text
Головбух

Як скласти Звіт про фінансові результати

  • 17 січня 2014
  • 1233

Звіт про фінансові результати (форма № 2) складають усі юридичні особи незалежно від того, за якими стандартами — національними чи міжнародними — вони ведуть облік. Розглянемо особливості заповнення цього звіту

Звіт про фінансові результати підприємства

Звіт про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) складається для надання користувачам повної, правдивої і неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки та сукупний дохід підприємства за звітний період.

Бланк Звіту про фінансові результати містить інформацію про доходи і витрати, які відповідають критеріям, визначеним у Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку.

Форма 2 Звіт про фінансові результати: приклад заповнення

Найменування статті

Код рядка

Джерело інформації

Зміст статті відповідно

до Методрекомендацій № 433

Розділ І. Фінансові результати

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

Результат кореспонденції субрахунків:

Д-т 701 «Дохід від реалізації готової продукції», 702 «Дохід від реалізації товарів», 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг» — К-т 791 «Результат операційної діяльності»

Дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг (у т. ч. платежі від оренди об’єктів інвестиційної нерухомості) за вирахуванням наданих знижок, вартості повернутих раніше проданих товарів, доходів, що за договорами належать комітентам (принципалам тощо), та податків і зборів (п. 3.3)

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

Результат кореспонденції субрахунків:

Д-т 791 «Результат операційної діяльності» — К-т 901 «Собівартість реалізованої готової продукції», 902 «Собівартість реалізованих товарів», 903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг»

Виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) та/або собівартість реалізованих товарів. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) визначається згідно з П(С)БО 9 «Запаси» та  П(С)БО 16 «Витрати» (п. 3.5)

Валовий:

прибуток

2090

 Різниця між рядками 2000 та 2050

Значення з «+»

збиток

2095

Значення з «–»

Інші операційні доходи

2120

Результат кореспонденції рахунків: Д-т 71 «Інший операційний дохід» — К-т 791 «Результат операційної діяльності»

Суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): дохід від операційної оренди активів; дохід від операційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; дохід від роялті, відсотків, отриманих на залишки коштів на поточних рахунках в банках, дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій), необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття, дохід від списання кредиторської заборгованості, одержані штрафи, пені, неустойки тощо (п. 3.10)

Дохід від зміни вартості активів, які  оцінюються за справедливою вартістю*

2121

Обороти за кредитом  субрахунку 710 у дебет субрахунків 100, 142, 161, 163, рахунку 21

Суми доходів від зміни вартості всіх активів (фінансових інструментів, інвестиційної нерухомості, біологічних активів тощо), які оцінюються за справедливою вартістю

Дохід  від первісного визнання  біологічних  активів  і сільськогосподарської продукції*

2122

Обороти за кредитом  субрахунку 710 у дебет рахунку 23 

Суми доходів від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержані від здійснення сільськогосподарської діяльності

Адміністративні витрати

2130

Результат кореспонденції рахунків: Д-т 791 «Результат операційної

діяльності» —

К-т 92 «Адміністративні витрати»

Загальногосподарські витрати, пов’язані з управлінням та обслуговуванням підприємства (п. 3.11)

Витрати на збут

2150

Результат кореспонденції рахунків: Д-т 791 «Результат операційної діяльності» — К-т 93 «Витрати на збут»

Витрати підприємства, пов’язані з реалізацією продукції (товарів),— витрати на утримання підрозділів, що займаються збутом продукції (товарів), рекламу, доставку продукції споживачам (п. 3.12)

Інші операційні витрати

2180

Результат кореспонденції рахунків:

Д-т 791 «Результат операційної діяльності» — К-т 94 «Інші витрати операційної діяльності»

Собівартість реалізованих виробничих запасів, необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття;

відрахування на створення резерву сумнівних боргів і суми списаної безнадійної дебіторської заборгованості відповідно до П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість»;

втрати від знецінення запасів;

втрати від операційних курсових різниць;

визнані економічні (фінансові) санкції;

відрахування для забезпечення наступних операційних витрат, а також усі інші витрати, що виникають в процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, що включаються до собівартості продукції (товарів, робіт, послуг)) (п. 3.13)

Фінансовий результат від операційної діяльності:

прибуток

2190

Алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат з урахуванням сум, які наведені у додаткових статтях (п. 3.14)

Значення з «+»

збиток

2195

Значення з «–»

Дохід від участі в капіталі

2200

Результат кореспонденції рахунків:

Д-т 72 «Дохід від участі в капіталі» — К-т 792 «Результати фінансових операцій»

Дохід, отриманий від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться методом участі в капіталі (п. 3.15)

Інші фінансові доходи

2220

Результат кореспонденції рахунків:

Д-т 73 «Інші фінансові доходи» — К-т 792 «Результати фінансових операцій»

Суми дивідендів, відсотків та інших доходів, отриманих від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі) (п. 3.16)

Інші доходи

2240

Результат кореспонденції рахунків:

Д-т 74 «Інші доходи» — К-т 792 «Результати фінансових операцій»

Дохід від реалізації фінансових інвестицій; дохід від неопераційних курсових різниць та інші доходи, які виникають у процесі господарської діяльності, але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства (п. 3.17)

Дохід від благодійної допомоги*

2241

Обороти за кредитом субрахунку 745 у дебет субрахунку 483

Сума доходу, пов’язаного з благодійною діяльністю, яка звільняється від оподаткування ПДВ

Фінансові витрати

2250

Результат кореспонденції рахунків:

Д-т 792 «Результати фінансових операцій — К-т 95 «Фінансові витрати»

Витрати на сплату процентів та інші витрати підприємства, пов’язані із запозиченнями (крім фінансових витрат, які включаються до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до П(С)БО 31 «Фінансові витрати» (п. 3.18))

Втрати від участі в капіталі

2255

Результат кореспонденції рахунків:

Д-т 792 «Результати фінансових операцій» — К-т 96 «Втрати від участі в капіталі»

Збиток від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться методом участі в капіталі (п. 3.19)

Інші витрати

2270

Результат кореспонденції рахунків:

Д-т 793 «Результат іншої діяльності» — К-т 97 «Інші витрати»

Собівартість реалізації фінансових інвестицій; втрати від неопераційних курсових різниць; втрати від уцінки фінансових інвестицій та необоротних активів; інші витрати, які виникають у процесі господарської діяльності (крім фінансових витрат), але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства (п. 3.20)

Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток

2290

Алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових

Значення з «+»

збиток

2295

та інших витрат (збитків) з урахуванням сум, які наведені у додаткових статтях (п. 3.22)

Значення з «–»

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

Дебетовий оборот рахунку 98 «Податок на прибуток» — витрати з податку на прибуток;

Кредитовий оборот рахунку 98 — доходи з податку на прибуток

Сума витрат (доходу) з податку на прибуток, визначена згідно з П(С)БО 17 (п. 3.23)

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

Аналітичні дані за рахунками: 71 «Інший операційний дохід», 74 «Інші доходи», 94 «Інші витрати операційної діяльності», 97 «Інші витрати»

Прибуток або збиток від припиненої діяльності після оподаткування та/або прибуток або збиток від переоцінки необоротних активів та груп вибуття, що утворюють припинену діяльність і оцінюються за чистою вартістю реалізації (п. 3.24)

Чистий фінансовий результат:

прибуток

2350

Алгебраїчна сума прибутку (збитку) до оподаткування, податку на прибуток та прибутку (збитку) від припиненої діяльності після оподаткування (п. 3.25)

Значення з «+»

збиток

2355

Значення з «–»

Розділ ІІ. Сукупний дохід

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

Сума дооцінки об’єктів основних засобів та нематеріальних активів, зменшена на суму уцінки таких об’єктів протягом звітного періоду в межах сум раніше проведених дооцінок, віднесення сум дооцінки до нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) (п. 3.27)

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

Сума зміни балансової вартості об’єктів хеджування у порядку, визначеному П(С)БО 13 «Фінансові інструменти» (п. 3.28)

Накопичені курсові різниці

2410

Аналітичні дані за субрахунком 423 «Накопичені курсові різниці»

Сума курсових різниць, які відповідно до П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів» відображаються у складі власного капіталу та визнаються в іншому сукупному доході (п. 3.29)

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

Аналітичні дані за рахунком 41 «Капітал у дооцінках»

Частка іншого сукупного доходу асоційованих, дочірніх або спільних підприємств, облік фінансових інвестицій в які ведеться за методом участі в капіталі (п. 3.30)

Інший сукупний дохід

2445

Сума іншого сукупного доходу, для відображення якого за ознаками суттєвості не можна було виділити окрему статтю, або який не може бути включений до інших статей, наведених у цьому розділі (п. 3.31)

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

Аналітичні дані за рахунком 42 «Додатковий капітал».

алгебраїчна сума дооцінки (уцінки) необоротних активів, дооцінки (уцінки) фінансових інструментів, накопичених курсових різниць, частки іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств та іншого сукупного доходу (п. 3.32)

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

Сума податку на прибуток, що пов’язаний з іншим сукупним доходом (п. 3.33)

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

ряд. 2450 – ряд. 2455

Сума іншого сукупного доходу після вирахування податку на прибуток (п. 3.34)

Сукупний дохід  (сума рядків 2350, 2355  та 2460)

2465

ряд. 2350 (ряд. 2355) + + ряд. 2460

Алгебраїчна сума чистого фінансового результату за звітний період та іншого сукупного доходу після оподаткування (п. 3.35)

Розділ ІІІ. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати

2500

Результат кореспонденції

рахунків: Д-т 23, 91, 92, 93, 94 — К-т 20, 21, 22, 27, 28

Елементи операційних витрат (на виробництво і збут, управління та інші операційні витрати), яких зазнало підприємство в процесі своєї діяльності протягом звітного періоду, за вирахуванням внутрішнього обороту, тобто за вирахуванням тих витрат, які становлять собівартість продукції (робіт, послуг), що вироблена і спожита самим підприємством (п. 3.38)

Витрати на оплату праці

2505

Результат кореспонденції рахунків: Д-т 23, 91, 92, 93, 94 — К-т 66, 471, 477

Відрахування на соціальні заходи

2510

Результат кореспонденції рахунків: Д-т 23, 91, 92, 93, 94 — К-т 651, 471, 472, 477

Амортизація

2515

Результат кореспонденції рахунків: Д-т 23, 91, 92, 93, 94 — К-т 13

Інші операційні витрати

2520

Результат кореспонденції рахунків:Д-т 23, 91, 92, 93, 94 — К-т 20, 21, 22, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 50, 51, 60, 62, 63, 64, 65, 68, 473, 474

Разом

2550

У рядку 2550 відображається: сума рядків 2500, 2505, 2510, 2515, 2520

Розділ ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

<…>

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл