text
Головбух

Колективний договір: зразок документа

  • 19 грудня 2016
  • 40265

Колективний договір поширюється на всіх працівників підприємства, незалежно від того, чи є вони членами профспілки. Його положення обов’язкові і для власника чи керівництва, і для працівників. У цій публікації — витяги з договору та повний текст

Колективний договір: зразок документа

Абсолютно НОВИЙ бухгалтерський ЗВІТ

Зміни у неподатковій звітності підприємств у нашому бухобліку відбуваються нечасто. А щоб з’явився абсолютно новий звіт, то уже й не пам’ятаємо, коли це було. Але він з’явився, завітавши до нас з Європи. Він не входить до складу фінансової звітності, але містить фінансову інформацію. І може містити нефінансову. Мова йде про Звіт про управління, який уже вперше треба буде подати за 2018 рік. Хто має складати Звіт про управління? Кому його подавати? Що має містити Звіт про управління? Як скласти Звіт про управління? Чи є хоча б якісь методрекомендації з його складання?

<...>

4. Нормування та оплата праці

4.1. Система оплати праці

4.1.1. Винагорода працівникам Товариства за виконану роботу провадиться за почасово-преміальною та за відрядно-преміальною системами оплати праці.

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються підприємствами у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами (ст. 97 КЗпП; ст. 15, 18 Закону України «Про оплату праці»)

4.1.2. Для працівників, професійні назви яких віднесено до категорій «Керівники», «Професіонали», «Фахівці», «Технічні службовці», Власник встановлює місячні посадові оклади.

4.1.3. Для працівників, професійні назви яких віднесено до категорій «Робітники» (кваліфіковані), Власник встановлює годинні тарифні ставки (диференційовані за кваліфікаційними розрядами).

<...>

4.3. Відрядні розцінки і мінімальна місячна тарифна ставка

4.3.1. Власник визначає відрядні розцінки виходячи з установлених розрядів робіт, тарифних ставок і норм виробітку (норм часу).

Відрядна розцінка визначається шляхом ділення погодинної тарифної ставки, яка відповідає розряду роботи, що виконується, на погодинну норму виробітку. Відрядна розцінка може бути визначена також шляхом множення погодинної тарифної ставки, яка відповідає розряду роботи, що виконується, на встановлену норму часу в годинах.

4.3.2. Для робітників, професії яких віднесено до категорії «Найпростіші професії», Власник встановлює місячні тарифні ставки.

4.3.3. Мінімальна місячна тарифна ставка за просту некваліфіковану працю встановлюється для робітників, професії яких віднесено до категорії «Найпростіші професії», у розмірі не менше ніж 120% розміру мінімальної заробітної плати, визначеної законом.

4.3.4. Залежно від професії, кваліфікації працівника, складності та умов виконуваних робіт Власник використовує диференційовані тарифні ставки, посадові оклади для оплати праці, зберігаючи міжпосадові співвідношення в оплаті праці керівників, фахівців і робітників (відповідно до кваліфікаційних розрядів) (Додаток ...).

4.3.5. Види і розміри доплат та надбавок до посадових окладів, місячних та/або годинних тарифних ставок працівників Товариства встановлюються згідно з Додатком...

Розміри доплат за суміщення професій (посад) або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника встановлюються на умовах, передбачених у колективному договорі (ст. 105 КЗпП).

Підприємства, установи, організації самостійно встановлюють надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок і посадових окладів працівників, направлених для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, та працівників, робота яких виконується вахтовим методом, постійно проводиться в дорозі або має роз’їзний (пересувний) характер, у розмірах, передбачених колективними договорами, або за погодженням із замовником. Граничні розміри надбавок (польового забезпечення) працівникам за день не можуть перевищувати граничні норми витрат, установлених Кабінетом Міністрів України для відряджень у межах України (постанова КМУ від 31.03.1999 № 490)

4.4. Виплата заробітної плати

4.4.1. Власник виплачує заробітну плату за місцем роботи або перераховує на зарплатні карткові рахунки (за бажанням працівника) 5-го (за першу половину місяця) та 20-го (за другу половину місяця) числа кожного місяця. У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітну плату виплачують напередодні. Заробітну плату за час відпусток виплачують не пізніш ніж за три дні до початку відпустки.

4.4.2. Заробітна плата за першу половину місяця має дорівнювати оплаті праці за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника (при почасовій оплаті праці) або оплаті праці за фактично виготовлену продукцію (при відрядній оплаті праці).

Відповідно до статті 115 КЗпП заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором; заробітна плата за першу половину місяця визначається колективним договором (дати виплати заробітної плати та розмір заробітної плати за першу половину місяця також можуть встановлюватися нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, а в разі відсутності таких органів — представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом)

4.4.3. У разі якщо на дату подання до бухгалтерії Товариства відомостей про використання робочого часу та кількість виробленої продукції за першу половину місяця неможливо визначити кількість виробленої працівниками-відрядниками продукції (незакінчений відрядний наряд), оплату праці за першу половину місяця таких працівників провадять за годинними тарифними ставками. У такому разі при нарахуванні заробітної плати за другу половину місяця працівникам-відрядникам нараховується заробітна плата за увесь місячний обсяг виробленої продукції, а виплачується — з урахуванням нарахованої та виплаченої заробітної плати за першу половину місяця.

4.4.4. При укладанні трудового договору Власник доводить до відома працівника розмір, порядок та строки виплати заробітної плати, а також умови, відповідно до яких провадяться утримання із заробітної плати.

4.4.5. Власник зобов’язується проводити індексацію заробітної плати у зв’язку із зростанням індексу споживчих цін відповідно до законодавства.

4.4.6. Власник несе персональну відповідальність відповідно до законодавства за виникнення заборгованості із заробітної плати.

4.5. Відрядження

4.5.1. За час відряджень Власник зберігає за працівниками середній заробіток за робочі дні за графіком основної роботи працівників.

Працівникам, які направлені у службове відрядження, оплата праці за виконану роботу здійснюється відповідно до умов, визначених трудовим або колективним договором, і розмір такої оплати праці не може бути нижчим середнього заробітку (ст. 121 КЗпП)

4.5.2. У разі якщо працівник відбуває у відрядження або прибуває з відрядження у вихідний, святковий чи неробочий день, Власник або зберігає за працівником середній заробіток за години перебування в дорозі у зазначені дні плюс 2 години, або зменшує тривалість робочого часу на зазначену кількість годин чи надає працівнику інший день відпочинку у порядку, визначеному Правилами внутрішнього трудового розпорядку Товариства.

4.5.3. У разі направлення працівника у відрядження для виконання робіт у вихідний, святковий або неробочий день (з підстав, визначених ст. 71 КЗпП) Власник компенсує таку роботу подвійною оплатою або наданням іншого дня відпочинку у порядку, визначеному Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

<...>

4.9. Матеріальне стимулювання

До працівників можуть застосовуватись будь-які заохочення, що містяться в затверджених трудовими колективами правилах внутрішнього трудового розпорядку (ст. 143 КЗпП). При цьому види заохочень передбачаються у правилах внутрішнього трудового розпорядку, а розміри заохочень, умови отримання премій, винагород — у колективному договорі

4.9.1. З метою посилення матеріального заохочення працівників Товариства щодо підвищення ефективності та якості робіт у Товаристві застосовується система матеріального стимулювання.

Матеріальне стимулювання передбачає наявність відповідних базових показників та критеріїв для визначення розміру премії.

4.9.2. У Товаристві застосовуються такі основні види преміювання:

  • винагорода за поточні результати праці за підсумками роботи за місяць згідно з відповідним Положенням (Додаток ...);
  • винагорода за загальні результати роботи за рік згідно з відповідним Положенням (Додаток ...);
  • винагорода за вислугу років згідно з відповідним Положенням (Додаток ...).

4.9.3. З метою підвищення продуктивності праці, стимулювання сумлінного та якісного виконання працівниками Товариства посадових обов’язків, ініціативного й творчого підходу до вирішення поставлених завдань, забезпечення належного рівня трудової та виконавської дисципліни як засіб матеріального заохочення працівників

До працівників можуть застосовуватися будь-які заохочення за активну участь та ініціативу у здійсненні заходів щодо підвищення рівня безпеки та поліпшення умов праці. Види заохочень визначаються колективним договором (ст. 25 Закону України «Про охорону праці»)

Власник може преміювати:

  • з нагоди загальнодержавних і професійних свят;
  • з нагоди річниць створення Товариства;
  • з нагоди особистих ювілейних дат працівників Товариства (дні народження та річниці трудового стажу в Товаристві);
  • за участь у заходах з підвищення безпеки праці.

<...>

6. Режим роботи, тривалість робочого часу і відпочинку

У колективному договорі встановлюються взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, у т. ч. режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку (ст. 7 Закону України «Про колективні договори і угоди»), причому у колективному договорі встановлюються принципи і порядок організації робочого часу, а конкретний час початку/закінчення робочого дня (зміни), час початку/закінчення перерви для відпочинку і харчування встановлюються Правилами внутрішнього трудового розпорядку та графіками змінності (ст. 57, 66 КЗпП)

<...>

6.3. Відпустки

6.3.1. Працівникам Товариства надається щорічна основна відпустка тривалістю 24 календарних дні.

Тривалість щорічної основної відпустки (24 к. д.) визначено статтею 6 Закону про відпустки. Для деяких категорій працівників (державні службовці, педагогічні та наукові працівники) законодавством передбачено більшу тривалість щорічної основної відпустки. При цьому підприємство не може на власний розсуд збільшувати тривалість щорічної основної відпустки, наприклад, до 28 к. д., навіть у колективному договорі. За бажанням збільшити щорічний відпочинок у колективному договорі можна передбачити надання щорічної основної відпустки тривалістю 24 к. д. та відпустки іншого виду тривалістю, скажімо, 4 к. д. (підприємство вільне у виборі назви для такої відпустки, на практиці часто використовують назву «щорічна додаткова відпустка, передбачена колдоговором»). Такі дії є цілком правомірними, адже колективним договором можуть установлюватись інші види відпусток (ст. 4 Закону України «Про відпустки»)

6.3.2. Власник надає щорічні відпустки працівникам згідно з графіками, які затверджує за погодженням з Радою трудового колективу не пізніше 31 грудня. При складанні графіків враховують інтереси Товариства, особисті інтереси працівників і можливості для їх відпочинку.

Інтереси працівників, які відповідно до статті 10 Закону України «Про відпустки» можуть використовувати щорічні відпустки у зручний для них час, Власник враховує під час складання графіків відпусток у порядку, визначеному Правилами внутрішнього трудового розпорядку Товариства.

6.3.3. Власник надає:

Конкретна тривалість відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці тривалістю до 35 календарних днів встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці та часу зайнятості працівника в цих умовах (ст. 7 Закону України «Про відпустки»)

Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці надається працівникам з ненормованим робочим днем тривалістю до 7 календарних днів згідно із списками посад, робіт та професій, визначених колективним договором (ст. 8 Закону України «Про відпустки»)

<...>

9. Гарантії діяльності представницьких організацій Працівників

9.1. Власник гарантує свободу організації та діяльності профспілкової організації, Ради трудового колективу та інших представницьких організацій, проведення у неробочий час загальних зборів трудового колективу.

10. Відповідальність сторін, розв’язання суперечок

10.1. У випадках невиконання або неналежного виконання обов’язків, передбачених Договором, Сторони несуть адміністративну відповідальність згідно із законодавством.

До дисциплінарної відповідальності Сторони можуть бути притягнені лише на підставі перевірки, під час якої від порушника вимагаються письмові пояснення.

10.2. Суперечки між Сторонами вирішуються у порядку, встановленому законодавством.

10.3. Притягнення до дисциплінарної відповідальності не виключає цивільної, матеріальної або інших видів відповідальності винних осіб.

11. Заключні положення

11.1. Термін дії Договору — до 31.12.2017.

11.2. Контроль за виконанням Договору здійснюється безпосередньо Сторонами або уповноваженими ними представниками у порядку, встановленому Сторонами в окремій письмовій (або усній) угоді.

11.3. Сторони, що підписали Договір, щороку, не пізніше 15 січня звітують про його виконання.

  

Прикріплені файли

Доступно тільки авторизованим користувачам
  • Колективний договір.doc
Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл