Головбух

Проводимо інвентаризацію розрахунків

10 листопада 2015
1038
Середній бал: 0 із 5

Важливо знати,скільки ти заборгував і скільки винні тобі.І для підтвердження достовірності дебіторської і кредиторської заборгованості проводять інвентаризацію розрахунків.Це дуже актуально напередодні складання річної звітності.З’ясуємо основні аспекти

Проведення інвентаризації активів і зобов’язань обов’язкове перед складанням річної бухгалтерської звітності. Проводять інвентаризацію розрахунків у період трьох місяців до дати балансу (п. 10 розд. І Положення про інвентаризацію активів і зобов’язань, затвердженого наказом Мінфіну від 02.09.2014 № 879; далі — Положення № 879).

Інвентаризацію дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства потрібно здійснювати з урахуванням вимог пункту 7 розділу ІІІ Положення № 879.

Звірення розрахунків

Для підтвердження реальності заборгованості інвентаризаційній комісії подають виписки про заборгованість. Такі виписки оформлюють у вигляді актів звірення.

Звірення розрахунків може здійснюватися в розрізі одного окремого чи всіх укладених договорів.

Період звірення розрахунків може починатися з дати:

  • проведення попереднього звірення;
  • початку дії договору (при звіренні за одним договором);
  • початку договірних відносин.

Типової форми акта звірення взаємних розрахунків між контрагентами не затверджено. Тому його складають у довільній формі з дотриманням вимог, які висувають до первинних документів (див. Додаток 1).

Крім обов’язкових реквізитів, в акті звірення слід зазначати дати та номери договорів, розрахункових документів, суму заборгованості за даними кредитора та дебітора, суму розбіжностей.

Результати інвентаризації розрахунків оформлюють актом інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами (далі — акт інвентаризації). Підприємство може скористатися формою № инв-17, затвердженою постановою Держкомстату СРСР від 28.12.1989 № 241 (див. Додаток 2), або розробити власну форму з урахуванням специфіки діяльності.

В акті інвентаризації зазначають найменування проінвентаризованих субрахунків і суми виявленої неузгодженої дебіторської і кредиторської заборгованостей, безнадійних боргів та кредиторської і дебіторської заборгованостей, щодо яких строк позовної давності минув (пп. 7.5 розд. ІІІ Положення № 879).

До акта інвентаризації розрахунків додають довідку про дебіторську і кредиторську заборгованості, щодо яких строк позовної давності минув. У ній зазначають найменування і місцезнаходження таких дебіторів або кредиторів, суми, причини, дати і підстави виникнення заборгованості. Суми прострочених заборгованостей відображаються у довідці із зазначенням:

  • осіб, винних у простроченні позовної давності дебіторської заборгованості;
  • назви і адреси дебіторів або кредиторів;
  • суми, причини, дати і підстави виникнення заборгованості.

Іноді дебітор взагалі не відповідає на надісланий акт звірення або лист повертається, тому що контрагента не можна знайти. Суми таких заборгованостей мають бути відображені у довідці до акта інвентаризації. Її складають у довільній формі.

За результатами інвентаризації прострочена дебіторська заборгованість може бути списана за рахунок резерву сумнівних боргів. Пропозиції надає інвентаризаційна комісія, а остаточне рішення приймає керівник підприємства.

Урегулювання розбіжностей у розрахунках

Суми розрахунків в обліках контрагентів мають відображатися ідентично. Під час звірення може з’ясуватися, що за один і той самий період зобов’язання постачальника та покупця відображені в різних сумах.

Така невідповідність може бути пов’язана, зокрема, з невідфактурованими поставками (немає первинних документів постачальників). За цих обставин постачальники зобов’язані подати покупцям такі документи або повідомити причини щодо їх неподання чи про відсутність такої заборгованості. Якщо у наданих документах отримувач невідфактурованих поставок виявить зміну їх ціни (кількості), він має провести в обліку відповідні коригування.

Якщо ж до кінця звітного періоду розбіжності не усунені або залишилися нез’ясованими, розрахунки з дебіторами і кредиторами кожна сторона відображає в сумах, що випливають із записів у бухгалтерському обліку, і визнає правильними (пп. 7.2 розд. ІІІ Положення № 879).

Звертаємо увагу, що в акті інвентаризації можуть обліковуватися як підтверджені, так і не підтверджені актами звірення заборгованості. Таку позицію викладено у листі Мінфіну від 18.09.2007 № 31-34000-10-10/18896.

Крім того, акт звірення розрахунків разом з актом інвентаризації є підставою для відображення суми заборгованості у бухгалтерському обліку згідно з П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» та П(С)БО 11 «Зобов’язання» відповідно: у складі поточної, сумнівної, безнадійної заборгованості та інших операційних доходів чи витрат.

Розбіжності (кількісні та сумові), у т. ч. на рахунках обліку зобов’язань і забезпечень, розрахунків з дебіторами за результатами інвентаризації і висновків інвентаризаційної комісії про їх врегулювання слід відобразити у протоколі засідання інвентаризаційної комісії.

У цьому протоколі разом з іншими питаннями, що підлягають вирішенню за результатами інвентаризації майна, також потрібно зробити висновки про коригування розрахунків з окремими контрагентами. Висновки щодо врегулювання інвентаризаційних розбіжностей (кількісних, сумових) має містити затверджений керівником розпорядчий документ. Після цього можна відобразити відповідні записи й у бухгалтерському обліку.

Класифікація заборгованості в обліку

Якщо результатами інвентаризації розрахунків з контрагентами виявлено, що суть заборгованості або строки її погашення не відповідають відображенню на рахунках бухобліку, слід здійснити рекласифікацію заборгованості.

Довгострокову кредиторську заборгованість (або її частину), яка має бути погашена протягом 12 місяців з дати балансу, переводять у поточну.

Проведення відповідних коригувань розрахунків та правильна кваліфікація заборгованості будуть умовою складання достовірної фінансової звітності.

Списання заборгованості в обліку

У бухгалтерському обліку списання безнадійної кредиторської заборгованості буде відображено за дебетом рахунку, на якому обліковують заборгованість, та кредитом субрахунку 717 «Дохід від списання кредиторської заборгованості».

Суми безнадійної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги списують за рахунок створеного раніше резерву сумнівних боргів. Якщо нарахованого резерву буде недостатньо, то безнадійну дебіторську заборгованість списують на інші операційні витрати таким проведенням: дебет рахунку 944 «Сумнівні та безнадійні борги» з кредитом рахунку 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками».

Одночасно зі списанням з балансу дебіторської заборгованості її суму відображають на позабалансовому рахунку 071 «Списана дебіторська заборгованість». Таку заборгованість обліковують на цьому субрахунку протягом не менше трьох років з дати списання для спостереження за можливістю її стягнення у випадках зміни майнового стану боржника.

Розглянемо на прикладі можливі випадки коригування розрахунків кредиторської та дебіторської заборгованості.

ПРИКЛАД. Відображення в обліку коригування дебіторської та кредиторської заборгованості

За результатами інвентаризації заборгованості підприємства «Мега» згідно з протоколом засідання інвентаризаційної комісії вирішено:

1. Списати:

  • за рахунок резерву сумнівних боргів безнадійну заборгованість неплатоспроможного боржника ТОВ «Прагма» в розмірі 2000 грн.;
  • у дохід прострочену кредиторську заборгованість перед постачальником ТОВ «Промінь» у розмірі 5500 грн.

2. Донарахувати кредиторську заборгованість за невідфактурованими поставками перед ТОВ «Ромашка» за отримані ТМЦ згідно з новими наданими документами в сумі 3600 грн. (податковий кредит відображено у місяці придбання ТМЦ).

3. Перерахувати заборгованість ТОВ «Позитив» (неплатнику ПДВ) за надані послуги тренажерного залу в сумі 8000 грн.

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,

грн.

Д-т

К-т

1

Списано безнадійну дебіторську заборгованість ТОВ «Прагма»

38

361

2000

2

Відображено на позабалансовому рахунку суму списаної заборгованості

071

-

2000

3

Списано прострочену кредиторську заборгованість перед ТОВ «Промінь»

631

717

5500

4

Донараховано кредиторську заборгованість перед ТОВ «Ромашка»

20

631

3600

5

Вартість використаних ТМЦ відображено у складі адміністративних витрат

92

20

3600

6

Перераховано за послуги ТОВ «Позитив»

631

311

8000

7

Віднесено на адміністративні витрати вартість послуг тренажерного залу

92

631

8000

8

Віднесено на фінансовий результат коригування заборгованості

717

791

791

92

5500

11 600

Додаток 1

Приклад

заповнення Акта звірення розрахунків з дебіторами і кредиторами

Акт

звірення розрахунків з дебіторами та кредиторами

від 05.11.2015

між   ТОВ «Позитив»  , з одного боку,

(назва підприємства, організації, установи)

та          ТОВ «Мега»         , з другого боку

(назва підприємства, організації, установи)

За результатами звірення рахунків і документів встановлено заборгованість ТОВ «Мега» перед ТОВ «Позитив» за надані послуги відвідування тренажерного залу працівникам підприємства у сумі 8000 грн. згідно з актом про надані послуги від 23.09.2015 № 2.

№ з/п

Дата

Назва документа

Сума за даними ТОВ «Мега»

Сума за даними ТОВ «Позитив»

Розбіжності

Д-т

К-т

Д-т

К-т

1

21.08.2015

Акт № 2

-

8000,00

8000,00

-

-

Сальдо на 01.10.2015

-

8000,00

8000,00

-

-

2

23.09.2015

Акт № 5

8000,00

8000,00

8000,00

8000,00

-

Сальдо на 01.11.2015

-

8000,00

8000,00

-

-

3

23.10.2015

Акт № 7

8000,00

8000,00

8000,00

8000,00

-

Сальдо на 05.11.2015

-

8000,00

8000,00

-

-

Головний бухгалтер ТОВ «Мега»                        Уважна       З. З. Уважна

Головний бухгалтер ТОВ «Позитив»      Обережна           О. Б. Обережна

Додаток 2

Приклад

заповнення Акта інвентаризації розрахунків

Форма № инв-17

Утверждена

постановлением Госкомстата СССР

от 28.12.1989 № 241

                   ТОВ «Мега»_________                           

(предприятие, организация)

Код по ОКУД

03

Акт

инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими

дебиторами и кредиторами

Номер документа

Дата составления

5

05.11.2015

На основании приказа (распоряжения) от «02» листопада 2015 г. № 116 произведена инвентаризация расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами по состоянию на «05» листопада 2015 г.

При инвентаризации установлено следующее:

1. По дебиторской задолженности

Наименование балансовых статей

Счет

Сумма по балансу

Из общей суммы, указанной в графе 3, задолженность, по которой истекла исковая давность

всего

в том числе

задолженности, подтвержденные дебиторами

задолженности, не подтвержденные дебиторами

1

2

3

4

5

6

Розрахунки з вітчизняними покупцями

361

15 000,00

10 000,00

5000,00

5000,00

Розрахунки за виданими авансами

371

400,00

400,00

-

-

Итого

15 400,00

10 400,00

5000,00

5000,00

Оборотная сторона формы № инв-17

2. По кредиторской задолженности

Наименование балансовых статей

Счет

Сумма по балансу

Из общей суммы, указанной в графе 3, задолженность, по которой истекла исковая давность

всего

в том числе

задолженности, подтвержденные дебиторами

задолженности, не подтвержденные дебиторами

1

2

3

4

5

6

Розрахунки з вітчизняними постачальниками

631

28 800,00

18 800,00

10 000,00

10 000,00

Итого

28 800,00

18 800,00

10 000,00

10 000,00

Председатель комиссии

головний бухгалтер

Уважна

З. З. Уважна

Члены комиссии:

бухгалтер

Квитко

Д. Д. Квитко

економіст

Соколова

А. М. Соколова

Зверніть увагу!

Не усунені або не з’ясовані розбіжності з дебіторами і кредиторами відображають у сумах, що випливають із записів у бухгалтерському обліку

Важливо: За результатами інвентаризації розрахунків можна провести рекласифікацію заборгованості

Зверніть увагу !

Списану безнадійну дебіторську заборгованість відображають на позабалансовому рахунку 071 «Списана дебіторська заборгованість» протягом не менше трьох років

  Про вплив списання безнадійної дебіторської заборгованості на податок на прибуток можна дізнатися зі статті О. Січа «Списання безнадійної дебіторської заборгованості» у тижневику «Головбух» № 22/2015 на с. 36.
logo
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Найцікавіше — далі!

Дочитайте до кінця, щоб не випустити нюансів, які важливі саме для Вас

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини