text
Головбух

Податок на прибуток у звітності за МСФЗ

  • 1 вересня 2015
  • 128

Донедавна розрахунок фінансових результатів з метою оподаткування в Україні здійснювали за окремими податковими правилами,які подекуди le;t відрізнялися від бухгалтерських.Повного збігу між такими правилами немає ані в нас,ані здебільшого в інших країнах

У світі є дві головні концепції оподаткування прибутку підприємств:

  • європейська — передбачає визначення податку на основі даних фінансової звітності. Її застосовують у Німеччині, Франції, Бельгії, Швеції, Швейцарії та інших країнах;
  • англо-американська — передбачає ведення паралельного податкового обліку. Її застосовують у США, Великобританії, Канаді та Австралії.

Для європейської моделі характерний більш суворий контроль держави над бухгалтерськими стандартами. Підприємства, які її застосовують, зазвичай подають до податкових органів баланс і деталізований звіт про прибутки та збитки. А податкові органи у разі незгоди можуть оскаржити ці дані і вимагати провести податкові коригування.

Американський фінансовий облік орієнтований на потреби корпоративних споживачів. Американські бухгалтери складають окремі облікові регістри, тобто витрачають значно більше часу на підготовку податкової звітності.

Водночас в обох облікових концепціях виникають різниці між бухгалтерським і податковим результатом до оподаткування. Як правило, вони регламентовані і контрольовані.

Коли йдеться про поняття складні і неоднозначні, для того щоб дійти спільної думки, дуже важливо говорити однією мовою, оперуючи єдиними термінами, які однаково розуміють усі.

Податок на прибуток — саме така тема, у якій в різних джерелах знайдете різне трактування тих самих словосполучень. Щоб унеможливити двозначність, далі наведено наше (частково авторське) визначення всім відомих і широко вживаних термінів.

Податкові витрати (податковий дохід) ― загальна сума, що включається до визначення прибутку або збитку за період відповідно до поточних та відстрочених податків.

Витрати (дохід) з податку на прибуток — загальна сума податку, яка включається до звіту про прибутки і збитки. Витрати (доходи) з податку на прибуток охоплюють витрати з поточного податку і відкладені податки.

Поточний податок на прибуток — сума податку на прибуток, визначена в звітному періоді відповідно до податкового законодавства.

Відкладені податки — суми податку на прибуток, що підлягають сплаті (відкладені податкові зобов’язання (ВПЗ)) або вирахуванню (відкладені податкові активи (ВПА)) в майбутніх періодах. Є наслідком виникнення оподатковуваних або таких, що вираховуються, тимчасових різниць.

Тимчасові податкові різниці — різниці, які виникають у звітному періоді і анулюються в наступних.

Вріз 1

Постійні податкові різниці — виникають у звітному періоді і враховуються в повному обсязі під час визначення оподатковуваного прибутку (збитку) звітного періоду без можливості вирахування або оподаткування в майбутніх періодах. У тих випадках, коли як виняток постійна податкова різниця може мати наслідки в майбутніх періодах (наприклад, рішення про продаж негосподарського основного засобу), її доцільно вважати умовно-постійною.

 Цікаве за темою:

Уточнюємо декларацію з податку на прибуток

14 березня 2017 Надмірна кількість змін у податковому законодавстві спричиняє виникнення помилок у податковій звітності. Не є винятком і декларування податку на прибуток. З’ясуємо, як виправити звітні похибки за допомогою уточнюючого розрахунку


Податковий кредит та списання кредиторської заборгованості

13 березня 2017 Чи мають платники податків проводити коригування податкового кредиту ПДВ, при списанні кредиторської заборгованості? Давайте розглянемо нюанси такої операції


Податок на прибуток підприємств: відповіді на актуальні запитання

20 лютого 2017 Податкові нововведення 2017 року породили чимало запитань у платників податків, зокрема. Щодо оподаткування прибутків підприємств

Різниці по-новому

Після прийняття Податкового кодексу України (ПК) українські бухгалтери визначають податок на прибуток згідно з правилами, встановленими розділом ІІІ ПК. У бухгалтерському обліку цей податок відображають з урахуванням вимог П(С)БО 17 «Податок на прибуток» або МСБО 12 «Податки на прибуток».

Попри очевидну прогресивність розділу ІІІ ПК порівняно з чинним раніше Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.1994 № 334/94-ВР з його принципом першої події, навіть після цього в Україні бухгалтерський і податковий облік істотно відрізнялися один від одного.

Прийняття Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 № 71-VIII стало поворотним етапом для українських бухгалтерів. Він виклав розділ III ПК цілковито в новій редакції, поклавши в основу розрахунку податку на прибуток до сплати дані бухгалтерського обліку, відкориговані на кілька різниць, визначених у статтях 138-141 ПК. А підприємства, річний дохід яких за результатами звітного року не перевищить 20 млн. грн., об’єкт оподаткування зможуть визначати без коригувань.

Інші підприємства так само вираховуватимуть дві складові податку на прибуток:

  • поточну (за податковою декларацією);
  • відстрочену (ВПЗ і ВПА).

Крім того, виділяють так звані постійні податкові різниці, які зникають у звітному періоді без відображення у балансових залишках ВПА і ВПЗ на кінець звітного періоду.

Правильно визначити категорію різниць не так і просто. Тимчасові й постійні податкові різниці, які виникають на практиці українських підприємств у 2015 році, наведено в Таблиці.

Найпоширеніші в Україні податкові різниці

Зміст

Норма ПК

Тип різниць

За основними засобами і нематеріальними активами

Різниця, яка виникла між амортизованою вартістю ОЗ і НМА у податковому обліку на 01.01.2015 та їх еквівалентом у бухгалтерському обліку

П. 138.3

Тимчасова

Результат застосування різних строків і методів амортизації в бухгалтерському обліку та для цілей оподаткування з 2015 року

Пп. 138.3.3

Тимчасова

Дооцінка, уцінка ОЗ і НМА

Пп. 138.3.1, 138.3.2

Тимчасова

Негосподарські основні засоби і витрати на їх ремонт

Пп. 138.3.2

Умовно постійна

За резервами і забезпеченнями

Формування резервів під уцінку активів (наприклад, запасів) та їх подальше використання

Пп. 139.1.1, 139.1.2

Тимчасова

Формування забезпечень майбутніх виплат, окрім тих, які пов’язані з оплатою праці працівників, а також їх подальше використання

Пп. 139.1.1, 139.1.2

Тимчасова

Формування і коригування резерву сумнівних боргів

П. 139.2

Тимчасова

Витрати на списання безнадійної дебіторської заборгованості, яка не відповідає підпункту 14.1.11 ПК, понад сформований резерв

Пп. 139.2.1

Постійна

Формування і коригування резервів банками та небанківськими кредитно-фінансовими установами

П. 139.3

Тимчасова

За фінансовими операціями

Перевищення нормативів віднесення фінансових витрат від операцій з пов’язаними особами — нерезидентами

П. 140.2, 140.3

Тимчасова

Дивіденди та інші доходи від участі в капіталі, нараховані від іншого платника податку на прибуток, але не отримані

Пп. 140.4.1

Тимчасова

Дивіденди та інші доходи від участі в капіталі, отримані від платника податку на прибуток

Пп. 140.4.1

Постійна

Від’ємне значення об’єкта оподаткування минулих періодів

Пп. 140.4.2

Тимчасова

Результат переоцінки інструментів власного капіталу і інших фінансових інструментів у бухгалтерському обліку

Пп. 140.4.3, 140.5.3, 140.5.8

Тимчасова

Різниці між договірними і контрактними цінами в контрольованих операціях згідно зі статтею 39 ПК

Пп. 140.5.1, 140.5.2

Постійна

30% вартості товарів, необоротних активів і послуг, придбаних у неприбуткових організацій (у разі перевищення 50 розмірів мінзарплати) і нерезидентів з офшорним статусом (окрім тих, які підпали під контрольовані операції згідно зі статтею 39 ПК)

Пп. 140.5.4

Умовно постійна

Частина витрат, пов’язаних зі сплатою роялті

Пп. 140.5.5-140.5.7

Умовно постійна

Допомога неприбутковим організаціям у розмірі, що перевищує 4% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року (окрім витрат, пов’язаних з підтримкою української армії та інших сил, задіяних в АТО)

Пп. 140.5.9

Постійна

Інші різниці, передбачені статтею 141 ПК

Ст. 141

-

Відчуйте відмінності в різницях

Між П(С)БО 17 і МСБО 12 багато спільного. Наприклад, відповідно до параграфа 47 МСБО 12 незалежно від часу погашення або реалізації (у період до 12 місяців з дати балансу або більше) ВПЗ і ВПА мають визнавати у складі довгострокових зобов’язань і необоротних активів відповідно (п. 56 МСБО 1 «Подання фінансової звітності»), але за ставками, які діятимуть на час такого списання (реалізації). П(С)БО 17 містить аналогічні вимоги.

Однак між національним та міжнародним стандартом є і відмінності. Передусім національний стандарт значно менший за обсягом, відповідно, залишає більше неврегульованих питань.

Вріз 2

По-перше, ВПА і ВПЗ, на відміну від інших необоротних активів або довгострокових зобов’язань, не підлягають дисконтуванню. Про це зазначено в параграфах 53 і 54 МСБО 12. У П(С)БО 17 про дисконтування не йдеться взагалі.

По-друге, у міжнародному стандарті наведено конкретні приклади тимчасових різниць, які оподатковуються (п. 17, 18 МСБО 12) або підлягають вирахуванню під час визначення облікового податку на прибуток (п. 26 МСБО 12). Національний стандарт конкретних прикладів не містить, позаяк у 2013 році наявні приклади виключили через втрату ними актуальності, а нових не додали.

По-третє, МСБО 12 визначає порядок визнання податкових різниць у нетипових ситуаціях, про які в П(С)БО 17 нічого не зазначено:

  • вплив гудвілу на податкову базу у разі об’єднання бізнесу (п. 32А МСБО 12);
  • податкові наслідки визнання іноземних фінансових інвестицій з іншою функціональною валютою (п. 41 МСБО 12);
  • вплив переоцінки інвестиційної нерухомості (п. 51В МСБО 12) тощо.

По-четверте, параграф 30 МСБО 12 вимагає обліку можливостей підприємства щодо податкової оптимізації при розрахунку відстрочених податків. Адже податкове планування може впливати на розмір і час визнання зобов’язань з податку на прибуток.

По-п’яте, у міжнародній практиці визнають можливість материнської компанії впливати на дивідендну політику дочірніх, спільних і асоційованих компаній. Через що при визнанні ВПА або ВПЗ дочірніх підприємств слід зважати не лише на формальні показники і вимоги, а й плани компанії-інвестора щодо розвитку підконтрольних бізнес-одиниць (п. 40 МСБО 12).

По-шосте, податок на прибуток за статтями і операціями, які відображаються в капіталі або іншому сукупному доході, має визнаватися там само, а не в звіті про фінансові результати (п. 61А-63 МСБО 12). П(С)БО 17 про інший сукупний дохід нічого не зазначає, обмежуючись лише змінами в капіталі, як це було і в МСФЗ до 2009 року.

Вріз 3

По-сьоме, у чинній редакції МСБО 12 ані слова не сказано про постійні податкові різниці. Хоча вони, безумовно, існують. В Україні податковим різницям був присвячений спеціальний стандарт — ПБО «Податкові різниці». На виконання пункту 46.2 ПК це положення зобов’язувало підприємства розкривати не лише тимчасові, а й постійні податкові різниці. Введення в дію цього положення кілька разів переносили зважаючи на його суперечність і складність застосування, а в червні 2015 року взагалі скасували.

По-восьме, на відміну від П(С)БО, міжнародні стандарти не звільняють від перерахунку відстрочених податкових різниць при складанні проміжної фінансової інформації (п. 15 П(С)БО 17). Водночас згідно з параграфом 1 МСБО 34 «Проміжна фінансова звітність» складати проміжну фінансову звітність не обов’язково, якщо цього не вимагає закон або акціонери.

Основні компоненти витрат (доходу), податкових активів і зобов’язань слід розкривати у фінансовій звітності за МСФЗ згідно з переліком, наведеним у параграфах 80-88 МСБО 12.

Розкриття

Українські підприємства, які перейшли на застосування міжнародних стандартів, зобов’язані застосовувати встановлені Міністерством фінансів України форми звітності, як і ті, які залишилися на П(С)БО.

Проте в примітках до річної фінансової звітності вони мають керуватися вимогами МСБО 12 та інших міжнародних стандартів замість звичної нам форми 5 «Примітки до річної фінансової звітності», тому інформація про податок на прибуток має розкриватися набагато ширше.

У розділі «Основні положення облікової політики» таких приміток потрібно зазначити інформацію про облікову політику підприємства щодо податку на прибуток (див. Додаток 1) і числову інформацію до статей звітності щодо поточного та відкладеного податку на прибуток. Приклад заповнення розділу приміток, призначеного для розкриття числової інформації про податок на прибуток, наведено у Додатку 2.

Додаток 1

Оформлення розділу «Основні положення облікової політики» приміток до річної фінансової звітності

<…>

Примітка Х. Основні положення облікової політики

<…>

Податок на прибуток

a) Поточний податок

Податкові активи та зобов’язання з поточного податку за поточні і попередні періоди оцінюються за сумою, що передбачається до відшкодування від податкових органів або до сплати податковим органам. Податкові ставки і податкове законодавство, вживані для розрахунку цієї суми, — це ставки і закони, прийняті або фактично прийняті на звітну дату.

Поточний податок на прибуток, що належить до статей, визнаних безпосередньо в капіталі, визнається у складі капіталу, а не в звіті про прибутки і збитки. Керівництво на кожну звітну дату проводить оцінку впливу нових правил оподаткування на показники фінансової звітності підприємства .

Дохід Компанії підлягає оподаткуванню за встановленою в Україні ставкою 18% (2014 рік ― 18%).

b) Відкладений податок

Відкладений податок на прибуток визначають за методом зобов’язань шляхом визначення тимчасових різниць на звітну дату між податковою базою активів і зобов’язань та їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності.

Відкладені податкові зобов’язання визнаються за всіма оподатковуваними тимчасовими різницями.

Відкладені активи з податку на прибуток визнаються за всіма тимчасовими різницями, що вираховуються, невикористаними податковими пільгами і невикористаними податковими збитками, тією мірою, якою існує значна вірогідність того, що існуватиме оподатковуваний прибуток, проти якого можуть бути зараховані тимчасові різниці, що вираховуються, невикористані податкові пільги і невикористані податкові збитки.

Балансова вартість відкладеного податкового активу переглядається на кожну звітну дату і знижується, якщо вірогідність того, що буде достатній оподатковуваний прибуток, який дасть змогу використати всі або частину відкладених податкових активів, мала.

Відкладені податкові активи і зобов’язання оцінюють за податковими ставками, які, як передбачається, застосовуватимуть у звітному році, коли актив буде реалізований, а зобов’язання погашене, на основі податкових ставок (і податкового законодавства), які за станом на звітну дату були введені в дію або фактично введені в дію.

Відстрочені податкові активи (зобов’язання) зараховуються один проти одного, якщо є юридично закріплене право заліку поточних податкових активів і зобов’язань, і відкладені податки відносять до однієї оподатковуваної компанії і податкового органу.

Додаток 2

Оформлення розділу «Податок на прибуток» приміток до річної фінансової звітності

<…>

11. Податок на прибуток

За 2014-2015 роки станом на 31 грудня витрати з податку на прибуток включали:

Звітний рік

2015

2014

Поточний податок на прибуток, відображений у звіті про прибутки/збитки, тис. грн.

1456

744

Відкладений податок на прибуток в прибутках/збитках, тис. грн.

(343)

242

Разом податок на прибуток у звіті про прибутки/збитки, тис. грн.

1113

986

Відкладений податок на прибуток в іншому сукупному доході, тис. грн.

-

1019

Всього податок на прибуток, тис. грн.

981

2005

Середня діюча (ефективна) ставка податку на прибуток відрізняється від встановленої ставки оподаткування. Узгодження між витратами з податку на прибуток, відображеними в цій фінансовій звітності, і прибутком до оподаткування, розрахованим на основі встановленої ставки оподаткування:

Звітний рік

2015

2014

Прибуток до оподаткування, тис. грн.

5721

3990

Податок за діючою ставкою — 18% (2014 рік — 18%), тис. грн.

1030

718

Податковий ефект витрат, що не включаються до складу податкових, тис. грн.

129

288

Вплив доходів, які не враховуються при визначенні розміру оподатковуваного прибутку, тис. грн.

(46)

(20)

Витрати з податку на прибуток, що відображаються у звіті про прибутки/збитки, тис. грн.

1113

986

Середня діюча ставка оподаткування на рік, %

19,5

24,7

Станом на 31 грудня компоненти відкладених податкових активів і зобов’язань включали:

Компоненти відкладених податкових активів і зобов’язань

На 01.01.2014, тис. грн.

Визнано в прибутках /збитках, тис. грн.

Визнано в ПСД, тис. грн.

На 31.12.2014, тис. грн.

Визнано в прибутках/збитках, тис. грн.

Визнано в ПСД, тис. грн.

На 31.12.2015, тис. грн.

Відкладені податкові активи

Податкові збитки

433

(433)

-

-

-

-

-

Запаси

21

5

-

26

3

-

29

Торговельна та інша дебіторська заборгованість

125

(24)

-

101

77

-

178

Резерв на відпустки працівників

89

15

-

104

(104)

-

-

Резерви під гарантійні зобов’язання

55

4

-

59

31

-

90

Залік відкладених податків

(723)

433

-

(290)

(7)

-

(297)

Всього

-

-

-

-

-

-

-

Відкладені податкові зобов’язання

Основні засоби

(1216)

142

(1019)

(2093)

215

-

(1878)

Інвестиції, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибутки і збитки

(214)

35

-

(179)

69

-

(110)

Довгострокові зобов’язання за кредитами і позиками

(66)

14

-

(52)

52

-

-

Залік відкладених податків

723

(433)

-

290

7

-

297

Всього

(773)

(242)

(1019)

(2034)

343

-

(1691)

 Цікаве за темою:

Уточнюємо декларацію з податку на прибуток

14 березня 2017 Надмірна кількість змін у податковому законодавстві спричиняє виникнення помилок у податковій звітності. Не є винятком і декларування податку на прибуток. З’ясуємо, як виправити звітні похибки за допомогою уточнюючого розрахунку


Податковий кредит та списання кредиторської заборгованості

13 березня 2017 Чи мають платники податків проводити коригування податкового кредиту ПДВ, при списанні кредиторської заборгованості? Давайте розглянемо нюанси такої операції


Податок на прибуток підприємств: відповіді на актуальні запитання

20 лютого 2017 Податкові нововведення 2017 року породили чимало запитань у платників податків, зокрема. Щодо оподаткування прибутків підприємств

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл