Головбух

Облік інвестицій за методом участі в капіталі

31 липня 2015
1195
Середній бал: 0 із 5

Для консолідації з асоційованими компаніями інвестор при обліку власних інвестицій має використовувати метод участі у капіталі, за яким балансова вартість інвестиції відображає частку інвестора у власному капіталі об’єкта інвестування.

Згідно з МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства» під методом участі в капіталі розуміють метод обліку, відповідно до якого інвестицію первісно визнають за собівартістю, а потім коригують залежно від зміни частки інвестора в чистих активах об’єкта інвестування після придбання. Прибуток чи збиток інвестора включає частку інвестора в прибутку чи збитку об’єкта інвестування.

Згідно з цим методом інвестиція в асоційоване підприємство первісно визнається за собівартістю, і згодом її балансова вартість збільшується або зменшується для визнання частки інвестора в прибутку або збитку об’єкта інвестування після дати придбання. Коригування балансової вартості можуть бути необхідними при зміні пропорційної частки інвестора в об’єкті інвестування, а також у разі змін в іншому сукупному доході об’єкта інвестування. Такі зміни включають і зміни, що виникають від переоцінки основних засобів та від різниці у валютних курсах. Частку інвестора в цих змінах визнають в іншому сукупному доході інвестора (див. МСБО 1 «Подання фінансової звітності»).

Коли є потенційні права голосу, частка інвестора в прибутку або збитку об’єкта інвестування та в змінах власного капіталу об’єкта інвестування визначається на основі теперішніх часток у власності та не відображає можливу реалізацію чи конвертування потенційних прав голосу.

Метод участі в капіталі застосовують також і для обліку спільних підприємств, які до 2013 року повинні були проводити пропорційну консолідацію.

Звільнення від методу участі в капіталі

Є випадки, коли інвестор не має застосовувати метод участі в капіталі, а саме, коли:

  • інвестиція класифікується як утримувана для продажу відповідно до МСФЗ 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність»;
  • застосовується виняток відповідно до параграфа 10 МСБО 27 «Окрема фінансова звітність», що дозволяє материнському підприємству, яке також має інвестиції в асоційоване підприємство, не подавати консолідовану фінансову звітність
  • інвестор є дочірнім підприємством, яке перебуває в повній власності або частковій власності іншого суб’єкта господарювання, і його інші власники (у т. ч. й ті, хто за інших обставин не має права голосу) були поінформовані і не мають заперечень щодо того, що інвестор не застосовує метод участі в капіталі;
  • боргові інструменти або інструменти власного капіталу інвестора не обертаються на відкритому ринку (на вітчизняній чи зарубіжній фондовій біржі або ж на позабіржовому ринку, у т. ч. на місцевому та регіональному ринках);
  • інвестор не подавав і не перебуває в процесі подачі своєї фінансової звітності до комісії з цінних паперів або до іншого регулюючого органу з метою випуску інструментів будь-якого класу на відкритий ринок.

Головні принципи участі в капіталі

Інвестиція в асоційоване підприємство обліковується із застосуванням методу участі в капіталі починаючи з дати, коли це підприємство стає асоційованим. Після придбання інвестиції будь-яка різниця між собівартістю інвестиції та часткою інвестора в чистій справедливій вартості ідентифікованих активів і зобов’язань асоційованого підприємства обліковується так:

  • гудвіл, пов’язаний з асоційованим підприємством, включається в балансову вартість інвестиції. Амортизація цього гудвілу не дозволяється;
  • будь-яке перевищення частки інвестора в чистій справедливій вартості ідентифікованих активів і зобов’язань асоційованого підприємства над собівартістю інвестиції включається як дохід при визначенні частки інвестора в прибутках або збитках асоційованого підприємства за той період, у якому інвестиція придбана.

Відповідні коригування частки інвестора в прибутках або збитках асоційованого підприємства після придбання здійснюються також для обліку, наприклад, амортизації активів на основі їхньої справедливої вартості на дату придбання. Подібно відповідні коригування частки інвестора в прибутках або збитках асоційованого підприємства після придбання здійснюються щодо збитків від зменшення корисності активів, визнаних асоційованим підприємством, таких, як гудвіл або основні засоби.

Останню наявну фінансову звітність асоційованого підприємства використовує інвестор при застосуванні методу участі в капіталі. Коли звітні дати інвестора та асоційованого підприємства є різними, асоційоване підприємство складає для використання інвестором фінансову звітність на ту саму дату, що й фінансова звітність інвестора (за винятком тих випадків, коли це не є можливим).

Вріз 1

Якщо частка інвестора у збитках асоційованого підприємства дорівнює балансовій вартості його частки в асоційованому підприємстві або перевищує її, у цьому випадку балансова вартість інвестиції в обліку інвестора досягає нуля, і він припиняє визнання своєї частки в подальших збитках. Частка в асоційованому підприємстві є балансовою вартістю інвестиції в асоційоване підприємство, що визначається згідно з методом участі в капіталі, разом з будь-якими довгостроковими внесками, які, за своєю суттю, становлять частину чистих інвестицій інвестора в асоційоване підприємство.

Після зменшення частки інвестора до нуля додаткові збитки та зобов’язання визнають тільки у тому обсязі, щодо якого інвестор взяв на себе юридичні або конструктивні зобов’язання або здійснив платежі за дорученням асоційованого підприємства. Якщо у подальшому асоційоване підприємство відображає у звітності прибутки, інвестор поновлює визнання своєї частки цих прибутків тільки після того, як його частка прибутків дорівнюватиме частці невизнаних збитків.

Наведемо приклади.

Приклад 1. Облік придбання корпоративних прав

ТОВ «Марічка» 30.06.2014 придбала 30% корпоративних прав ТОВ «Веселка» за 7,5 млн. грн., що дозволило їй отримати місце у дирекції товариства та здобути істотний вплив на діяльність об’єкта інвестицій. Власний капітал ТОВ «Веселка» на дату придбання становив 20 млн. грн.

Розрахуємо гудвіл у складі інвестиції, і відобразимо придбання в обліку компанії «Марічка» за умови, що справедлива вартість всіх активів і зобов’язань ТОВ «Веселка» близька до їх балансової вартості.

Гудвіл = 7,5 млн. грн. − 20 млн. грн. × 0,3 = 1,5 млн. грн.

У обліку ТОВ «Марічка» записи при придбанні будуть такі:

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, млн. грн.

Д-т

К-т

1

Отримано корпоративні права (гудвіл у тому числі

Інвестиції в асоційовані підприємства

Розрахунки з іншими кредиторами

7,5

2

Сплачено кошти за корпоративні права ТОВ «Веселка»

Розрахунки з іншими кредиторами

Рахунки в банку

7,5

Приклад 2. Облік коригування частки інвестора

ТОВ «Веселка» отримала за 2014 рік 2,5 млн. грн. прибутку, з яких 1 млн. грн. ― за І півріччя 2014 року. Рішенням загальних зборів від 31.03.2015 підлягає розподілу між учасниками 80% прибутку. За І квартал 2015 року було отримано 0,8 млн. грн. прибутку.

Розрахуємо вартість інвестиції для ТОВ «Марічка» на 31.12.2014 і на кінець І кварталу 2015 року.

Прибуток від інвестиції:

за ІІ півріччя 2014 року = (2,5 млн. грн. – 1 млн. грн.) × 0,3 = 0,45 млн. грн.;

за І квартал 2015 року = 0,8 млн. грн. × 0,3 = 0,24 млн. грн.

Дивіденди (розраховуємо за весь 2014 рік) = 2,5 млн. грн. × 0,8 × 0,3 = 0,6 млн. грн.

Вартість інвестиції:

на 31.12.2014 = 7,5 млн. грн. + 0,45 млн. грн. = 7,95 млн. грн.;

на 31.03.2015 = 7,95 млн. грн. – 0,6 млн. грн. + 0,24 млн. грн. = 7,59 млн. грн.

Відобразимо операції в обліку інвестора.

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, млн. грн.

Д-т

К-т

1

Визнано прибуток від інвестиції в ТОВ «Веселка» станом на 31.12.2014

Інвестиції в асоційовані підприємства

Дохід від участі в капіталі асоційованих підприємств

0,45

2

Оголошено дивіденди за результатами 2014 року станом на 31.03.2015

Дебіторська заборгованість по нарахованим дивідендам

Інвестиції в асоційовані підприємства

0,6

3

Визнано прибуток від інвестиції в ТОВ «Веселка» станом на 31.03.2015

Інвестиції в асоційовані підприємства

Дохід від участі в капіталі асоційованих підприємств

0,24

Тестування на знецінення

Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства, що обліковуються за методом участі в капіталі, підлягають тестуванню на знецінення. Для цієї мети застосовують вимоги МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка», які визначають, чи треба визнавати будь-який додатковий збиток від зменшення корисності чистої інвестиції інвестора в асоційоване підприємство. Також інвестор застосовує цей стандарт, щоб визначити, чи визнавати будь-який додатковий збиток від зменшення корисності, що стосується частки інвестора в асоційованому підприємстві, яка не є частиною чистої інвестиції, та суму цього збитку від зменшення корисності.

Вріз 2

На зменшення корисності згідно із МСБО 36 «Зменшення корисності активів» перевіряють загальну балансову вартість інвестиції як єдиного активу шляхом порівняння суми її очікуваного відшкодування (більша з двох оцінок: вартості використання та справедливої вартості мінус витрати на продаж) та її балансової вартості у випадках, коли наведені у МСБО 39 фактори зазначають, що корисність інвестиції може зменшитися. Визначаючи вартість використання інвестиції, підприємство попередньо оцінює: свою частку теперішньої вартості попередньо оцінених майбутніх грошових потоків, які, за очікуванням, будуть згенеровані асоційованим підприємством, включаючи грошові потоки від операцій асоційованого підприємства та надходження від остаточного вибуття інвестиції, або теперішню вартість попередньо оцінених майбутніх грошових потоків, які, за очікуванням, виникнуть від дивідендів від інвестиції та від її остаточного вибуття.

Але зазначимо, що гудвіл не підлягає перевірці на зменшення корисності, оскільки він є частиною балансової вартості інвестиції в асоційоване підприємство та не визнається окремо.

Припинення застосування методу

Починаючи з дати, коли інвестор перестає суттєво впливати на асоційоване підприємство, він припиняє застосовувати метод участі в капіталі та обліковує інвестицію згідно з МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», починаючи з цієї дати, за умови, що асоційоване підприємство не стає дочірнім або спільним підприємством.

Оцінка будь-яких інвестицій інвестора, що залишилися у колишньому контрольованому підприємстві, здійснюється за справедливою вартістю. У своїх прибутках чи збитках інвестор визнає будь-яку різницю між такими двома вартостями:

  • справедливою вартістю будь-якої збереженої інвестиції та будь-якими надходженнями від вибуття певної частки участі в асоційованому підприємстві;
  • балансовою вартістю інвестицій на дату втрати суттєвого впливу.

Також у разі втрати суттєвого впливу на асоційоване підприємство інвестор обліковує всі суми, визнані в іншому сукупному доході стосовно цього асоційованого підприємства, на тій самій основі, яку вимагали б у разі продажу відповідних активів чи зобов’язань безпосередньо асоційованим підприємством. Тому якщо прибуток або збиток, визнаний раніше асоційованим підприємством в складі іншого сукупного доходу, перекласифіковано у прибуток чи збиток від вибуття відповідних активів або зобов’язань, інвестор перекласифікує прибуток або збиток із власного капіталу у прибуток або збиток (як коригування внаслідок перекласифікації), коли підприємство-інвестор втрачає суттєвий вплив на асоційоване підприємство.

Наведемо приклад.

Приклад 3. Облік перекласифікації частки інвестора

У квітні вийшла інформація в пресі про негативний вплив продукції ТОВ «Веселка» на здоров’я дітей. І хоча підприємство ініціювало кілька незалежних перевірок, які підтвердили якість та безпечність продукції ТОВ «Веселка», репутація компанії постраждала. За результатами ІІ кварталу 2015 року ТОВ «Веселка» отримала 2 млн. грн. збитку, після чого було прийнято рішення продати 20% корпоративних прав. Пакет корпоративних прав 30.06.2015 був реалізований за 3 млн. грн., у результаті чого ТОВ «Марічка» втратила істотний вплив на ТОВ «Веселка».

Розрахуємо фінансовий результат від вибуття пакета корпоративних прав та вартість інвестиції для ТОВ «Марічка» на 30.06.2015.

Наприкінці червня 2015 року пакет корпоративних прав, що залишився у ТОВ «Марічка», підлягає переведенню з категорії «Інвестиції в асоційовані підприємства» до категорії «Інвестиції, які обліковуються за справедливою вартістю з відображенням змін через інший сукупний дохід».

Справедлива вартість пакета, що залишився, дорівнює половині ціни реалізації за вдвічі більший проданий пакет (20% до 10%) незалежно від фінрезультату ТОВ «Веселка» за період. Тобто 1,5 млн. грн. Застосування методу участі в капіталі припиняється.

Фінансовий результат від вибуття частини інвестиції становить результат віднімання з отриманої суми коштів від продажу пакета і справедливої вартості решти інвестиції за вирахуванням балансової вартості інвестиції до операції вибуття.

Фінрезультат = (3 млн. грн. + 1,5 млн. грн.) – 7,59 млн. грн. = -3,09 млн. грн.

Відобразимо операції в обліку інвестора.

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, млн. грн.

Д-т

Д-т

1

Відображено реалізацію інвестиції в ТОВ «Веселка»

Дебіторська заборгованість за іншими операціями

Інвестиції в асоційовані підприємства

3

2

Отримано кошти за інвестицію від покупця

Рахунки в банку

Дебіторська заборгованість за іншими операціями

3

3

Перекласифікація пакета корпоративних прав, що залишився

Інвестиції за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Інвестиції в асоційовані підприємства

4,59

4

Переоцінка інвестицій до справедливої вартості

Інший сукупний дохід від інвестицій в інструменти капіталу

Інвестиції за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

3,09

Отже, для обліку асоційованих та спільних підприємств підприємство-інвестор має використовувати метод участі в капіталі згідно з МСБО 28. Якщо ж утримання пакета, який дає право суттєвого впливу на інше підприємство, є тимчасовим, а підприємство-інвестор не є таким, що має публічний інтерес, метод участі в капіталі застосовувати не вимагають.

Також на кожну дату звітності проводять тестування інвестицій на наявність ознак знецінення. А після втрати суттєвого впливу через вибуття інвестицій або з інших причин підприємство втрачає статус асоційованого чи спільного, а їх рештки (за наявності) переводять до категорії інвестицій, що їх обліковують за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.

Вріз 1

Важливо

Фінансову звітність інвестора слід складати

із застосуванням єдиних облікових політик щодо подібних операцій та подій за схожих обставин

Вріз 2

Важливо

Гудвіл не підлягає перевірці

на зменшення корисності

logo
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Найцікавіше — далі!

Дочитайте до кінця, щоб не випустити нюансів, які важливі саме для Вас

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини