Головбух

Облік багаторічних насаджень

  • 8 жовтня 2015
  • 2183

Підприємство планує закупити посадковий матеріал для створення багаторічних насаджень на своїй території. З’ясуємо, як обліковувати такі насадження залежно від мети їх використання

У бухгалтерському обліку багаторічні насадження наведені як з-поміж груп основних засобів, так і серед довгострокових біологічних активів (пп. 5.1.8 П(С)БО 7 «Основні засоби», пп. 25.1.3 П(С)БО 30 «Біологічні активи»). Відповідно, їх можна обліковувати на субрахунку 108 «Багаторічні насадження», субрахунку 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи» або рахунку 16 «Довгострокові біологічні активи». Тут все залежить від того, з якою метою використовуватимуть багаторічні насадження.

Якщо багаторічні насадження використовуватимуть, зокрема, для озеленення території підприємства, а не для провадження сільськогосподарської діяльності, то норми П(С)БО 30 взагалі не застосовують (п. 3 П(С)БО 30). Тобто це будуть звичайні основні засоби або малоцінні необоротні матеріальні активи, на які поширюватимуть загальні норми П(С)БО 7.

Несільськогосподарські багаторічні насадження оприбутковують на баланс підприємства за первісною вартістю, яка складається з витрат на:

  • придбання посадкового матеріалу (без непрямих податків);
  • страхування ризиків доставки;
  • транспортування, розміщення насаджень на території підприємства.

Формуватимуть первісну вартість й інші витрати на доведенням таких необоротних активів до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою (п. 8 П(С)БО 7). Також сюди включатимуть і суму ПДВ, якщо підприємство не є платником такого податку.

Витрати, які формують первісну вартість несільськогосподарських багаторічних насаджень, накопичують на субрахунку 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів» або субрахунку 153 «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів».

Строк корисного використання для багаторічних насаджень підприємство обирає самостійно, зважаючи на загальні правила пункту 24 П(С)БО 7. Нарахування амортизації несільськогосподарських багаторічних насаджень можна здійснювати за всіма методами амортизації, наведеними в пунктах 26 та 27 П(С)БО 7, крім, звісно, виробничого методу.

Старт для нарахування амортизації відбувається після введення багаторічних насаджень в експлуатацію. А таке введення потрібно здійснювати на основі Акта приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (типова форма № ОЗ-1) щойно вони стануть готовими для використання із запланованою метою. Фактично їх можна вводити в експлуатацію одразу після закінчення підготовки території та посадки.

Нагадаємо, що платник податку на прибуток, у якого розмір річного «бухгалтерського» доходу перевищить 20 млн. грн., обов’язково застосовуватиме всі різниці, передбачені розділом ІІІ Податкового кодексу України (ПК). Так само не уникнути коригування фінансового результату до оподаткування й у разі неповідомлення контролюючого органу про незастосування різниць.

Одна з різниць, яка наведена у статті 138 ПК, передбачає зменшення фінансового результату до оподаткування на суму податкової амортизації. Для цілей нарахування такої амортизації беруть лише ті основні засоби, які використовують у господарській діяльності підприємства.

Вріз 1

Отже, несільськогосподарські багаторічні насадження, які було віднесено в бухгалтерському обліку до основних засобів, не братимуть участі в розрахунку податкової амортизації. Адже їх використання, як мінімум, не пов’язане з отриманням доходу (пп. 14.1.36 ПК).

Водночас суми амортвідрахувань несільськогосподарських багаторічних насаджень, які належать до малоцінних необоротних матеріальних активів, впливатимуть на об’єкт оподаткування податком на прибуток через «бухгалтерський» фінансовий результат та не формуватимуть різниць згідно з статтею 138 ПК.

 Цікаве за темою:

Уточнюємо декларацію з податку на прибуток

14 березня 2017 Надмірна кількість змін у податковому законодавстві спричиняє виникнення помилок у податковій звітності. Не є винятком і декларування податку на прибуток. З’ясуємо, як виправити звітні похибки за допомогою уточнюючого розрахунку


Податковий кредит та списання кредиторської заборгованості

13 березня 2017 Чи мають платники податків проводити коригування податкового кредиту ПДВ, при списанні кредиторської заборгованості? Давайте розглянемо нюанси такої операції


Податок на прибуток підприємств: відповіді на актуальні запитання

20 лютого 2017 Податкові нововведення 2017 року породили чимало запитань у платників податків, зокрема. Щодо оподаткування прибутків підприємств

Сільськогосподарські багаторічні насадження

Якщо багаторічні насадження використовують заради отримання сільськогосподарської продукції та/або додаткових біологічних активів, то маємо справу з довгостроковим біологічним активом, який обліковують на одному із субрахунків:

  • 161 «Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю»;
  • 162 «Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за первісною вартістю»;
  • 165 «Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за справедливою вартістю»;
  • 166 «Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за первісною вартістю».

З метою бухгалтерського обліку сільськогосподарських багаторічних насаджень, крім обов’язкового П(С)БО 30, радимо звернути увагу й на Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів, затверджені наказом Мінфіну від 29.12.2006 № 1315 (далі ― Методрекомендації № 1315).

До незрілих довгострокових біологічних активів відносять активи з операційним циклом створення понад 12 місяців, які у звітному періоді ще не здатні давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи. Сюди, зокрема, відносять багаторічні насадження (сади, виноградники, ягідники тощо), що не досягли пори плодоношення. Об’єктом обліку для таких незрілих довгострокових біологічних активів можуть бути види багаторічних насаджень.

Вріз 2

Придбані довгострокові біологічні активи визнають за первісною вартістю, розрахованою згідно з П(С)БО 7, яка складається з витрат, фактично понесених підприємством для одержання таких активів.

Тож всі витрати, пов’язані з формуванням первісної вартості багаторічних насаджень, накопичують на субрахунку 155 «Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів». Після закінчення всіх підготовчих робіт та посадки таких рослин їх можна ввести в експлуатацію та відображати як незрілі сільськогосподарські багаторічні насадження, оцінені за первісною вартістю. Тобто це буде субрахунок 166.

Оцінка та амортизація довгострокових біологічних активів

На дату проміжного та річного балансу біологічні активи, переважно, відображають за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу. Однак таке правило не поширюється, зокрема, на випадок, коли оцінку довгострокових біологічних активів здійснюють за первісною вартістю з урахуванням суми зносу та втрат від зменшення корисності (п. 10, 11 П(С)БО 30).

Тож довгострокові біологічні активи, справедливу вартість яких на дату балансу достовірно визначити неможливо або якщо підприємство є платником податку на прибуток, можна визнавати та відображати за первісною вартістю з урахуванням суми їх зносу і втрат від зменшення корисності. Амортизація таких активів здійснюється за тими ж правилами, що передбачені й для основних засобів.

Наголошуємо, що амортизацію не нараховують тільки на ті довгострокові біологічні активи, справедливу вартість яких визначити неможливо (п. 5.9 Методрекомендацій № 1315).

Через це платникам податку на прибуток заради уникнення можливих труднощів при визначенні податкової амортизації та нарахуванні різниць згідно зі статтею 138 ПК радимо відображати довгострокові біологічні активи саме за первісною вартістю. Таку можливість надає як П(С)БО 30, так і Методрекомендації № 1315. Утім, рішення, чи діяти так, залишається на розсуд підприємства, бо ані бухгалтерські правила, ані розділ ІІІ ПК не встановлюють прямої заборони обліковувати такі активи за справедливою вартістю.

Амортизаційною вартістю багаторічних насаджень виступатиме їх первісна вартість, зменшена на ліквідаційну вартість. У бухгалтерському обліку строк корисного використання такого активу підприємство може визначити самостійно.

Нагадаємо, що ліквідаційною вартістю є сума, яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) довгострокових біологічних активів після закінчення строку їх корисного використання. Наприклад, у нашому випадку це може бути вартість деревини, за вирахуванням очікуваних витрат, пов’язаних з її продажем.

Вріз 3

Після того як незрілі довгострокові біологічні активи досягнуть продуктивного віку, їх переводять у відповідну групу зрілих довгострокових біологічних активів. При такому переведенні також можна орієнтуватися на їх справедливу або первісну вартість. Знову ж таки, для платників податку на прибуток радимо обрати первісну вартість таких активів.

Якщо раптом підприємство все ж вирішить відобразити довгострокові біологічні активи, які оцінювали за первісною вартістю, за їх справедливою вартістю, то доведеться припинити нарахування амортизації і перевести їх на субрахунок 161 або 165. Для цього первісну вартість довгострокового біологічного активу попередньо зменшують на суму нарахованого зносу, а потім переоцінюють до справедливої вартості, зменшеної на очікувані витрати на місці продажу. Різницю між залишковою вартістю довгострокових біологічних активів та їх справедливою вартістю відображають у складі інших операційних доходів або витрат.

Додамо, що використання сільськогосподарських багаторічних насаджень пов’язане з господарською діяльністю підприємства. Тому їхня вартість може брати участь у розрахунку податкової амортизації згідно з пунктом 138.3 ПК. Для таких активів передбачено мінімальний строк амортизації ― 7 років (група 16).

Вріз 1

Важливо

На податкову амортизацію

впливають лише ті основні засоби, використання яких пов’язане з господарською діяльністю підприємства

Вріз 2

Врахуйте

Об’єктом обліку

для незрілих довгострокових біологічних активів можуть бути види багаторічних насаджень

Вріз 3

Врахуйте

Після досягнення продуктивного віку

незрілі довгострокові біологічні активи переводять у відповідну групу зрілих активів

 

У разі недосягнення вартісного ліміту для визнання основних засобів.

 Детальніше про амортизацію малоцінних необоротних матеріальних активів див. статтю О. Січа «Податок на прибуток: застосування різниць, і не лише…» у тижневику «Головбух» № 38/2015 на с. 8.

 Довгострокові біологічні активи наведено в групі 16 основних засобів та інших необоротних активів (пп. 138.3.3 ПК).

 Цікаве за темою:

Уточнюємо декларацію з податку на прибуток

14 березня 2017 Надмірна кількість змін у податковому законодавстві спричиняє виникнення помилок у податковій звітності. Не є винятком і декларування податку на прибуток. З’ясуємо, як виправити звітні похибки за допомогою уточнюючого розрахунку


Податковий кредит та списання кредиторської заборгованості

13 березня 2017 Чи мають платники податків проводити коригування податкового кредиту ПДВ, при списанні кредиторської заборгованості? Давайте розглянемо нюанси такої операції


Податок на прибуток підприємств: відповіді на актуальні запитання

20 лютого 2017 Податкові нововведення 2017 року породили чимало запитань у платників податків, зокрема. Щодо оподаткування прибутків підприємств

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл