Головбух

Нові книги обліку для фізосіб-­єдиноподатників

 • 22 липня 2015
 • 674

Уже понад півроку діють нові правила оподаткування єдиним податком. І лише зараз приведено у відповідність до цих правил старі форми книги обліку доходів та книги обліку доходів і витрат. Розглянемо, що змінилося в цих книгах та які особливості їх ведення

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження форм книги обліку доходів і книги обліку доходів і витрат та порядків їх ведення» від 19.06.2015 № 579 (далі — Наказ № 579) затвердив нові форми:

 • книги обліку доходів для платників єдиного податку першої, другої та третьої груп, які не є платниками ПДВ, та порядок її ведення;
 • книги обліку доходів і витрат для платників єдиного податку третьої групи, які є платниками ПДВ, та порядок її ведення.

Наголосимо, що книги обліку доходів та книги обліку доходів і витрат, зареєстровані до набрання чинності Наказом № 579, діють до їх закінчення.

Слід зазначити, що строк зберігання книг залишився без змін — три роки після закінчення звітного періоду, у якому здійснено останній запис.

Загальні зміни у веденні книг

Відтепер фізособи-єдиноподатники за їх бажанням можуть вести книги у паперовому або електронному вигляді.

електронний спосіб

Новацією для фізосіб-єдиноподатників є застосування елект­ронного способу ведення книг.

Тож у разі обрання ведення книги в електронній формі платник єдиного податку зобов’язаний:

 • отримати в акредитованому центрі сертифікації ключів, включеному до системи подання податкових документів в електронному вигляді, посилені сертифікати відкритих ключів;
 • укласти договір про визнання електронних документів з податковим органом за основним місцем обліку;
 • сформувати заяву про обрання способу ведення книг в електронній формі. Таку заяву фізособа-єдиноподатник має надіслати до податкового органу засобами електрон­ного зв’язку з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у відповідному по­рядку.

Податковий орган за основним місцем обліку реєструє заяву про обрання способу ведення книги в електронній формі в реєст­рі поданих заяв та протягом трьох робочих днів формує і надсилає фізособі-єдиноподатнику повідомлення про реєстрацію книги із зазначенням реєстраційного номера книги та дати її реєст­рації.

Після отримання фізособою-єдиноподатником повідомлення про реєстрацію книги така особа здійснює операції з її ведення згідно з відповідним порядком ведення книг залежно від обраної групи єдиного податку. Внесення даних за підсумками робочого дня здійснюють щоденно, але не пізніше наступного календарного дня.

У книзі в електронному вигляді допускають виправлення помилок або коригування шляхом доповнення рядка, у якому відображають від’ємне або позитивне значення.

паперовий спосіб

Порядок ведення книг у паперовій формі теж зазнав деяких змін. Наприклад, фізособа-єдиноподатник зобов’язана подати до податкового органу за основним місцем обліку примірник книги, на титульному аркуші якої зазначено:

 • прізвище, ім’я та по батькові;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;
 • податкову адресу.

Прошнурована та пронумерована книга безоплатно реєс­трують у податковому органі. Її засвідчує підписом керівник або заступник керівника контролюючого органу та скріплюють печаткою.

Записи у книзі виконують розбірливо чорнилом темного кольору або кульковою ручкою. Внесення виправлень здійснюють шляхом нового запису (з відображенням від’ємного або позитивного значення), який засвідчує підписом фізособа-єдиноподатник.

У разі реєстрації нової книги протягом податкового (звітного) періоду записи в ній продовжують наростаючим підсумком, а попередня книга залишається у платника податку.

Зауважимо, що алгоритм застосування електронного та паперового способу ведення є єдиним для книг обліку доходів та книг обліку доходів і витрат.

Відтепер усі дані книги обліку доходів та книги обліку доходів і витрат зазначають у гривнях з копійками.

А тепер розглянемо особливості заповнення платниками єдиного податку нових форм книги.

Особливості заповнення книги обліку доходів

Записи у книзі обліку доходів, як і раніше, виконують за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід. Зокрема, за підсумками робочого дня роблять записи про кошти, які надійшли на поточний рахунок платника податку та/або які отримано готівкою, вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).

Нова форма книги обліку доходів налічує вісім граф замість дев’я­ти. Вилучено графу 7 «Сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, без податку на додану вартість». Як відомо, такий вид доходів належить до доходів фізособи-єдиноподатника третьої групи (платника ПДВ). Відтепер цей вид доходу відображають у новій формі книги обліку доходів і витрат.

У графі 1 книги обліку доходів фізособи-єдиноподатники (неплатника ПДВ) зазначають дату запису.

У графі 2 зазначають отриману суму коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги.

У графі 3 вказують суму повернутих коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги та/або передоплати.

У графі 4 зазначають скориговану суму доходу за продані товари, виконані роботи, надані послуги на суму повернутих коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги та/або передоплати, яку розраховують як різницю граф 2 і 3.

У графі 5 вказують вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).

У графі 6 відображають загальну суму доходу як суму граф 4 і 5.

У графах 2-6 щоденно відображають дохід від провадження господарської діяльності, що оподатковується за відповідними ставками залежно від обраної групи єдиного податку із сумарним підсумком за місяць, квартал, рік. До таких доходів належить отримана сума коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (окремо в готівковій та безготівковій), матеріальній або нематеріальній формі.

У графах 7 і 8 відображають відповідно вид та суму доходу, що оподатковується за додатковою ставкою 15%.

Нагадаємо, що відповідно до підпунктів 1-5 пункту 293.4 Податкового кодексу України (ПК) ставку єдиного податку у розмірі 15% встановлюють для платників єдиного податку першої — третьої групи (фізособи-підприємці):

 • до суми перевищення граничного обсягу доходу;
 • до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;
 • до доходу, отриманого при застосуванні негрошового способу розрахунків;
 • до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування;
 • до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження заборонених видів діяльності.

При цьому у графі 7 зазначають цифру від 1 до 5, яка відповідає виду доходу відповідно до пункту 293.4 ПК.

Особливості заповнення книги обліку доходів і витрат

Ведення книги обліку доходів та витрат поширюється тільки на фізосіб-єдиноподатників третьої групи (платників ПДВ). Юрособи-єдиноподатники використовують для складання декларації з єдиного податку дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з урахуванням положень пунктів 44.2 та 44.3 ПК.

Як і раніше, книга обліку доходів і витрат містить два розділи. Також залишився незмінним порядок виконання записів. Їх здійснюють за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід.

Окремо відображають дані про кошти, що надійшли на поточний рахунок фізособи-єдиноподатника (платника ПДВ) та/або отримані готівкою, фактично безоплатно отримані товари (роботи, послуги) та понесені витрати, зокрема оплачені придбані товари (роботи, послуги), виплачену заробітну плата, сплачений ЄСВ тощо.

Значних змін зазнав розділ І «Доходи» книги обліку доходів і витрат.

розділ І  «Доходи»

У графі 1 розділу I «Доходи» нової форми книги обліку доходів і витрат зазначають дату запису.

У графах 2-7 відображають дохід від провадження господарської діяльності, що оподатковується за ставкою 2% (визначеною підпунктом 1 пункту 293.3 ПК), без ПДВ.

До того ж у графі 2 зазначають отриману суму коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (окремо в готівковій та безготівковій), матеріальній або нематеріальній формі.

У графі 3 вказують суму повернутих коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги та/або передоплати.

У графі 4 зазначають скориговану суму доходу за продані товари, виконані роботи, надані послуги на суму повернутих коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги, яку розраховують як різницю граф 2 і 3.

У графі 5 вказують вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), наданих платнику податку згідно з договорами дарування та іншими договорами, укладеними згідно із законодавством, за якими не передбачено грошової або іншої компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг) чи їх повернення, а також товари, передані платнику податку на відповідальне зберігання і використання таким платником.

У графі 6 відображають суму кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності.

У графі 7 відображають загальну суму доходу як суму граф 4, 5 і 6.

У графах 8 і 9 відображають вид та суму доходу, що оподатковується за додатковою ставкою 15%.

Відповідно до підпунктів 1, 3, 4 пункту 293.4 ПК додаткова ставка єдиного податку у розмірі 15% встановлюється для платників єдиного податку третьої групи — фізичних осіб до суми перевищення граничного обсягу доходу, до доходу, отриманого при застосуванні негрошового способу розрахунків, та до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

Розглянемо особливості заповнення розділу ІІ «Витрати» книги обліку доходів і витрат.

розділ ІІ  «Витрати»

У графі 1 розділу II «Витрати» нової форми книги обліку доходів і витрат зазначають дату запису.

У графах 2 і 3 відображають витрати, пов’язані з придбанням товарів (робіт, послуг) без ПДВ, у т. ч.:

 • суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю), за вирахуванням непрямих податків;
 • суми ввізного мита;
 • суми непрямих податків у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг), які не відшкодовуються платникам податку;
 • транспортно-заготівельні витрати; інші витрати, які безпосередньо пов’язані з придбанням товарів (робіт, послуг) і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях.

У графі 4 відображають суму витрат на оплату праці у разі використання праці найманих осіб.

У графі 5 відображають суму сплаченого ЄСВ.

У графі 6 зазначають суму інших витрат, які понесені у зв’язку з провадженням господарської діяльності платника податку, зокрема витрат на зв’язок, сплату орендних та комунальних платежів тощо.

У графі 7 відображають загальну суму витрат на провадження господарської діяльності як суму граф 3, 4, 5 і 6.

Звертаємо увагу, що Наказ № 579 набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Тож нові форми книг та порядки їх ведення мають застосовуватися з дня набрання чинності Наказом № 579. Водночас, як уже зазначали, книги обліку доходів та книги обліку доходів і витрат, зареєстровані до набрання чинності цим наказом, діють до їх закінчення.

Новацією для фізосіб-єдиноподатників стало застосування електронного способу ведення книг. Також єдиноподатникам при заповненні нових форм книг слід пам’ятати, що дані в них мають заповнюватися у гривнях з копійками.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл