікаве за темою:

Уточнюємо декларацію з податку на прибуток

14 березня 2017 Надмірна кількість змін у податковому законодавстві спричиняє виникнення помилок у податковій звітності. Не є винятком і декларування податку на прибуток. З’ясуємо, як виправити звітні похибки за допомогою уточнюючого розрахунку


Податковий кредит та списання кредиторської заборгованості

13 березня 2017 Чи мають платники податків проводити коригування податкового кредиту ПДВ, при списанні кредиторської заборгованості? Давайте розглянемо нюанси такої операції


Податок на прибуток підприємств: відповіді на актуальні запитання

20 лютого 2017 Податкові нововведення 2017 року породили чимало запитань у платників податків, зокрема. Щодо оподаткування прибутків підприємств

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл