Головбух

Монстр чи людина з незрозумілими повноваженнями, або Дещо про юридичний бік посади фінінспектора

 • 21 жовтня 2015
 • 15

Слова «фінінспекція» та «фінінспектор» мають негативний відтінок для бухгалтерів підприємств не завдяки своєму юридичному змісту та повноваженням, а браку знань щодо їх юридичного наповнення. З’ясуємо, які повноваження у фінінспектора за законодавством

Відповідно до статті 2 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26.01.1993 № 2939-XII (далі — Закон про фінконтроль) до головних завдань органу державного фінансового контролю віднесено здійснення державного фінансового контролю за:

 • використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів;
 • правильністю визначення потреби в бюджетних коштах та взяттям зобов’язань,
 • ефективним використанням коштів і майна, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової звітності у підконтрольних установах;
 • дотриманням законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу щодо державного і місцевих бюджетів;
 • дотриманням законодавства про державні закупівлі;
 • діяльністю суб’єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені законодавством до підконтрольних установ, за рішенням суду, винесеним на підставі подання прокурора або слідчого для забезпечення розслідування кримінальної справи.

Із цієї самої норми випливає і вельми чіткий висновок про те, хто саме є підконтрольними установами:

 • міністерства та інші органи виконавчої влади;
 • державні фонди, фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування,
 • бюджетні установи;
 • суб’єкти господарювання державного сектору економіки;
 • підприємства, установи та організації, які отримують (отримували у періоді, який перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів, державних фондів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування або використовують (використовували у періоді, який перевіряється) державне чи комунальне майно.

І цей перелік підконтрольних установ є вичерпним. Без будь-яких «тощо»… Тобто більше немає критеріїв, за якими до підконтрольних установ можна було б віднести ще будь-яку юридичну чи фізичну особу, не зазначену у переліку.

Винятки з цього правила встановлено у вигляді єдиної умови втручання фінінспекції у діяльність не підконтрольних установ це рішення суду, винесене на підставі подання прокурора або слідчого для забезпечення розслідування кримінальної справи. Тобто за рішенням суду фінінспектор має право перевіряти установу, яка не є підконтрольною.

Окрім терміна «підконтрольні установи» Закон про фінконтроль застосовує також термін «підприємства, установи та організації, що контролюються». Очевидно, що цей термін охоплює обидві категорії об’єктів фінансового контролю: підконтрольні установи та інші суб’єкти, стосовно яких фінінспектор має можливість посилатися на ймовірне судове рішення.

 Цікаве за темою:

Уточнюємо декларацію з податку на прибуток

14 березня 2017 Надмірна кількість змін у податковому законодавстві спричиняє виникнення помилок у податковій звітності. Не є винятком і декларування податку на прибуток. З’ясуємо, як виправити звітні похибки за допомогою уточнюючого розрахунку


Податковий кредит та списання кредиторської заборгованості

13 березня 2017 Чи мають платники податків проводити коригування податкового кредиту ПДВ, при списанні кредиторської заборгованості? Давайте розглянемо нюанси такої операції


Податок на прибуток підприємств: відповіді на актуальні запитання

20 лютого 2017 Податкові нововведення 2017 року породили чимало запитань у платників податків, зокрема. Щодо оподаткування прибутків підприємств

Форми державного фінансового контролю

Закон про фінконтроль виділяє три форми державного фінансового контролю:

- державний фінансовий аудит;

- перевірки державних закупівель;

- інспектування.

фінансовий аудит

Згідно зі статтею 3 Закону про фінконтроль суть державного фінансового аудиту «полягає у перевірці та аналізі органом державного фінансового контролю фактичного стану справ щодо законного та ефективного використання державних чи комунальних коштів і майна, інших активів держави, правильності ведення бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності, функціонування системи внутрішнього контролю». Відповідно до пункту 2.1 Методики проведення Державною фінансовою інспекцією України, її територіальними органами державного фінансового аудиту діяльності суб’єктів господарювання основними завданнями аудиту діяльності є:

 • проведення оцінки рівня управління фінансово-господарською діяльністю об’єкта аудиту;
 • виявлення факторів ризику (ризикових операцій), а також внутрішніх резервів для підвищення ефективності управління фінансово-господарською діяльністю об’єкта аудиту;
 • підготовка обґрунтованих рекомендацій для підвищення ефективності управління фінансово-господарською діяльністю об’єкта аудиту, усунення наявних порушень, проблем і недоліків та запобігання їм у подальшому.

інспектування

Інспектування відповідно до статті 4 Закону про фінконтроль «здійснюється органом державного фінансового контролю у формі ревізії та полягає у документальній і фактичній перевірці певного комплексу або окремих питань фінансово-господарської діяльності підконтрольної установи, яка повинна забезпечувати виявлення наявних фактів порушення законодавства, встановлення винних у їх допущенні посадових і матеріально відповідальних осіб».

перевірка держзакупівель

Третя форма державного фінансового контролю — перевірка державних закупівель «полягає у документальному та фактичному аналізі дотримання підконтрольними установами законодавства про державні закупівлі та проводиться органом державного фінансового контролю на всіх стадіях державних закупівель» (ст. 5 Закону про фінконтроль). Контролювати дотримання законодавства щодо закупівель фінінспекція зобов’язана як окремо, у порядку проведення перевірки державних закупівель, так і під час державного фінансового аудиту та інспектування.

Результати державного фінансового аудиту викладають у звіті, а ревізії і перевірки державних закупівель — в акті.

Права фінінспекції

Права фінінспекції зазначені у статті 10 Закону про фінконтроль. Розглянемо деякі з них.

Перевірка грошових та бухгалтерських документів. Під час державного фінансового контролю фінінспекція має право перевіряти грошові та бухгалтерські документи, звіти, кошториси та решту документів, що підтверджують надходження і витрачання коштів та матеріальних цінностей, документи щодо проведення процедур державних закупівель, проводити перевірки фактичної наявності цінностей (коштів, цінних паперів, сировини, матеріалів, готової продукції, устаткування тощо).

Доступ до приміщень. Фінінспекція має право безперешкодного доступу під час державного фінансового контролю на склади, у сховища, виробничі та інші приміщення, що належать підприємствам, установам та організаціям, що контролюються; зупиняти в межах своїх повноважень бюджетні асигнування, зупиняти операції з бюджетними коштами в установленому законодавством порядку, а також застосовувати та ініціювати застосування відповідно до закону інших заходів впливу у разі виявлення порушень законодавства.

Вилучення оригіналів та копій документів. При проведенні ревізій фінінспекція має право вилучати у підприємств, установ і організацій копії фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які свідчать про порушення, а на підставі рішення суду — вилучати до закінчення ревізії оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів із складенням опису, який скріплюється підписами представника органу державного фінансового контролю та керівника відповідного підприємства, відповідної установи, організації, та залишенням копій таких документів таким підприємствам, установам, організаціям.

Одержання відомостей про операції. Від НБУ та його установ, банків та інших кредитних установ фінінспекція має право одержувати потрібні відомості, копії документів, довідки про банківські операції та залишки коштів на рахунках об’єктів, що контролюються. Від інших підприємств і організацій, у т. ч. недержавної форми власності, що мали правові відносини із зазначеними об’єктами, — довідки і копії документів про операції та розрахунки з підприємствами, установами, організаціями.

Вимоги щодо усунення виявлених порушень. Фінінспекція має право пред’являти керівникам та іншим особам підприємств, установ та організацій, що контролюються, обов’язкові до виконання вимоги щодо усунення виявлених порушень законодавства, вилучати в судовому порядку до бюджету виявлені ревізіями приховані і занижені валютні та інші платежі, ставити перед відповідними органами питання про припинення бюджетного фінансування і кредитування, якщо отримані підприємствами, установами та організаціями кошти і позички використовуються з порушенням чинного законодавства.

Визнання недійсними договорів. Фінінспекція має право порушувати перед відповідними державними органами питання про визнання недійсними договорів, укладених із порушенням законодавства, у судовому порядку стягувати у дохід держави кошти, отримані підконтрольними установами за незаконними договорами, без установлених законом підстав та з порушенням законодавства.

Проведення зустрічних звірок. Фінінспекція має право проводити на підприємствах, в установах та організаціях зустрічні звірки з метою документального та фактичного підтвердження виду, обсягу та якості операцій та розрахунків для з’ясування їх реальності та повноти відображення в обліку підприємства, установи та організації, що контролюється.

Наголосимо на тому, що зазначені права можуть бути реалізовані фінінспекцією лише під час здійснення державного фінансового контролю та лише стосовно тих суб’єктів, які контролюються. Інші суб’єкти також зобов’язані реагувати на дії (запити, вимоги) фінінспекції, однак лише у тих випадках, коли вони мали стосунки з суб’єктами, що контролюються, та лише щодо операцій з останніми.

Фінінспекція має й інші права та повноваження, але вони стосуються лише тих суб’єктів господарювання, які мають відношення до витрачання бюджетних та державних коштів.

Ревізії

Стаття 11 Закону про фінконтроль виділяє два види ревізій: планову та позапланову. Причому обидві вони виїзні, тобто такі, що проводяться не в кабінетах фінансових інспекторів, а безпосередньо у суб’єктів, що контролюються.

планова ревізія

Планова виїзна ревізія — це ревізія у підконтрольних установах, яка передбачена у плані роботи органу державного фінансового контролю і проводиться за місцезнаходженням такої юридичної особи чи за місцем розташування об’єкта права власності, стосовно якого проводиться така планова виїзна ревізія. Вона не може проводитися частіше одного разу на календарний рік. Для правомірного проведення ревізії обов’язковим є письмове повідомлення, отримане суб’єктом перевірки не пізніше ніж за десять днів до дня проведення зазначеної ревізії із зазначенням дати початку та закінчення її проведення.

Проведення планових виїзних ревізій здійснюють органи державного фінансового контролю одночасно з податковими органами.

позапланова ревізія

Позапланова виїзна ревізія — це ревізія, яка не передбачена в планах роботи органу державного фінансового контролю. Для її проведення потрібною є наявність хоча б однієї з таких обставин:

 • підконтрольною установою у встановленому порядку подано скаргу про порушення законодавства посадовими особами органу державного фінансового контролю під час проведення планової чи позапланової виїзної ревізії, в якій міститься вимога про повне або часткове скасування результатів відповідної ревізії;
 • у разі виникнення потреби у перевірці відомостей, отриманих від особи, яка мала правові відносини з підконтрольною установою, якщо підконтрольна установа не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов’язковий письмовий запит органу державного фінансового контролю протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту;
 • проводиться реорганізація (ліквідація) підконтрольної установи;
 • у разі надходження доручення щодо проведення ревізій у підконтрольних установах від Кабінету Міністрів України, органів прокуратури, органів доходів і зборів, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, в якому містяться факти, що свідчать про порушення підконтрольними установами законів України, перевірку додержання яких віднесено законом до компетенції органів державного фінансового контролю;
 • у разі, коли орган державного фінансового контролю вищого рівня у порядку контролю за достовірністю висновків органу державного фінансового контролю нижчого рівня здійснив перевірку актів ревізії, складених цим же органом державного фінансового контролю, та виявив їх невідповідність вимогам законів. Позапланову виїзну ревізію в цьому випадку може ініціювати орган державного фінансового контролю вищого рівня лише у тому разі, коли стосовно посадових або службових осіб органу державного фінансового контролю нижчого рівня, які проводили планову або позапланову виїзну ревізію зазначеної підконтрольної установи, розпочато службове розслідування або у випадку повідомлення їм про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Обов’язковою вимогою для проведення позапланової ревізії підконтрольних установ є наявність рішення суду на її проведення, ухваленого судом за обов’язкової наявності однієї із зазначених підстав. Проводити позапланову ревізію можна не частіше одного разу на квартал.

Зазначені обмеження підстав проведення ревізій не стосуються та не поширюються на два випадки: коли ревізії проводяться на звернення підконтрольної установи, а також коли ревізії проводяться після повідомлення посадовим особам підконтрольних установ, що ревізуються, про підозру у вчиненні ними кримінального правопорушення відповідно до КПК України. Тобто коли керівнику підконтрольної установи повідомлено про підозру у вчиненні злочину або коли він сам звернувся до фінінспекції з проханням провести ревізію, ревізії проводяться без зазначених підстав, інакше кажучи, ці обставини є самостійними підставами для проведення ревізії.

Що ж до непідконтрольних установ, то позапланові виїзні ревізії таких суб’єктів господарської діяльності незалежно від форми їх власності проводять органаи фінінспекції за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження. Тобто без кримінального провадження не може бути рішення суду на проведення позапланової ревізії непідконтрольної установи, а без рішення суду не може бути й самої ревізії.

Тривалість ревізії залежить від її виду: планова — не більше 30 днів, позапланова — не більше 15 днів. За рішенням суду ці строки можуть бути продовженими на 15 та 5 днів відповідно.

Вилучати оригінали фінансово-господарських та бухгалтерських документів, накладати арешт коштів на рахунках в установах банків, інших фінансово-кредитних установах посадові особи фінансової інспекції не мають права, не залежно від їх рівня. Такі рішення можуть прийматися лише судом.

фінінспектор має надати

Окрім наявності підстав для ревізії, Закон про фінконтроль встановлює обов’язок фінінспектора, що прийшов на перевірку, надати посадовим особам підконтрольних установ, інших суб’єктів господарської діяльності під розписку такі документи.

Направлення на ревізію. У ньому зазначаються дата видачі, назва органу державного фінансового контролю, мета, вид, підстави, дата її початку та дата закінчення ревізії, посади, звання та прізвища посадових осіб органу державного фінансового контролю, які проводитимуть ревізію.

Направлення на ревізію є дійсним за умови наявності підпису керівника органу державного фінансового контролю, скріпленого печаткою органу державного фінансового контролю.

Копія рішення суду про дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії. У рішенні зазначаються підстави проведення такої ревізії, дата її початку та дата закінчення. У разі проведення ревізії щодо суб’єктів господарської діяльності, не віднесених Законом про фінконтроль до підконтрольних установ, також зазначають номер кримінального провадження, орган, що здійснює досудове розслідування, дату та підстави повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

До того ж Закон про фінконтроль прямо вказує на наслідки «ненадання цих документів посадовим особам підконтрольних установ та інших суб’єктів господарської діяльності або їх надання з порушенням вимог»: підконтрольна установа чи суб’єкт господарської діяльності у цьому разі має підставу для недопущення посадових осіб органу державного фінансового контролю до проведення ревізії.

Проте слід зважати на існування спеціальної норми Закону про фінконтроль, яка може бути використана недобросовісними фінінспекторами. Відповідно до статті 14 Закону про фінконтроль «працівники правоохоронних органів зобов’язані сприяти службовим особам органу державного фінансового контролю у виконанні їх обов’язків. У разі недопущення працівників державної органу державного фінансового контролю на територію підприємства, установи, організації, відмови у наданні документів для ревізії та будь-якої іншої протиправної дії органи міліції на прохання цих осіб зобов’язані негайно вжити відповідних заходів для припинення такої протидії, забезпечити нормальне проведення ревізії, охорону працівників органу державного фінансового контролю, документів та матеріалів, що перевіряються, а також вжити заходів для притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності».

Під час проведення ревізії органами державного фінансового контролю не повинен порушуватися нормальний режим роботи підконтрольних установ та інших суб’єктів господарської діяльності.

Зверніть увагу! Порядок проведення інспектування Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами (далі — Порядок) затверджений постановою КМУ від 20.04.2006 № 550. Методичні рекомендації щодо здійснення інспектування органами Державної фінансової інспекції України затверджені наказом Державної фінансової інспекції України від 14.11.2011 № 90.

Зустрічні звірки

Зустрічні звірки, які проводяться органами державного фінансового контролю, не є контрольними заходами. Їх проводять у разі виникнення потреби на підставі направлення, виписаного керівником органу державного фінансового контролю. Про те, що зустрічна звірка не є контрольним заходом, прямо зазначено у частині 17 статті 11 Закону про фінконтроль. Це означає, що усі права органу державного фінансового контролю, що реалізуються ним в ході державного фінансового контролю (тобто в ході здійснення контрольних заходів) у ході проведення зустрічної звірки, такому органу не доступні.

Слід нагадати, що відповідно до статті 2 Закону про фінконтроль «державний фінансовий контроль забезпечується органом державного фінансового контролю через проведення державного фінансового аудиту, перевірки державних закупівель та інспектування».

Отже, під час зустрічної звірки фінінспектор не має права:

 • перевіряти грошові та бухгалтерські документи, звіти, кошториси й інші документи, що підтверджують надходження і витрачання коштів та матеріальних цінностей, документи щодо проведення процедур держзакупівель;
 • проводити перевірки фактичної наявності цінностей (коштів, цінних паперів, сировини, матеріалів, готової продукції, устаткування тощо);
 • безперешкодного доступу на склади, у сховища, виробничі та інші приміщення, що належать підприємствам, установам та організаціям, що контролюються;
 • зупиняти в межах своїх повноважень бюджетні асигнування, зупиняти операції з бюджетними коштами в установленому законодавством порядку, а також застосовувати та ініціювати застосування відповідно до закону інших заходів впливу у разі виявлення порушень законодавства.

Реалізація цих прав органу державного фінансового контролю пов’язана із здійсненням державного фінансового контролю і відбувається лише у під час його здійснення.

А от ті права, які випливають зі здійснення державного фінансового контролю, фінінспектор реалізувати може. Але чітко і суворо у межах Закону про фінконтроль. Адже відповідно до статті 19 Конституції України «органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України».

Відповідно до статті 10 Закону про фінконтроль орган такого контролю вправі вимагати проведення на підприємствах, в установах та організаціях зустрічних звірок з метою документального та фактичного підтвердження виду, обсягу та якості операцій і розрахунків для з’ясування їх реальності та повноти відображення в обліку підприємства, установи та організації, що контролюється.

Така ж мета зустрічної звірки зазначена і у пункті 3 Порядку: «зустрічна звірка — метод документального та фактичного підтвердження у підприємств, установ та організацій виду, обсягу і якості операцій та розрахунків для з’ясування їх реальності та повноти відображення в обліку об’єкта контролю».

Органу державного фінансового контролю надається право одержувати від інших підприємств і організацій, в тому числі недержавної форми власності, що мали правові відносини із зазначеними об’єктами, — довідки і копії документів про операції та розрахунки з підприємствами, установами, організаціями.

Отже, під час зустрічної звірки предмет контролю (такої звірки) обмежується виключно документальним та фактичним підтвердженням виду, обсягу та якості операцій і розрахунків для з’ясування їх реальності та повноти відображення в обліку підприємства, установи та організації, що контролюється. Не будь-яких інших суб’єктів господарювання, а виключно того суб’єкта, який контролюється.

Тобто якщо фінінспектор прибув для проведення зустрічної звірки щодо підконтрольної установи, то він має право цікавитися лише тими документами, якими оформлено правовідносини з цією підконтрольною установою (установою, де проводиться захід державного фінансового контролю). Він не має права цікавитися документальним підтвердженням відносин з постачальниками ТМЦ, послуг, робіт суб’єкта зустрічної звірки.

Цікавитися фінінспектор вправі лише реальністю та повнотою відображення в обліку підприємства, установи та організації, що контролюється, господарських операцій, що здійснювалися між такою установою, що контролюється та підприємством, у якому проводиться зустрічна звірка. Собівартість ТМЦ та послуг такого підприємства для підконтрольної установи, рентабельність, ціна таких ТМЦ та послуг… усе це виходить за межі повноважень фінансового інспектора.

Тож якщо фінансовий інспектор вказує у акті зустрічної звірки на те, що рентабельність послуг чи вартість ТМЦ постачальника для підконтрольної установи завищена, то такий фінінспектор перевищує свої повноваження.

Таке перевищення не мусить мати жодних юридичних наслідків для суб’єкта господарювання, у якого проводилася зустрічна звірка. Адже собівартість ТМЦ, рентабельність послуг чи робіт, поставлених підконтрольній установі, не є об’єктом державного фінансового контролю взагалі (якщо лише ціни на такі ТМЦ, послуги чи роботи не є державними регульованими). Тому перевірка такої собівартості під час зустрічної звірки є перевищенням службових повноважень органу державного фінансового контролю.

Резюмуємо

Заходи державного фінансового контролю (державний фінансовий аудит, перевірки державних закупівель та інспектування) проводяться лише щодо підконтрольних установ. Інших суб’єктів господарювання такі заходи, включаючи планові і позапланові ревізії, не стосуються. Винятком є позапланові ревізії суб’єктів господарювання, які проводяться на підставі рішення суду про їх проведення, ухваленого на підставі відкритого кримінального провадження. За відсутності підстав для ревізії фінінспектора можна не допустити до її проведення.

Стосовно суб’єктів господарювання, що мали відносини з підконтрольними установами, можна проводити зустрічні звірки. Однак під час такої звірки фінінспектори мають право вимагати лише документи, що свідчать про реальність та повноту відображення в обліку підприємства, установи та організації, що контролюється, операцій з такими підприємствами, установами та організаціями. Вимагати документи щодо інших контрагентів або щодо формування собівартості ТМЦ, послуг та робіт, що постачаються суб’єктам, які контролюються, фінінспектори не мають права.

Якщо ж фінінспектор має інші думки щодо викладеного висновку, то відповідно до статті 13 Закону про фінконтроль поскаржитися на нього можна до суду або його керівникові, тобто в адміністративному порядку.

 

 Затверджена наказом МФУ від 26.06.2014 № 728.

 Цікаве за темою:

Уточнюємо декларацію з податку на прибуток

14 березня 2017 Надмірна кількість змін у податковому законодавстві спричиняє виникнення помилок у податковій звітності. Не є винятком і декларування податку на прибуток. З’ясуємо, як виправити звітні похибки за допомогою уточнюючого розрахунку


Податковий кредит та списання кредиторської заборгованості

13 березня 2017 Чи мають платники податків проводити коригування податкового кредиту ПДВ, при списанні кредиторської заборгованості? Давайте розглянемо нюанси такої операції


Податок на прибуток підприємств: відповіді на актуальні запитання

20 лютого 2017 Податкові нововведення 2017 року породили чимало запитань у платників податків, зокрема. Щодо оподаткування прибутків підприємств

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл