Головбух

Облік придбання, ремонту та списання РРО

  • 6 липня 2015
  • 39

Використання касових апаратів-буденна реальність для багатьох суб’єктів господарювання.А з 1 липня 2015 року таких суб’єктів побільшало.Нагадаємо правила обліку операцій з придбання,ремонту та списання таких пристроїв,не оминаючи увагою окремі нюанси

Перш ніж придбати новий реєстратор розрахункових операцій (РРО) чи замінити старий, варто ознайомитися з переліком РРО, які наведені в Державному реєстрі реєстраторів розрахункових операцій, затвердженому наказом ДФС від 27.04.2015 № 302. Такі моделі РРО та їх модифікації вітчизняного та іноземного виробництва відповідають вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів, пройшли державну сертифікацію і дозволені для застосування під час здійснення розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг (п. 1 Положення про Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій, затвердженого постановою КМУ від 29.08.2002 № 1315).

Очікуваний строк корисного використання (експлуатації) РРО, найімовірніше, перевищуватиме один рік. Тому маємо справу з необоротним активом: основним засобом (ОЗ) або малоцінним необоротним матеріальним активом (МНМА) залежно від дотримання ліміту для визнання ОЗ. Зазвичай для уникнення розбіжностей між бухгалтерською та податковою амортизацією такий ліміт для визнання ОЗ встановлювали у розмірі 2500 грн. відповідно до пункту 14.1.138 Податкового кодексу України (ПК). Утім, у цілях бухгалтерського обліку можна обрати й іншу величину (пп. 5.2 П(С)БО 7 «Основні засоби»). Ліміт для визнання ОЗ варто зазначити в обліковій політиці підприємства.

 Цікаве за темою:

Джерела для погашення податкового зобов'язання

29 березня 2017 Виникнення податкового зобов'язання – складова частина процесу податкового обліку. Сплата податкового зобов'язання може відбуватися декількома шляхами, їх і розглянемо17


Експорт придбаного зерна: від оподаткування ПДВ до бухобліку

20 березня 2017 Українське підприємство планує продавати за кордон придбане зерно. У зв’язку з цим у ЗЕД-початківця виникають запитання: яким є порядок оподаткування ПДВ, бухобліку експортної операції тощо. Надамо відповіді на ці запитання149


На яких підставах контролюючі органи можуть анулювати статус платника ПДВ

14 березня 2017 На яких підставах може відбуватися анулювання статусу платника ПДВ? Чи можуть податківці самостійно анулювати статус платника податків і як останньому зробити це за власним бажанням?253

РРО ― основний засіб

Зважаючи на нинішні ціни на РРО, новопридбаний пристрій, найімовірніше, належатиме до складу ОЗ та відображатиметься на субрахунку 104 «Машини та обладнання». Для того щоб узяти на баланс такий РРО, потрібно визначити його первісну вартість. Витрати, які формуватимуть первісну вартість ОЗ, «збирають» на субрахунку 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів». До таких витрат включають суму:

  • сплачену постачальнику РРО (без непрямих податків);
  • непрямих податків, які не підлягають відшкодуванню підприємству (актуально для неплатників ПДВ);
  • вартості послуг з транспортування та налагодження РРО;
  • інших витрат, які пов’язані з доведенням ОЗ до стану, придатного для використання (п. 8 П(С)БО 7).

Документальною підставою для введення РРО в експлуатацію слугуватиме Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (форма ОЗ-1). Для нового ОЗ також потрібно завести Інвентарну картку обліку основних засобів (форма ОЗ-6) та внести відповідну інформацію до Опису інвентарних карток по обліку основних засобів (форма № ОЗ-7).

Нарахування амортизації РРО відбувається щомісячно починаючи з місяця, наступного за місяцем, у якому його почали використовувати за своїм призначенням. Припиняють амортизувати РРО з місяця, наступного за місяцем вибуття РРО, переведення його на капітальний ремонт, консервацію тощо (п. 29 П(С)БО 7).

При амортизації РРО доцільно використовувати всі методи амортизації, передбачені для ОЗ згідно з пунктом 26 П(С)БО 7, окрім виробничого методу.

строк використання РРО

У бухгалтерському обліку підприємство самостійно визначає строк корисного використання РРО з урахуванням інтенсивності його експлуатації, морального зносу та інших факторів (п. 24 П(С)БО 7). Звісно, що величина строку корисного використання ОЗ впливатиме на суму амортвідрахувань та, відповідно, фінансовий результат, який для платників податку на прибуток виступає основою при розрахунку об’єкта оподаткування податком на прибуток (пп. 134.1.1 ПК). Тож такий строк має бути належним чином обгрунтованим.

Вріз 1

Для платників податку на прибуток, які застосовуватимуть різниці згідно з розділом ІІІ ПК, РРО належатиме до 4-ї групи ОЗ з мінімальним строком амортизації два роки (пп. 138.3.3 ПК).

ремонт РРО

Витрати на ремонт ОЗ капіталізують або відносять до складу витрат. У бухгалтерському обліку капіталізації підлягають ті витрати, що призводять до збільшення економічних вигод, первісно очікуваних від використання ОЗ (п. 14 П(С)БО 7). Їх обліковують на субрахунку 152, а після закінчення ремонтних робіт цю операцію відображають проведенням: дебет субрахунку 104 з кредитом субрахунку 152. Документальною підставою для відображення такої господарської операції є Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів (форма № ОЗ-2).

Якщо ремонт здійснюють для підтримання РРО в робочому стані без зміни очікуваних майбутніх економічних вигод від його використання, то витрати на такий ремонт не капіталізують, а одразу включають до витрат підприємства.

списання РРО

Перед вибуттям ОЗ підприємство може перевести його до складу необоротних активів, утримуваних для продажу. У такому випадку його залишкову вартість списують на субрахунок 943 «Собівартість реалізованих виробничих запасів». Якщо ж цього не було зроблено, то залишкову вартість ОЗ списують проведенням: дебет субрахунку 976 «Списання необоротних активів» з кредитом субрахунку 104 «Машини та обладнання».

Додамо, що операція з ліквідації ОЗ за самостійним рішенням підприємства є об’єктом оподаткування ПДВ (пп. 14.1.191, п. 189.9 ПК).

Наведемо приклад.

Приклад 1. Облік придбання, ремонту та вибуття ОЗ

Підприємство придбало РРО вартістю 6600 грн. (у т. ч. ПДВ ― 1100 грн.). Також підприємство оплатило вартість доставки РРО до підприємства у сумі 60 грн. (у т. ч. ПДВ ― 10 грн.).

Величина ліміту для визнання ОЗ відповідно до облікової політики підприємства ― 2500 грн. Строк корисного використання РРО ― 30 місяців.

Невдовзі після завершення гарантійного строку використання РРО останній вийшов з ладу. У зв’язку з цим понесено витрати на оплату ремонту РРО у сумі 120 грн. (у т. ч. ПДВ ― 20 грн.). Ремонт проведено для відновлення можливості експлуатації РРО без зміни очікуваних майбутніх економічних вигод від його використання. Тобто це поточний ремонт РРО.

Згодом підприємство вирішило продати РРО іншому підприємству за 600 грн. (у т. ч. ПДВ ― 100 грн.). Залишкова вартість РРО на момент продажу становила 370 грн., знос ― 5180 грн.

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,

грн.

Д-т

К-т

1

Придбано РРО

152

631

5500

2

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

631

1100

3

Відображено витрати на доставку РРО

152

685

50

4

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

685

10

5

Оплачено вартість РРО

631

311

6600

8

Оплачено вартість доставки РРО

685

311

60

9

РРО введено в експлуатацію (5500 грн. + 50 грн.)

104

152

5550

10

Понесено витрати на поточний ремонт РРО

93

685

100

11

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

685

20

12

Оплачено вартість поточного ремонту РРО

685

311

120

13

Переведено ОЗ до складу необоротних активів, утримуваних для продажу

286

104

370

14

Списано знос

131

104

5180

15

Передано РРО покупцю

377

712

600

16

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

712

641

100

17

Списано залишкову вартість РРО

943

286

370

18

Отримано плату від покупця

311

377

600

РРО належить до МНМА

Якщо первісна вартість РРО не перевищить ліміту для визнання ОЗ, то у підприємства виникне новий об’єкт МНМА. У такому разі РРО обліковуватимуть на субрахунку 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи». Правила формування первісної вартості таких активів тотожні тим, що встановлені для ОЗ.

Вріз 2

До введення РРО в експлуатацію витрати, пов’язані з придбанням РРО та його доведенням до стану, придатного для використання, капіталізуються на субрахунку 153 «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів». Вводити в експлуатацію МНМА пропонуємо на підставі Акта приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (форма ОЗ-1), адже для МНМА не затверджено спеціальних форм первинних документів. Також радимо застосовувати звичайну Інвентарну картку обліку основних засобів (форма ОЗ-6), для реєстрації якої використовують Опис інвентарних карток по обліку основних засобів (форма № ОЗ-7).

У цілях амортизації МНМА підприємство вправі скористатися одним із двох методів:

  • у першому місяці використання об’єкта ― 50% його вартості, яка амортизується, та решта 50% ― у місяці його вилучення з активів (списання з балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання активом;
  • у першому місяці використання об’єкта ― 100% його вартості (п. 27 П(С)БО 7).

Зі свого боку порадимо обрати другий варіант амортизації РРО. У такому випадку підприємство одразу ж спише первісну вартість РРО на витрати, а у випадку ліквідації РРО за самостійним рішенням платника ПДВ ― однозначно не виникатиме обов’язок нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ (пп. 14.1.191, п. 189.9 ПК).

Наведемо приклад.

Приклад 2. Облік придбання та ліквідації МНМА

Підприємство придбало РРО вартістю 1800 грн. (у т. ч. ПДВ ― 300 грн.).

Величина ліміту для визнання ОЗ відповідно до облікової політики підприємства ― 2500 грн. Обраний метод амортизації МНМА ― 100% у першому місяці їх використання.

Згодом через зношеність РРО підприємство вирішило списати його з балансу.

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,

грн.

Д-т

К-т

1

Придбано РРО

153

631

1500

2

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

631

300

3

Введено в експлуатацію РРО

112

153

1500

4

Нараховано амортизацію в першому місяці використання МНМА

93

132

1500

5

Списано РРО з балансу підприємства

132

112*

1500

*У такому випадку податкових зобов’язань з ПДВ не виникає.

Вріз 1

Врахуйте

РРО належить до 4-ї групи ОЗ

з мінімальним строком амортизації два роки

Вріз 2

Врахуйте

При документальному оформленні

операцій, пов’язаних з МНМА, радимо користуватися формами первинних документів, передбаченими для ОЗ

 Цікаве за темою:

Джерела для погашення податкового зобов'язання

29 березня 2017 Виникнення податкового зобов'язання – складова частина процесу податкового обліку. Сплата податкового зобов'язання може відбуватися декількома шляхами, їх і розглянемо17


Експорт придбаного зерна: від оподаткування ПДВ до бухобліку

20 березня 2017 Українське підприємство планує продавати за кордон придбане зерно. У зв’язку з цим у ЗЕД-початківця виникають запитання: яким є порядок оподаткування ПДВ, бухобліку експортної операції тощо. Надамо відповіді на ці запитання149


На яких підставах контролюючі органи можуть анулювати статус платника ПДВ

14 березня 2017 На яких підставах може відбуватися анулювання статусу платника ПДВ? Чи можуть податківці самостійно анулювати статус платника податків і як останньому зробити це за власним бажанням?253

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл