Головбух

Звіт про рух грошових коштів: складаємо за новими формами

  • 16 січня 2014
  • 1597

Звіт про рух грошових коштів складається один раз на рік — за підсумками звітного року. Починаючи зі звітності за 2013 рік цей Звіт можна подавати за однією із двох форм, наведених у НП(С)БО 1. Розглянемо обидві форми Звіту про рух грошових коштів

Звіт про рух грошових коштів слід складати для надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах (далі — грошові кошти) за звітний період.

Підприємства можуть вибирати спосіб складання Звіту про рух грошових коштів — за прямим або непрямим методом. При цьому залежно від обраного способу Звіт про рух грошових коштів підприємства подають за однією із передбачених форм:

  • формою № 3 — у разі складання Звіту за прямим методом;
  • формою № 3-н — у разі складання Звіту за непрямим методом.

Звіт про рух грошових коштів за прямим методом

У Звіті про рух грошових коштів, складеному за прямим методом (форма № 3), рух грошових коштів у результаті операційної діяльності визначається за сумою надходжень від операційної діяльності та сумою витрачання на операційну діяльність грошових коштів за даними записів їх руху на рахунках бухгалтерського обліку.

Звіт про рух грошових коштів: приклад (форма № 3)

Стаття

Код рядка

Зміст статті відповідно
до Методрекомендацій № 433

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)

3000

грошові надходження від основної діяльності, тобто від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), платежів за оренду інвестиційної нерухомості з урахуванням відповідних вирахувань з доходу (податок на додану вартість, акцизний податок, інші вирахування з доходу) (пп. 4.6.1)

Повернення податків і зборів

3005

одержані з бюджету на рахунки підприємства в установах банків суми податків і зборів (пп. 4.6.2)

у тому числі податку на додану вартість

3006

відшкодовані підприємству суми податкового кредиту з податку на додану вартість шляхом зарахування грошових коштів на рахунки в установах банків (пп. 4.6.2)

Цільового фінансування

3010

одержані для здійснення видатків на операційну діяльність підприємства надходження з бюджету та державних цільових фондів, а також кошти цільового фінансування від інших осіб (пп. 4.6.3)

Інші надходження

3095

інші надходження грошових коштів від операційної діяльності, для відображення яких за ознаками суттєвості не можна було виділити окрему статтю, або не включені до попередніх статей звіту про рух грошових коштів у результаті операційної діяльності, зокрема від реалізації оборотних активів, надходження від діяльності обслуговуючих господарств тощо (пп. 4.6.12)

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

3100

грошові кошти, сплачені постачальникам і підрядникам за одержані товарно-матеріальні цінності, прийняті роботи і надані послуги (пп. 4.6.13)

Праці

3105

витрачені грошові кошти на виплати працівникам заробітної плати, допомоги, винагород (пп. 4.6.14)

Відрахувань на соціальні заходи

3110

сума сплаченого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (пп. 4.6.15)

Зобов’язань з податків і зборів

3115

загальна сума сплачених до бюджету податків і зборів (пп. 4.6.16)

Інші витрачання

3190

сума використаних грошових коштів на інші напрями операційної діяльності, для відображення якої за ознаками суттєвості не можна було виділити окрему статтю або яка не включена до попередніх статей звіту про рух грошових коштів (пп. 4.6.25)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

результат руху коштів від операційної діяльності (п. 4.8)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій

3200

суми грошових надходжень від продажу акцій або боргових зобов’язань інших підприємств, а також часток у капіталі інших підприємств (інші, ніж надходження за такими інструментами, що визнаються як еквіваленти грошових коштів, або за такими, що утримуються для дилерських або торговельних цілей) (п. 4.10)

необоротних активів

3205

надходження грошових коштів від продажу інвестиційної нерухомості, необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття, а також інших довгострокових необоротних активів (крім фінансових інвестицій) (п. 4.11)

Надходження від отриманих:

відсотків

3215

надходження грошових коштів у вигляді відсотків за позики, надані іншим сторонам (інші, ніж позики, здійснені фінансовою установою) за фінансовими інвестиціями в боргові цінні папери, за використання переданих у фінансову оренду необоротних активів тощо (п. 4.12)

дивідендів

3220

суми грошових надходжень у вигляді дивідендів від володіння акціями або частками у капіталі інших підприємств (крім виплат за такими інструментами, які визнаються як еквіваленти грошових коштів, або за такими, що утримаються для дилерських або торговельних цілей) (п. 4.13)

Надходження від деривативів

3225

надходження грошових коштів, зокрема від ф’ючерсних контрактів, форвардних контрактів, контрактів «своп» та опціонів (за винятком тих контрактів, які укладаються для основної діяльності підприємства, або коли надходження класифікуються як фінансова діяльність) (п. 4.14)

Інші надходження

3250

надходження, для відображення яких за ознаками суттєвості не можна було виділити окрему статтю або які не включені до попередніх статей цього розділу звіту про рух грошових коштів (п. 4.17)

Витрачання на придбання:

фінансових інвестицій

3255

виплати грошових коштів для придбання акцій або боргових зобов’язань інших підприємств, а також часток участі у спільних підприємствах (інші, ніж виплати за такими інструментами, що визнаються як еквіваленти грошових коштів, або за такими, що утримуються для дилерських або торговельних цілей) (п. 4.18)

необоротних активів

3260

виплати грошових коштів для придбання (створення) основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (крім фінансових інвестицій). У цій статті також відображаються суми сплачених відсотків, якщо вони включені до вартості будівництва (створення, вирощування тощо) необоротних активів (п. 4.19)

Виплати за деривативами

3270

виплати грошових коштів за деривативами, зокрема ф’ючерсними контрактами, форвардними контрактами, контрактами «своп» та опціонами тощо (за винятком випадків, коли такі контракти укладаються для операційної діяльності підприємства або виплати класифікуються як фінансова діяльність) (п. 4.20)

Інші платежі

3290

інші платежі, для відображення яких за ознаками суттєвості не можна було виділити окрему статтю або які не включені до попередніх статей цього розділу звіту про рух грошових коштів (п. 4.23)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

результат руху коштів від інвестиційної діяльності (п. 4.24)

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

власного капіталу

3300

надходження грошових коштів від розміщення акцій та інших операцій, що приводять до збільшення власного капіталу (п. 4.26)

отримання позик

3305

надходження грошових коштів у результаті утворення боргових зобов’язань (позик, векселів, облігацій, а також інших видів короткострокових і довгострокових зобов’язань, не пов’язаних з операційною й інвестиційною діяльністю) (п. 4.27)

Інші надходження

3340

інші надходження грошових коштів, для відображення яких за ознаками суттєвості не можна було виділити окрему статтю або які не включені до попередніх статей цього розділу звіту про рух грошових коштів (п. 4.29)

Витрачання на:

викуп власних акцій

3345

виплати грошових коштів для придбання власних акцій (п. 4.30)

погашення позик

3350

виплати грошових коштів для погашення отриманих позик (п. 4.31)

сплату дивідендів

3355

суми дивідендів, сплачені грошовими коштами (п. 4.32)

Інші платежі

3390

платежі, для відображення яких за ознаками суттєвості не можна було виділити окрему статтю або які не включені до попередніх статей цього розділу звіту про рух грошових коштів (п. 4.37)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

результат руху коштів від фінансової діяльності (п. 4.38)

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

сума різниць між сумою грошових надходжень та видатків, відображених у статтях: «Чистий рух коштів від операційної діяльності», «Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності» та «Чистий рух коштів від фінансової діяльності» (п. 4.39)

Залишок коштів на початок року

3405

залишок грошових коштів на початок року, наведений у балансі (п. 4.40)

Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом

У Звіті про рух грошових коштів, складеному за непрямим методом (форма № 3-н), рух грошових коштів у результаті операційної діяльності визначається шляхом коригування прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування.

Звіт про рух грошових коштів: приклад (форма № 3-н)

Стаття

Код рядка

Зміст статті відповідно
до Методрекомендацій № 433

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

прибуток або збиток до оподаткування за звітний період, наведений у звіті про фінансові результати (пп. 4.7.1)

Коригування на:

суму амортизації необоротних активів

3505

нарахована протягом звітного періоду амортизація на необоротні активи (пп. 4.7.2)

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

зміна (у графі «Надходження» — збільшення, у графі  «Видаток» — зменшення) у складі забезпечень наступних витрат і платежів, які не пов’язані з інвестиційною та фінансовою діяльністю (пп. 4.7.3)

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

збитки, у графі «Видаток» — прибутки від курсових різниць внаслідок перерахунку грошових коштів та їх еквіваленти в іноземній валюті (пп. 4.7.4)

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

«Надходження» відображається збиток, у графі «Видаток» — прибуток від володіння фінансовими інвестиціями (дивіденди, відсотки тощо) та їх реалізації, а також від продажу інвестиційної нерухомості, необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття, інших довгострокових активів, від обміну оборотних

активів на необоротні активи і фінансові інвестиції, від неопераційних курсових різниць, інші прибутки і збитки від інвестиційної та фінансової діяльності (без урахування витрат на сплату відсотків, якщо вони розкриваються у звіті в окремій статті) (пп. 4.7.5)

зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

у графі «Надходження» відображається зменшення, у графі «Видаток» — збільшення статей оборотних активів (крім статей «Грошові кошти та їх еквіваленти», «Поточні фінансові інвестиції» та інших статей неопераційних оборотних активів), що відбулись протягом звітного періоду. При цьому не враховуються зміни в складі оборотних активів, які є наслідком негрошових операцій інвестиційної діяльності (обмін на необоротні активи, фінансові інвестиції тощо) та фінансової діяльності (виплата дивідендів або погашення зобов’язань з фінансової оренди виробничими запасами, продукцією, товарами тощо, негрошові внески до статутного капіталу, включення фінансових витрат до собівартості продукції тощо) або виправлення помилок минулих років. Окрім того, не враховується зміна дебіторської заборгованості поточного податку на прибуток і зменшення дебіторської заборгованості за іншими платежами до бюджету внаслідок зарахування кредиторської заборгованості за поточним податком на прибуток, а також не враховуються зміни в складі дебіторської заборгованості за розрахунками з податку на додану вартість, які є наслідком інвестиційної діяльності (пп. 4.7.7)

Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань

3560

у графі «Надходження» відображається збільшення, у графі «Видаток» — зменшення у статтях розділу балансу «Поточні зобов’язання» (крім статей «Короткострокові кредити банків», «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями», «Поточні зобов’язання за розрахунками з учасниками», «Поточні забезпечення», сум зобов’язань за відсотками та інших зобов’язань, не пов’язаних з операційною діяльністю). При цьому не враховуються зміни в складі поточних зобов’язань, які є наслідком негрошових операцій з включення поточних зобов’язань до групи вибуття, інвестиційної діяльності та фінансової діяльності (погашення поточного зобов’язання шляхом передачі необоротних активів і фінансових інвестицій, зарахування внесків до капіталу тощо) або виправлення помилок минулих років. При визначенні суми збільшення (зменшення) поточних зобов’язань не враховується зменшення суми зобов’язань: з поточного податку на прибуток унаслідок його сплати та враховується зменшення суми зобов’язання з поточного податку на прибуток унаслідок його списання і визнання доходу; з податку на додану вартість, що виникає внаслідок інвестиційної діяльності. При визначенні суми збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів не враховується зміна доходів майбутніх періодів унаслідок їх утворення від операцій з коштами цільового фінансування, подальшого їх визнання доходами поточного періоду, повернення коштів цільового фінансування, зменшення доходів майбутніх періодів унаслідок включення до групи вибуття (пп. 4.7.8)

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

різниця між сумами надходжень та видатків після коригування податку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування (пп. 4.7.9)

Сплачений податок на прибуток

3580

використання грошових коштів для сплати податку на прибуток за умови, що вони конкретно не ототожнюються з фінансовою або інвестиційною діяльністю (пп. 4.7.10)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

результат руху коштів від операційної діяльності (п. 4.8)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій

3200

суми грошових надходжень від продажу акцій або боргових зобов’язань інших підприємств, а також часток у капіталі інших підприємств (інші, ніж надходження за такими інструментами, що визнаються як еквіваленти грошових коштів, або за такими, що утримуються для дилерських або торговельних цілей) (п. 4.10)

необоротних активів

3205

надходження грошових коштів від продажу інвестиційної нерухомості, необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття, а також інших довгострокових необоротних активів (крім фінансових інвестицій) (п 4.11)

Надходження від отриманих:

відсотків

3215

надходження грошових коштів у вигляді відсотків за позики, надані іншим сторонам (інші, ніж позики, здійснені фінансовою установою) за фінансовими інвестиціями в боргові цінні папери, за використання переданих у фінансову оренду необоротних активів тощо (п. 4.12)

дивідендів

3220

суми грошових надходжень у вигляді дивідендів від володіння акціями або частками у капіталі інших підприємств (крім виплат за такими інструментами, які визнаються як еквіваленти грошових коштів, або за такими, що утримуються для дилерських або торговельних цілей) (п. 4.13)

Надходження від деривативів

3225

надходження грошових коштів, зокрема від ф’ючерсних контрактів, форвардних контрактів, контрактів «своп» та опціонів (за винятком тих контрактів, які укладаються для основної діяльності підприємства, або коли надходження класифікуються як фінансова діяльність) (п. 4.14)

Інші надходження

3250

надходження, для відображення яких за ознаками суттєвості не можна було виділити окрему статтю або які не включені до попередніх статей цього розділу звіту про рух грошових коштів (п. 4.17)

Витрачання на придбання:

фінансових інвестицій

3255

виплати грошових коштів для придбання акцій або боргових зобов’язань інших підприємств, а також часток участі у спільних підприємствах (інші, ніж виплати за такими інструментами, що визнаються як еквіваленти грошових коштів, або за такими, що утримуються для дилерських або торговельних цілей) (п. 4.18)

необоротних активів

3260

виплати грошових коштів для придбання (створення) основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (крім фінансових інвестицій). У цій статті також відображаються суми сплачених відсотків, якщо вони включені до вартості будівництва (створення, вирощування тощо) необоротних активів (п. 4.19)

Виплати за деривативами

3270

виплати грошових коштів за деривативами, зокрема ф’ючерсними контрактами, форвардними контрактами, контрактами «своп» та опціонами тощо (за винятком випадків, коли такі контракти укладаються для операційної діяльності підприємства або виплати класифікуються як фінансова діяльність) (п. 4.20)

Інші платежі

3290

інші платежі, для відображення яких за ознаками суттєвості не можна було виділити окрему статтю або які не включені до попередніх статей цього розділу звіту про рух грошових коштів (п. 4.23)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

результат руху коштів від інвестиційної діяльності (п. 4.24)

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

власного капіталу

3300

надходження грошових коштів від розміщення акцій та інших операцій, що приводять до збільшення власного капіталу (п. 4.26)

отримання позик

3305

надходження грошових коштів у результаті утворення боргових зобов’язань (позик, векселів, облігацій, а також інших видів короткострокових і довгострокових зобов’язань, не пов’язаних з операційною й інвестиційною діяльністю) (п. 4.27)

Інші надходження

3340

інші надходження грошових коштів, для відображення яких за ознаками суттєвості не можна було виділити окрему статтю або які не включені до попередніх статей цього розділу звіту про рух грошових коштів (п. 4.29)

Витрачання на:

викуп власних акцій

3345

виплати грошових коштів для придбання власних акцій (п. 4.30)

погашення позик

3350

виплати грошових коштів для погашення отриманих позик (п. 4.31)

сплату дивідендів

3355

суми дивідендів, сплачені грошовими коштами (п. 4.32)

Інші платежі

3390

платежі, для відображення яких за ознаками суттєвості не можна було виділити окрему статтю або які не включені до попередніх статей цього розділу звіту про рух грошових коштів (п. 4.37)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

результат руху коштів від фінансової діяльності (п. 4.38)

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

сума різниць між сумою грошових надходжень та видатків, відображених у статтях: «Чистий рух коштів від операційної діяльності», «Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності» та «Чистий рух коштів від фінансової діяльності» (п. 4.39)

Залишок коштів на початок року

3405

залишок грошових коштів на початок року, наведений у балансі (п. 4.40)

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

сума збільшення або зменшення (наводиться у дужках) залишку грошових коштів у результаті перерахунку іноземної валюти при зміні валютних курсів протягом звітного періоду (п. 4.41)

Залишок коштів на кінець року

3415

різниця між сумою грошових надходжень та видатків, відображених у статтях «Залишок коштів на початок року», «Чистий рух коштів за звітний період» та «Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів». Розрахований таким чином показник повинен дорівнювати наведеному в балансі залишку грошових коштів та грошових еквівалентів на кінець звітного періоду (п. 4.42)

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл