Облік охоронної сигналізації

1664
Встановлення охоронної сигналізації є запорукою безпеки як майна підприємства, так і його працівників. Як оприбуткувати сигналізацію та чи матиме вона мінімально допустимий строк податкової амортизації

Відображення у бухгалтерському обліку охоронної сигналізації значною мірою залежить від того, на який основний засіб (ОЗ) її встановили: на той, що перебуває на балансі підприємства (далі — власний ОЗ), чи орендований на умовах операційної оренди (далі — орендований ОЗ).

Охоронна сигналізація на власному ОЗ

У разі убезпечення охоронною сигналізацією власного ОЗ існує декілька варіантів її обліку.

Зокрема, встановлену охоронну сигналізацію можна вважати окремим об’єктом ОЗ. Адже дефініція такого об’єкта, наведена у пункті 4 П(С)БО 7 «Основні засоби», охоплює доволі широку категорію активів.

Так, об’єктом ОЗ може бути закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього або конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій. При цьому якщо один об’єкт ОЗ сформований із декількох частин з різними строками корисного використання (експлуатації), то кожну із цих частин можна визнавати у бухгалтерському обліку окремим об’єктом.

Як бачимо, критерії для визнання охоронної сигналізації окремим об’єктом ОЗ дотримані, позаяк вона виконує свої самостійні функції, а також, ймовірніше, строк її використання (експлуатації) відрізняється від строку обладнаного нею власного ОЗ. Тому залежно від дотримання вартісного критерію визнання таку сигналізацію можна відображати у бухгалтерському обліку як окремий ОЗ або малоцінний необоротний матеріальний актив (МНМА).

Витрати, пов’язані з придбанням, монтажем охоронної сигналізації і доведенням її до стану, придатного для експлуатації, накопичують на субрахунку 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів» або субрахунку 153 «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів» (Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну від 30.11.1999 № 291; далі — Інструкція № 291).

У бухгалтерському обліку введену в експлуатацію охоронну сигналізацію можна відображати на субрахунку 104 «Машини та обладнання» або субрахунку 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи».

Додамо, що під час визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток можуть виникати різниці, передбачені, зокрема, розділом ІІІ Податкового кодексу України (ПК). При цьому існує окрема група різниць, пов’язана з нарахуванням амортизації необоротних активів (ст. 138 ПК). З метою обчислення таких різниць потрібно визначити групу ОЗ та мінімально допустимий строк корисного використання відповідно до підпункту 138.3.3 ПК.

Так, для машин та обладнання призначено групу 4 ОЗ із мінімальним строком корисного використання п’ять років. Водночас МНМА не мають мінімальних строків амортизації і не беруть участі у розрахунку різниць. Підтверджують це й податківці (листи ДФС від 05.02.2016 № 2457/6/99-99-19-02-02-15, від 18.07.2016 № 15394/6/99-99-15-02-02-15).

Обладнання власного ОЗ охоронною сигналізацією можна також обліковувати як поліпшення ОЗ. У такий спосіб діють тоді, коли підприємство не вважає за доцільне визнавати охоронну сигналізацію окремим об’єктом ОЗ або не дотримано умови для такого відокремленого обліку. При цьому підприємство має передбачати, що витрати на встановлення сигналізації зумовлюють збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання власного ОЗ (п. 14 П(С)БО 7).

Витрати, пов’язані зі встановленням «поліпшувальної» для власного ОЗ охоронної сигналізації, накопичують на субрахунку 152. Згодом ці витрати збільшать первісну вартість такого вдосконаленого власного ОЗ.

Приклад 1. Встановлення охоронної сигналізації на власний ОЗ

Підприємство придбало для власного ОЗ (будівля) охоронну сигналізацію вартістю 36 000 грн. (у т. ч. ПДВ — 6000 грн.). Вартість монтажних робіт, виконаних підрядною організацією, — 1800 грн. (у т. ч. ПДВ — 300 грн.). При цьому для встановлення цієї сигналізації підприємство використало і власні матеріали на суму 500 грн.

Відобразимо у бухгалтерському обліку встановлену охоронну сигналізацію за двома варіантами: як окремий об’єкт ОЗ і як поліпшення власного ОЗ.

Облік охоронної сигналізації на власному ОЗ

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Д-т

К-т

1

Придбано охоронну сигналізацію

152

631

30 000

2

Нараховано податковий кредит з ПДВ

641

631

6000

3

Виконано підрядником монтажні роботи

152

685

1500

4

Нараховано податковий кредит з ПДВ

641

685

1800

5

Використано підприємством власні матеріали

152

201

500

6. Окремий об’єкт ОЗ

6.1

Введено новий об’єкт ОЗ в експлуатацію

104

152

32 000

7. Поліпшення власного ОЗ

7.1

Збільшено первісну вартість поліпшеного ОЗ

103

152

32 000

Отже, залежно від того, чи дотримано умов для визнання окремого ОЗ або поліпшення власного ОЗ, підприємство має обрати, яким із варіантів обліку охоронної сигналізації доцільніше скористатися.

Охоронна сигналізація для орендованого ОЗ

Нагадаємо, що орендар не оприбутковує на баланс ОЗ, орендований на умовах операційної оренди (п. 8 П(С)БО 14 «Оренда»). При цьому в бухгалтерському обліку всі витрати орендаря на поліпшення такого об’єкта відображають як капітальні інвестиції у створення (будівництво) інших необоротних матеріальних активів (п. 21 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом Мінфіну від 30.09.2003 № 561). Для обліку таких активів використовують субрахунок 117 «Інші необоротні матеріальні активи».


Виробничий метод амортизації
не можна використовувати для розрахунку податкової амортизації


Відповідно витрати, пов’язані з придбанням, монтажем охоронної сигналізації і доведенням її до стану, придатного для експлуатації, можна відображати на субрахунку 153 «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів». А накопичені на субрахунку 153 витрати сформують первісну вартість умовного об’єкта інших необоротних матеріальних активів на субрахунку 117.

За бухгалтерськими правилами інші необоротні матеріальні активи потрібно амортизувати за прямолінійним або виробничим методом (п. 27 П(С)БО 7). А в разі повернення орендованого ОЗ орендар має припинити амортизувати таке поліпшення та списати його з балансу. Адже такий умовний об’єкт уже не відповідатиме критеріям визнання активу (п. 3 розд. І НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»).

Зауважимо також, що стаття 138 ПК, яка, зокрема, врегульовує порядок нарахування податкової амортизації необоротних активів, прямо не передбачає визнання умовних об’єктів необоротних активів у разі проведення поліпшень орендованих ОЗ. Можливо, це зумовлено недосконалістю положень ПК. Утім це не завадило податківцям роз’яснити, що вартість такого поліпшення ОЗ для цілей розрахунку податкової амортизації зараховується як новий об’єкт дев’ятої групи «інші основні засоби» з мінімально допустимим строком корисного використання 12 років (листи ДФС від 04.08.2015 № 16335/6/99-99-19-02-02-15, від 21.10.2015 № 22220/6/99-95-42-03-15). І допоки законотворці не внесуть відповідних змін до статті 138 ПК, сперечатися із фіскальною позицією вкрай складно, позаяк підпункт 138.3.3 ПК, на нашу думку, не пропонує більш прийнятної групи для віднесення до неї поліпшення орендованого ОЗ.

Приклад 2. Обладнання охоронною сигналізацією орендованого ОЗ

Підприємство вирішило поліпшити орендований ОЗ (будівля), встановивши охоронну сигналізацію. Для цього придбали таку сигналізацію вартістю 36 000 грн. (у т. ч. ПДВ — 6000 грн.). Вартість монтажних робіт, виконаних підрядною організацією, — 1800 грн. (у т. ч. ПДВ — 300 грн.).

Для усунення окремих пошкоджень орендованого ОЗ, спричинених під час встановлення охоронної сигналізації, підприємство використало різні малоцінні та швидкозношувані предмети (МШП) вартістю 300 грн.

Облік охоронної сигналізації, встановленої на орендований об’єкт

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Д-т

К-т

1

Придбано охоронну сигналізацію

153

631

30 000

2

Нараховано податковий кредит з ПДВ

641

631

6000

3

Виконано підрядником монтажні роботи

153

685

1500

4

Нараховано податковий кредит з ПДВ

641

685

1800

5

Використано МШП

153

22

300

6

Введено умовний об’єкт в експлуатацію

117

153

31 800

Додамо, що в разі встановлення охоронної сигналізації на орендований об’єкт ОЗ існують й інші варіанти обліку витрат, пов’язаних з її придбанням, монтажем тощо. Адже з позиції підприємства зазначені витрати можна і не вважати «поліпшувальними». Тоді вони формуватимуть первісну вартість окремого об’єкта ОЗ або МНМА на субрахунках 104 або 112 відповідно. Механізм обліку такого активу та його вплив на розрахунок різниць згідно зі статтею 138 ПК наведено у попередньому розділі. Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи

Освітні заходи

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь

Інтернет-магазин

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Живе спілкування з редакцією© Головбух, 2017. Усі права захищено

Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів сайту, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції сайту

Тижневик «Головбух», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 11678-549 ПР від 30.08.2006

Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009


  • Ми в соцмережах
Коте теж здивований, але…


він знає, що зареєструється і скачає файли.
57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощоУ мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Oops!.. Але публікацію можуть бачити лише зареєстровані користувачіПриділіть лише 57 секунд реєстрації – і читатимете статті, актуальні запитання та відповіді на них


У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль