Головбух

Списуємо авто з балансу підприємства

 • 9 жовтня 2014
 • 11891

Майже всі підприємства використовують у своїй діяльності автотранспорт. Однак він, як і решта основних засобів, має свій строк використання. З’ясуємо, як списати автотранспорт, у якого такий строк минув, з балансу підприємства, не порушуючи вимог законодавства, та відобразити це в обліку

Автомобіль як об’єкт основних засобів визнають активом, якщо є імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди від його використання та вартість його може бути достовірно визначена (п. 6 П(С)БО 7 «Основні засоби»). Списують такий об’єкт з балансу підприємства у разі невідповідності критеріям визнання активом (п. 33 П(С)БО 7).

Вимоги щодо ліквідації автомобіля на підприємстві

Якщо автомобіль морально та фізично зношений, потребує постійного ремонту, а продати його неможливо або економічно недоцільно, приймають рішення про його ліквідацію та оформлюють відповідний наказ.

Рішення про списання автомобіля з балансу підприємства приймає постійно діюча комісія після проведення інвентаризації основних засобів. Обов’язковість проведення інвентаризації у цьому випадку передбачає підпункт «г» пункту 3 Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом Мінфіну від 11.08.1994 № 69.

До компетенції постійно діючої комісії входить:

 • здійснення безпосереднього огляду об’єкта, що підлягає списанню;
 • встановлення причини невідповідності критеріям активу;
 • визначення можливості продажу (передачі) об’єкта іншим підприємствам;
 • визначення можливості використання окремих вузлів, деталей, одержаних при розбиранні (ліквідації) основних засобів, встановлення їх кількості та вартості;
 • складення і підписання акта на списання основних засобів.

Зазначений перелік вимог передбачений пунктом 41 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом Мінфіну від 30.09.2003 № 561 (далі — Наказ № 561).

Документальне оформлення списання авто

У разі прийняття рішення про списання автомобіля через його невідповідність критеріям визнання активом комісія складає акт на списання автотранспортних засобів (типова форма № ОЗ-4, затверджена наказом Мінстату від 29.12.1995 № 352).

У такому акті наводять дані, що характеризують автомобіль як об’єкт основних засобів, а саме (п. 42 Наказу № 561):

 • рік виготовлення;
 • дата надходження на підприємство;
 • початок експлуатації;
 • первісна (переоцінена) вартість об’єкта;
 • сума нарахованого зносу;
 • передбачений і фактичний строк корисного використання;
 • проведені ремонти;
 • причини вибуття тощо.

Якщо внаслідок ліквідації автомобіля оприбутковано матеріальні цінності, то для підтвердження цього факту у розділі «Підлягають оприбуткуванню такі деталі та вузли» типової форми № ОЗ-4 зазначають найменування, кількість, ціну та суму цінностей. Оприбуткування здійснюють на підставі прибуткового ордера типової форми № М-4, затвердженої наказом Мінстату від 21.06.1996 № 193.

Акт на списання автотранспортних засобів складають у двох примірниках та затверджує керівник підприємства або уповноважена особа. Перший примірник передають до бухгалтерії, другий — залишають у матеріально відповідальної особи.

У складському обліку потрібно провести відповідні записи щодо списання автомобіля в:

 • інвентарній картці обліку основних засобів (типова форма № ОЗ-6);
 • описі інвентарних карток по обліку основних засобів (типова форма № ОЗ-7);
 • картці обліку руху основних засобів (типова форма № ОЗ-8);
 • інвентарному списку основних засобів (типова форма № ОЗ-9).

Зняття автомобіля з обліку в ДАІ

Для списання транспортного засобу з балансу підприємства його потрібно зняти з обліку в підрозділі Державтоінспекції (ДАІ).

Процедуру зняття з обліку автомобіля встановлює Порядок державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затверджений постановою КМУ від 07.09.1998 № 1388 (далі — Порядок № 1388), Інструкція про порядок здійснення підрозділами ДАІ МВС державної реєстрації, перереєстрації та обліку транспортних засобів, оформлення і видачі реєстраційних документів, номерних знаків на них, затверджена наказом МВС від 11.08.2010 № 379.

Зняття з обліку автомобіля проводять після його огляду в підрозділі ДАІ за місцем реєстрації автомобіля на підставі заяви про зняття з обліку (п. 15, 40 Порядку № 1388). А якщо автомобіль належить юридичній особі недержавної форми власності, зняття його з обліку проводять на підставі копій відповідних рішень власників, засвідчених у встановленому порядку (п. 43 Порядку № 1388).

Послуги ДАІ зі зняття з обліку транспортного засобу платні. Вартість таких послуг встановлює Перелік платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби. Розмір плати за їх надання затверджує постанова КМУ від 04.06.2007 № 795.

Податкові наслідки списання автомобіля: податок на прибуток

Підприємство має право ліквідувати основні засоби за самостійним рішенням за таких обставин:

 • основні засоби (їх частина) зруйновані, викрадені чи підлягають ліквідації з незалежних від підприємства обставин;
 • виникла загроза/неминучість заміни основних засобів, руйнування або ліквідації, що призводить до неможливості використання таких основних засобів у господарській діяльності.

У періоді виникнення таких обставин підприємство збільшує податкові витрати на суму вартості, яка амортизується, за вирахуванням сум накопиченої амортизації автомобіля (пп. 146.16 Податкового кодексу України; ПК).

Отже, при списанні автомобіля з балансу до податкових витрат належить залишкова вартість автомобіля за даними податкового обліку. Крім того, витрати, понесені підприємством у зв’язку з ліквідацією автомобіля, повністю належать до складу витрат за звітний період (п. 144.2 ПК).

Підставою для виведення з експлуатації автомобіля у цьому випадку є наказ керівника підприємства (п. 146.18 ПК).

Зазвичай автомобіль, що підлягає списанню, розбирають на запчастини. Деталі, які можна використати у господарській діяльності або продати, оприбутковують на склад. Оприбуткуванню підлягають і непридатні для використання деталі (вузли, агрегати тощо) як вторинна сировина. До того ж металобрухт (брухт чорних і кольорових металів) здають спеціалізованому підприємству або його приймальному пункту, які здійснюють свою діяльність на підставі відповідної ліцензії.

Оскільки у бухгалтерському обліку оприбуткування деталей, вузлів та інших матеріалів, отриманих при розбиранні основного засобу, супроводжують визнанням іншого доходу, то і в податковому обліку слід відобразити інший дохід (п. 44 Наказу № 561). Інший податковий дохід виникає у звітному періоді визнання таких матеріальних цінностей активами (пп. 135.5.15 ПК).

Активи зараховують на баланс підприємства за первісною вартістю (п. 8, 9 П(С)БО 9 «Запаси»). Якщо первісну вартість неможливо достовірно визначити, матеріальні цінності оцінюють за справедливою вартістю.

Під справедливою вартістю розуміють суму, за якою можна продати актив або оплатити зобов’язання за звичайних умов на певну дату (п. 4 П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств»).

Списуємо авто з балансу підприємства У разі подальшої реалізації таких активів або використання їх для ремонту автомобілів, що використовуються у господарській діяльності підприємства, виникають податкові доходи та одночасно податкові витрати.

При цьому дохід від реалізації визнається за датою переходу покупцеві права власності на товар (у цьому випадку — запчастини, металобрухт) та враховується у складі податкового доходу від операційної діяльності (п. 137.1 та пп. 135.4.1 ПК).

Списуємо авто з балансу підприємства Одночасно з визнанням доходу від реалізації товарів підприємство може відобразити податкові витрати на суму їх собівартості (п. 138.4 ПК). Такі витрати належать до складу прямих матеріальних витрат (п. 138.8 ПК).

Податкові наслідки списання автомобіля: ПДВ

Ліквідація основних засобів за самостійним рішенням платника податку для цілей оподаткування ПДВ розглядається як операція з постачання.

Списуємо авто з балансу підприємства Якщо на момент ліквідації основний засіб повністю не замортизовано, продажна вартість такого об’єкта визначається на рівні балансової вартості (абз. 1 п. 189.9 ПК).

Водночас абзац 2 пункту 189.9 ПК установлює випадки, на які зазначена норма не поширюється. Зокрема, при поданні податковому органу відповідного документа про знищення, розібрання основних засобів, внаслідок чого вони не можуть використовуватися за первісним призначенням, підприємство може не нараховувати податкові зобов’язання з ПДВ.

У такому разі знадобиться уже згаданий акт на списання автотранспортних засобів. Оскільки оригінал акта знаходиться в бухгалтерії, до декларації з ПДВ за період списання автомобіля можна додати копію акта. Адже ПК не встановлює, який саме документ потрібно подавати та в якому вигляді. Для більшої переконливості можна додати висновки комісії щодо неможливості використання в майбутньому автомобіля за первісним призначенням.

Отже, доля ПДВ у цьому випадку залежить і від правильного документального оформлення списання автомобіля, і від своєчасного надання копій цих документів податковому органу. При дотриманні цих правил підприємство може уникнути нарахування та сплати податкових зобов’язань з ПДВ.

Також не нараховують податкові зобов’язання з ПДВ на оприбутковані з метою використання у господарській діяльності комплектувальні вироби, складові частини, компоненти або інші відходи, отримані внаслідок ліквідації автомобіля (п. 189.10 ПК).

Однак у разі їх подальшого продажу податкові зобов’язання з ПДВ виникають на загальних підставах, крім металобрухту. Нагадаємо, що до 01.01.2015 від оподаткування ПДВ звільняються операції з постачання відходів та брухту чорних і кольорових металів (п. 23 підрозд. 2 Перехідних положень ПК). Перелік таких відходів та брухту чорних і кольорових металів затверджений постановою КМУ від 12.01.2011 № 15.

До того ж варто пам’ятати, що перерахунок податкового кредиту з ПДВ у разі продажу металобрухту, звільненого від оподаткування ПДВ, також не проводять (п. 199.6 ПК).

Списання автомобіля  у бухгалтерському обліку

Списуємо авто з балансу підприємства Операція з ліквідації автомобіля відображається у бухгалтерському обліку підприємства відповідно до вимог П(С)БО 7, Наказу № 561. Доходи та витрати формуються аналогічно податковому обліку.

Фінансовий результат від вибуття автомобіля як об’єкта основ-них засобів визначається вирахуванням з доходу від вибуття його залишкової вартості, непрямих податків і витрат, пов’язаних з таким вибуттям (п. 34 П(С)БО 7, п. 45 Наказу № 561).

Відображення в обліку операції зі списання автомобіля: приклад

Підприємство ТОВ «Світязь» списує легковий автомобіль ГАЗ-3302 «Газель». Підстава — акт на списання автотранспортних засобів від 29.09.2014, наказ керівника підприємства.

Первісна вартість автомобіля — 72 000,00 грн., нарахована сума зносу з урахуванням нарахованої амортизації у вересні 2014 року — 69 000,00 грн.

У результаті ліквідації автомобіля оприбутковано запчастини на суму 5000,00 грн. та металобрухт на суму 1200,00 грн., які у жовтні 2014 року було реалізовано:

 • запчастини — за 6840,00 грн., у т. ч. ПДВ — 1140,00 грн.;
 • металобрухт — за 1200,00 грн. без ПДВ.

Під час ліквідації автомобіля ТОВ «Світязь» понесло такі витрати:

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Податковий облік

Д-т

К-т

Доходи

Витрати

1

Списано автомобіль з балансу підприємства на підставі акта за формою № 03-4;

На суму залишкової вартості

976

105

3000,00

-

3000,00

На суму зносу

131

105

69 000,00

-

-

2

Оплачено послуги ДАІ зі зняття з обліку автомобіля

371

311

152,63

-

-

3

Проведено залік заборгованості

685

371

152,63

-

-

4

Списано вартість послуг ДАІ на витрати звітного періоду

976

685

152,63

-

152,63

5

Відображено послуг СТО з демонтажу автомобіля

976

631

1000,00

-

1000,00

6

Відображено податковий кредит з ПДВ

641/ПДВ

631

200,00

-

-

7

Оплачено послуги СТО

631

311

1200,00

-

-

8

Оприбутковано запчастин на склад

207

746

5000,00

5000,00

-

9

Оприбутковано металобрухт на склад

209

746

1200,00

1200,00

-

10

Реалізовано запчастин

361

712

6840,00

5700,00

5000,00

11

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ

712

641/ПДВ

1140,00

-

-

12

Списано собівартість запчастин

943

207

5000,00

13

Реалізовано металобрухт спеціалізованому приймальному пункту

361

712

1200,00

1200,00

1200,00

14

Списано собівартість металобрухту

943

209

1200,00

-

15

Отримано на рахунок у банку кошти від реалізації

запчастин

311

361

6840,00

-

-

металобрухту

311

361

1200,00

-

-

16

Визначено фінансовий результат

793

746

712

793

976

793

793

943

4152,63

6200,00

6900,00

6200,00

-

-

-

-

-

-

-

-

 • вартість послуг СТО з демонтажу автомобіля — 1200,00 грн.,  у т. ч. ПДВ — 200,00 грн.;
 • вартість послуг ДАІ зі зняття автомобіля з обліку — 152,63 грн. без ПДВ.​

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл