Головбух

Інвентаризація основних засобів та малоцінних необоротних активів

  • 14 листопада 2017
  • 12274
Автор:
керівник Об’єднаної редакції MCFR Головбух

Проведення інвентаризації основних засобів та МНМА є звичною справою для бухгалтера. Однак нагадати про деякі нюанси та навести приклад заповнення інвентаризаційного опису не буде зайвим

Поточний рік добігає кінця. Бухгалтер має перевірити інформацію про наявність основних засобів і малоцінних необоротних матеріальних активів та їх технічний стан. Тож з’ясуємо, як правильно провести їх інвентаризацію та як задокументувати її результати.

Основні засоби (ОЗ) та малоцінні необоротні активи (МНМА) становлять левову частку майна майже кожного підприємства. Пункт 10 розділу І Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Мінфіну від 02.09.2014 № 879 (далі — Положення № 879), вказує на можливість проведення інвентаризації земельних ділянок, будівель, споруд та інших нерухомих об’єктів один раз на три роки. Щодо решти об’єктів — не рідше одного разу на рік перед складанням річної фінансової звітності та в інших обов’язкових випадках, визначених пунктом 7 розділу І Положення № 879.

Пунктом 4 П(С)БО 7 «Основні засоби» визначено сутність основних засобів, а МНМА відрізняються від цих активів лише вартісним критерієм, який підприємство вправі встановити самостійно і закріпити в наказі про облікову політику. Нагадаємо, що часто такий критерій встановлюють за правилами податкового законодавства — у розмірі 6000 грн. для об’єктів ОЗ (пп. 14.1.138 Податкового кодексу України; ПК).

Правила інвентаризації основних засобів і МНМА

Під час інвентаризації ОЗ і МНМА слід зважати на такі правила:

  • інвентаризують такі ОЗ: власні ОЗ (МНМА), ОЗ (МНМА) на відповідальному зберіганні, ОЗ (МНМА) в ремонті, ОЗ, передані або прийняті в оренду (лізинг). Причому комісії слід сформувати окремі інвентаризаційні документи на такі групи об’єктів. Інвентаризаційні документи на орендовані ОЗ або ті, що перебувають на відповідальному зберіганні, складають у двох примірниках;
  • перед початком інвентаризації треба чітко визначитися, що є інвентарним об’єктом ОЗ (МНМА), щоб правильно внести інвентарні номери до описів. Причому інвентарні номери не мають змінюватися протягом строку корисного використання об’єкта;
  • до початку інвентаризації слід перевірити наявність та стан інвентарних карток обліку ОЗ, технічних паспортів, документів, що засвідчують право власності на об’єкт ОЗ та МНМА, і за потреби внести зміни до них;
  • однотипні об’єкти ОЗ (МНМА), які мають однакову вартість та одночасно введені в експлуатацію, закріплені за однією матеріально відповідальною особою та обліковуються в інвентарних картках групового обліку; комісія вносить їх до інвентаризаційного документа із зазначенням кількості таких предметів та загальної вартості;
  • у випадку встановлення комісією факту непридатності використання об’єкта ОЗ (МНМА) та недоцільності його відновлення, комісія має скласти окремий інвентаризаційний документ та оформити акт ліквідації ОЗ типової форми.

Часто-густо інвентаризаційна комісія виявляє ОЗ, залишкова вартість яких дорівнює нулю, але об’єкти продовжують функціонувати. Що робити за таких обставин? Якщо зазначений ОЗ продовжує відповідати критеріям визнання активу згідно з пунктом 6 П(С)БО 7 (наявність достовірно визначеної вартості та можливість отримання в майбутньому економічних вигід), то комісія має передати відповідні матеріали керівникові підприємства (пп. 1.4 розд. ІІІ Положення № 879). До речі, справедлива вартість такого об’єкта може бути визначена на підставі акта незалежної оцінки суб’єкта оціночної діяльності.

Абсолютно НОВИЙ бухгалтерський ЗВІТ

Зміни у неподатковій звітності підприємств у нашому бухобліку відбуваються нечасто. А щоб з’явився абсолютно новий звіт, то уже й не пам’ятаємо, коли це було. Але він з’явився, завітавши до нас з Європи. Він не входить до складу фінансової звітності, але містить фінансову інформацію. І може містити нефінансову. Мова йде про Звіт про управління, який уже вперше треба буде подати за 2018 рік. Хто має складати Звіт про управління? Кому його подавати? Що має містити Звіт про управління? Як скласти Звіт про управління? Чи є хоча б якісь методрекомендації з його складання?

За встановлення факту непридатності

об’єкта ОЗ (МНМА) та недоцільності його відновлення комісія має скласти окремий інвентаризаційний документ та оформити акт ліквідації

Після вивчення облікової інформації інвентаризаційна комісія проводить фактичну перевірку наявності об’єктів ОЗ та МНМА в місцях експлуатації і заносить дані до Інвентаризаційного опису необоротних активів за формою, затвердженою наказом Мінфіну від 17.06.2015 № 572. Якщо у випадку порівняння даних обліку та фактичних даних виявлено розбіжності, їх відображають у Звіряльній відомості результатів інвентаризації необоротних активів за формою, затвердженою наказом Мінфіну від 17.06.2015 № 572, на підставі письмових пояснень матеріально відповідальної особи. Регулювання інвентаризаційних різниць — недостач та надлишків — проводиться згідно з вимогами пункту 1 розділу ІІІ та розділу IV Положення № 879 на засіданні членів інвентаризаційної комісії. Рішення комісії оформлюють протоколом, і у п’ятиденний строк його підписує керівник підприємства. Лише наявність такого рішення є підставою для того, щоб бухгалтерія відобразила результати інвентаризації на рахунках бухгалтерського обліку та фінансовій звітності того звітного періоду, у якому закінчена інвентаризація.

Зразок Інвентаризаційного опису необоротних активів

Зразок Інвентаризаційного опису необоротних активів скачати

Зразок Звіряльної відомості результатів інвентаризації необоротних активів

Зразок Звіряльної відомості результатів інвентаризації необоротних активів скачати

Додамо, що пункт 14 розділу ІІ Положення № 879 дає змогу підприємствам і самостійно розробляти інвентаризаційні документи, орієнтуючись на вимоги Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Мінфіну від 24.05.1995 № 88.

Облік результатів інвентаризації

У разі виявлення нестачі ОЗ або МНМА потрібно списати накопичену амортизацію за таким об’єктом проведенням: дебет субрахунку 131 «Знос основних засобів» або субрахунку 132 «Знос інших необоротних матеріальних активів» з кредитом рахунку 10 «Основні засоби» або субрахунку 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи». Суми нестачі ОЗ або МНМА включають до складу витрат звітного періоду (субрахунок 976 «Списання необоротних активів»), вони підлягають компенсації винною особою в сумі відшкодування завданих збитків. Цю суму відображають на субрахунку 375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків», а визначають на підставі акта незалежної оцінки, який видає суб’єкт оціночної діяльності згідно з вимогами Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затвердженого постановою КМУ від 22.01.1996 № 116.

Суми нестачі ОЗ

включають до складу інших витрат та підлягають компенсації винною особою в сумі відшкодування завданих збитків

Якщо ж винну особу не встановлено, то суму нестачі відображають на позабалансовому субрахунку 072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей» до її визначення. Зменшення суми невідшкодованих нестач і втрат від псування цінностей відбувається після вирішення питання про винуватців з одночасним відображенням проведення: дебет субрахунку 375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків» з кредитом субрахунку 716 «Відшкодування раніше списаних активів» у сумі, що належить до відшкодування винуватцями.

У разі виявлення надлишку ОЗ або МНМА у підприємства виникають інші доходи, які відображають на субрахунку 746 «Інші доходи».

Додамо, що суми витрат та доходів, визнаних внаслідок виявлення нестач та надлишків ОЗ або МНМА, впливають на об’єкт оподаткування податком на прибуток через «бухгалтерський» фінансовий результат. 

ВИ МАЄТЕ ЦЕ ЗНАТИ

Що робити за виявлення розбіжностей між фактичними залишками ОЗ і МНМА з даними бухобліку

Виявлені під час інвентаризації розбіжності між фактичними залишками ОЗ і МНМА з даними бухобліку врегульовують на підприємстві у такому порядку:

  • ОЗ і МНМА, виявлені в надлишку, підлягають оприбуткуванню та зарахуванню відповідно на збільшення доходів підприємства з подальшим з’ясуванням причин виникнення надлишків і винних у цьому осіб;
  • недостачу ОЗ і МНМА, а також втрати від псування цінностей відносять на рахунок матеріально відповідальних осіб у сумах, за якими обчислюється розмір шкоди від крадіжок, недостач, знищення і псування матеріальних цінностей;
  • недостачі ОЗ і МНМА у випадках, коли винні не встановлені або у стягненні з винних осіб відмовлено судом, відносять на збільшення витрат, які пов’язані із списанням необоротних активів.

П’ять причин провести інвентаризацію

П’ять причин провести інвентаризацію

Інвентаризація основних засобів та малоцінних необоротних активів
Олена Сердюкексперт МСFR Головбух, канд. екон. наук
З 01.01.2019 вже всі великі і середні підприємства оприлюднюватимуть річну фінзвітність разом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці. Висновки стосуватимуться фінзвітності за 2018 рік. Отже, багатьом підприємствам на вимогу аудиторів доведеться провести річну інвентаризацію. Є ще принаймні п’ять причин, щоб провести інвентаризацію до кінця року.
Читайте гарячу публікацію
EXPERTUS:ГОЛОВБУХ

➤ Як провести річну інвентаризацію швидко: поради колег

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл