Операції в іноземній валюті: облік і поширені помилки

3435
У цьому матеріалі пропонуємо розглянути певно одну з найскладніших тем бухгалтерського обліку – операції в іноземній валюті, правила проведення цих операцій, облік та основні помилки які допускають підприємці

Операції в іноземній валюті – новий і доволі складний розділ бухгалтерського обліку. Раніше операції в іноземній валюті проводили в основному великими компаніями і банками, та після вступу України до ВТО і підписання угоди про Зону вільної торгівлі з Євросоюзом, до зовнішньоекономічної діяльності почав долучатися малий і середній бізнес. Сфера застосування іноземної валюти значно розширилася, через бажання підприємців скористатися лібералізацією митних режимів.

Також, актуальність питання значно зростає через те, що з 2015 року українські підприємства мають складати податкові декларації на прибуток підприємств з урахуванням даних бухгалтерського обліку. Через це, правильне ведення бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті набуває ще більшого значення, адже жоден платник податків не хоче стикатися із штрафними санкціями від податківців.

Операції в іноземній валюті мають відповідати стандартам бухгалтерського обліку. Деякі підприємства обрали національні стандарти бухгалтерського обліку (стандарт 21 «Вплив змін валютних курсів»), інші ведуть облік за стандартами МСФЗ (IAS 21 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates). У будь якому випадку, основні вимоги обох стандартів ідентичні і мало чим відрізняються одне від одного, окрім незначних редакційних відмінностей.

Перш за все, облік операцій в іноземній валюті потребує розуміння базових понять, і на щастя таких базових понять всього два:

 • валютна операція;
 • монетарні статті.

Основна причина помилок у веденні бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті – невірне розуміння чи трактовка цих двох базових понять.

Операції в іноземній валюті: облік і поширені помилки Приклади обліку операцій з іноземною валютою можна переглянути у матеріалі: Операції в іноземній валюті: прості приклади

Визначення валютних операцій

Валютна операція – це господарська операція, що призводить до виникнення у балансі підприємства суми (статті), яка виражена в іноземній валюті. Дуже важливо розрізняти саму валютну операцію, та балансну операцію з погашення валютного зобов'язання, що виникає внаслідок валютної операції.

Приклади валютних операцій:

 • придбання товарів чи послуг (робіт) за іноземну валюту на умовах відстрочення платежу;
 • продаж та реалізація товарів та послуг (робіт) за іноземну валюту на умовах відстрочення платежу;
 • сплата авансового платежу іноземною валютою постачальнику за товари чи послуги, що мають бути поставлені пізніше;
 • отримання авансового платежу іноземною валютою за товари чи послуги, які мають бути поставлені пізніше;
 • отримання чи надання кредиту у іноземній валюті;
 • отримання чи надання у лізинг майна, зобов'язання за яке виражене у іноземній валюті;
 • купівля і продаж цінних паперів, номінал яких виражено у іноземній валюті.

До балансуючих операцій, що призводять до погашення чи зменшення зобов'язання в іноземній валюті відносять наступні операції:

Отримання чи поставка товарів чи послуг (робіт), оплата за які була здійснена в іноземній валюті і більш раннім строком;

 • оплата іноземною валютою за раніше отримані товари чи послуги;
 • отримання оплати від покупців та замовників за раніше поставлені товари чи надані послуги;
 • погашення кредиту у іноземній валюті;
 • плата чи отримання лізингових платежів в іноземній валюті;
 • продаж чи викуп цінних паперів, номінал яких виражено в іноземній валюті.

Отже, валютна операція призводить до виникнення чи збільшення зобов'язання однією із сторін, а балансуюча призводить до зменшення чи погашення податкового зобов'язання.

Визначення монетарних статей

Валютна операція призводить до виникнення балансової статті, яка у свою чергу відображається у балансі компанії і виражена в іноземній валюті. Балансові статті можуть бути за своїм характером як монетарними, так і немонетарними.

До монетарних статей належать суми, погашення яких повинно відбуватися шляхом оплати чи отримання валютних коштів. Всі інші статті є немонетарними. Все просто.

Приклади монетарних статей:

 • кредиторська чи дебіторська заборгованості за поставлені товари чи надані послуги;
 • заборгованості за отриманими чи виданими кредитами, лізинговими платежами, включаючи нараховані відсотки;
 • цінні папери чи інші фінансові інвестиції, що виражені в іноземній валюті;
 • номінальна вартість цінних паперів власної емісій, суми нарахованих відсотків у іноземній валюті.
 • готівкові та безготівкові кошти в іноземній валюті також є монетарною статтею.
 • немонетарні статті можуть передбачати погашення шляхом поставки товарів чи надання послуг, чи взагалі можуть не мати визначеного способу погашення. Приклади немонетарних статей:
 • видані аванси постачальником товарів чи послуг у іноземній валюті;
 • аванси в іноземній валюті, що буди отримані покупцями за товари чи послуги, що мають бути поставлені чи надані.

Так, заборгованість постачальника товарів перед покупцем у разі повернення товару може бути як монетарною, якщо умовами контракту передбачено повернення коштів в іноземній валюті, так і не монетарною, коли контрактом передбачена заміна товару.

Вимоги стандартів щодо оцінки валютних статей

Будь яка господарська валютна операція, незалежно від її характеру, завжди оцінюється за поточним валютним курсом, який називають «спот». Операції, в яких однією із сторін є резидент України, роль курсу «спот» відіграє офіційний курс НБУ на дату здійснення операції.

Надалі облік буде відрізнятися в залежності від характеру статті – монетарної чи немонетарної.

Монетарні статті повинні переоцінюватись за поточним обмінним курсом станом на кожну звітну дату, чи дату часткового чи повного погашення заборгованості. Курсові різниці що при цьому виникають, визнаються як складова доходів чи витрат.

Немонетарні статті не потрібно переоцінювати, адже їх облік ведеться по курсу НБУ на дату виникнення відповідної суми.

Оцінка доходів від продажу товарів, послуг чи активів, що були реалізовані внаслідок валютних операцій залежить безпосередньо від першої події – поставки товарів чи послуг, чи оплати.

Давайте розглянемо декілька прикладів типових ситуацій:

 • доходи від реалізації товарів чи послуг за передплатою визначаються за обмінним курсом дати отримання авансу;
 • доходи від реалізації товарів та послуг з відтермінуванням оплати визначаються за курсом на дату поставки товарів чи послуг;
 • первинна вартість товарів, запасів чи необоротних активів, які було придбано за попередньою оплатою, визначається за обмінним курсом на дату сплати відповідного авансу постачальнику;
 • балансова вартість коштів в іноземній валюті визначається за поточним обмінним курсом на дату кожної операції з коштами, та на кінець звітного періоду.

Зазвичай, звітною датою є останній день календарного року, однак компанії, що мають складати квартальну фінансову звітність, можуть проводити переоцінку валютних статей на кожну з дат квартальної звітності.

Щоб полегшити розуміння вимог стандартів бухгалтерського обліку щодо операцій в іноземній валюті, що пов'язані із поставкою чи придбанням товарів, пропонуємо переглянути наступну таблицю:
 

Перша подія

Визнання доходів від реалізації/первинної вартості придбаних активів/витрат на придбання послуг

Визнання доходів тавитрат від курсової різниці

Поставка товарів чи послуг (робіт)

За курсом НБУ на дату поставки

На дату оплати та на кожну звітну дату

Оплата за товари чи послуги (роботи)

За курсом НБУ на дату оплати

Не визнаються 

У свою чергу, залишки коштів, заборгованість за отриманими чи виданими кредитами, включаючи нараховані проценти, цінні папери чи номіновані в іноземній валюті мають переоцінюватися на кожну дату здійснення операцій, а також на кінець кожного звітного періоду.

Помилки у переоцінці немонетарних статей

Однією із найпоширеніших помилок є переоцінка немонетарних статей, таких як дебіторської заборгованості за авансами що видані постачальникам, чи кредиторської заборгованості за авансами отриманими від покупців.

Відповідно до підпункту 6 і 7 П(С)БО-21 чи підпункту 16, 21 і 23 IAS 21 МСФЗ – суми отриманих та виданих авансів у рахунку постачання товарів чи послуг визначаються у балансі за курсом на дату отримання авансу та не підлягають перерахунку у зв'язку із змінами валютного курсу.

При виникненні складних ситуацій, наприклад – сума господарської операції може одночасно містити елементи валютної операції та балансуючої. У такому випадку її необхідно розділити на дві чи більше, кожна з яких має обліковуватись за своїм курсом.

Неправильне визначення дати операції

Часто операції в іноземній валюті пов'язані із виконанням митних процедур, тому поширена помилкова практика визначати дату здійснення операції за датою, вказаною у митній накладній. Така практика є помилковою, адже митна накладна є всього лиш документом, що підтверджує виконання митних вимог щодо оформлення факту переміщення товарів через митний кордон України. Митна накладна не спричиняє виникнення чи погашення податкових зобов'язань.

Датою здійснення операцій з товаром є виключно дата переходу права власності на товари від постачальника до покупця відповідно до умов контракту, що визначені за Міжнародними правилами визначення комерційних термінів (INCOTERMS).

Особливу увагу необхідно приділяти визначенню дати операції, якщо вона припадає на період зміни звітних періодів.

Переоцінка доходів і активів внаслідок зміни валютних курсів

Менш поширена (проте, має місце) помилка, коли особа намагається переоцінювати активи що були придбані за валюту, при зміні обмінного курсу. Як приклад, курсова різниця за несплаченою частиною поставки, що виникає після отримання товарів від постачальника, відноситься на збільшення чи зменшення балансової вартості цих товарів, що є помилкою.

Інколи таким же чином намагаються коригувати доходи від реалізації внаслідок переоцінки дебіторської заборгованості покупця.Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи

Освітні заходи

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь

Інтернет-магазин

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Живе спілкування з редакцією© Головбух, 2017. Усі права захищено

Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів сайту, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції сайту

Тижневик «Головбух», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 11678-549 ПР від 30.08.2006

Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009


 • Ми в соцмережах
Коте теж здивований, але…


він знає, що зареєструється і скачає файли.
57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощоУ мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Oops!.. Але публікацію можуть бачити лише зареєстровані користувачіПриділіть лише 57 секунд реєстрації – і читатимете статті, актуальні запитання та відповіді на них


У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль