Головбух

Документуємо інвентаризацію

  • 16 листопада 2016
  • 7804

Перелік необхідних форм документів для обліку результатів інвентаризації: інвентаризаційні описи, ярлики, акти інвентаризації, звіряльні відомості

Найменування форми

Порядок застосування

Підстава

Інвентаризаційний опис необоротних активів


 

Інвентаризаційний опис основних засобів (форма № інв-1)

Для оформлення даних інвентаризації необоротних активів (основних засобів, нематеріальних активів1, інших необоротних матеріальних активів, капітальних інвестицій).

Складається в одному примірнику комісією окремо за кожним місцезнаходженням цінностей і посадової особи, відповідальної за збереження необоротних активів.

У разі виявлення об’єктів, які не відображені в акті, а також об’єктів, за якими відсутні дані, що характеризують їх, комісія має включити відсутні відомості до інвентаризаційного опису.

Після оформлення у встановленому порядку опис передають до бухгалтерії для складання звіряльної відомості

Наказ Мінфіну «Про затвердження типових форм для відображення бюджетними установами результатів інвентаризації» від 17.06.2015 № 572 (далі — Наказ № 572)2

п. 5 постанови Держкомстату СРСР «Про затвердження форм первинної облікової документації для підприємств та організацій» від 28.12.1989 № 241 (далі — Постанова № 241)3

Інвентаризаційний ярлик (форма № інв-2)

Для обліку фактичної наявності сировини, готової продукції, товарів та інших матеріальних цінностей на складах у період проведення інвентаризації в тих випадках, коли за умовами організації виробництва інвентаризаційна комісія не має можливості одразу зробити підрахунок матеріальних цінностей і записати їх до інвентаризаційного опису.

Заповнюється інвентаризаційною комісією в одному примірнику і зберігається разом з перерахованими товарно-матеріальними цінностями за місцем їх знаходження.

Рух матеріальних цінностей під час інвентаризації відбивається на зворотному боці форми.

Дані форми використовують для заповнення форми № 3-інв

П. 5 Постанови № 241

Інвентаризаційний опис запасів

Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей
(форма № інв-3)4

Застосовують для інвентаризації запасів (сировини, матеріалів, готової продукції, МШП тощо).

Інвентаризаційний опис складається в одному примірнику комісією на підставі перерахунку, зважування, перемірювання цінностей окремо за кожним місцезнаходженням і матеріально відповідальною особою чи групою осіб, на зберіганні яких знаходяться цінності.

На виявлені під час інвентаризації непридатні або зіпсовані запаси (матеріали, готові вироби тощо) складають відповідні акти довільної форми.

Після оформлення у встановленому порядку опис передається в бухгалтерію для складання звіряльної відомості

Наказ № 572

п. 5 Постанови № 241

Акт інвентаризації товарів відвантажених (форма № інв-4)

Для інвентаризації вартості відвантажених товарів. На товари відвантажені, термін оплати яких не настав, на товари відвантажені,
але не оплачені в строк, складають окремі акти.

Акт складається в одному примірнику інвентаризаційною комісією, підписується і передається в бухгалтерію.

Товари, що відвантажені, до переходу покупцеві ризиків і вигід, пов’язаних з правом власності на них, відображають на окремих субрахунках відповідних рахунків обліку запасів.

Умови поставок, передачі ризиків, права власності тощо встановлюються договором між продавцем і покупцем із урахуванням Міжнародних правил щодо тлумачення термінів «Інкотермс»

П. 5 Постанови № 241, Інструкція № 291 (преамбула розділу «Клас 2. Запаси»)

Інвентаризаційний опис матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання

Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей, прийнятих (зданих) на відповідальне зберігання
(форма № інв-5)

Для інвентаризації матеріальних цінностей, прийнятих (зданих) на відповідальне зберігання. Опис складається в одному примірнику інвентаризаційною комісією і підписується членами комісії та матеріально відповідальною особою (у разі прийняття цінностей на зберігання), передається до бухгалтерії.

Під час інвентаризації матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання, записи в опис робить інвентаризаційна комісія на підставі перевірки і перерахунку цінностей у натурі.

Товари та матеріали, що зберігаються на складах інших підприємств, заносять до опису на підставі документів, що підтверджують здачу цих цінностей на відповідальне зберігання

Наказ № 572

п. 5 Постанови № 241

Акт інвентаризації матеріалів і товарів, що перебувають у дорозі (форма № інв-6)

Для виявлення кількості і вартості матеріалів і товарів, які в момент інвентаризації знаходяться в дорозі.

Акт складається в одному примірнику інвентаризаційною комісією на підставі документів, що підтверджують перебування матеріалів і товарів у дорозі, підписується і передається до бухгалтерії

П. 5 Постанови № 241

Акт інвентаризації дорогоцінних металів і виробів з них
(форма № інв-8)

Для інвентаризації дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, природних алмазів і виробів з них у всіх місцях зберігання і безпосередньо у виробництві шляхом обов’язкового зважування і підрахунку.

П. 5 Постанови № 241

Акт інвентаризації дорогоцінних каменів, природних алмазів і виробів з них
(форма № інв-9)

Інвентаризаційний опис дорогоцінних металів, що містяться в напівфабрикатах, вузлах та деталях обладнання, приладах та інших виробах
(форма № інв-8а)

Для інвентаризації дорогоцінних металів, що містяться в напівфабрикатах, вузлах і деталях обладнання, приладах та інших виробах шляхом обов’язкового зважування і підрахунку.

Опис складається в одному примірнику інвентаризаційною комісією за кожною одиницею об’єкта в цілому по підприємству (організації), підписується комісією та матеріально відповідальною особою (особами) і передається до бухгалтерії

П. 5 Постанови № 241

Акт інвентаризації незакінчених ремонтів основних засобів
(форма № інв-10)

Для інвентаризації незавершених ремонтів будівель, споруд, машин, обладнання, енергетичних установок та інших об’єктів основних засобів.

Акт складається в одному примірнику інвентаризаційною комісією на підставі перевірки стану робіт в натурі, підписується і передається до бухгалтерії

П. 5 Постанови № 241

Акт про результати інвентаризації грошових коштів

Акт інвентаризації наявності грошових коштів (форма № інв-15)

Для інвентаризації обсягу грошових коштів на розрахункових, поточних, валютних, реєстраційних та інших рахунках шляхом звірки залишків сум із даними бухгалтерського обліку.

Акт складається в двох примірниках і підписується інвентаризаційною комісією та матеріально відповідальною особою. Один примірник акта передається до бухгалтерії підприємства, другий залишається у матеріально відповідальної особи.

У разі зміни матеріально відповідальних осіб акт складається в трьох примірниках (матеріально відповідальній особі, яка здала цінності, матеріально відповідальній особі, яка прийняла цінності, і бухгалтерії)

Наказ № 572

п. 5 Постанови № 241

Акт про результати інвентаризації наявних коштів

Акт інвентаризації наявності грошових коштів (форма № інв-15)

Для відображення результатів інвентаризації фактичної наявності коштів (готівки, цінних паперів тощо), що зберігаються в касі підприємства. При цьому інвентаризацію каси в установі проводять відповідно до Положення № 637.

В акті інвентаризації наявності готівки вказують фактичний залишок та залишок за даними обліку і визначають результат інвентаризації.

Фактичну наявність перевіряють шляхом повного покупюрного перерахунку всіх готівкових коштів (як у національній, так і в іноземній валюті). Залишок готівки в касі звіряють з даними, що наведені в касовій книзі

Додаток 7 до Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12.2004 № 637 (далі — Положення № 637)

п. 5 Постанови № 241

Акт інвентаризації наявності грошових документів, бланків документів суворої звітності

Інвентаризаційний опис цінностей і бланків документів суворої звітності
(форма № інв-16)

Для відображення результатів інвентаризації фактичної наявності грошових документів і бланків документів суворої звітності і виявлення кількісних розбіжностей їх з обліковими даними.

Опис складається в двох примірниках, підписується інвентаризаційною комісією та матеріально відповідальною особою. Один примірник опису передається до бухгалтерії підприємства (організації), другий залишається у матеріально відповідальної особи,

яка приймає цінності або бланки документів суворої звітності на відповідальне зберігання.

У разі зміни матеріально відповідальних осіб опис складається в трьох примірниках (матеріально відповідальній особі, яка здала цінності, матеріально відповідальній особі, яка прийняла цінності, і бухгалтерії)

Наказ № 572

п. 5 Постанови № 241

Акт інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами та Довідка до акта про дебіторську і кредиторську заборгованості, щодо яких строк позовної давності минув

Акт інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами (форма № інв-17) та Довідка до акта5

Акт інвентаризації витрат майбутніх періодів (форма № інв-11)

Для оформлення результатів інвентаризації розрахунків за дебіторською і кредиторською заборгованостями (доходами і витратами майбутніх періодів)6.

Акт складається в одному примірнику інвентаризаційною комісією на підставі виявлення за документами залишків сум, що обліковуються на відповідних рахунках, підписується і передається до бухгалтерії

Наказ № 572

п. 5 Постанови № 241

Звіряльна відомість результатів інвентаризації необоротних активів

Звіряльна відомість результатів інвентаризації основних засобів (форма № інв-18)

Для відображення результатів інвентаризації необоротних активів (основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних матеріальних активів, капітальних інвестицій), за якими виявлені відхилення від облікових даних. Тобто до відомості включаються виявлені розбіжності між даними бухгалтерського обліку і даними інвентаризаційних описів.

Звіряльна відомість складається в одному примірнику бухгалтером підприємства (організації) і зберігається в бухгалтерії

Наказ № 572

п. 5 Постанови № 241

Звіряльна відомість результатів інвентаризації запасів

Звіряльна відомість результатів інвентаризації товарно-матеріальних цінностей (форма № інв-19)

Для відображення результатів інвентаризації запасів (сировини, матеріалів, готової продукції, МШП тощо), за якими виявлені відхилення від облікових даних.

До відомостей включаються виявлені розбіжності між даними бухгалтерського обліку і даними інвентаризаційних описів.

Звіряльна відомість складається в одному примірнику бухгалтером підприємства (організації) і зберігається в бухгалтерії

Наказ № 572

п. 5 Постанови № 241

Акт інвентаризації наявності фінансових інвестицій

Для інвентаризації довгострокових та короткострокових фінансових інвестицій у частки (паї) в статутних капіталах підприємств. При цьому інвентаризацію

проводять шляхом звірки установчих документів з даними бухгалтерського обліку підприємства. У разі виявлення під час інвентаризації нестачі або надлишку комісія з’ясовує обставини їх виникнення та наводить пояснення причин, унаслідок яких вони виникли

Наказ № 572

Акт інвентаризації дебіторської або кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув і яка планується до списання

Для контролю за наявністю та станом дебіторської та кредиторської заборгованості, строками їх виникнення, перебігом строку позовної давності та виявленням заборгованості, строк позовної давності якої закінчився і яка планується до списання

Наказ № 572

Акт інвентаризації розрахунків щодо відшкодування матеріальних збитків

Для інвентаризації розрахунків із відшкодування завданих збитків, тобто розрахунків за заподіяними підприємству збитками у вигляді нестач і крадіжок грошових коштів, матеріальних цінностей, втрат від псування матеріальних цінностей, а також сум, що згідно з чинним законодавством України підлягають утриманню з посадових осіб, винних у порушенні витрачання коштів на службові відрядження, та інші призначені до утримання суми.

Облік розрахунків з відшкодування завданих збитків підприємства ведуть за кожною винною особою із зазначенням ПІБ, займаної посади, дати виникнення нестачі та її суми

Наказ № 572

Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей (форма № М-21)

Для зняття натуральних залишків товарно-матеріальних цінностей за кожним окремим складом, дільницею, об’єктом, які знаходяться у матеріально відповідальних осіб.

В описі зазначають: найменування матеріалів, їх номенклатурні номери, тип, сорт, розмір та інші ознаки відмінності. У кінці інвентаризаційного опису підписуються усі члени комісії та матеріально відповідальні особи

Наказ Мінстату «Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів» від 21.06.1996 № 193

Інвентаризаційний опис об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів (форма № НА-4)

Для оформлення даних інвентаризації окремо за кожним місцезнаходженням об’єктів права інтелектуальної власності та за кожною особою, відповідальною за використання об’єктів права інтелектуальної власності.

Наказ Мінфіну «Про затвердження типових форм первинного обліку об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів»
від 22.11.2004 № 732

Протокол інвентаризаційної комісії (приклад оформлення протоколу)

Підсумковий документ, що його складають за результатами інвентаризації. У протоколі відображають усі істотні аспекти проведеної інвентаризації. Наприклад, зазначають стан складського господарства, результати інвентаризації та висновки щодо них, пропозиції про залік нестач і надлишків за пересортицею, списання нестач у межах норм природного убутку, а також понаднормативних нестач і втрат від псування цінностей із зазначенням вжитих заходів щодо запобігання таким втратам і нестачам тощо.

До протоколу додають усі інвентаризаційні документи.

Керівник підприємства має затвердити протокол інвентаризаційної комісії протягом 5 робочих днів після завершення інвентаризації

Наказ № 572, п. 2 розд. IV.

Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджене наказом Мінфіну від 02.09.2014 № 879

1 Для оформлення інвентаризації об’єктів права інтелектуальної власності у складі НМА застосовується типова форма № НА-4.

2 Затверджені цим наказом типові форми для відображення бюджетними установами результатів інвентаризації можуть застосовуватися будь-якими юрособами незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а також представництвами іноземних суб’єктів господарської діяльності.

3 Радянські форми, затверджені досі чинною Постановою № 241, можна застосовувати поряд із наявними українськими типовими формами (у частині, що не суперечить цим формам).

4 Застосовується в частині, що не суперечить формі № М-21, затвердженій наказом Мінстату від 21.06.1996 № 193 (лист Держкомстату від 15.07.2010 № 14/2-18/72).

5 Довідка (додаток до форми № інв-17) є підставою для складання форми № інв-17 і складається в розрізі синтетичних рахунків бухгалтерського обліку.

6 Особливості інвентаризації розрахунків та оформлення документів детальніше роз’яснено у листі Мінфіну від 18.09.2007 № 31-34000-10-10/18896.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл