Головбух

Заповнюємо річний Звіт про фінансовий стан

  • 16 січня 2014
  • 565

Для успішного та вчасного складання річної фінансової звітності бухгалтеру потрібно багато часу та зусиль. Щоб допомогти йому в цій справі, ми надаємо необхідну інформацію для заповнення усіх форм фінансової звітності. Отже, почнемо з Балансу

Як складається Звіт про фінансовий стан підприємства

Баланс (Звіт про фінансовий стан) складається для надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату. Тобто показники річного Балансу відображають фінансовий стан підприємства станом на 31 грудня відповідного року.

Форму Балансу (Звіту про фінансовий стан) наведено у додатку до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». У Балансі відображаються активи, зобов’язання та власний капітал підприємства. Підсумок активів Звіту про фінансовий стан підприємства повинен дорівнювати сумі зобов’язань та власного капіталу.

Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності затверджено наказом Мінфіну від 28.03.2013 № 433 (далі — Методрекомендації № 433). Відповідно до пунктів 2.3–2.6 Методрекомендацій № 433 при складанні Балансу слід враховувати таке.

Актив відображається в Балансі за умови, що його оцінка може бути достовірно визначена і очікується отримання в майбутньому економічних вигод, пов’язаних з його використанням. Витрати на придбання та створення активу, який не може бути відображений в Звіті про фінансовий стан підприємства, включаються до складу витрат звітного періоду.

Зобов’язання відображається у Балансі, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення.

Власний капітал відображається в Балансі (Звіті про фінансовий стан) одночасно з відображенням активів або зобов’язань, які призводять до його зміни.

Баланс (Звіт про фінансовий стан підприємства): приклад

Стаття Балансу

Код рядка

Джерело інформації

Зміст статті відповідно
до Методрекомендацій № 433

АКТИВ

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи

1000

1001–1002

Залишкова вартість, яка визначається як різниця між первісною вартістю і сумою накопиченої амортизації (п. 2.7)

первісна вартість

1001

Дебетове сальдо рахунку 12

Первісна вартість нематеріальних активів, уведених в експлуатацію (п. 2.7)

накопичена

амортизація

1002

Кредитове сальдо субрахунку 133

Сума нарахованої амортизації за весь період корисного використання нематеріальних активів, наводиться у дужках (п. 2.7)

Незавершені капітальні інвестиції

1005

Дебетове сальдо рахунку 15

Вартість не завершених на дату Балансу капітальних інвестицій у необоротні активи на будівництво, реконструкцію, модернізацію (інші поліпшення, що збільшують первісну (переоцінену) вартість необоротних активів), виготовлення, створення, вирощування, придбання об’єктів основних засобів, нематеріальних активів, довгострокових біологічних активів (у т. ч. необоротних матеріальних активів, призначених для заміни діючих, і устаткування для монтажу) (п. 2.8)

Основні засоби

1010

1011–1012

Залишкова вартість, яка визначається як різниця між первісною (переоціненою) вартістю основних засобів і сумою їх зносу на дату Балансу (абз. 2 п. 2.9)

первісна вартість

1011

Дебетове сальдо рахунків 10, 11 (без сальдо субрахунку 100)

Вартість власних та отриманих на умовах фінансового лізингу об’єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів згідно з П(С)БО 7 «Основні засоби», а також вартість основних засобів, отриманих у довірче управління або на праві господарського відання чи праві оперативного управління. У цій статті також наводиться вартість інших необоротних матеріальних активів (абз. 1 п. 2.9)

знос

1012

Кредитове сальдо субрахунків 131, 132

Сума зносу основних засобів, наводиться у дужках (абз. 2 п. 2.9)

Інвестиційна нерухомість

1015

Дебетове сальдо субрахунку 100 (щодо об’єктів, облікованих за справедливою вартістю) та Залишкова вартість

(1016 + 1017)

Справедлива вартість об’єктів, віднесених до інвестиційної нерухомості згідно
з П(С)БО 32 «Інвестиційна нерухомість» (п. 2.10)

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

1016

Дебетове сальдо субрахунку 100 (щодо об’єктів, облікованих за первісною вартістю)

Інвестиційна нерухомість, яка обліковується за первісною вартістю. У цій статті наводиться її залишкова вартість, яка включається до підсумку Балансу (п. 2.10)

Знос інвестиційної нерухомості

1017

Кредитове сальдо субрахунку 135

Сума зносу інвестиційної нерухомості, яка обліковується за первісною вартістю, наводиться у дужках (п. 2.10)

Довгострокові біологічні активи

1020

Дебетове сальдо субрахунків 161, 163, 165 та сума статей 1021 +
+ 1022

Справедлива вартість довгострокових біологічних активів

Залишкова вартість біологічних активів, які обліковуються за первісною вартістю (п. 2.11)

Первісна вартість довгострокових біологічних активів

1021

Дебетове сальдо субрахунків 162, 164, 166

Первісна вартість біологічних активів, які обліковуються за такою вартістю за правилами П(С)БО 30 «Біологічні активи» (п. 2.11)

Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів*

1022

Кредитове сальдо субрахунку 134

Сума накопиченої амортизації біологічних активів, які обліковуються за первісною вартістю (п. 2.11)

Довгострокові фінансові інвестиції:

що обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

Дебетове сальдо субрахунку 141

Вартість фінансових інвестицій на період більше одного року, а також усіх інвестицій, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент та які обліковуються за методом участі в капіталі (п. 2.12)

інші фінансові інвестиції

1035

Дебетове сальдо субрахунків 142, 143

Вартість інших довгострокових фінансових інвестицій на період більше одного року, а також усіх інвестицій, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент (п. 2.12)

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

Дебетове сальдо субрахунків 181, 182, 183

Заборгованість фізичних та юридичних осіб, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати Балансу (п. 2.13)

Відстрочені податкові активи

1045

Дебетове сальдо рахунку 17

Сума податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню в наступних періодах. Ця сума визначається відповідно до П(С)БО 17 «Податок на прибуток» (п. 2.14)

Гудвіл

1050

Дебетове сальдо рахунку 19

Сума перевищення вартості придбання над часткою покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів, зобов’язань і непередбачених зобов’язань на дату придбання, що визначається відповідно
до П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств» (п. 2.15)

Інші необоротні активи

1090

Дебетове сальдо субрахунку 184

Вартість необоротних активів, для відображення яких за ознаками суттєвості не можна було виділити окрему статтю або які не можуть бути включені до наведених вище статей розділу «Необоротні активи» (п. 2.18)

Усього за розділом 1

1095

1000 + 1005 + 1010 + 1015 + 1020 +1030 +1035 + 1040 +1045 +
+ 1050 + 1090

ІІ. Оборотні активи

Запаси

1100

Дебетове сальдо рахунків 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28 (без даних субрахунку 286)

Загальна вартість активів, які визнаються запасами згідно з П(С)БО 9 «Запаси» (зокрема, що утримують для перепродажу, споживання в процесі виробництва та іншій діяльності) (п. 2.19)

Виробничі запаси

1101

Дебетове сальдо рахунків 20, 22

Вартість запасів малоцінних та швидкозношуваних предметів, сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, запасних частин, тари, будівельних матеріалів та інших матеріалів, призначених для споживання в ході нормального операційного циклу (п. 2.20)

Незавершене виробництво

1102

Дебетове сальдо рахунків 23, 25

Витрати на незавершене виробництво і незавершені роботи (послуги), а також вартість напівфабрикатів власного виробництва і валова заборгованість замовників за будівельними контрактами (п. 2.21)

Готова продукція

1103

Дебетове сальдо рахунків 26 та 27

Запаси виробів на складі, обробка яких закінчена та які пройшли випробування, приймання, укомплектовані згідно з умовами договорів із замовниками і відповідають технічним умовам і стандартам (п. 2.22)

Продукція, яка не відповідає наведеним вимогам (крім браку), та роботи, які не прийняті замовником, відображаються у складі незавершеного виробництва (п. 2.22)

Товари

1104

сальдо Д-т 28 (без Д-т 286 і К-т 285)

Вартість залишків товарів, які придбані підприємствами для подальшого продажу, без торгової націнки (п. 2.23)

Поточні біологічні активи

1110

Дебетове сальдо рахунку 21

Вартість поточних біологічних активів тваринництва (дорослі тварини на відгодівлі і в нагулі, птиця, звірі, кролики, дорослі тварини, вибракувані з основного стада для реалізації, молодняк тварин на вирощуванні і відгодівлі) в оцінці за справедливою або первісною вартістю, а також рослинництва (зернові, технічні, овочеві та інші культури) в оцінці за справедливою вартістю, облік яких ведеться згідно з П(С)БО 30 (п. 2.24)

Векселі отримані

1120

Дебетове сальдо рахунку 34

Сума заборгованості покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), інші активи, виконані роботи та надані послуги, забезпеченої векселями (п. 2.26)

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1125

Дебетове сальдо 36 за мінусом кредитового сальдо 38

Сума заборгованості покупців, замовників за надані їм продукцію, товари, роботи або послуги (крім заборгованості, яка забезпечена векселем, якщо така інформація наводиться в рядку 1120), скоригована на резерв сумнівних боргів (п. 2.27)

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами

1130

Дебетове сальдо субрахунків 371, 641 (авансові внески з податку на прибуток)

Сума авансів, наданих іншим підприємствам, а також сума авансового внеску з податку на прибуток у випадках, передбачених законодавством, у рахунок наступних платежів (п. 2.28)

з бюджетом

1135

Дебетове
сальдо
рахунку 64, крім субрахунку дебіторської

Сума дебіторської заборгованості фінансових і податкових органів, а також сума переплати за податками, зборами та іншими платежами до бюджету, крім дебіторської заборгованості з податку на прибуток (п. 2.29)

заборгованості з податку на прибуток

у т. ч. з податку на прибуток

1136

Дебетове сальдо субрахунку

Сума дебіторської заборгованості за розрахунками з податку на прибуток

рахунку 64 щодо дебіторської заборгованості з податку на прибуток

без врахування дебіторської заборгованості з авансових внесків з податку на прибуток (п. 2.29)

Дебіторська заборгованість щодо розрахунків за нарахованими доходами

1140

Дебетове сальдо субрахунку 373

Сума нарахованих дивідендів, процентів, роялті (п. 2.30)

Дебіторська заборгованість щодо розрахунків за внутрішніми розрахунками

1145

Дебетове сальдо субрахунків 682, 683 та рахунків 36, 377 (щодо пов’язаних сторін)

Суми заборгованості пов’язаних сторін та дебіторської заборгованості з внутрішніх розрахунків, зокрема між учасниками групи (п. 2.31)

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

Дебетове сальдо субрахунків 372, 374, 375, 376, 377, 378 та рахунку 65 (якщо є авансова сплата ЄСВ), 63, 68, 66

Сума заборгованості дебіторів, не відображена в окремих статтях щодо розкриття інформації про дебіторську заборгованість, або яка не може бути включена до інших статей дебіторської заборгованості та яка відображається у складі оборотних активів (п. 2.32). Показники дебіторської заборгованості наводяться у Балансі за вартістю, яка визначається згідно з П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» (п. 2.33)

Поточні фінансові інвестиції

1160

Дебетове сальдо субрахунку 352

Сума фінансових інвестицій на строк, що не перевищує один рік, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент (крім інвестицій, які є еквівалентами грошових коштів), а також сума довгострокових фінансових інвестицій, які підлягають погашенню протягом дванадцяти місяців з дати Балансу (п. 2.34)

Гроші та їх еквіваленти

1165

Дебетове сальдо рахунків 30, 31, 33 та субрахунку 351

Сума готівки в касі підприємства;

Суми коштів на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути вільно використані для поточних операцій;

Суми коштів у дорозі, електронних грошей, еквівалентів грошей.

У цій статті наводяться кошти в національній або іноземній валютах.

Кошти, які не можна використати для операцій протягом одного року, починаючи з дати Балансу або протягом операційного циклу внаслідок обмежень, виключаються зі складу оборотних активів та відображаються як необоротні активи (п. 2.35)

Готівка

1166

Дебетове сальдо рахунку З0

Сума готівки у національній та в іноземній валютах (п. 2.35)

Рахунки в банках

1167

Дебетове сальдо рахунку 31

Загальна сума коштів на поточному та інших рахунках підприємства (п. 2.35)

Витрати майбутніх періодів

1170

Дебетове сальдо рахунку 39

Сума витрат, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до наступних звітних періодів (п. 2.36)

Інші оборотні активи

1190

Дебетове сальдо субрахунків 331, 332, 643, 644

Вартість оборотних активів, для відображення яких за ознаками суттєвості не можна було виділити окрему статтю або які не можуть бути включені до наведених вище статей розділу «Оборотні активи» (п. 2.38)

Усього

за розділом II

1195

1100 + 1110 + 1120 + 1125 + 1130+ 1135 + 1140 + 1145 + 1155 + + 1160+1165 + 1170 + 1190

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

Дебетове сальдо субрахунку 286

Вартість необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу, що визначається відповідно до П(С)БО 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність» (п. 2.39)

Баланс

1300

1095 + 1195 + 1200

Сума рядка 1300 = сума рядка 1900

тобто сума Активу Балансу повинна дорівнювати сумі Пасиву Балансу

ПАСИВ

І. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

Кредитове сальдо рахунку 40

Зафіксована в установчих документах сума статутного капіталу, іншого зареєстрованого капіталу, а також пайовий капітал у сумі, яка формується відповідно до законодавства (п. 2.40)

Капітал у дооцінках

1405

Кредитове сальдо рахунку 41

Сума дооцінки необоротних активів і фінансових інструментів (п. 2.41)

Додатковий капітал

1410

Кредитове сальдо рахунку 42

емісійний дохід (сума, на яку вартість продажу акцій власної емісії перевищує їхню номінальну вартість);

вартість безкоштовно отриманих необоротних активів, сума капіталу, який вкладено засновниками понад статутний капітал;

накопичені курсові різниці, які відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку відображаються у складі власного капіталу;

інші складові додаткового капіталу (абз. 1 п. 2.42)

Емісійний доход

1411

Кредитове сальдо субрахунку 421

Розмір емісійного доходу, який відповідає ознакам суттєвості (абз. 2 п. 2.42)

Накопичені курсові різниці

1412

Кредитове сальдо субрахунку 423

Накопичені курсові різниці, які відображають у власному капіталі та які відповідають ознакам суттєвості (абз. 2 п. 2.42)

Резервний капітал

1415

Кредитове сальдо рахунку 43

Сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства або установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства (п. 2.43)

Нерозподілений прибуток

(непокритий збиток)

1420

Кредитове сальдо субрахунку 441 (Дебетове сальдо субрахунку 442)

Сума нерозподіленого прибутку (непокритого збитку). Сума непокритого збитку наводиться в дужках та вираховується при визначенні підсумку власного капіталу (п. 2.44)

Неоплачений капітал

1425

Кредитове сальдо рахунку 46

Сума заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу. Ця сума наводиться в дужках і вираховується при визначенні підсумку власного капіталу (п. 2.45)

Вилучений капітал

1430

Кредитове сальдо субрахунку 451

Фактична собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених товариством у його учасників. Сума вилученого капіталу наводиться в дужках і підлягає вирахуванню при визначенні підсумку власного капіталу (п. 2.46)

Усього за розділом I

1495

1400 + 1405 + 1410 + 1415 +/– 1420 – (1425 + 1430)

II. Довгострокові зобов’язання та забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

Кредитове сальдо рахунку 54

Сума податку на прибуток, що підлягає сплаті в майбутніх періодах, яка визначається відповідно до П(С)БО 17 (п. 2.48)

Пенсійні зобов’язання

1505

Кредитове сальдо рахунку 55

Сума довгострокових зобов’язань, пов’язаних з виплатами по закінченні трудової діяльності (п. 2.49)

Довгострокові кредити банків

1510

Кредитове сальдо субрахунків 501, 502, 503, 504

Сума заборгованості підприємства банкам за отриманими від них позиками, яка не є поточним зобов’язанням (п. 2.50)

Інші довгострокові зобов’язання

1515

Кредитове сальдо рахунків 51, 52, 53, 55 та субрахунків 505, 506

Сума довгострокової заборгованості підприємства, не включена в інші статті, в яких розкривається інформація про довгострокові зобов’язання, зокрема зобов’язання із залучення позикових коштів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки (п. 2.51)

Довгострокові забезпечення

1520

Кредитове сальдо відповідних субрахунків рахунку 47

Сума нарахованих у звітному періоді майбутніх витрат та платежів (витрати на оплату майбутніх відпусток, гарантійні зобов’язання тощо), розмір яких на дату складання Балансу може бути визначений тільки шляхом попередніх (прогнозних) оцінок (п. 2.52)

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

Кредитове сальдо відповідних субрахунків рахунку 47

Сума забезпечення майбутніх виплат персоналу (п. 2.52)

Цільове

фінансування

1525

Кредитове сальдо рахунку 48

Сума залишку коштів цільового фінансування і цільових надходжень, отриманих з бюджету та з інших джерел, у т. ч. коштів, вивільнених від оподаткування у зв’язку з наданням пільг з податку на прибуток підприємств (п. 2.53)

Благодійна допомога

1526

Кредитове сальдо субрахунку 483

Залишок коштів (вартість товарів, робіт, послуг), отриманих у вигляді благодійної допомоги, які відповідно до законодавства звільняються від оподаткування податком на додану вартість. Інформація щодо суми благодійної допомоги наводиться у додатковій статті в межах суми цільового фінансування.

До підсумку Балансу включається загальна сума цільового фінансування (п. 2.54)

Усього за розділом II

1595

1500 + 1505 + 1510 + 1515 +1520 + 1525

III. Поточні зобов’язання та забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

Кредитове сальдо рахунку 60

Сума поточних зобов’язань підприємства перед банками за отриманими від них кредитами (п. 2.59)

Векселі видані

1605

Кредитове сальдо рахунку 62

Сума заборгованості, на яку підприємство видало векселі на забезпечення поставок (робіт, послуг) постачальників, підрядників та інших кредиторів (п. 2.60)

Поточна кредиторська заборгованість за: довгострокові зобов’язання

1610

Кредитове сальдо рахунку 61

Сума довгострокових зобов’язань, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати Балансу (п. 2.61)

товари, роботи, послуги

1615

Кредитове сальдо 63

Сума заборгованості постачальникам і підрядникам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги (крім заборгованості, забезпеченої векселями, якщо вона наводиться в окремій статті) (п. 2.62)

розрахунки з бюджетом

1620

Кредитове сальдо субрахунків 641, 642

Сума заборгованості підприємства за усіма видами платежів до бюджету (включаючи податки з працівників підприємства, крім заборгованості з податку на прибуток) (п. 2.63)

у т. ч. із податку на прибуток

1621

Кредитове сальдо субрахунку 641

Сума заборгованості підприємства з податку на прибуток на звітну дату (п. 2.63)

розрахунки за страхуванням

1625

Кредитове сальдо рахунку 65

Сума заборгованості за відрахуваннями на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхування майна підприємства та індивідуальне страхування його працівників (п. 2.64)

розрахунки з оплати праці

1630

Кредитове сальдо рахунку 66

Сума заборгованості підприємства з оплати праці, включаючи депоновану заробітну плату (п. 2.65)

Поточна кредиторська заборгованість за отриманими авансами*

1635

Кредитове сальдо субрахунку 681

Сума авансів, одержаних від інших осіб (п. 2.66)

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками*

1640

Кредитове сальдо рахунку 67

Сума заборгованості підприємства його учасникам (засновникам), пов’язана з розподілом прибутку (дивіденди тощо) і капіталу (п. 2.67)

Поточна кредиторська заборгованість за внутрішніми розрахунками

1645

Кредитове сальдо субрахунків 682, 683 та рахунку 63

Суми заборгованості підприємства пов’язаним сторонам та кредиторської заборгованості з внутрішніх розрахунків, зокрема між учасниками групи тощо (п. 2.68)

(щодо зобов’язань перед пов’язаними особами)

Поточні забезпечення

1660

Кредитове сальдо
відповідного субрахунку 
рахунку 47

Сума забезпечень, які планується використати протягом 12 місяців з дати Балансу, для покриття витрат, щодо яких відповідне забезпечення було створено (п. 2.70)

Доходи майбутніх періодів

1665

Кредитове сальдо рахунку 69

Доходи, отримані протягом поточного або попередніх звітних періодів, які належать до наступних звітних періодів (п. 2.71)

Інші поточні зобов’язання

1690

Кредитове сальдо субрахунків 372, 643, 684, 685

Суми зобов’язань, для відображення яких за ознаками суттєвості не можна було виділити окрему статтю або які не можуть бути включеними до інших статей, наведених у розділі «Поточні зобов’язання і забезпечення» (п. 2.73)

Усього

за розділом III

1695

1600 + 1605 + 1610 +1615 + 1620 +1625 + 1630 + 1635 +1640 +
+ 1645 +1660 + 1665 + 1690

IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними
для продажу, та групами вибуття

Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

Кредитове сальдо субрахунку 680

Суми зобов’язань, що визначаються відповідно до П(С)БО 27 (п. 2.74)

Баланс

1900

1495 + 1595 + 1695 + 1700

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл