Головбух

«А нам своє робить!..», або Дії кадрової служби при підвищенні мінімальної зарплати

  • 24 вересня 2015
  • 1462

З листа до редакції: «Як вносити зміни до штатного розпису у зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати? Чи ознайомлювати працівників під підпис зі штатним розписом?»

Передусім нагадаємо: право громадян України на працю з оплатою не нижче встановленого державою мінімального розміру забезпечує держава (ст. 2 Кодексу законів про працю України; КЗпП).

Розмір мінімальної заробітної плати встановлює Верховна Рада України за поданням Кабінету Міністрів України у законі про Державний бюджет України (ст. 10 Закону «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР; далі — Закон про оплату праці).

Стаття 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» від 28.12.2014 № 80-VIII) з урахуванням змін, внесених Законом України від 17.09.2015 № 704-VІІІ, установлює мінімальний розмір заробітної плати:

  • з 01.01.2015:

у місячному розмірі — 1218 грн.;

у погодинному розмірі — 7,29 грн.;

  • з 01.09.2015:

у місячному розмірі — 1378 грн.;

у погодинному розмірі — 8,29 грн.

Відповідно до статті 97 КЗпП та статті 15 Закону про оплату праці форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються підприємствами самостійно у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (міжгалузевими) угодами.

Конкретні розміри посадових окладів (тарифних ставок) встановлює власник або уповноважений ним орган (далі — роботодавець) з урахуванням зазначених вимог.

Якщо у штатному розписі за окремими професіями встановлено посадовий оклад (тарифну ставку) у розмірі, що не перевищує мінімальну заробітну плату, у разі її підвищення слід внести зміни до штатного розпису.

Мінімальна заробітна плата — це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, а також погодинну норму праці (обсяг робіт) (ст. 95 КЗпП). Тому встановлення на рівні мінімальної заробітної плати тарифних ставок (посадових окладів) працівникам, які виконують кваліфіковану працю (роботу, що потребує певних навичок або освіти), є порушенням вимог законодавства про працю.

Зверніть увагу!

До мінімальної заробітної плати не включаються доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати (ч. 2 ст. 95 КЗпП).

Зауважимо, що у певних випадках заробітна плата працівника може бути меншою за мінімальну. Наприклад, при роботі на умовах неповного робочого часу оплату праці проводять пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку (ст. 56 КЗпП). Це не вважають порушенням трудового законодавства, доплату до рівня мінімальної заробітної плати не провадять.

На багатьох підприємствах система оплати праці передбачає встановлення міжпосадових коефіцієнтів, що «прив’язані» до розміру мінімальної заробітної плати. У такому разі збільшення мінімального розміру заробітної плати тягне за собою кратне збільшення посадових окладів (тарифних ставок) працівників.

ПРИКЛАД

Із 1 січня 2015 року мінімальний розмір заробітної плати становить 1218 грн., а з 1 вересня — 1378 грн. Кратність підвищення становить:

1378 ÷ 1218 ≈ 1,13.

Для працівників, які виконують просту некваліфіковану працю, з 1 вересня у штатному розписі оклади мають бути не менші ніж 1378 грн. Решту посадових окладів збільшують в 1,13 раза, тобто на 13%.

Якщо система оплати праці на підприємстві у разі підвищення мінімального розміру заробітної плати не передбачає збільшення посадових окладів за іншими посадами, це робити не обов’язково. Утім, у майбутньому така обставина може призвести до того, що різниця у посадових окладах некваліфікованих і кваліфікованих працівників практично нівелюється, а це негативно вплине на мотивацію до праці останніх.

Щодо ознайомлення працівників із наказом про затвердження штатного розпису (змін до нього) зауважимо таке.

Особливості підготовки та оформлення розпорядчих документів визначає глава 9 розділу ІІ Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5 (далі — Правила № 1000/5).

Відповідно до Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Мін’юсту  від 12.04.2012 № 578/5, накази з питань штатних розписів:

  • належать до групи наказів тривалого (75 років) строку зберігання — в організаціях, які не є джерелами формування Національного архівного фонду.
  • належать до наказів з основної діяльності і зберігаються постійно — в організаціях, які є джерелами формування НАФ.

Згідно з пунктом 11 глави 9 розділу ІІ Правил № 1000/5 з розпорядчим документом із кадрових питань обов’язково ознайомлюють згаданих у ньому осіб, які на першому примірнику документа чи на спеціальному бланку проставляють свої підписи із зазначенням дати ознайомлення.

Утім, зазначати прізвища працівників у штатному розписі не передбачено ані уніфікованою формою штатного розпису, вміщеною до Збірника уніфікованих форм організаційно-розпорядчих документів, схваленого протоколом Методичної комісії Державного комітету архівів України від 20.06.2006 № 3, ані типовою формою штатного розпису бюджетної установи, затвердженою наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету» від 28.01.2002 № 57.

Отже, ознайомлювати працівників з наказами з питань штатного розпису не потрібно.

Як правило, у наказі про затвердження штатного розпису в новій редакції (внесення змін до нього) надається доручення керівнику кадрової служби підготувати накази про зміни посадових окладів конкретним працівникам. Саме з наказами з кадрових питань тривалого строку зберігання про зміну розміру оплати праці (зведеними або, з метою захисту інформації, індивідуальними) слід ознайомити працівників.

Важливо, що відповідний наказ, а не штатний розпис є підставою для нарахування заробітної плати працівнику в новому розмірі.

Упевнені, що у пригоді вам стануть приклади оформлення наказів:

  • про внесення змін до штатного розпису у зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати (див. Додаток 1);
  • про підвищення посадового окладу працівнику (див. Додаток 2).

Додаток 1

Приклад оформлення наказу про внесення змін до штатного
розпису у зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати

Товариство з обмеженою відповідальністю

«Усе буде добре»

Код ЄДРПОУ 29465314

НАКАЗ

25.09.2015                                                                   м. Київ                                               № 321

Про внесення змін

до штатного розпису

У зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати (ст. 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» від 28.12.2014 № 80-VIII з урахуванням змін, внесених Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» від 17.09.2015 № 704-VІІІ)

НАКАЗУЮ:

1. Внести з 1 вересня 2015 року зміни до штатного розпису ТОВ «Усе буде добре», затвердженого наказом від 29.12.2014 № 390:

для професій «прибиральник службових приміщень», «сторож», «прибиральник територій» у графі «Посадовий оклад (тарифна ставка), грн.» цифри «1218» замінити на «1378».

2. Начальнику відділу кадрів Добренькій Г. О. підготувати проект індивідуальних наказів з особового складу тривалого строку зберігання про встановлення посадових окладів (тарифних ставок) працівникам вказаних професій.

3. Затвердити штатний розпис ТОВ «Усе буде добре» у новій редакції (додається).

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор                                                  Добродій                                                       К. М. Добродій

Візи

Додаток 2

Приклад оформлення наказу
про підвищення посадового окладу працівнику

Товариство з обмеженою відповідальністю

«Усе буде добре»

Код ЄДРПОУ 29465314

НАКАЗ

26.09.2015                                                                   м. Київ                                               № 275-к/тр

Про підвищення посадового

окладу Савельєвій М. В.

У зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати (ст. 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» від 28.12.2014 № 80-VIII з урахуванням змін, внесених Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» від 17.09.2015 № 704-VІІІ), на підставі наказу «Про внесення змін до штатного розпису» від 25.09.2015 № 321

ВСТАНОВИТИ:

САВЕЛЬЄВІЙ Марії Василівні, прибиральнику службових приміщень, посадовий оклад у розмірі 1378 грн. на місяць з 01.09.2015.

Директор                                                  Добродій                                                       К. М. Добродій

Візи, відмітки про ознайомлення

Зверніть увагу

Врез1

Штатний розпис —

це затверджуваний власником, керівником чи вищим органом підприємства, установи, організації внутрішній нормативний документ, який містить перелік назв і кодів структурних підрозділів організації, назв і кодів посад працівників відповідно до Національного класифікатора ДК 003 «Класифікатор професій» із зазначенням кількості штатних одиниць за кожною посадою (з урахуванням вакансій), розмірів посадових окладів, доплат і надбавок, та фонду заробітної плати

Врез2

Із документа

Мінімальна заробітна плата —

державна соціальна гарантія, обов’язкова на всій території України для підприємств, установ, організацій усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб

(ч. 5 ста. 95 КЗпП

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл