Головбух

Оновлена декларація про доходи за 2016 рік

 • 18 листопада 2016
 • 9501

Мінфін затвердив нову форму декларації доходів фізичних осіб за 2016 рік. Яких саме змін зазнала декларація про майновий стан і доходи цього разу та чим це зумовлено

Лише рік проіснувала форма податкової декларації про майновий стан і доходи, затверджена наказом Мінфіну від 02.10.2015 № 859. А вже 31.12.2016 набере чинності нова форма декларації про доходи, затверджена наказом Мінфіну від 15.09.2016 № 821.

Це зовсім не сюрприз для платників ПДФО. Адже зміни, яких зазнала декларація про доходи цього разу, безпосередньо пов’язані зі змінами в оподаткуванні ПДФО. Зупинимось на них докладніше.

Зміни в порядку оподаткування ПДФО

До 2016 року доходи фізосіб оподатковували із застосуванням ставок ПДФО 15% та 20%. Зокрема, фізособи, які протягом року отримували доходи від двох або більше податкових агентів і при цьому загальна річна сума таких доходів перевищувала 120 розмірів мінімальної зарплати, мали за підсумками року подавати декларацію про доходи до податкової інспекції. У цій декларації про доходи вони самостійно розраховували свої податкові зобов’язання з ПДФО, а до суми перевищення застосовували ставку ПДФО 20%.

Починаючи з 01.01.2016 незалежно від розміру оподатковуваних доходів у формі зарплати, інших виплат і винагород у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами застосовують єдину ставку ПДФО (18%). Тому подавати декларацію про доходи в разі отримання доходу від двох і більше податкових агентів більше не потрібно.

Тож зникла й потреба заповнювати додаток Ф1 «Розрахунок податку на доходи фізичних осіб при отриманні доходів у формі заробітної плати від двох і більше податкових агентів згідно з підпунктом «є» пункту 176.1 статті 176 розділу ІV Кодексу» до декларації про доходи. Крім того, зайвим став і додаток Ф3 «Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих з джерел за межами України» до декларації про доходи.

Користуючись нагодою, мінфінівці внесли й інші зміни до декларації про доходи та її додатків. Ознайомимося з ними.

Оновлена декларація про доходи

Декларація про доходи складається із семи розділів та двох додатків, які містять розрахунки окремих видів доходів (витрат).

Розділ І декларації про доходи, передбачений для заповнення загальних відомостей про платника ПДФО, залишився майже без змін. Лише в рядках 3 та 9, призначених для інформації про платника податку та особу, уповноважену заповнювати декларацію про доходи, залишено одне поле для реєстраційного номера облікової картки платника податку (уповноваженої особи) та паспортних даних (для осіб, які мають відповідну відмітку у паспорті про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта).

А от розділ ІІ, який раніше об’єднував усі доходи, отримані протягом звітного року (і оподатковувані, і не оподатковувані ПДФО), тепер поділено на три розділи — ІІ, ІІІ та ІV.

У розділі ІІ (рядок 10) відображають доходи, які включають до загального річного оподатковуваного доходу (як вітчизняні, так і іноземні). Суму іноземних доходів перераховують у гривні за валютним курсом НБУ, що діє на момент нарахування (отримання) таких доходів, та вказують у рядку 10.6. Відповідний додаток (Ф3) до рядка 10.6 більше не подаватимуть. Тому назву країни, з якої отримано іноземні доходи, та назву валюти тепер зазначатимуть у спеціально відведеному в цьому рядку місці.

Оновлена декларація про доходи за 2016 рік Грошові показники
у декларації про доходи та додатках зазначають у гривнях з копійками

Також унесені зміни до рядків 10.7 та 10.8. Замість суми одержаного доходу від провадження підприємницької діяльності та незалежної професійної діяльності тут зазначають суму чистого оподатковуваного доходу, отриманого фізособою-підприємцем та фіз-особою, яка провадить незалежну професійну діяльність. Позаяк об’єктом оподаткування таких осіб є чистий оподатковуваний дохід, який визначають як різницю між загальним оподатковуваним доходом і документально підтвердженими господарськими витратами. Разом із декларацією про доходи заповнюють та подають додаток Ф2.

У розділі ІІІ (рядок 11) зазначають доходи, які не включають до загального річного оподатковуваного доходу, а саме:

 • загальний річний обсяг доходу фізособи — платника єдиного податку;
 • доходи від операцій з продажу чи обміну об’єктів рухомого та/або нерухомого майна, які відповідно до абзацу першого пункту 173.2 Податкового кодексу України (ПК) не підлягають оподаткуванню;
 • загальну суму інших доходів, які не включають до розрахунку загального річного оподатковуваного доходу відповідно до статті 165 ПК.

Розділ IV (рядок 12) призначено для відображення загальної суми річного доходу.

У розділі V (рядки 13-17) здійснюють розрахунок суми ПДФО, на яку зменшують податкові зобов’язання з ПДФО через використання права на податкову знижку згідно зі статтею 166 ПК.

Розділ VІ призначений для обчислення податкових зобов’язань з ПДФО та військового збору, що підлягають сплаті до бюджету. Нова форма декларації більше не містить рядка для відображення сум надміру сплаченого податку від провадження підприємницької діяльності (це був рядок 21 у старій декларації). Суми надміру сплаченого податку підприємці зазначають у рядку 1.4 розділу ІІ додатка Ф2, де вони проводять розрахунок податкових зобов’язань з ПДФО.

Розділ VІІ призначений для виправлення самостійно виявлених помилок у попередніх звітних періодах.

Відомості про власне нерухоме та рухоме майно та/або майно, яке надають в оренду (суборенду), у новій формі декларації об’єднали в одну таблицю.

Додатки до декларації про доходи

Нова форма декларації містить два додатки замість чотирьох (див. Схему).

Оновлена декларація про доходи за 2016 рік

Додаток Ф1 призначений для розрахунку фінансового результату (інвестиційного прибутку або інвестиційного збитку) операцій з окремими інвестиційними активами. Фінансовий результат відображають у відповідних рядках розділу I цього додатка.

Інвестиційний прибуток розраховують як додатну різницю між сумою доходу, отриманого від продажу інвестиційного активу, та сумою витрат на придбання інвестиційного активу. Від’ємне значення цієї різниці вказує на те, що отримано інвестиційний збиток. Якщо загальний фінансовий результат операцій з інвестиційними активами має від’ємне значення, його суму враховують у зменшення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами наступних років до повного погашення.

Оновлена декларація про доходи за 2016 рік Авансові платежі з ПДФО
за новими правилами розраховують щоквартально за фактичними даними Книги обліку доходів і витрат

У розділі II додатка Ф1 обчислюють податкові зобов’язання з ПДФО та військового збору за результатами операцій з інвестиційними активами. Базою оподаткування є інвестиційний прибуток (рядок 3.1 розділу І додатка Ф1), з урахуванням якого визначають податкові зобов’язання з ПДФО за ставкою18% та військовий збір — 1,5%.

Із додатка Ф1 переносять до рядка 10.4 декларації такі дані:

 • значення рядка 3.1 додатка Ф1 вказують у графі 3 рядка 10.4 декларації;
 • значення рядків 4.1 та 5.1 додатка Ф1 — у графах 4 та 5 рядка 10.4 декларації;
 • значення рядків 4.2 та 5.2 додатка Ф1 — у графах 6 та 7 рядка 10.4 декларації.

У додатку Ф2 до декларації про доходи відображають розрахунок податкових зобов’язань з ПДФО та військового збору з доходів, отриманих самозайнятою особою.

Розділи І та ІІ додатка Ф2 призначені для обчислення податкових зобов’язань з ПДФО та військового збору підприємцями, які перебувають на загальній системі оподаткування.

Для них у 2016 році змінено порядок розрахунку та сплати ПДФО.

За новими правилами, прописаними у підпункті 177.5.1 ПК (порівняння старої і нової норми ПК наведено у Таблиці), авансові платежі з ПДФО підприємець розраховує щоквартально за фактичними даними Книги обліку доходів і витрат. До бюджету авансові платежі він сплачує до 20-го числа місяця, наступного за кожним календарним кварталом. А саме: за І квартал — до 20 квітня; за ІІ квартал — до 20 липня; за ІІІ квартал — до 20 жовтня. А от за ІV квартал авансовий платіж взагалі не розраховують і не сплачують.

За результатами декларування за 2016 рік підприємець має сплатити до бюджету залишок суми ПДФО (тобто за мінусом сплачених ним протягом року авансових платежів).

Відповідні зміни внесені до розрахунку податкових зобо-в’язань, який підприємці за результатами діяльності у 2016 році відображатимуть у розділі ІІ додатка Ф2 до декларації.

Особливості нарахування та сплати авансових платежів

Авансові платежі з ПДФО

До 01.01.2016

Із 01.01.2016

Нарахування

Авансові платежі з ПДФО підприємець розраховував самостійно на основі суми ПДФО за минулий рік. Їх розмір не мав бути меншим за річну суму ПДФО за минулий рік (у співставних умовах)

Авансові платежі з ПДФО підприємець розраховує самостійно згідно з фактичними даними, зазначеними у Книзі обліку доходів і витрат, кожного календарного кварталу

Сплата

Щоквартально рівними частинами по 25% (до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня і до 15 листопада)

За три квартали — до 20-го числа місяця, наступного за кожним календарним кварталом (до 20 квітня, до 20 липня і до 20 жовтня). За четвертий квартал авансовий платіж не розраховують та не сплачують

Додаткові умови

У разі зменшення суми отриманого доходу за попередній календарний квартал поточного року більше ніж на 20% порівняно з розрахунковою очікуваною сумою доходу на такий квартал підприємець мав право зменшити суму авансового платежу на наступний квартал пропорційно зменшенню суми зазначеного доходу

Якщо результатом розрахунку авансового платежу за відповідний календарний квартал є від’ємне значення, то авансовий платіж за такий період не сплачують

До рядка 10.7 декларації про доходи підприємці переносять такі даніз розділів І і ІІ додатка Ф2:

 • у графі 3 рядка 10.7 декларації про доходи зазначають додатне значення графи 8 рядка 1 «Усього» розділу I додатка Ф2;
 • у графі 6 — суму ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету, розраховану за ставкою 18% та відображену у рядку 1.1 розділу II додатка Ф2;
 • у графі 7 — суму військового збору, що підлягає сплаті до бюджету, розраховану за ставкою 1,5% та відображену у рядку 2.1 розділу II додатка Ф2.

У розділах ІІІ та IV додатка Ф2 відображають доходи від провадження незалежної професійної діяльності та розрахунок податкових зобов’язань. Розділ ІІІ доповнено новою графою 2, в якій зазначають категорії незалежної професійної діяльності згідно з переліком, наведеним у кінці цього розділу.

До рядка 10.8 декларації переносять такі дані з розділів ІІІ та IV додатка Ф2:

 • у графі 3 рядка 10.8 вказують суму чистого оподатковуваного доходу, отриманого фізособою протягом календарного року від провадження незалежної професійної діяльності та відображеного як додатне значення графи 9 рядка «Усього» розділу III додатка Ф2 до декларації;
 • у графі 6 — суму ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету, розраховану за ставкою 18% та відображену у рядку 3.1 розділу IV додатка Ф2;
 • у графі 7 — суму військового збору, що підлягає сплаті до бюджету, розраховану за ставкою 1,5% та відображену у рядку 4.1 розділу IV додатка Ф2.

Оновлена декларація про доходи за 2016 рік Додамо, що розділ IV додатка Ф2 приведено у відповідність до вимог ПК.

Строки звітування за новою декларацією про доходи

Фізособи-підприємці та фізособи, які провадять незалежну професійну діяльність, подають до контролюючого органу декларацію за підсумками календарного року. Строк подання декларації — протягом 40 календарних днів, наступних за останнім днем податкового року (пп. 49.18.5 ПК). Тобто декларацію за 2016 рік вже за новою формою такі платники мають подати не пізніше 09.02.2017.

Нагадаємо, що таку декларацію подають до 1 травня наступного року фізособи у разі отримання оподатковуваного доходу від неподаткового агента або якщо ці доходи отримано за кордоном (пп. 49.18.4 ПК). Тож вперше фізособи, які не зареєстровані підприємцями, подаватимуть декларацію за новою формою за підсумками 2016 року до 01.05.2017.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл