Головбух

Експортні брокерські послуги: особливості здійснення та оподаткування

1 грудня 2014
57
Середній бал: 0 із 5

ПРОБЛЕМА

Укладення договору купівлі-продажу між двома підприємствами — резидентами України та Польщі здійснюється за допомогою брокера. Чи може бути брокером фізична особа та отримувати винагороду від польського контрагента готівкою в іноземній валюті? Як здійснюється валютний контроль щодо експортних брокерських послуг та який порядок їх оподаткування?

РІШЕННЯ

Зовнішньоекономічною діяльністю (далі — ЗЕД) вважається діяльність суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами (ст. 1 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» 16.04.1991 № 959-XII; далі — Закон про ЗЕД).

Одним із видів ЗЕД є, зокрема, надання суб’єктами ЗЕД брокерських послуг іноземним суб’єктам господарської діяльності (ст. 4 Закону про ЗЕД).

Чи може фізособа бути суб’єктом ЗЕД

Перелік осіб, які можуть бути суб’єктами ЗЕД, встановлено статтею 3 Закону про ЗЕД.

Суб’єктами ЗЕД можуть бути як юридичні, так і фізичні особи.

При цьому здійснювати ЗЕД можуть лише ті фізичні особи, які мають постійне місце проживання на території України та зареєстровані як підприємці. Фізичні особи, які не мають постійного місця проживання на території України, мають зазначене право, якщо вони є суб’єктами господарської діяльності за законом держави, в якій вони мають постійне місце проживання або громадянами якої вони є (ст. 5 Закону про ЗЕД).

Порядок розрахунків в іноземній валюті

Розрахунки у сфері ЗЕД мають певні особливості та обмеження.

Розрахунки в іноземній валюті здійснюються у порядку, встановленому Законом України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23.09.1994 № 185/94-ВР (далі — Закон № 185), Декретом КМУ «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993 № 15-93 (далі — Декрет № 15/93).

Так, статтею 1 Закону № 185 передбачено, що у разі експорту послуг виручка резидентів у іноземній валюті підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки в уповноважених банках у строки, зазначені в контрактах (з урахуванням обмежень строків розрахунків, які встановлюються НБУ). Подібну вимогу містить і стаття 7 Декрету № 15-93.

Тобто розрахунки за експорт послуг можуть проводитись як у гривні, так і іноземній валюті, але у безготівковій формі. Виручка в іноземній валюті має зараховуватись на валютний рахунок надавача послуг (фізособи-підприємця чи юрособи).

Готівкові розрахунки в інвалюті

У готівковій формі дозволяється проводити розрахунки в іноземній валюті лише в одному випадку, визначеному пунктом 8.7 Правил використання готівкової іноземної валюти на території України, затверджених постановою Правління НБУ від 30.05.2007 № 200.

І це стосується розрахунків з повноважними представниками юридичних осіб — нерезидентів. Лише їм дозволено використовувати в Україні як засіб платежу готівкову іноземну валюту на територіях портів та аеропортів в разі розрахунків за пально-мастильні матеріали, продукти харчування, медикаменти й послуги з обслуговування транспортних засобів тощо. Але навіть у такому разі розрахунки такого нерезидента з резидентом проводяться так. Нерезидент отримує з власного рахунку в іноземній валюті за допомогою корпоративної платіжної картки через банкомат уповноваженого банку кошти у гривнях. А уповноважений банк зараховує ці кошти на поточний рахунок резидента — суб’єкта підприємницької діяльності.

Ураховуючи зазначене, отримання резидентом від нерезидента оплати за надані згідно із зовнішньоекономічним контрактом брокерські послуги у готівковій формі (незалежно від того, в якій валюті проводяться розрахунки: у гривнях чи іноземній валюті) вважається порушенням валютного законодавства України. Як зазначалось, такі розрахунки мають проводитись у безготівковій формі.

Закриття валютної операції

Контроль за розрахунками в ЗЕД здійснюється згідно з Інструкцією про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями, затвердженою постановою Правління НБУ від 24.03.1999 № 136 (далі — Інструкція № 136).

Вимоги Інструкції № 136 узгоджуються із зазначеними вище нормативно-правовими актами, що регулюють ЗЕД на території України. Зокрема, пункт 2.1 Інструкції № 136 дублює норму, викладену у статті 1 Закону № 185, щодо строків зарахування інвалютної виручки на банківські рахунки резидентів.

Внимание

На період з 03.12.2014 до 03.03.2015 постановою Правління НБУ від 01.12.2014 № 758 встановлено 90-денний строк розрахунків в іноземній валюті за експортно-імпортними операціями.

При цьому відлік законодавчо встановленого строку розрахунків банк починає з наступного календарного дня після дня підписання акта або іншого документа, що засвідчує надання послуг. Банк знімає експортну операцію резидента з контролю після зарахування виручки за цією операцією на поточний рахунок останнього (п. 2.2, п. 2.3 Інструкції № 136).

Особливості оподаткування брокерських послуг нерезиденту

За правилами, встановленими Податковим кодексом України (ПК), любий дохід із джерелом походження з України та за її межами підлягає оподаткуванню. При цьому якщо дохід надходить від нерезидента, при оподаткуванні враховуються норми міжнародних договорів.

Між Україною та Польщею діє Конвенція про уникнення подвійного оподаткування, згідно з якою прибуток підприємства України оподатковується тільки в Україні. За умови, що таке підприємство не здійснює комерційної діяльності в Польщі через розташоване в ній постійне представництво.

Порядок оподаткування іноземного доходу в Україні залежить від того, чи це юридична особа, чи фізична особа — підприємець, та на якій системі оподаткування перебуває.

Якщо ж брокер — резидент Польщі, то отримана ним винагорода за надані послуги такому ж резиденту Польщі підлягає оподаткуванню за правилами Польщі та на її території.

Податок на прибуток

Для прикладу, якщо це юридична особа — платник податку на прибуток, отриманий нею за межами України прибуток є об’єктом оподаткування податком на прибуток. За загальним правилом, встановленим у підпункті 134.1.1 ПК, об’єкт оподаткування податком на прибуток визначається шляхом коригування фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до П(С)БО та МСФЗ, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу ІІІ ПК.

ПДФО

У разі якщо брокерські послуги нерезиденту надає фізична особа — підприємець, що перебуває на загальній системі оподаткування, дохід оподатковується ПДФО за правилами, встановленими у пункті 170.11 ПК.

Іноземний дохід включається до загального річного оподатковуваного доходу підприємця та оподатковується за ставками 15% (20%).

ПДВ

Оподаткування експортних брокерських послуг ПДВ залежить, насамперед, від того, чи зареєстровано надавача послуг платником ПДВ.

Якщо брокер є платником ПДВ, при оподаткуванні ПДВ таких операцій потрібно визначити місце постачання згідно з вимогами пунктів 186.2–186.4 ПК.

Зокрема, у пункті 186.4 ПК зазначено, що місцем постачання послуг є місце реєстрації постачальника, крім операцій, зазначених у пунктах 186.2 і 186.3 ПК. Однак серед переліку операцій, визначених пунктами 186.2 та 186.3 ПК, немає брокерських послуг.

При цьому звертає на себе увагу підпункт «є» пункту 186.3 ПК. Згідно з цією нормою у разі надання посередницьких послуг місцем їх постачання вважається місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб’єкт господарювання, а у разі відсутності такого місця — місце постійного чи переважного його проживання.

Брокерські послуги можна було б вважати посередницькими, якби не стаття 4 Закону про ЗЕД, яка містить перелік видів ЗЕД. До цього переліку окремо увійшли посередницькі послуги та окремо — брокерські послуги.

Отже, брокерські послуги, які надає нерезиденту резидент — платник ПДВ, підлягають оподаткуванню ПДВ.

Контроль за розрахунками в ЗЕД

Контроль за валютними операціями покладено на органи ДФС. Він полягає в контролі за діяльністю суб’єктів ЗЕД та виконанні ними вимог валютного законодавства.

У випадку встановлення фактів недотримання суб’єктами ЗЕД вимог валютного законодавства, зокрема порушення порядку та строків розрахунків за укладеними зовнішньоекономічними контрактами, порядку та строків декларування суб’єктами ЗЕД наявності валютних цінностей, що знаходяться за межами України, органи ДФС оперативно вживають фінансових та спеціальних заходів впливу до порушників валютного законодавства.

Так, за порушення резидентами порядку валютних розрахунків статтею 16 Декрету № 15-93 передбачена відповідальність у вигляді штрафу. Розмір штрафу еквівалентний сумі валютних цінностей, що використовувалися при розрахунках, перерахованій у валюту України за обмінним курсом НБУ на день здійснення таких розрахунків.

Підготовлено членами Експертної ради системи «Expertus: Податки»

logo
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Найцікавіше — далі!

Дочитайте до кінця, щоб не випустити нюансів, які важливі саме для Вас

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини