Головбух

Облік виготовлення логотипу

 • 14 вересня 2015
 • 7

Просування бренду підприємства ― важлива складова успішної роботи будь-якої комерційної структури.Чималу роль у цьому напрямі відіграє розробка самого логотипу підприємства.З’ясуємо правову сутність логотипу та як обліковувати витрати на його виготовлення

З юридичного погляду логотип є торговельною маркою (знаком для товарів і послуг) та, відповідно, виступає об’єктом права інтелектуальної власності (ч. 1 ст. 155 Господарського кодексу України). Така торговельна марка підприємства містить у собі будь-яке позначення або будь-яку комбінацію позначень, які вирізняють товари чи послуги поміж аналогами підприємств-конкурентів. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (ст. 492 Цивільного кодексу України; ЦК).

Засвідчувати право інтелектуальної власності на логотип має свідоцтво України на знак для товарів і послуг, яке видають відповідно до положень Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 № 3689-XII. Водночас отримувати таке свідоцтва не потрібно, якщо торговельна марка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою (ст. 494 ЦК).

Володільцю свідоцтва на торговельну марку належать майнові права інтелектуальної власності на таку марку:

 • право на використання торговельної марки;
 • виняткове право дозволяти використання торговельної марки;
 • виняткове право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, у т. ч. забороняти таке використання;
 • інші майнові права інтелектуальної власності.

Тобто логотип, на який видано відповідне свідоцтво, не зможуть без дозволу використовувати треті особи. Якщо буде доведено незаконне використання торговельних знаків, то порушнику, зокрема, загрожує адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 170 грн. до 3400 грн. з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання і матеріалів, які призначені для її виготовлення (ст. 51-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Звертаємо увагу, що майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку чинні протягом десяти років з дати, наступної за датою подання заявки на торговельну марку, якщо інше не встановлено законом. Потім такий строк можна буде подовжувати щоразу на десять років (ст. 496 ЦК).

 Цікаве за темою:

Джерела для погашення податкового зобов'язання

29 березня 2017 Виникнення податкового зобов'язання – складова частина процесу податкового обліку. Сплата податкового зобов'язання може відбуватися декількома шляхами, їх і розглянемо17


Експорт придбаного зерна: від оподаткування ПДВ до бухобліку

20 березня 2017 Українське підприємство планує продавати за кордон придбане зерно. У зв’язку з цим у ЗЕД-початківця виникають запитання: яким є порядок оподаткування ПДВ, бухобліку експортної операції тощо. Надамо відповіді на ці запитання149


На яких підставах контролюючі органи можуть анулювати статус платника ПДВ

14 березня 2017 На яких підставах може відбуватися анулювання статусу платника ПДВ? Чи можуть податківці самостійно анулювати статус платника податків і як останньому зробити це за власним бажанням?253

Визнання активу

У бухгалтерському обліку актив, який не має матеріальної форми та може бути ідентифікований, відносять до нематеріальних активів (НМА). Звісно, до НМА ставиться вимога щодо ймовірності отримання економічних вигод від його використання, а вартість такого активу має бути достовірно визначена (п. 4, 6 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи»).

Вріз 1

Зважаючи на такі критерії визнання НМА, можна стверджувати, що логотип ― це НМА. В унісон цьому звучить і пункт 5 П(С)БО 8, який серед груп НМА називає й права на комерційні позначення (права на торговельні марки, комерційні найменування тощо), крім тих, витрати на придбання яких визнають роялті. А про формування роялті доцільно було б говорити лише в тих випадках, якби не дотримувалися критерії для визнання НМА.

Придбані НМА зараховують на баланс підприємства за первісною вартістю, яка складається з:

 • ціни (вартості) придбання;
 • мита;
 • непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню;
 • інших витрат, які прямо пов’язані з придбанням та доведенням НМА до стану, придатного для використання (п. 11 П(С)БО 8).

Зауважимо, що до витрат, які формуватимуть первісну вартість логотипу, зокрема, належатиме державне мито за видачу свідоцтва, збір за публікацію про видачу свідоцтва та інші збори, передбачені Порядком сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, затвердженим постановою КМУ від 23.12.2004 № 1716.

Для накопичення витрат, пов’язаних з виготовленням логотипу, передбачено окремий субрахунок 154 «Придбання (створення) нематеріальних активів» (Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну від 30.11.1999 № 291). А введений на підставі розпорядчого акта в експлуатацію НМА відображають на субрахунку 123 «Права на комерційні позначення».

Вріз 2

Для більшості підприємств ліквідаційна вартість логотипу буде нульовою. Встановлювати якесь значуще число ліквідаційної вартості для НМА варто лише у випадках, коли:

 • існує невідмовне зобов’язання іншої особи придбати такий НМА наприкінці строку його корисного використання;
 • таку вартість можна визначити на підставі інформації існуючого активного ринку і очікується, що такий ринок існуватиме наприкінці строку корисного використання такого НМА (п. 28 П(С)БО 8).

Тобто визначати ліквідаційну вартість для логотипу можна було б тоді, якби підприємство мало або планувало надбати справжнє брендове ім’я.

«Бухгалтерська» амортизація

НМА, як типовий необоротний актив, підлягає амортизації. Окрім розрахунку первісної вартості логотипу, для цього, зокрема, потрібно визначити й строк його корисного використання. При визначенні строку корисного використання такого НМА слід ураховувати:

 • строки корисного використання подібних активів;
 • прогнозований моральний знос;
 • правові або інші подібні обмеження щодо строків його використання;
 • очікуваний спосіб використання НМА;
 • залежність строку корисного використання НМА від строку корисного використання інших активів підприємства (п. 26 П(С)БО 8).

Зважаючи, що в нашому випадку, найімовірніше, існуватиме правовстановлюючий документ (свідоцтво), який обмежує строк використання логотипу десятьма роками, рекомендуємо саме на такий строк корисного використання НМА й орієнтуватися. Хоча, звісно, підприємство може встановити й інший строк, адже нацстандарти з цього приводу не встановлюють категоричних обмежень.

Суми амортвідрахувань логотипу відображають на рахунку 92 «Адміністративні витрати», адже такий НМА призначений для загальногосподарського використання (п. 18 П(С)БО 16 «Витрати»).

Вибір методу амортизації логотипу належить до компетенції підприємства та залежить від умов отримання майбутніх економічних вигод. Якщо такі умови неможливо визначити, то пункт 27 П(С)БО 8 рекомендує амортизувати такий НМА за прямолінійним методом.

Наведемо приклад.

Приклад. Облік витрат на придбання логотипу

Підприємство на умовах попередньої оплати замовило виготовлення логотипу вартістю 3900 грн. (у т. ч. ПДВ ― 650 грн.). Витрати, пов’язані зі сплатою державного мита за видачу свідоцтва та інших зборів, становили 2150 грн.

Затверджений строк корисного використання логотипу становить 120 місяців. Обраний метод амортизації ― прямолінійний, а ліквідаційна вартість логотипу дорівнює нулю.

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,

грн.

Д-т

К-т

1

Перераховано кошти за виготовлення логотипу

371

311

3900

2

Нараховано податковий кредит з ПДВ

641

644

650

3

Відображено витрати на виготовлення логотипу

154

631

3250

4

Списано податковий кредит з ПДВ

644

631

650

5

Проведено залік зустрічних вимог

631

371

3900

6

Оплачено вартість державного мита та інших зборів

371

311

2150

7

Відображено витрати на оплату державного мита та інших зборів

154

685

2150

8

Проведено залік зустрічних вимог

685

371

2150

9

Введено НМА в експлуатацію (3250 грн. + 2150 грн.)

123

154

5400

10

Нараховано місячну амортизацію (5400 грн. ÷ 120 міс.)

92

13

45

«Податкова» амортизація

Якщо підприємству доведеться застосовувати різниці, передбачені розділом ІІІ Податкового кодексу України (ПК), то окрему увагу слід звернути на статтю 138 ПК. Вона пов’язана з коригуванням «бухгалтерського» фінансового результату на різниці, які виникають під час нарахування амортизації необоротних активів.

Податкове визначення НМА відносить сюди право власності на результати інтелектуальної власності або інші аналогічні права, визнані об’єктом права власності (інтелектуальної власності). А логотип саме і є об’єктом права інтелектуальної власності, тому згідно з підпунктом 14.1.120 ПК логотип, так само, як і за бухгалтерськими правилами, виступає в ролі НМА.

Вріз 3

У цілях розрахунку «податкової» амортизації логотип належить до третьої групи НМА з мінімальним строком корисного використання відповідно до правовстановлюючого документа. Тобто у випадку нарахування «податкової» амортизації логотипу такий строк, найімовірніше, буде десятирічним.

Тому підприємствам, які застосовуватимуть різниці, доцільно встановлювати десятирічний строк амортизації логотипу й у бухгалтерському обліку. Адже тоді «податкова» амортизація логотипу дорівнюватиме «бухгалтерській», що значно спростить здійснення облікової роботи.

Отже, логотип виступає об’єктом права інтелектуальної власності та належить до НМА. У бухгалтерському обліку під час нарахування амортизації такого НМА рекомендуємо орієнтуватися на обмеження строку використання логотипу відповідно до свідоцтва України на знак для товарів і послуг. Для цілей нарахування «податкової» амортизації такий строк, найімовірніше, буде десятирічним.

Вріз 1

Важливо

Логотип відповідає критеріям визнання НМА

Вріз 2

Важливо

У більшості випадків ліквідаційна вартість

логотипу буде нульовою

Вріз 3

Важливо

НМА, які належать до третьої групи,

амортизують протягом строку, визначеного відповідно до правовстановлюючого документа

 Цікаве за темою:

Джерела для погашення податкового зобов'язання

29 березня 2017 Виникнення податкового зобов'язання – складова частина процесу податкового обліку. Сплата податкового зобов'язання може відбуватися декількома шляхами, їх і розглянемо17


Експорт придбаного зерна: від оподаткування ПДВ до бухобліку

20 березня 2017 Українське підприємство планує продавати за кордон придбане зерно. У зв’язку з цим у ЗЕД-початківця виникають запитання: яким є порядок оподаткування ПДВ, бухобліку експортної операції тощо. Надамо відповіді на ці запитання149


На яких підставах контролюючі органи можуть анулювати статус платника ПДВ

14 березня 2017 На яких підставах може відбуватися анулювання статусу платника ПДВ? Чи можуть податківці самостійно анулювати статус платника податків і як останньому зробити це за власним бажанням?253

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл